8.9.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 303/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 12. maja 2014 vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) – DHL Hub Leipzig GmbH proti Hauptzollamt Braunschweig

(Zadeva C-228/14)

2014/C 303/09

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: DHL Hub Leipzig GmbH

Tožena stranka: Hauptzollamt Braunschweig

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali davek na dodano vrednost pri uvozu velja za predmete, ki so bili ponovno izvoženi kot neskupnostno blago pod carinskim nadzorom, za katere pa je zaradi kršitve dolžnosti v skladu s členom 204 Carinskega zakonika (1) – tukaj: opustitev pravočasnega opravljanja zunanjega skupnostnega tranzitnega postopka z deklaracijo pri pristojnem carinskem uradu pred prenosom v tretjo državo – nastal carinski dolg, saj ni zakonsko dolgovan v smislu člena 236(1) Carinskega zakonika v povezavi z določbami Direktive 2006/112/ES (2), vsekakor pa takrat, ko je kot dolžnik terjan tisti, ki je bil odgovoren za kršeno dolžnost, vendar ni bil upravičen do razpolaganja s temi predmeti?


(1)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 4, str. 307).

(2)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1).