18.6.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 179/7


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Baranya Megyei Bíróság (Madžarska) 22. februarja 2011 – Mahagében Kft. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Zadeva C-80/11)

2011/C 179/10

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Baranya Megyei Bíróság

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Mahagében Kft

Tožena stranka: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba Direktivo 2006/112 (1) razlagati tako, da bi bila lahko zavezancu za DDV, ki v skladu z določbami te direktive izpolnjuje vsebinske pogoje za odbitek DDV, možnost uveljavljanja te pravice odvzeta z nacionalno zakonodajo oziroma prakso, ki prepoveduje odbitek DDV, ki je bil plačan ob nakupu blaga, če je na razpolago samo račun, ki kot verodostojna listina potrjuje, da je bila prodaja opravljena, in izdajatelj računa nima dokumenta, ki bi potrjeval, da je imel blago na razpolago in ga smel prevažati ali da je obveznost davčne napovedi izpolnil? Ali sme država članica na podlagi člena 273 Direktive zaradi pravilnega pobiranja DDV in preprečevanja davčnih utaj zahtevati, da mora imeti prejemnik računa dokument, ki dokazuje, da je izdajatelj računa imel blago na razpolago, ali potrjuje dobavo in prevoz za prejemnika računa?

2.

Ali sta načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti, ki ju je Sodišče Evropskih skupnosti v zvezi z uporabo Direktive že večkrat pojasnilo, združljivi s pojmom „potrebna skrbnost“, ki je določen v členu 44(5) Áfa törvény (zakona o splošnem prometnem davku) in za katerega davčni organ in uveljavljena sodna praksa pri njegovi uporabi zahtevata, da se mora prejemnik računa prepričati, ali je izdajatelj računa zavezanec za zadevni davek, ali je svoje izdelke evidentiral in ima račun o njihovi nabavi oziroma ali so bile obveznosti za napoved in plačilo splošnega prometnega davka izpolnjene?

3.

Ali je treba člen 167 oziroma člen 178(a) Direktive Sveta 2006/112 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost razumeti, da nasprotuje nacionalni zakonodaji oziroma praksi, ki za uveljavljanje pravice do odbitka od davčnega zavezanca prejemnika računa zahteva dokaz za zakonito ravnanje družbe, ki je račun izdala?


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1).