4.4.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 82/12


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Wien (Avstrija) 15. januarja 2009 – Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH proti Silva Trade, SA

(Zadeva C-19/09)

(2009/C 82/22)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Wien

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

Tožena stranka: Silva Trade, SA

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

a)

Ali se druga alinea člena 5(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (1) (skrajšano Bruseljska uredba I) uporablja v primeru pogodbe o opravljanju storitev tudi, kadar se storitve po dogovoru opravljajo v več državah članicah?

V primeru pritrdilnega odgovora na to vprašanje: ali je treba navedeno določbo razlagati tako,

b)

da se kraj izpolnitve značilne obveznosti določi glede na kraj, v katerem je center dejavnosti izvajalca storitev, ki se presoja glede na čas, porabljen za dejavnost, in glede na pomen dejavnosti;

c)

če centra dejavnosti ni mogoče določiti, pa da je tožbo glede vseh pravic iz pogodbe mogoče vložiti po izbiri tožnika v vsakem kraju opravljanja storitev znotraj Skupnosti?

2.

V primeru negativnega odgovora: ali se člen 5(1)(a) Bruseljske uredbe I uporablja v primeru pogodbe o opravljanju storitev tudi, kadar se storitve po dogovoru opravljajo v več državah članicah?


(1)  UL L 12, str. 1.