18.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/16


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 14. oktobra 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Halle – Nemčija) – Günter Fuß proti Stadt Halle

(Zadeva C-243/09) (1)

(Socialna politika - Varovanje varnosti in zdravja delavcev - Direktiva 2003/88/ES - Organizacija delovnega časa - Gasilci, zaposleni v javnem sektorju - Služba za intervencijo - Člena 6(b) in 22(1), prvi pododstavek, točka (b) - Najdaljši tedenski delovni čas - Odklonitev dela, ki presega ta delovni čas - Premestitev na drugo delovno mesto brez soglasja delavca - Neposredni učinek - Posledice za nacionalna sodišča)

2010/C 346/26

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Halle

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Günter Fuß

Tožena stranka: Stadt Halle

Predmet

Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Verwaltungsgericht Halle – Razlaga člena 22(1)(b) Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL L 299, str. 9) – Nacionalna ureditev, ki za javne uslužbence, zaposlene v službi za intervencijo poklicnih gasilcev predvideva tedenski delovni čas, daljši od štirideset ur, in tako krši navedeno direktivo – Uradna premestitev javnega uslužbenca, ki je zavrnil tak delovni čas, na delovno mesto istega plačilnega razreda v upravi – Pojem „škodovanje“

Izrek

Člen 6(b) Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, ki delodajalcu v javnem sektorju omogoča premestitev brez soglasja delavca, zaposlenega kot gasilca v službi za intervencijo, ker je ta zahteval, da se najdaljši povprečni tedenski delovni čas iz omenjene določbe upošteva znotraj službe za intervencijo. Dejstvo, da tak delavec zaradi te premestitve ni utrpel nobene posebne škode razen te, ki je posledica kršitve omenjenega člena 6(b), je v tem oziru nepomembno.


(1)  UL C 233, 26.9.2009.