8.9.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 303/29


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 8. julija 2014 – Szemerey Gergely proti Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Zadeva C-330/14)

2014/C 303/37

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Szemerey Gergely

Tožena stranka: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba načeli prožnosti in možnosti spremembe iz [uvodne izjave] 20 Uredbe (ES) št. 796/2004 (1) ter [uvodno izjavo] 27 te uredbe in [uvodne izjave] 18, 23 in 26 Uredbe (ES) št. 1122/2009 (2) razlagati tako, da nasprotujejo nacionalni ureditvi, v skladu s katero je v primeru gojenja redke rastlinske vrste zahtevku za plačilo treba priložiti potrdilo o redki rastlini, če se upošteva upravna praksa, v skladu s katero je bila vložitev prošnje za izdajo potrdila mogoča le pred vložitvijo zahtevka za plačilo, in sicer v obdobju od 2. do 15. aprila 2010, se je prošnja za izdajo potrdila lahko priložila le ob vložitvi enotnega zahtevka in na podlagi zakonodaje ni bila dopustna poprava napake v zahtevku, ki temelji na nepredložitvi potrdila?

2.

Ali je ta sistem združljiv z obveznostjo države členice, da ne ogroža ciljev skupne kmetijske politike, ali pa je mogoče ugotoviti, da je za kmete, ki gojijo redke vrste rastlin, učinkovito izvajanje pravice do pomoči, ki izhaja iz prava Unije, leta 2010 ob spremembi zakonodaje [sprememba člena 43(6) Uredbe ministrstva za kmetijstvo in razvoj podeželja št. 61/2009 (z dne 14. maja), ki je bila v zakonodajo uvedena z Uredbo ministrstva za kmetijstvo in razvoj podeželja št. 31/2010 (z dne 30. marca)] postalo nemogoče ali pretirano težavno in nepredvidljivo?

3.

Ali [uvodna izjava] 57 Uredbe (ES) št. 796/2004 ali [uvodna izjava] 75 Uredbe (ES) št. 1122/2009 ter zlasti načelo sorazmernosti nasprotujejo upravni praksi, v skladu s katero se v primeru nepredložitve potrdila o redki rastlini, brez upoštevanja namena, malomarnosti ali okoliščin naloži kazen zaradi čezmerne prijave za celoten zahtevek za plačilo, čeprav ta v preostalem delu za vso poljnino izpolnjuje zahteve za dodelitev pomoči in kmet prijavljeno rastlino goji na prijavljeni površini?

4.

Ali se uporabijo razlogi za oprostitev iz [uvodnih izjav] 67 ali 71 Uredbe (ES) št. 796/2004 ali [uvodne izjave] 75 Uredbe (ES) št. 1122/2009, če kmet trdi, da pomeni oviralna ali neprimerna upravna praksa izjemne okoliščine, in skuša dokazati, da je bila praksa upravnega organa deloma ali v celoti vzrok za njegovo napako?

5.

Ali se sprejeta izjava o primeru višje sile, ki jo kmet predloži v zvezi s izgubo celotnega posevka (setve), lahko šteje za točen podatek iz [uvodne izjave] 67 Uredbe (ES) št. 796/2004 in [uvodne izjave] 93 Uredbe (ES) št. 1122/2009, na podlagi katerega je kmetovalec oproščen nepredložitve potrdila o redki rastlini in je zato oproščen kazni v zvezi s celotnim zahtevkom?


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike ter o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 44, str. 243).

(2)  Uredba komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. november 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L 316, str. 65).