2.6.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

C 194/13


SPOROČILO KOMISIJE

o spremembi odstavka 188 ter prilog I in IV k Smernicam o regionalni državni pomoči v zvezi z vmesnim pregledom kart regionalne pomoči za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2027

(2023/C 194/05)

I.   UVOD

(1)

Oddelek 7.6.2 Smernic o regionalni državni pomoči (1) (v nadaljnjem besedilu: Smernice) določa, da se v letu 2023 izvede vmesni pregled kart regionalne pomoči (2) ob upoštevanju posodobljenih statističnih podatkov.

(2)

V skladu z odstavkom 194 Smernic mora Komisija do junija 2023 sporočiti podrobnosti o izvedbi tega vmesnega pregleda. Ta obveznost je izpolnjena s tem sporočilom, v katerem so opredeljene naslednje točke vmesnega pregleda:

Sprememba seznama območij „a“

(3)

Komisija je pripravila seznam regij NUTS 2, ki trenutno niso upravičene kot območja „a“, vendar so imele povprečni bruto domači proizvod (v nadaljnjem besedilu: BDP) na prebivalca (v standardu kupne moči) v obdobju 2019–2021 nižji ali enak 75 % povprečja EU-27 (3), zaradi česar so lahko upravičene do regionalne pomoči v skladu s členom 107(3)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) (v nadaljnjem besedilu: nova območja „a“) v obdobju po tem vmesnem pregledu, tj. od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2027. Komisija določi tudi ustrezne največje intenzivnosti pomoči za ta nova območja „a“ na podlagi odstavkov 179 in 180 Smernic.

(4)

Če so ta nova območja „a“ trenutno v karti regionalne pomoči zadevne države članice v celoti ali delno določena kot predhodno opredeljena območja „c“ ali kot območja „c“, ki niso predhodno opredeljena, se odstotek prebivalstva, dodeljen ustreznemu območju „c“, kot je naveden v Prilogi I k Smernicam, ustrezno prilagodi.

Povečanje največjih intenzivnosti pomoči na obstoječih območjih „a“

(5)

Komisija je opredelila regije NUTS 2, ki so že navedene kot območja „a“ v Prilogi I k Smernicam, vendar se je zanje BDP na prebivalca zmanjšal na tako raven, da so upravičene do večje največje intenzivnosti pomoči na podlagi oddelka 7.4.1 Smernic v obdobju po tem vmesnem pregledu, tj. od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2027.

Sprememba seznama območij „c“, ki niso predhodno opredeljena

(6)

Države članice lahko predlagajo spremembo seznama svojih območij „c“, ki niso predhodno opredeljena, za obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2027, tako da obstoječa območja „c“, ki niso predhodno opredeljena, nadomestijo z novimi območji, predlaganimi na podlagi oddelka 7.3.2.3 smernic. Te spremembe ne smejo presegati 50 % prilagojenega upravičenega obsega prebivalstva na območjih „c“ posamezne države članice, ki niso predhodno opredeljena, iz odstavka (14) tega sporočila, ali, če ni prilagojen, 50 % obstoječega upravičenega deleža prebivalstva na območjih „c“, ki niso predhodno opredeljena. Poleg tega prebivalstvo predlaganih novih območij „c“ ne sme preseči prebivalstva območij, ki jih nadomeščajo nova območja. Države članice lahko predlagajo ustrezne največje intenzivnosti pomoči za nova območja „c“, ki niso predhodno opredeljena, na podlagi meril iz oddelka 7.4.2 Smernic.

Povečanje največjih intenzivnosti pomoči na obstoječih območjih „c“

(7)

Države članice lahko predlagajo povečanje največje intenzivnosti pomoči na svojih obstoječih območjih „c“, ki niso predhodno opredeljena, če so glede na posodobljene podatke o BDP na prebivalca ali statistične podatke o brezposelnosti na podlagi odstavka 182 Smernic upravičena do višje največje intenzivnosti pomoči.

Opredelitev regij, ki se soočajo z izgubo prebivalstva in so upravičene do povečanih intenzivnosti pomoči

(8)

Države članice lahko predlagajo povečanje največje intenzivnosti pomoči za regije NUTS 3, ki se soočajo z izgubo prebivalstva, kot je določeno v odstavku 188 Smernic, tudi če je taka izguba ugotovljena na podlagi posodobljenih podatkov o gostoti prebivalstva za obdobje 2010–2019. V ta namen Komisija s tem sporočilom spreminja odstavek 188 Smernic in Prilogo IV k Smernicam, in sicer tako, da bo v obdobju od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2027 dovolila povečanje največjih intenzivnosti pomoči, kot so določene v navedenem odstavku, za regije NUTS 3, ki so se soočale z več kot 10-odstotno izgubo prebivalstva v obdobju 2009–2018 ali v obdobju 2010–2019.

