8.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 439/12


Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 9. oktobra 2014 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Hamburg – Nemčija) – Duane Advies Bureau Rietveld/Hauptzollamt Hannover

(Zadeva C-541/13) (1)

((Predhodno odločanje - Carinska unija in skupna carinska tarifa - Tarifna uvrstitev - Tarifna številka 3822 - Pojem „diagnostični in laboratorijski reagenti“ - Indikatorji za izpostavljenost vnaprej določeni referenčni temperaturi))

(2014/C 439/17)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Duane Advies Bureau Rietveld

Tožena stranka: Hauptzollamt Hannover

Izrek

Tarifno številko 3822 kombinirane nomenklature iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 861/2010 z dne 5. oktobra 2010, je treba razlagati tako, da indikatorji temperature – kakršna sta proizvoda, ki se tržita pod imenoma „WarmMark“ in „ColdMark“ – ki s spremembo barve, do katere pride zaradi različnih volumnov tekočin v njih, ireverzibilno kažejo, ali je bila dosežena višja ali nižja temperatura od določene mejne vrednosti, ne spadajo pod to tarifno številko.


(1)  UL C 9, 11.1.2014.