31.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 98/6


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 16. februarja 2012 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank van eerste aanleg te Brussel – Belgija) – Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) proti Netlog NV

(Zadeva C-360/10) (1)

(Informacijska družba - Avtorska pravica - Internet - Ponudnik storitev gostovanja - Obdelava informacij, ki so shranjeni na platformi spletnega socialnega omrežja - Vzpostavitev sistema filtriranja teh informacij zaradi preprečitve dajanja datotek na voljo, kar bi pomenilo kršitev avtorskih pravic - Neobstoj splošne obveznosti nadzora shranjenih informacij)

2012/C 98/07

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)

Tožena stranka: Netlog NV

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Rechtbank van eerste aanleg te Brussel – Razlaga direktiv: - Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL L 167, str. 10), - Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L 157, str. 45), - Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, str. 31), - Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, str. 1), – Direktiva 2002/58/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, str. 37) – Obdelava podatkov preko interneta – Ponudnik storitev gostovanja na internetu in njegova in abstracto in preventivna vzpostavitev sistema za filtriranje informacij zaradi določitve potrošnikov, ki naj bi uporabljali elektronske zbirke, s katerimi se krši avtorske ali sorodne pravice – Uporaba načela sorazmernosti po uradni dolžnosti s strani nacionalnega sodišča – Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin – Pravica do spoštovanja zasebnega življenja – Pravica do svobodnega izražanja

Izrek

Direktive:

2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju);

2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi in

2004/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine,

razlagane ob upoštevanju zahtev, ki izhajajo iz varstva temeljnih pravic, ki se uporabijo, je treba razlagati tako, da nasprotujejo temu, da nacionalno sodišče ponudniku storitev gostovanja odredi vzpostavitev sistema filtriranja:

informacij, ki so jih uporabniki teh storitev shranili v njegovih strežnikih;

ki se uporabi brez razlikovanja za vse njegove uporabnike;

preventivno;

na njegove izključne stroške in

časovno neomejeno,

s katerim je mogoče opredeliti elektronske datoteke, ki vsebujejo glasbena, kinematografska ali avdiovizualna dela, o katerih tožeča stranka trdi, da ima v zvezi z njimi pravice intelektualne lastnine, zato da bi se onemogočilo dajanje navedenih del na voljo javnosti, kar pomeni kršitev avtorske pravice.


(1)  UL C 288, 23.10.2010.