26.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 26/26


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Tivoli (Italija) 7. novembra 2012 – Antonella Pedone proti Marii Adele Corrao

(Zadeva C-498/12)

2013/C 26/50

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Tivoli

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča strank: Antonella Pedone

Tožena stranka: Maria Adele Corrao

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je člen 130 del DPR z dne 30. maja 2002 št. 115 v zvezi z državno pravno pomočjo v italijanski ureditvi, v delu, ki določa, da se nagrada odvetnikom, svetovalcem sodišča in sodnim izvedencem zmanjša za polovico, v skladu z določbami člena 47, tretji odstavek, Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki določa, da se osebam, ki nimajo zadostnih sredstev, odobri pravna pomoč, kolikor je ta potrebna za učinkovito zagotovitev dostopa do sodnega varstva?

2.

Ali je člen 130 del DPR z dne 30. maja 2002 št. 115 v zvezi z državno pravno pomočjo v italijanski ureditvi, v delu, ki določa, da se nagrada odvetnikom, svetovalcem sodišča in sodnim izvedencem zmanjša za polovico, v skladu z določbami člena 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot jo je pravo Skupnosti prevzelo v skladu s členom 52(3) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in členom 6 [PDEU]?