20.7.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 207/19


Pritožba, ki jo je Albergo Saturnia Internazionale Spa vložila 29. aprila 2013 zoper sklep Splošnega sodišča (četrti senat) z dne 20. februarja 2013 v v združenih zadevah Quattro Fontane in drugi proti Komisiji, od T-278/00 do T-280/00, od T-282/00 do T-286/00 in od T-288/00 do T-295/00

(Zadeva C-234/13 P)

2013/C 207/32

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Pritožnica: Albergo Saturnia Internazionale Spa (zastopnika: A. Bianchini in F. Busetto, odvetnika)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Comitato „Venezia vuole vivere“

Predlogi

Razveljavitev izpodbijanega sklepa Splošnega sodišča;

ugoditev predlogom, ki so bili predstavljeni na prvi stopnji, in zato

po potrebi ter v mejah interesov pritožnic razglasitev ničnosti odločbe Evropske komisije št. 2000/394/ES z dne 25. novembra 1999 v zvezi z ukrepi pomoči podjetjem, ki so na območju Benetk in Chioggie, določenimi z zakonoma št. 30/1997 in št. 206/1995 o zmanjšanju prispevkov za socialno varnost;

podredno, razglasitev ničnosti navedene odločbe v delu, v katerem določa obveznost vračila odobrenih olajšav in v katerem zahteva vrnitev zneskov spornih olajšav, skupaj z obrestmi za obdobja, upoštevana v sodbi;

naložitev plačila stroškov postopka na obeh stopnjah Komisiji.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev pritožbe je navedenih devet razlogov:

 

Prvi pritožbeni razlog: nepravilnost sklepa, ker se v njem ni upoštevalo, da zadevni ukrepi glede na njihovo naravo nadomestila upravičencem niso prinašali nobene ugodnosti.

 

Drugi pritožbeni razlog: nepravilnost sklepa, ker v njem ni bilo izključeno oziroma presojeno, da lahko zadevni ukrepi vplivajo na konkurenco in trgovino med d ržavami članicami.

 

Tretji pritožbeni razlog: nepravilnost sklepa, ker je bila v njem zavrnjena uporaba izjem iz člena 87(2)(b) (zdaj člen 107(2)(b) PDEU) in iz člena 87(3)(b) ES (zdaj člen 107(3)(b) PDEU).

 

Četrti pritožbeni razlog: nepravilnost sklepa, ker je bila v njem zavrnjena uporaba izjeme iz člena 87(3)(c) ES (zdaj člen 107(3)(c) PDEU).

 

Peti pritožbeni razlog: nepravilnost sklepa, ker je bila v njem zavrnjena uporaba izjem iz člena 87(3)(d) in (e) (zdaj člen 107(3)(d) in (e) PDEU).

 

Šesti pritožbeni razlog: nepravilnost sklepa, ker je bila v njem zavrnjena uporaba izjeme iz člena 86(2) ES (zdaj člen 106(2) PDEU).

 

Sedmi pritožbeni razlog: nepravilnost sklepa, ker je bilo v njem izključeno, da gre za obstoječo pomoč, s čimer je bil kršen člen 88(3) ES (sedaj člen 108(3) PDEU) in člen 15 Uredbe št. 659/1999 (1).

 

Osmi pritožbeni razlog: nepravilnost sklepa, ker je bila v njem izključena uporaba člena 14(1) Uredbe št. 659/1999 glede vrstnega reda vračila.

 

Deveti pritožbeni razlog: nepravilnost sklepa, ker je bila v njem izključena uporaba člena 14(1) Uredba št. 659/1999 glede uporabe obresti.


(1)  Uredba Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES; UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 1, str. 339.