18.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/28


Pritožba, ki jo je Bell & Ross BV vložila 26. avgusta 2010 zoper sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 18. junija 2010 v zadevi Bell & Ross proti UUNT (T-51/10)

(Zadeva C-426/10 P)

()

2010/C 346/46

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Pritožnica: Bell & Ross BV (zastopnik: S. Guerlain, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Klockgrossisten i Norden AB

Predlogi

Izpodbijani sklep naj se razveljavi;

ugotovi naj se, da je razveljavitvena tožba, ki jo je pritožnica vložila zoper Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) (T-51/10), dopustna, in posledično naj se zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču, da o tej razveljavitveni tožbi vsebinsko odloči;

UUNT naj se naloži plačilo stroškov pritožbe in prvostopenjskega postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica v podporo pritožbi navaja šest razlogov.

V prvem pritožbenem razlogu družba Bell & Ross navaja kršitev člena 111 Poslovnika Splošnega sodišča, ker naj bi to sodišče brez predhodne opredelitve generalnega pravobranilca odločilo, da je tožba očitno nedopustna.

V drugem pritožbenem razlogu navaja, da naj bi Splošno sodišče kršilo člen 43(1) svojega poslovnika, ker je ugotovilo, da podpisani izvodi tožbe, ki so v sodno tajništvo prispeli 1. februarja 2010, niso izvirniki in da je mogoče za izvirnik šteti le izvod, ki je prispel 5. februarja 2010 – torej po izteku roka –, ne da bi ob tem pojasnilo, kako je mogoče izvirnike razlikovati od prepisov. Omenjeni člen namreč ne določa podrobneje pogojev, ki jih mora izpolnjevati podpis odvetnika, ki ga mora imeti izvirnik procesnega akta..

V tretjem pritožbenem razlogu družba Bell & Ross Splošnemu sodišču očita, da ji ni omogočilo, da v skladu s členom 57(b) Praktičnih navodil za stranke in v skladu s členom 7(1) Navodil sodnemu tajniku Splošnega sodišča popravi očitane oblikovne nepravilnosti. V skladu z zgoraj navedenima besediloma bi moral sodni tajnik pritožnici določiti rok, v katerem bi lahko odpravila ugotovljeno nepravilnost.

V četrtem pritožbenem razlogu se družba Bell & Ross sklicuje na opravičljivo zmoto, ker je zmeda v zvezi z določitvijo izvirnika posledica izjemnih okoliščin, ki niso odvisne od pritožnice. Ker je moral zaradi številnih kopij storitev opraviti zunanji izvajalec, ker odlična kakovost tiska na papirju ni omogočala prepoznave izvirnika in ker so bili vsi izvodi, ki so bili v sodnem tajništvu vloženi v roku, opremljeni s podpisom, je v obravnavani zadevi zmota opravičljiva.

V petem pritožbenem razlogu se pritožnica sklicuje na obstoj izjemnih in neobičajnih okoliščin, ki so neodvisne od udeleženca na trgu, kar kaže na naključje ali višjo silo.

Nazadnje, v šestem in zadnjem pritožbenem razlogu družba Bell & Ross navaja, da je Splošno sodišče kršilo načeli sorazmernosti in zaupanja v pravo, ker je, na eni strani, v sodno tajništvo Splošnega sodišča prispelo sedem podpisanih izvodov in en prepis po faksu in ker je, na drugi strani, v zgoraj navedenih besedilih določena možnost poprave tožbe.