Obvestilo o predlaganih spremembah kart

(9)

V tem sporočilu so določene spremembe odstavka 188 Smernic, Priloge I in Priloge IV k Smernicam ter objavljene njihove spremenjene različice.

(10)

Države članice, ki nameravajo po tem vmesnem pregledu spremeniti svoje karte regionalne pomoči, so pozvane, da v skladu s členom 108(3) PDEU o spremembah uradno obvestijo Komisijo pred 15. septembrom 2023. Spremembe se lahko nanašajo na obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2027 in niso obvezne.

II.   OCENA

Pregled glede območij „a“

(11)

Eurostat je 21. februarja 2023 objavil podatke o BDP na prebivalca na ravni regij NUTS 2 do vključno leta 2021. V naslednjih odstavkih BDP na prebivalca ustreza povprečju zadnjih treh let, za katera so na voljo podatki Eurostata, tj. povprečju v obdobju 2019–2021, izraženemu kot odstotek povprečja EU-27. Kadar je ustrezno, se podatki o BDP na prebivalca primerjajo s podatki, uporabljenimi v sedanjem besedilu Priloge I k Smernicam (povprečje v obdobju 2016–2018). Komisija ob upoštevanju posodobljenih statističnih podatkov v odstavkih (12) in (13) določa nova območja „a“ ter obstoječa upravičena območja „a“, ki so lahko upravičena do večjih največjih intenzivnosti pomoči, in ustrezno spreminja Prilogo I k Smernicam. Na podlagi teh sprememb lahko države članice priglasijo spremembe svojih območij „a“ za obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2027.

(12)

Kot območja „a“ z največjo intenzivnostjo pomoči 30 % (4) se lahko določijo naslednje regije NUTS 2:

Država članica in regija

BDP na prebivalca 2019–2021

Belgija

BE32 Prov. Hainaut

74,33

Španija

ES62 Región de Murcia

70,67

(13)

Naslednje regije NUTS 2 se lahko predlagajo za večjo intenzivnost pomoči, kot je navedeno (5):

Država članica in regija

BDP na prebivalca 2016–2018

BDP na prebivalca 2019–2021

Največja intenzivnost pomoči

Francija

FRY2 Martinique

prej 77,00

potem 73,00

50 %

Grčija

EL42 Νότιο Αιγαίο / Notio Aigaio

prej 73,67

potem 64,00

40 %

EL43 Κρήτη / Kriti

prej 58,33

potem 52,67

50 %

EL53 Δυτική Μακεδονία / Dytiki Makedonia

prej 59,67

potem 53,33

50 %

Portugalska

PT30 Região Autónoma da Madeira

prej 76,00

potem 71,67

50 %

Slovaška

SK02 Západné Slovensko

prej 66,67

potem 64,67

40 %

Španija

ES43 Extremadura

prej 66,67

potem 63,67

40 %

ES61 Andalucía

prej 68,33

potem 63,67

40 %

ES64 Ciudad de Melilla

prej 67,00

potem 64,00

40 %

ES70 Canarias

prej 75,00

potem 65,00

60 %

Pregled glede območij „c“

(14)

Po določitvi BE32 Prov. Hainaut kot novega območja „a“ se v Belgiji upravičeni delež prebivalstva na območjih „c“, ki niso predhodno opredeljena, za obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2027 prilagodi s 23,33 % na 16,82 %. Za vse druge države članice se upravičeni delež prebivalstva na območjih „c“, ki niso predhodno opredeljena, kot je določen v Prilogi I k Smernicam, ne spremeni.

(15)

Poleg tega lahko države članice, kot je določeno v odstavkih (6) in (7), nadomestijo obstoječa območja „c“, ki niso predhodno opredeljena, z novimi območji, predlaganimi na podlagi oddelka 7.3.2.3 Smernic, v višini do 50 % svojega prilagojenega upravičenega deleža prebivalstva na območjih „c“, ki niso predhodno opredeljena, ali, če ni prilagojen, 50 % svojega obstoječega upravičenega deleža prebivalstva na območjih „c“, ki niso predhodno opredeljena, predlagajo pa lahko tudi povečanje največje intenzivnosti pomoči za svoja obstoječa območja „c“, ki niso predhodno opredeljena, če so glede na posodobljene podatke o BDP na prebivalca ali statistične podatke o brezposelnosti upravičena do višje največje intenzivnosti pomoči.

