23.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 389/32


Sodba Splošnega sodišča z dne 25. septembra 2015 – VECCO in drugi/Komisija

(Zadeva T-360/13) (1)

((REACH - Vključitev kromovega trioksida v seznam snovi, za katere je potrebna avtorizacija - Rabe ali kategorije rabe, ki so izvzete iz obveznosti avtorizacije - Besedna zveza „veljavna posebna zakonodaja Skupnosti, ki določa za uporabo snovi v zvezi z varovanjem zdravja ljudi ali okolja minimalne zahteve“ - Očitna napaka pri presoji - Sorazmernost - Pravica do obrambe - Načelo dobrega upravljanja))

(2015/C 389/33)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Nemčija) in 185 ostalih tožečih strank, navedenih v prilogi k sodbi (zastopniki: C. Mereu, K. Van Maldegem, odvetnika, in J. Beck, solicitor)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: K. Talabér-Ritz in J. Tomkin, zastopnika)

Intervenienti v podporo tožečih strank: Assogalvanica (Padova, Italija) in 31 ostalih intervenientov, navedenih v prilogi k sodbi (zastopniki: C. Mereu, K. Van Maldegem, odvetnika, in J. Beck, solicitor)

Intervenientka v podporo tožene stranke: Evropska agencija za kemikalije (ECHA) (zastopniki: W. Broere, M. Heikkilä in T. Zbihlej, zastopniki)

Predmet

Predlog za razglasitev delne ničnosti Uredbe Komisije (EU) št. 348/2013 z dne 17. aprila 2013 o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij („REACH“) (UL L 108, str. 1).

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Združenje Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) in tožeče stranke, katerih imena so navedena v Prilogi I, nosijo svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska Komisija.

3.

Združenje Assogalvanica in preostali intervenienti, katerih imena so navedena v Prilogi II, nosijo svoje stroške.

4.

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) nosi svoje stroške.


(1)  UL C 260, 7.9.2013.