24.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 194/17


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad (Bolgarija) 14. aprila 2014 – EasyPay AD, Finance Engineering AD proti Ministerski savet na Republika Balgaria, Natsionalen osiguritelen institut

(Zadeva C-185/14)

2014/C 194/21

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Varhoven administrativen sad

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: EasyPay AD, Finance Engineering AD

Toženi stranki: Ministerski savet na Republika Balgaria, Natsionalen osiguritelen institut

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali velja, da področje uporabe Direktive 97/67/ES (1), kakor je bila spremenjena z Direktivama 2002/39/ES (2) in 2008/6/ES (3), ne obsega poštne storitve, kakršna je storitev poštnega nakazila, s katero pošiljatelj, ki je v obravnavanem primeru država, denarna sredstva nakaže prejemniku – osebam, ki so upravičenci do socialnih dajatev – tako da se zanjo uporabljajo določbe členov 106 in 107 PDEU?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba člena 106 in 107 PDEU razlagati tako, da ne dovoljujeta omejevanja svobodne konkurence pri opravljanju poštne storitve, kakršna je ta v obravnavanem primeru, če je to utemeljeno z nujnimi preudarki v povezavi z zagotavljanjem ustavne pravice državljanov in socialno politiko države in če je hkrati mogoče storitev glede na njeno naravo opredeliti kot storitev splošnega gospodarskega pomena, pod pogojem, da plačilo, ki ga prejme izvajalec storitve, pomeni nadomestilo, ki ne presega zneska, določenega v členu 2(1)(a) Sklepa Evropske komisije C(2011) 9380 z dne 20. decembra 2011?


(1)  Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 3, str. 71).

(2)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/39/ES z dne 10. junija 2002 o spremembah Direktive 97/67/ES glede nadaljnjega odpiranja trgov poštnih storitev v Skupnosti konkurenci (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 6, zvezek 4, str. 316).

(3)  Direktiva 2008/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o spremembi Direktive 97/67/ES glede popolnega oblikovanja notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti (UL L 52, 27.2.2008, str. 3).