12.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 8/24


Tožba, vložena 19. novembra 2007 – Aer Lingus Group proti Komisiji

(Zadeva T-411/07)

(2008/C 8/43)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Aer Lingus Group plc (Dublin, Irska) (zastopniki: A. Burnside, Solicitor, B. van de Walle de Ghelcke, T. Snels, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Izpodbijana odločba, ki jo je sprejela Komisija Evropskih skupnosti 11. oktobra 2007, naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka s to tožbo predlaga razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2007)4600 z dne 11. oktobra 2007, s katero je Komisija zavrnila zahtevo tožeče stranke za uvedbo postopka na podlagi člena 8(4) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 („Uredba ES o združitvah“) in za sprejetje začasnih ukrepov na podlagi člena 8(5) navedene uredbe, potem ko je Komisija z Odločbo(2007)3104 z dne 27. junija 2007 („odločba o prepovedi“) ugotovila, da koncentracija ni združljiva s skupnim trgom in delovanjem Sporazuma EGP (Zadeva št. COMP/M.4439 – Ryanair – Aer Lingus).

Tožeča stranka trdi, da Komisija ni pravilno razlagala niti uporabila člena 8(4) in (5) Uredbe ES o združitvah, s tem ko je menila, da na podlagi odločbe o prepovedi ni bila pristojna zahtevati od družbe Ryanair, da odsvoji svoj manjšinski delež v družbi Aer Lingus ali sprejeti drugih ukrepov za vzpostavitev stanja, ki je obstajalo pred izvedbo koncentracije, ali v vmesnem času sprejeti začasnih ukrepov.

Tožeča stranka zlasti zatrjuje, da je bila prepovedana koncentracija, ker je Komisija ta manjšinski delež in javno ponudbo družbe Ryanair za prevzem družbe Aer Lingus upoštevala kot sestavna dela ene same koncentracije, deloma izvedena. Poleg tega tožeča stranka zatrjuje, da v teh okoliščinah člen 8(4) in (5) Uredbe ES o združitvah Komisiji daje pristojnost za sprejetje ukrepov v zvezi z negativnimi posledicami za konkurenco, ki izhajajo iz tega manjšinskega deleža, ki povezuje obe družbi, za kateri se šteje, da sta najtesnejša konkurenta na letalskih progah na Irsko in iz nje.

Tožeča stranka poleg tega trdi, da je Komisija kršila člen 21(3) Uredbe ES o združitvah, ker ni priznala svoje izključne pristojnosti, in ker je dopustila možnost posredovanja držav članic.