Opredelitev regij, ki se soočajo z izgubo prebivalstva in so upravičene do povečanih intenzivnosti pomoči

(16)

Komisija spremeni odstavek 188 in Prilogo IV k Smernicam, tako da državam članicam dovoli, da se za obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2027 oprejo na podatke o izgubi prebivalstva za obdobje 2010–2019.

III.   SPREMEMBA ODSTAVKA 188 SMERNIC

(17)

Odstavek 188 Smernic se spremeni:

„Največje intenzivnosti pomoči iz pododdelka 7.4.1 se lahko povečajo za 10 odstotnih točk, največje intenzivnosti pomoči iz pododdelka 7.4.2 pa za 5 odstotnih točk za regije NUTS 3, v katerih izguba prebivalstva v obdobju 2009–2018 znaša več kot 10 %. Od 1. januarja 2024 se prejšnji stavek uporablja tudi za regije NUTS 3, ki se soočajo s stopnjo izgube prebivalstva iz navedenega stavka v obdobju 2010–2019(88).

(88) Glej Prilogo IV.“

IV.   SPREMEMBA PRILOGE I K SMERNICAM

(18)

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge 1 k temu sporočilu. Spremenjena Priloga I k Smernicam bo osnova za vmesni pregled kart regionalne pomoči za obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2027.

V.   SPREMEMBA PRILOGE IV K SMERNICAM

(19)

Priloga IV se nadomesti z besedilom iz Priloge 2 k temu sporočilu. Spremenjena Priloga IV k Smernicam bo osnova za vmesni pregled kart regionalne pomoči za obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2027.

(1)  UL C 153, 29.4.2021, str. 1.

(2)  Karte regionalne pomoči za obdobje 2022–2027, na voljo na:

https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/modernisation/regional-aid/maps-2022-2027_en.

(3)  Tj. povprečni BDP na prebivalca za vse države članice (razen Severne Irske).

(4)  Določena v skladu z odstavkoma 179 in 180 Smernic brez poseganja v možnost uporabe povečane intenzivnosti pomoči v skladu z oddelki 7.4.3, 7.4.4 in 7.4.5 Smernic.

(5)  Idem.


PRILOGA 1

„PRILOGA I

Obseg prebivalstva, upravičenega do regionalne pomoči, po državah članicah za obdobje 2022–2027

Belgija

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018 (1)

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023 (2)

BDP na prebivalca 2019–2021 (3)

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027 (4)

Območja ‚a‘

1. 1. 2022–31. 12. 2027

BE34 Prov. Luxembourg (BE)

73,00

2,50  %

2,50  %

Območja ‚a‘

1. 1. 2022–31. 12. 2027

BE32 Prov. Hainaut

74,33

11,77  %

Območja ‚c‘, ki niso predhodno opredeljena

1. 1. 2022–31. 12. 2023

23,33  %

Območja ‚c‘, ki niso predhodno opredeljena

1. 1. 2022–31. 12. 2027

16,82  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva

1. 1. 2022–31. 12. 2023

25,83  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva

1. 1. 2022–31. 12. 2027

31,09  %


Bolgarija

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚a‘

BG31 Северозападен / Severozapaden

31,67

10,66  %

10,66  %

BG32 Северен централен / Severen centralen

34,33

11,24  %

11,24  %

BG33 Североизточен / Severoiztočen

40,33

13,26  %

13,26  %

BG34 Югоизточен / Jugoiztočen

43,00

14,74  %

14,74  %

BG42 Южен централен / Južen centralen

35,00

20,13  %

20,13  %

Predhodno opredeljena območja ‚c‘ (nekdanja območja ‚a‘)

BG41 Югозападен / Jugozapaden

81,33

29,97  %

29,97  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

100,00  %

100,00  %


Češka

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚a‘

CZ04 Severozápad

63,67

10,50  %

10,50  %

CZ05 Severovýchod

75,00

14,22  %

14,22  %

CZ07 Střední Morava

73,33

11,43  %

11,43  %

CZ08 Moravskoslezsko

74,33

11,33  %

11,33  %

Predhodno opredeljena območja ‚c‘ (nekdanja območja ‚a‘)

