2.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/6


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. februarja 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria – Italija) – Bolton Alimentari SpA proti Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

(Zadeva C-494/09) (1)

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe - Dopustnost - Carinsko pravo - Tarifna kvota - Carinski zakonik - Člen 239 - Uredba (EGS) št. 2454/93 - Členi 308a, 308b in 905 - Uredba (ES) št. 975/2003 - Tuna - Izčrpanje kvote - Dan odprtja - Nedelja)

2011/C 103/09

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Bolton Alimentari SpA

Tožena stranka: Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Alessandria

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria – Razlaga člena 239 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302, str. 1) – Razlaga členov od 308a do 308c, 899(2) in 905(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe (EGS) št. 2913/92 (UL L 253, str. 1) – Povračilo ali odpust uvoznih dajatev – Možnost države članice, da sama odloči o zahtevku za povračilo – Pojem „posebna situacija“ v smislu člena 239(1) Uredbe (EGS) št. 2913/92 – Uvoznik Skupnosti, ki je izključen iz tarifne kvote, odprte na nedeljo, ker so nacionalni carinski uradi zaprti

Izrek

1.

Člene od 308a do 308c Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 214/2007 z dne 28. februarja 2007, je treba razlagati tako, da ne nasprotujejo temu, da bi Komisija lahko sprejela odločbo o izključitvi izvajalca iz tarifne kvote, ker je bila ta kvota izčrpana na dan odprtja, ki je bil nedelja, to je dan, ko so carinski organi države članice, v kateri ima zadevni izvajalec sedež, zaprti.

2.

Člene od 308a do 308c Uredbe št. 2454/93, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 214/2007, je treba razlagati tako, da državi članici ne nalagajo, naj Komisijo zaprosi za zadržanje tarifne kvote, da bi zagotovila pravično in nediskriminatorno obravnavo uvoznikov, kadar se ta tarifna kvota odpre na nedeljo, to je na dan, ko so carinski uradi v zadevni državi članici zaprti, in obstaja nevarnost, da bo navedena kvota izčrpana na dan odprtja, glede na to, da so carinski uradi v ostalih državah članicah ob nedeljah odprti.

3.

Carinski organ države članice je, razen v primerih iz člena 899(1) Uredbe št. 2454/93, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 214/2007, pristojen, da sam odloči o zahtevku za povračilo iz člena 239(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006, če meni, da Evropska komisija ni storila nobene napake in da zadevni zahtevek ne spada k nobenemu od drugih primerov iz člena 905(1) navedene Uredbe št. 2454/93.

4.

Člen 239 Uredbe št. 2913/92, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1791/2006, je treba razlagati tako, da se lahko nanaša na izključitev uvoznika Evropske unije iz tarifne kvote, ki se odpre na nedeljo, če je razlog za izključitev to, da so carinski uradi države članice, v kateri ima ta uvoznik sedež, ob nedeljah zaprti.


(1)  UL C 24, 30.1.2010.