8.9.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 303/6


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 8. maja 2014 vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) – Eurogate Distribution GmbH proti Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Zadeva C-226/14)

2014/C 303/08

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Eurogate Distribution GmbH

Tožena stranka: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je v nasprotju z določbami Direktive 77/388/EGS (1) pobirati davek na dodano vrednost pri uvozu za predmete, ki so bili ponovno izvoženi kot neskupnostno blago pod carinskim nadzorom, za katere pa je zaradi kršitve dolžnosti v skladu s členom 204 Carinskega zakonika (2) – tukaj: nepravočasna izpolnitev dolžnosti, vpisati odvzem blaga iz carinskega skladišča v za to predvidene evidence blaga najpozneje ob njegovem odvzemu – nastal carinski dolg?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:

2.

Ali določbe Direktive 77/388/EGS zahtevajo, da se v takih primerih pobira uvozni davek na dodano vrednost ali imajo države članice v tem delu polje proste presoje?

in

3.

Ali je skladiščnik iz carinskega skladišča, ki na podlagi storitvenega razmerja v njegovem skladišču uskladišči predmet iz tretje države, ne da bi lahko z njim razpolagal, dolžnik za plačilo davka na dodano vrednost pri uvozu, ki je nastal zaradi njegove kršitve dolžnosti v skladu s členom 10(3), drugi pododstavek, Direktive 77/388/EGS v povezavi s členom 204(1) Carinskega zakonika, čeprav se predmet ne uporablja v smislu člena 17(2)(a) Direktive 77/388/EGS za namene njegovih obdavčljivih transakcij?


(1)  Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 23).

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 4, str. 307).