CZ02 Střední Čechy

82,67

12,81  %

12,81  %

CZ03 Jihozápad

78,00

11,52  %

11,52  %

CZ06 Jihovýchod

82,67

15,94  %

15,94  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

87,76  %

87,76  %


Danska

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚c‘, ki niso predhodno opredeljena

7,50  %

7,50  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

7,50  %

7,50  %


Nemčija

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚c‘, ki niso predhodno opredeljena

18,10  %

18,10  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

18,10  %

18,10  %


Estonija

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Predhodno opredeljena območja ‚c‘ (nekdanja območja ‚a‘)

EE00 Eesti

79,33

100,00  %

100,00  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

100,00  %

100,00  %


Irska

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚c‘, ki niso predhodno opredeljena

35,90  %

35,90  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

35,90  %

35,90  %


Grčija

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚a‘

EL41 Βόρειο Αιγαίο / Voreio Aigaio

49,00

2,01  %

2,01  %

EL42 Νότιο Αιγαίο / Notio Aigaio

73,67

3,19  %

64,00

3,19  %

EL43 Κρήτη / Kriti

58,33

5,91  %

52,67

5,91  %

EL51 Aνατολική Μακεδονία, Θράκη / Anatoliki Makedonia, Thraki

47,67

5,59  %

5,59  %

EL52 Κεντρική Μακεδονία / Kentriki Makedonia

53,67

17,47  %

17,47  %

EL53 Δυτική Μακεδονία / Dytiki Makedonia

59,67

2,50  %

53,33

2,50  %

EL54 Ήπειρος / Ipeiros

48,67

3,11  %

3,11  %

EL61 Θεσσαλία / Thessalia

52,67

6,71  %

6,71  %

EL62 Ιόνια Νησιά / Ionia Nisia

63,33

1,90  %

1,90  %

EL63 Δυτική Ελλάδα / Dytiki Elláda

[EL643 redko poseljeno območje Ευρυτανία / Evrytania]

50,33

6,12  %

6,12  %

EL64 Στερεά Ελλάδα / Sterea Elláda

62,33

5,18  %

5,18  %

EL65 Πελοπόννησος / Peloponnisos

56,67

5,36  %

5,36  %

Območja ‚c‘, ki niso predhodno opredeljena

17,28  %

17,28  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

 

82,34  %

82,34  %


Španija

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚a‘

1. 1. 2022–31. 12. 2027

ES42 Castilla-La Mancha

[ES423 redko poseljeno območje Cuenca]

72,33

4,35  %

4,35  %

ES43 Extremadura

66,67

2,28  %

63,67

2,28  %

ES61 Andalucía

68,33

17,99  %

63,67

17,99  %

ES63 Ciudad de Ceuta

72,67

0,18  %

0,18  %

ES64 Ciudad de Melilla

67,00

0,18  %

64,00

0,18  %

ES70 Canarias

75,00

4,68  %

65,00

4,68  %

Območja ‚a‘

1. 1. 2022–31. 12. 2027

ES62 Región de Murcia

 

 

70,67

3,17  %

Predhodno opredeljena območja ‚c‘ (nekdanja območja ‚a‘), 1. 1. 2022–31. 12. 2023

ES62 Región de Murcia

76,67

3,17  %

Predhodno opredeljena območja ‚c‘ (redko poseljena območja)

ES242 Teruel

0,29  %

0,29  %

ES417 Soria

0,19  %

0,19  %

Območja ‚c‘, ki niso predhodno opredeljena

32,99  %

32,99  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

66,29  %

66,29  %


Francija

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚a‘

FRY1 Guadeloupe

73,00

0,63  %

0,63  %

FRY2 Martinique

77,00

0,55  %

73,00

0,55  %

FRY3 Guyane

50,33

0,42  %

0,42  %

FRY4 La Réunion

70,00

1,28  %

1,28  %

FRY5 Mayotte

32,67

0,40  %

0,40  %

Saint-Martin (*1)

:

:

:

:

Območja ‚c‘, ki niso predhodno opredeljena

28,68  %

28,68  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

31,95  %

31,95  %


Hrvaška

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚a‘

HR02 Panonska Hrvatska

41,58

27,02  %

27,02  %

HR03 Jadranska Hrvatska

[HR032 redko poseljeno območje Ličko-senjska županija]

60,33

33,48  %

33,48  %

HR06 Sjeverna Hrvatska

48,43

20,04  %

20,04  %

Predhodno opredeljena območja ‚c‘ (nekdanja območja ‚a‘)

