30.8.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 223/26


Tožba, vložena 13. junija 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Nizozemski

(Zadeva C-255/08)

(2008/C 223/40)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: M. van Beek in J.-B. Laignelot, zastopnika)

Tožena stranka: Nizozemska

Predlogi tožeče stranke:

Ugotovi naj se, da Nizozemska, s tem da ni sprejela vseh zakonov in drugih predpisov za uskladitev s členom 4(2) in (3) skupaj s prilogama II in III Direktive Sveta 85/337/EGS (1) z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, kot spremenjeni z direktivama 97/11/ES (2) in 2003/35/ES (3), ni izpolnila svojih obveznosti;

Nizozemski naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

1.

Direktiva je, skladno s členom 249, tretji odstavek, ES, za vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča glede cilja, ki ga je treba doseči, vendar prepušča nacionalnim organom izbiro oblike in metod.

2.

Zato so države članice zavezane, da sprejmejo ukrepe, potrebne za prenos direktiv v nacionalno pravo v predpisanem roku, in da o tem takoj obvestijo Komisijo.

3.

V obravnavani zadevi je v členu 3(1) Direktive 97/11/ES določeno, da države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 14. marca 1999, in da o tem takoj obvestijo Komisijo.

4.

Na podlagi zgoraj navedenih preudarkov Komisija meni, da je Nizozemska do danes, s tem da ni uporabljala vseh meril iz Priloge III k direktivi za vse projekte iz Priloge II k direktivi, opuščala sprejetje ukrepov, potrebnih za pravilen prenos člena 4(2) in (3) skupaj s prilogama II in III Direktive 85/337, kot spremenjeni z direktivama 97/11 in 2003/35.


(1)  UL L 175, str. 40.

(2)  UL L 73, str. 5.

(3)  UL L 156, str. 17.