15.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 448/33


Tožba, vložena 9. oktobra 2014 – Tweedale/EFSA

(Zadeva T-716/14)

(2014/C 448/42)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Antony C. Tweedale (Bruselj, Belgija) (zastopnik: B. Kloostra, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska agencija za varnost hrane

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je EFSA kršila Aarhuško konvencijo, Uredbo (ES) št. 1049/2001 in Uredbo (ES) št. 1367/2006, glede na sklep Komisije z dne 10. avgusta 2011;

za ničnega razglasi sklep EFSA z dne 30. julija 2014;

EFSA naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvič, EFSA naj bi s sprejetjem izpodbijanega sklepa kršila člen 4(4) Konvencije Organizacije združenih narodov o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah z dne 25. junija 1998 (Aarhuška konvencija), kot je bila potrjena s sklepom Sveta 2005/370/ES z dne 17. februarja 2005, člen 6(1) Uredbe (ES) št. 1367/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o uporabi določb Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah v institucijah in organih Skupnosti (Aarhuška uredba) in člen 4(2) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. EFSA je kršila te določbe s tem, ko v izpodbijanem sklepu ni priznala obveznosti po razkritju informacij v zvezi z emisijami v okolje, vsebovanimi v zahtevanih dokumentih.

2.

Drugič, EFSA naj bi s sprejetjem izpodbijanega sklepa kršila člen 4(2) Uredbe (ES) št. 1049/2001 in obveznost ravnati v skladu z Aarhuško konvencijo, skladno z razlago razloga za nepriznanje, določenega v členu 4(2) Uredbe (ES) št. 1049/2001, na podlagi člena 4(4) Aarhuške konvencije.