Keywords
Summary

Keywords

1. Pravo Skupnosti – Razlaga – Metode

2. Približevanje zakonodaj – Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja – Direktiva 91/308

(člen 6(2) EU; Direktiva Sveta 91/308, člena 2a, točka 5, in 6(1) in (3), drugi pododstavek)

Summary

1. Kadar se besedilo sekundarne zakonodaje Skupnosti lahko razlaga na več načinov, je treba dati prednost tisti razlagi, po kateri bo določba v skladu s Pogodbo, ne pa tisti, na podlagi katere bo ugotovljena nezdružljivost z njo. Države članice morajo namreč ne zgolj razlagati nacionalno pravo v skladu s pravom Skupnosti, temveč tudi paziti, da se ne opirajo na tako razlago besedila sekundarne zakonodaje, ki bi bila v nasprotju s temeljnimi pravicami, ki jih varuje pravni red Skupnosti, ali z drugimi splošnimi načeli prava Skupnosti.

(Glej točko 28.)

2. Obveznosti obveščanja in sodelovanja z organi, pristojnimi za boj proti pranju denarja, določeni v členu 6(1) Direktive 91/308 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja, kot je bila spremenjena z Direktivo 2001/97, ki ju odvetnikom nalaga člen 2a, točka 5, te direktive, upoštevajoč njen člen 6(3), drugi pododstavek, ne kršita pravice do poštenega sojenja, kot jo zagotavljata člena 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in 6(2) Pogodbe EU.

Iz člena 2a, točka 5, Direktive 91/308 izhaja, da se obveznost obveščanja in sodelovanja za odvetnike uporablja zgolj, ko strankam pomagajo pri pripravi ali izvedbi določenih transakcij, zlasti finančnih in nepremičninskih, navedenih v tej določbi pod točko a), ali ko delujejo v imenu in za račun svoje stranke pri kakršni koli finančni ali nepremičninski transakciji. Po splošnem pravilu te dejavnosti zaradi svoje narave spadajo v kontekst, ki nima zveze s sodnim postopkom, in zato ne sodijo na področje pravice do poštenega sojenja.

Poleg tega, v trenutku, ko se za odvetnikovo pomoč v okviru transakcije, določene v členu 2a, točka 5, Direktive 91/308, zaprosi zaradi izvedbe naloge obrambe ali zastopanja pred sodišči ali zaradi svetovanja o sprožitvi sodnega postopka ali njegovi izognitvi, je ta odvetnik na podlagi člena 6(3), drugi pododstavek, navedene direktive oproščen obveznosti iz odstavka 1 navedenega člena in v tem pogledu ni pomembno, ali so bili podatki prejeti ali pridobljeni pred, med ali po postopku. Taka oprostitev ohranja pravico stranke do poštenega sojenja.

Glede na to, da so zahteve, ki izhajajo iz pravice do poštenega sojenja, po definiciji vezane na sodni postopek, in upoštevajoč dejstvo, da člen 6(3), drugi pododstavek, Direktive 91/308 odvetnike oprošča obveznosti obveščanja in sodelovanja, določenih v členu 6(1) navedene direktive, ko njihove dejavnosti označuje taka vez, so navedene zahteve ohranjene.

(Glej točke od 33 do 35, 37 in izrek.)