29.8.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 205/4


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 9. julija 2009 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji

(Zadeva C-397/07) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Posredni davki na zbiranje kapitala - Kapitalske družbe - Direktiva 69/335/EGS - Členi 2(1) in (3), 4(1) in 7 - Dajatev na kapital - Oprostitev - Pogoji - Prenos sedeža dejanske uprave ali registriranega sedeža iz ene države članice v drugo - Dajatev na kapital, ki je vključen v poslovne dejavnosti, ki jih opravljajo v državi članici podružnice ali stalna predstavništva družb s sedežem v drugi državi članici)

2009/C 205/06

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: E. Gippini Fournier in M. Afonso, zastopnika)

Tožena stranka: Kraljevina Španija (zastopnika: B. Plaza Cruz in M. Muñoz Pérez, zastopnika)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države — Kršitev Direktive Sveta 69/335/EGS z dne 17. julija 1969 o posrednih davkih na zbiranje kapitala (UL L 249, str. 25) — Prenos sedeža družbe — Nacionalna ureditev, ki določa obdavčitev prenosa sedeža, če zadevna družba ni bila zavezana za plačilo dajatve na kapital v državi članici izvora — Pogoji za uporabo obveznih oprostitev

Izrek

1)

Kraljevina Španija s tem, da:

za oprostitev dajatve na kapital za transakcije iz člena 7(1)(b) Direktive Sveta 69/335/EGS z dne 17. julija 1969 o posrednih davkih na zbiranje kapitala, kakor je bila spremenjena z direktivami Sveta 73/79/EGS z dne 9. aprila 1973, 73/80/EGS z dne 9. aprila 1973 in 85/303/EGS z dne 10. junija 1985, določa pogoje, opredeljene v členu 96 druge dodatne določbe prečiščene različice zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Disposición Adicional Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), ki je bil sprejet s kraljevo zakonsko uredbo št. 4/2004 z dne 5. marca 2004;

določa dajatev na kapital za prenos — iz ene države članice v Španijo — sedeža dejanske uprave ali registriranega sedeža kapitalskih družb, ki v državi članici izvora niso bile zavezane za plačilo primerljivega davka, in

določa dajatev na kapital, ki je vključen v poslovne dejavnosti, ki jih na španskem ozemlju opravljajo podružnice ali stalna predstavništva družb s sedežem v državi članici, v kateri se podoben davek ne uporablja,

ni izpolnila obveznosti iz Direktive 69/335, kakor je bila spremenjena z direktivami 73/79, 73/80 in 85/303.

2)

V preostalem se tožba zavrne.

3)

Kraljevini Španiji se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 269, 10.11.2007.