4.8.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 235/5


Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 22. marca 2012 – Maurice Emram proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Guccio Gucci SpA

(Zadeva C-354/11) (1)

(Pritožba - Člen 119 poslovnika - Znamka Skupnosti - Uredba (ES) št. 40/94 - Člen 8(1)(b) - Zahteva za registracijo figurativne znamke G - Znamke)

2012/C 235/07

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnik: Maurice Emram (zastopnik: M. Benavï, odvetnik)

Drugi stranki: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: A. Folliard-Monguiral, zastopnik), Guccio Gucci SpA (zastopnik: F. Jacobacci, odvetnik)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 10. maja 2011 v zadevi Emram proti UUNT (T-187/10), s katero je bila zavrnjena tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 11. februarja 2010 (zadeva R 1281/2008-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Guccio Gucci SpA in M. Emranom – Člen 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L, 78, str. 1) – Prijava figurativne znamke Skupnosti G – Verjetnost zmede – Izkrivljanje dokazov – Napačna presoja razlikovalnega učinka – Kršitev načela enakega obravnavanja

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

M. Emramu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 282, 24.9.2011.