4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 21. maja 2012 vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) – Salzburger Flughafen GmbH proti Umweltsenat

(Zadeva C-244/12)

2012/C 235/13

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Salzburger Flughafen GmbH

Tožena stranka: Umweltsenat

Udeleženec: Landesumweltanwalt von Salzburg

Druga stranka: Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali Direktiva Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 (1), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 97/11/ES z dne 3. marca 1997 (2) (v nadaljevanju: Direktiva 85/337), nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki za izvedbo presoje vplivov infrastrukturnih del na letališču (ki se ne nanašajo na vzletno-pristajalno stezo), in sicer postavitve terminala in razširitve letališkega območja za postavitev drugih objektov (zlasti hangarja, hal za naprave in parkirnih površin), na okolje določa izključni pogoj, da se s tem pričakuje povečanje premikov v zračnem prevozu za najmanj 20 000 na leto?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

2.

Ali Direktiva 85/337 zahteva in omogoča – v primeru neobstoja nacionalnih predpisov – v okviru njene neposredne uporabe (ob upoštevanju ciljev, ki se s tem zasledujejo, in meril iz Priloge III k tej direktivi) presojo vplivov načrta, ki je natančneje opisan v prvem vprašanju in ki spada v Prilogo II, na okolje?


(1)  Direktiva Sveta z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 1, str. 248).

(2)  Direktiva Sveta 97/11/ES z dne 3. marca 1997 o spremembi Direktive 85/337/EGS o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 3).