HR05 Grad Zagreb

109,24

19,46  %

19,46  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

100,00  %

100,00  %


Italija

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚a‘

ITF2 Molise

69,33

0,51  %

0,51  %

ITF3 Campania

62,67

9,62  %

9,62  %

ITF4 Puglia

63,33

6,68  %

6,68  %

ITF5 Basilicata

74,67

0,94  %

0,94  %

ITF6 Calabria

57,33

3,23  %

3,23  %

ITG1 Sicilia

59,67

8,30  %

8,30  %

ITG2 Sardegna

70,33

2,72  %

2,72  %

Območja ‚c‘, ki niso predhodno opredeljena

9,99  %

9,99  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

41,99  %

41,99  %


Ciper

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚c‘, ki niso predhodno opredeljena

49,46  %

49,46  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

49,46  %

49,46  %


Latvija

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚a‘

LV00 Latvija

[LV008 redko poseljeno območje Vidzeme]

67,00

100,00  %

100,00  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

100,00  %

100,00  %


Litva

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚a‘

LT02 Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

65,00

71,16  %

71,16  %

Predhodno opredeljena območja ‚c‘ (nekdanja območja ‚a‘)

LT01 Sostinės regionas

113,67

28,84  %

28,84  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

100,00  %

100,00  %


Luksemburg

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚c‘, ki niso predhodno opredeljena

7,50  %

7,50  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

7,50  %

7,50  %


Madžarska

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚a‘

HU12 Pest

55,00

13,00  %

13,00  %

HU21 Közép-Dunántúl

65,33

10,81  %

10,81  %

HU22 Nyugat-Dunántúl

72,67

10,10  %

10,10  %

HU23 Dél-Dunántúl

47,33

9,03  %

9,03  %

HU31 Észak-Magyarország

47,67

11,57  %

11,57  %

HU32 Észak-Alföld

44,33

14,89  %

14,89  %

HU33 Dél-Alföld

50,00

12,69  %

12,69  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

82,09  %

82,09  %


Malta

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚c‘, ki niso predhodno opredeljena

70,00  %

70,00  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

70,00  %

70,00  %


Nizozemska

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚c‘, ki niso predhodno opredeljena

8,98  %

8,98  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

8,98  %

8,98  %


Avstrija

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚c‘, ki niso predhodno opredeljena

22,42  %

22,42  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

22,42  %

22,42  %


Poljska

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚a‘

PL21 Małopolskie

63,67

8,84  %

8,84  %

PL22 Śląskie

72,33

11,82  %

11,82  %

PL42 Zachodniopomorskie

58,33

4,43  %

4,43  %

PL43 Lubuskie

58,00

2,64  %

2,64  %

PL52 Opolskie

55,33

2,57  %

2,57  %

PL61 Kujawsko-Pomorskie

56,33

5,41  %

5,41  %

PL62 Warmińsko-Mazurskie

49,00

3,73  %

3,73  %

PL63 Pomorskie

67,67

6,06  %

6,06  %

PL71 Łódzkie

65,00

6,43  %

6,43  %

PL72 Świętokrzyskie

50,00

3,24  %

3,24  %

PL81 Lubelski

47,67

5,52  %

5,52  %

PL82 Podkarpackie

49,33

5,54  %

5,54  %

PL84 Podlaskie

49,67

3,08  %

3,08  %

PL92 Mazowiecki regionalny

59,33

6,12  %

6,12  %

Predhodno opredeljena območja ‚c‘ (nekdanja območja ‚a‘)

PL41 Wielkopolskie

75,67

9,09  %

9,09  %

 

PL51 Dolnośląskie

77,00

7,55  %

7,55  %

Območja ‚c‘, ki niso predhodno opredeljena

0,82  %

0,82  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

92,90  %

92,90  %


Portugalska

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚a‘

PT11 Norte

65,67

34,76  %

34,76  %

PT16 Centro (PT)

