28.8.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 234/16


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 1. julija 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberster Gerichtshof – Avstrija) – v postopku, ki ga je sprožila Doris Povse proti Mauru Alpagu

(Zadeva C-211/10) (1)

(Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah - Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo - Uredba (ES) št. 2201/2003 - Neupravičena premestitev otroka - Začasni ukrepi v zvezi s „pravico odločanja staršev“ - Pravica do varstva in vzgoje - Odločba, s katero se odreja vrnitev otroka - Izvršitev - Pristojnost - Nujni postopek predhodnega odločanja)

2010/C 234/23

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Doris Povse

Tožena stranka: Mauro Alpago

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Oberster Gerichtshof – Razlaga členov 10(b)(iv), 11(8), 42(2) in 47(2) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL L 338, str. 1) – Ugrabitev otroka – Pristojnost sodišč države članice za izdajo odločbe, s katero se odreja vrnitev otroka v to državo, če je otrok več kot eno leto prebival v drugi državi članici in so sodišča prve države po ugrabitvi izdala odločbo, s katero so pravico do vzgoje in varstva otroka začasno dodelili tistemu od staršev, ki ga je ugrabil – Možnost zavrnitve, v korist otroka, izvršitve odločbe, s katero se odreja njegova vrnitev v prvo državo članico

Izrek

1.

Člen 10(b)(iv) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 je treba razlagati tako, da začasni ukrep ni „odločba o varstvu in vzgoji otroka, ki ne nalaga vrnitve otroka“ v smislu te določbe in ne more biti podlaga za prenos pristojnosti na sodišča države članice, v katero je bil otrok neupravičeno premeščen.

2.

Člen 11(8) Uredbe št. 2201/2003 je treba razlagati tako, da odločba pristojnega sodišča o vrnitvi otroka spada na področje uporabe te določbe, tudi če pred njo ni bila sprejeta končna odločba tega sodišča o pravici do varstva in vzgoje otroka.

3.

Člen 47(2), drugi pododstavek, Uredbe št. 2201/2003 je treba razlagati tako, da odločba, s katero se prizna začasna pravica do varstva in vzgoje ter ki jo je pozneje izdalo sodišče države članice izvršitve in se po pravu te države šteje za izvršljivo, ne more nasprotovati izvršitvi odločbe o vrnitvi otroka, o kateri je bilo izdano potrdilo in ki jo je predhodno izdalo pristojno sodišče države članice izvora.

4.

V državi članici izvršitve ni mogoče zavrniti izvršitve odločbe, o kateri je bilo izdano potrdilo, ker bi zaradi spremembe okoliščin po njenem sprejetju utegnila močno ogrožati dobrobit otroka. Tako spremembo je treba uveljavljati pred pristojnim sodiščem države članice izvora, pred katerim je treba tudi vložiti morebiten predlog za odlog izvršitve njegove odločbe.


(1)  UL C 179, 3.7.2010.