24.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 282/15


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curte de Apel Constanța (Romunija) 27. julija 2011 – kazenski postopek zoper Ciprian Vasile Radu

(Zadeva C-396/11)

2011/C 282/29

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Constanța

Stranka v postopku v glavni stvari

Ciprian Vasile Radu

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali so določbe člena 5(1) Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in člena 6 v povezavi s členoma 48 in 52 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in glede na člena 5(3) in (4) ter 6(2) in (3) Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin določbe primarnega prava Skupnosti, vsebovane v ustanovitvenih pogodbah?

2.

Ali ukrep pristojnega pravosodnega organa države, ki izvrši evropski nalog za prijetje v obliki odvzema prostosti in prisilne predaje brez soglasja osebe, zoper katero je bil odrejen evropski nalog za prijetje (oseba, katere prijetje in predaja se zahteva), pomeni poseg države, ki izvrši nalog, v pravico do osebne svobode osebe, katere prijetje in predaja se zahteva, ki je določena v pravu Unije na podlagi člena 6 PEU v povezavi s členom 5(1) Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in na podlagi člena 6 v povezavi s členoma 48 in 52 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in glede na člena 5(3) in (4) ter 6(2) in (3) Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin?

3.

Ali mora poseg države, ki izvrši evropski nalog za prijetje, v pravice in jamstva iz člena 5(1) Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in iz člena 6 v povezavi s členoma 48 in 52 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in glede na člena 5(3) in (4) ter 6(2) in (3) Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, izpolnjevati pogoj nujnosti v demokratični družbi in pogoj sorazmernosti glede na konkretno zastavljeni cilj?

4.

Ali sme pristojni pravosodni organ države, ki izvrši evropski nalog za prijetje, zavrniti zahtevo za predajo, ne da bi pri tem kršil obveznosti iz ustanovitvenih pogodb in iz drugih določb prava Skupnosti, iz razloga, da niso kumulativno izpolnjeni pogoji, potrebni po členu 5(1) Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in členu 6 v povezavi s členoma 48 in 52 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in glede na člena 5(3) in (4) ter 6(2) in (3) Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin?

5.

Ali sme pristojni pravosodni organ države, ki izvrši evropski nalog za prijetje, zavrniti zahtevo za predajo, ne da bi pri tem kršil obveznosti iz ustanovitvenih pogodb in iz drugih določb prava Skupnosti, iz razloga, ker država, ki je odredila evropski nalog za prejetje, ni prenesla ali je pomanjkljivo oziroma nepravilno prenesla (v smislu neupoštevanja pogoja vzajemnosti) Okvirni sklep Sveta Evropske unije 2002/584/PNZ (1)?

6.

Ali so določbe člena 5(1) Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in člena 6 v povezavi s členoma 48 in 52 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in glede na člena 5(3) in (4) ter 6(2) in (3) Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, na katere se sklicuje člen 6 PEU, v nasprotju z nacionalnim pravom države članice Evropske unije, Romunije, natančneje z naslovom III zakona št. 302/2004, in ali je Okvirni sklep Sveta Evropske unije 2002/584/PNZ s temi določbami pravilno prenesen?


(1)  Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 2002, 2002/584/PNZ, o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL L 190, str. 1).