6.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 351/19


Tožba, vložena 4. avgusta 2014 – Gascogne Sack Deutschland in Gascogne proti Sodišču

(Zadeva T-577/14)

2014/C 351/24

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Gascogne Sack Deutschland GmbH (Wieda, Nemčija) in Gascogne (Saint-Paul-lès-Dax, Francija) (zastopnika: F. Puel in E. Durand, odvetnika)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije

Predlogi

Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj

ugotovi nepogodbeno odgovornost Evropske unije zaradi postopka, ki poteka pred Splošnim sodiščem in v katerem so bile kršene zahteve v zvezi s spoštovanjem razumnega roka sojenja;

zato naj

Evropski uniji naloži plačilo primerne in celotne odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki je tožečima strankama nastala zaradi nezakonitega ravnanja Unije in ustreza naslednjim zneskom, skupaj s kompenzacijskimi in zamudnimi obrestmi po stopnji, ki jo Evropska centralna banka uporablja za operacije glavnega refinanciranja, povečani za dve odstotni točki, od dneva vložitve tožbe:

1 1 93  467 EUR iz naslova škode, nastale zaradi plačila dodatnih zakonitih obresti na nominalni znesek kazni po preteku razumnega roka;

1 87  571 EUR iz naslova škode, nastale zaradi dodatnih plačil za bančno garancijo po preteku razumnega roka;

2 0 00  000 EUR iz naslova izgubljenega dobička in/ali škode, nastalih zaradi „bremena negotovosti“, in

5 00  000 EUR iz naslova nepremoženjske škode;

podredno, če bi se ugotovilo, da bi bilo treba znesek škode ponovno oceniti, določi izvedenca v skladu s členi 65(d), 66(1) in 70 Poslovnika Splošnega sodišča;

v vsakem primeru Evropski uniji naloži plačilo stroškov tega postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev tožbe tožeči stranki navajata en razlog, ki zadeva kršitev člena 47, drugi odstavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah zaradi prekomernega trajanja postopka pred Splošnim sodiščem in s tem kršitve njune temeljne pravice do sojenja v razumnem roku.