30.1.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 24/27


Tožba, vložena 11. novembra 2009 – Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji

(Zadeva C-441/09)

2010/C 24/50

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: D. Triantafyllou in B.-R. Killmann, zastopnika)

Tožena stranka: Republika Avstrija

Predloga tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj

odloči, da je Republika Avstrija kršila svoje obveznosti iz členov 96 in 98 v povezavi s Prilogo III k Direktivi o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) s tem, da je za dobavo, uvoz in nakup nekaterih živih živali, ki niso namenjene pripravi živil ali krme, znotraj Skupnosti uporabljala nižjo stopnjo;

Republiki Avstriji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija meni, da avstrijsko pravo o davku na dodano vrednost krši člena 96 in 98 v povezavi s Prilogo III k Direktivi o skupnem sistemu davka na dodano vrednost s tem, da za dobavo nekaterih živečih živali (zlasti konj) uporablja nižjo stopnjo, tudi če te živali niso namenjene za proizvodnjo živil.

Pojem „žive živali“ v točki 1 Priloge III k Direktivi o skupnem sistemu davka na dodano vrednost naj ne bi bila samostojna kategorija, ampak naj bi obsegala le take živali, ki se običajno uporabljajo kot živila ali krma. Ta razlaga je podprta s špansko, francosko, angleško, italijansko, nizozemsko, portugalsko in švedsko različico te določbe. Poleg tega značaj izjeme, ki ga ima ta določba, po ustaljeni sodni praksi zahteva ozko razlago.

Zlasti živali iz družine kopitarjev naj bi se pogosto uporabljalo v tovorne in jahalne namene (in ne za živila ali krmo).


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1).