21.11.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 282/27


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster (Nemčija) 31. avgusta 2009 – Pietro Infusino proti Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid

(Zadeva C-348/09)

2009/C 282/46

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Münster

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Pietro Infusino

Tožena stranka: Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali pojem nujni razlogi javne varnosti iz člena 28(3) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (1), ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja Direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS obsega le grožnje notranji in zunanji varnosti države v smislu nadaljnjega obstoja države s svojimi institucijami in pomembnimi javnimi službami, preživetja prebivalstva in zunanjih odnosov ter mirnega sožitja med narodi?


(1)  UL L 158, str. 77.