11.10.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

C 260/3


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 3. julija 2008 – Komisija Evropskih skupnosti proti Irski

(Zadeva C-215/06) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Neizvedba presoje vplivov projektov, ki spadajo na področje uporabe Direktive 85/337/EGS, na okolje - Naknadna legalizacija)

(2008/C 260/03)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: D. Lawunmi in D. Recchia, zastopnika)

Tožena stranka: Irska (zastopniki: D. O'Hagan, zastopnik, J. Connoly, SC, in G. Simons, BL)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Členi 2, 4 in od 5 do 10 Direktive Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 175, str. 40) – Nesprejetje ukrepov za zagotovitev izvedbe presoje vplivov projektov, ki spadajo na področje uporabe Direktive 85/337/EGS.

Izrek

1.

Irska, s tem da ni sprejela vseh potrebnih ukrepov za zagotovitev, da se

preden so v celoti ali deloma izvedeni, presodi, ali je za projekte, ki spadajo na področje uporabe Direktive Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, v različici pred spremembami, uvedenimi z Direktivo Sveta 97/11/ES z dne 3. marca 1997, in v različici po njih, treba izvesti presojo vplivov na okolje, in da se izvede presoja njihovih vplivov v skladu s členi od 5 do 10 Direktive 85/337, če bodo verjetno pomembno vplivali na okolje zaradi svoje narave, velikosti ali lokacije, in pred izdajo soglasij za gradnjo polja vetrnih elektrarn in za povezana dela v Derrybrienu v okrožju Galway ter pred izvedbo del opravi presoja vplivov projekta na okolje v skladu s členi od 5 do 10 Direktive 85/337 v različici pred spremembami ali po njih, uvedenih z Direktivo Sveta 97/11,

ni izpolnila svojih obveznosti iz členov 2, 4 in od 5 do 10 navedene direktive.

2.

Irski se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 178, 29.7.2006.