67,33

21,63  %

21,63  %

PT18 Alentejo

72,67

6,89  %

6,89  %

PT20 Região Autónoma dos Açores

69,00

2,37  %

2,37  %

PT30 Região Autónoma da Madeira

76,00

2,47  %

71,67

2,47  %

Območja ‚c‘, ki niso predhodno opredeljena

2,11  %

2,11  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

70,23  %

70,23  %


Romunija

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚a‘

RO11 Nord-Vest

58,33

13,13  %

13,13  %

RO12 Centru

60,00

11,93  %

11,93  %

RO21 Nord-Est

39,67

16,48  %

16,48  %

RO22 Sud-Est

52,67

12,37  %

12,37  %

RO31 Sud – Muntenia

49,33

15,14  %

15,14  %

RO41 Sud-Vest Oltenia

46,67

9,96  %

9,96  %

RO42 Vest

66,00

9,15  %

9,15  %

Območja ‚c‘, ki niso predhodno opredeljena

1,19  %

1,19  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

89,34  %

89,34  %


Slovenija

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚a‘

SI03 Vzhodna Slovenija

70,67

52,71  %

52,71  %

Območja ‚c‘, ki niso predhodno opredeljena

17,29  %

17,29  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

70,00  %

70,00  %


Slovaška

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Območja ‚a‘

SK02 Západné Slovensko

66,67

33,55  %

64,67

33,55  %

SK03 Stredné Slovensko

58,00

24,60  %

24,60  %

SK04 Východné Slovensko

52,00

29,82  %

29,82  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

87,97  %

87,97  %


Finska

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Predhodno opredeljena območja ‚c‘ (redko poseljena območja)

FI1D1 Etelä-Savo

2,67  %

2,67  %

FI1D2 Pohjois-Savo

4,46  %

4,46  %

FI1D3 Pohjois-Karjala

2,95  %

2,95  %

FI1D5 Keski-Pohjanmaa

1,24  %

1,24  %

FI1D7 Lappi

3,24  %

3,24  %

FI1D8 Kainuu

1,34  %

1,34  %

FI1D9 Pohjois-Pohjanmaa

7,43  %

7,43  %

Območja ‚c‘, ki niso predhodno opredeljena

3,52  %

3,52  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

26,86  %

26,86  %


Švedska

Regija NUTS

BDP na prebivalca 2016–2018

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2021–31. 12. 2023

BDP na prebivalca 2019–2021

Odstotek prebivalstva države 1. 1. 2024–31. 12. 2027

Predhodno opredeljena območja ‚c‘ (redko poseljena območja)

SE312 Dalarnas län

2,81  %

2,81  %

SE321 Västernorrlands län

2,42  %

2,42  %

SE322 Jämtlands län

1,27  %

1,27  %

SE331 Västerbottens län

2,63  %

2,63  %

SE332 Norrbottens län

2,48  %

2,48  %

Območja ‚c‘, ki niso predhodno opredeljena

9,98  %

9,98  %

Skupni obseg upravičenega prebivalstva, 2022–2027

21,60  %

21,60  %


(1)  Merjen v standardu kupne moči (SKM), triletno povprečje za obdobje 2016–2018 (EU27 = 100) (kakor je bilo posodobljeno 23. marca 2020).

(2)  Na podlagi podatkov Eurostata o prebivalstvu za leto 2018.

(3)  Merjen v SKM, triletno povprečje za obdobje 2019–2021 (EU27 = 100) (kakor je bilo posodobljeno 23. marca 2023).

(4)  Na podlagi podatkov Eurostata o prebivalstvu za leto 2018.

(*1)  Saint-Martin (Francoski Sveti Martin) spada med najbolj oddaljene regije, vendar ni vključen v nomenklaturo NUTS 2021. Za izračun največje dovoljene intenzivnosti pomoči lahko Francija uporabi podatke, ki jih zagotovijo njen nacionalni statistični urad ali drugi priznani viri.


PRILOGA 2

„PRILOGA IV

Metoda za opredelitev območij, ki prejemajo pomoč in se soočajo z izgubo prebivalstva, iz oddelka 7.4.5

Države članice lahko območja, ki se soočajo z izgubo prebivalstva, opredelijo na naslednji način:

države članice morajo opredeliti območja, ki prejemajo pomoč, na ravni NUTS 3 v skladu s členom 107(3)(a) in (c) Pogodbe;

uporabiti morajo podatke Eurostata o gostoti prebivalstva za obdobje 2009–2018, ki temeljijo na najnovejši razpoložljivi klasifikaciji NUTS;

države članice morajo dokazati več kot 10-odstotno izgubo prebivalstva v obdobju 2009–2018;

če se je klasifikacija NUTS v zadnjih 10 letih spremenila, morajo države članice uporabiti podatke o gostoti prebivalstva za najdaljše razpoložljivo obdobje.

Države članice morajo tako opredeljena območja vključiti v priglasitev v skladu z odstavkom 189.

Ne glede na navedeno lahko države članice za obdobje od 1. januarja 2024 do 31. decembra 2027 izgubo prebivalstva za namene odstavka 188 dokažejo tudi s sklicevanjem na obdobje 2010–2019.