24.8.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 245/12


Tožba, vložena 19. junija 2013 – BT Limited Belgian Branch proti Komisiji

(Zadeva T-335/13)

2013/C 245/15

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: BT Limited Belgian Branch (Diegem, Belgija) (zastopnika: T. Leeson, Solicitor, in C. Stockford, Barrister)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo, ki je bila 19. aprila 2013 vročena tožeči stranki in s katero je bila ponudba tožeče stranke v okviru omejenega postopka DIGIT/R2/PR/2011/039 zavrnjena, pogodba pa dodeljena drugemu ponudniku;

toženi stranki naloži plačilo stroškov;

podredno, imenuje neodvisnega izvedenca, da presodi skladnost ponudbe drugega ponudnika z razpisnimi pogoji in svojo odločitev zadrži, dokler imenovani izvedenec ne izda poročila, ter nato odločbo Generalnega direktorata za informatiko (DIGIT) razglasi za nično in Komisiji naloži plačilo stroškov;

v primeru, da DIGIT sklene pogodbo o vseevropski telematski storitvi med upravami - nova generacija („TESTA-ng“), Komisiji naloži, da tožeči stranki plača odškodnino za škodo, ki jo je utrpela, ker je DIGIT sprejel nezakonito odločitev.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo tožbi navaja šest tožbenih razlogov.

1.

S prvim tožbenim razlogom trdi, da je DIGIT kršil načelo preglednosti in obveznost obrazložitve, ki sta določena v členu 113 Finančne uredbe (1) in členu 296 PDEU. In sicer zato, ker naj družba BT, zaradi preobsežnega ocenjevalnega poročila naročnika, ki se je nanašalo na drugega ponudnika, ne bi imela možnosti preveriti, ali je naročnik izdelal zakonito oceno ponudbe družbe, ki je bila izbrana.

Tožeča stranka trdi tudi, prvič, da DIGIT ni ustrezno obrazložil pomembnega dela ocenjevalnega poročila, ki se nanaša na drugega ponudnika, in drugič, da je bila obrazložitev v delih, v katerih jo je navedel, nedopustna.

2.

Z drugim tožbenim razlogom trdi, da so z metodo ocenjevanja, ki jo DIGIT uporablja za ocenjevanje ponudb, kršena temeljna načela, vključno z načeli transparentnosti in enakopravne obravnave, ki se uporabijo za postopke javnega razpisa. Natančneje, drugi ponudnik naj bi imel nezakonito prednost, ker ocenjevalna lestvica DIGT (i) ni bila razkrita pred začetkom razpisa in (ii) je bila njena struktura neobičajna.

3.

S tretjim tožbenim razlogom trdi, da so komentarji, ki jih je DIGIT navedel v ocenjevalnem poročilu, in ustrezne točke, s katerimi je bila ocenjena ponudba drugega ponudnika, neskladni. Zaradi teh nasprotij naj bi bila obrazložitev odločbe neveljavna, odločba pa torej nezakonita.

4.

S četrtim tožbenim razlogom trdi, da je DIGIT sprejel ponudbo drugega ponudnika, kljub temu, da bi bilo treba ponudbo z neobičajno nizko ceno izločiti iz postopka razpisa. Tožeča stranka v zvezi s tem navaja, da te trditve ne morejo omajati navedbe DIGIT, da je preveril, ali ta ponudba ustreza pravilom o neobičajno nizkih ponudbah. Splošno sklicevanje na zakonodajo, ki se uporabi, naj ne bi mogla nadomestiti prave obrazložitve, zakaj se je DIGIT v okviru svoje analize vendarle odločil, da ponudbe ne bo izključil iz postopka razpisa.

Tožeča stranka podredno trdi, da je cena, ki jo je v ponudbi navedel drugi ponudnik, nerealna in ne more ustrezati ponudbi, ki izpolnjuje razpisne pogoje. Družba BT Splošnemu sodišču v zvezi s tem predlaga, naj imenuje neodvisnega izvedenca, ki naj odloči, ali zadevna ponudba dejansko ustreza pogojem iz razpisne dokumentacije.

5.

S petim tožbenim razlogom trdi, da je odločba nezakonita, ker v njej izračunana pogodbena vsota ni dovolj obrazložena.

6.

S šestim tožbenim razlogom trdi, da DIGIT ni pristojen za sprejetje izpodbijane odločbe, ker za to ni pooblaščen.


(1)  Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini: poglavje 1, zvezek 4, str. 74).