SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(prvi senat)

z dne 30. novembra 2009

Zadeva F-54/09

Giorgio Lebedef

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Letni dopust – Napotitev na delo s polovičnim delovnim časom zaradi sindikalnega zastopanja – Neupravičena odsotnost – Odbitek od letnega dopusta – Člen 60 Kadrovskih predpisov – Očitno neutemeljena tožba“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero G. Lebedef predlaga razglasitev ničnosti odločb z dne 15. februarja, 1. aprila, 10. aprila, 20. maja in 14. julija 2008, ki se nanašajo na odštetje skupaj 39 dni od njegovega letnega dopusta za leto 2008.

Odločitev: Tožba se zavrne kot očitno pravno neutemeljena. Tožeča stranka nosi vse stroške.

Povzetek

1.      Postopek – Odločba, sprejeta z obrazloženim sklepom – Pogoji

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 76)

2.      Uradniki – Zastopanje – Varstvo predstavnikov delavcev

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga II, člen 1, šesti odstavek)

1.      Sodišče Skupnosti ima pravico glede na okoliščine posameznega primera presoditi, ali je zaradi učinkovitega izvajanja sodne oblasti upravičeno po temelju zavrniti očitno neutemeljeno tožbo na podlagi člena 76 Poslovnika Sodišča za uslužbence, ne da bi predhodno odločalo o očitku nedopustnosti, ki ga uveljavlja tožena stranka. To velja v primeru, v katerem je mogoče rešitev, ki jo je Sodišče za uslužbence sprejelo v predhodni sodbi v zvezi s tožečo stranko, prenesti mutatis mutandis, servatis servandis na obravnavani primer.

(Glej točki 45 in 46.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 20. januar 2009, Klein proti Komisiji, F‑32/08, še neobjavljena v ZOdl. JU, točka 20 in navedena sodna praksa; 7. julij 2009, Lebedef proti Komisiji, F‑39/08, še neobjavljena v ZOdl. JU.

2.      Člen 10 okvirnega sporazuma z dne 27. januarja 2006 o odnosih med Komisijo ter sindikalnimi in strokovnimi organizacijami in člen 1, šesti odstavek, Priloge II h Kadrovskim predpisom imata v bistvu enako vsebino in enak cilj, in sicer varstvo predstavnikov delavcev, razlikujeta pa se samo v tem, kar zadeva njuni zadevni osebni področji uporabe. Člen 1, šesti odstavek, Priloge II h Kadrovskim predpisom se namreč nanaša na predstavnike iz Kadrovskih predpisov, to je člane odbora uslužbencev in uradnike, ki jih odbor imenuje v telo, ustanovljeno na podlagi Kadrovskih predpisov, medtem ko se člen 10 okvirnega sporazuma nanaša na sindikalne zastopnike in pooblaščence.

(Glej točko 49.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: zgoraj navedena sodba Lebedef proti Komisiji.