Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. decembra 2011 – Haltergemeinschaft LBL proti Hauptzollamt Düsseldorf

(Zadeva C-250/10)

„Direktiva 2003/96/ES – Obdavčitev energentov in električne energije – Člen 14(1)(b) – Davčna oprostitev za energente, ki se uporabljajo kot gorivo v zračnem prometu – Gorivo, ki ga da na voljo najemodajalec letala, ki ga zakupodajalci uporabljajo za svoje lete v druge namene, kot so opravljanje storitev zračnega prevoza za plačilo“

Davčne določbe – Usklajevanje zakonodaj – Obdavčitev energentov in električne energije – Davčna oprostitev za energente, ki so dobavljeni kot gorivo za uporabo v zračnem prometu, razen za polete v zasebne namene – Obseg – Oddaja zrakoplova v najem ali zakup podjetju za lastne poslovne namene, razen za opravljanje storitev zračnega prevoza za plačilo – Izključitev (Direktiva Sveta 2003/96, člen 14(1)(b)) (Glej točki 25 in 26 ter izrek.)

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Finanzgericht Düsseldorf – Razlaga člena 14(1)(b) Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 405) – Obseg davčne oprostitve za energente, ki so dobavljeni kot gorivo za uporabo v zračnem prometu – Davčna oprostitev za gorivo, ki ga da na voljo najemodajalec ali zakupodajalec letala, ki ni letalska družba, in ki ga uporabijo najemniki letala za lete v poslovne namene.

Izrek

Člen 14(1)(b) Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije je treba razlagati tako, da do oprostitve davka za energente, ki so dobavljeni kot gorivo za uporabo v zračnem prometu razen poletov v zasebne namene, predvidene v tej določbi, ni upravičena družba, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, kadar da letalo v svoji lasti z gorivom v najem ali zakup družbam, katerih dejavnosti v zračnem prometu ne služijo neposredno njihovemu opravljanju storitve zračnega prevoza za plačilo.