26.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 26/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 3. oktobra 2012 vložilo Raad van State (Nizozemska) – W. P. Willems, druga stranka: Burgemeester van Nuth

(Zadeva C-446/12)

2013/C 26/28

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad van State

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: W. P. Willems

Druga stranka: Burgemeester van Nuth (župan Nutha)

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je ob upoštevanju členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter člena 8 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin člen 1(2) Uredbe Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L 385, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 444/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 2252/2004 (UL L 142, str. 1), veljaven?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje, da je člen 1(2) Uredbe Sveta (ES) št. 2252/2004 z dne 13. decembra 2004 o standardih za varnostne značilnosti in biometrične podatke v potnih listih in potovalnih dokumentih, ki jih izdajo države članice (UL L 385, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 444/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. maja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 2252/2004 (UL L 142, str. 1), veljaven, ali je treba člen 4(3) Uredbe št. 2252/2004 ob upoštevanju členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, člena 8(2) Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in člena 7, uvodno besedilo in točka (f), Direktive o zasebnosti (1) v povezavi s členom 6(1), uvodno besedilo in točka (b), te direktive razlagati tako, da morajo pri izvajanju te uredbe države članice z zakonom zagotoviti, da se biometrični podatki, ki se zbirajo in shranjujejo na podlagi navedene uredbe, ne smejo zbirati, obdelovati in uporabljati za druge namene kot za izdajo dokumenta?


(1)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 15, str. 355).