19.4.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

C 136/10


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.11075 – EBERT HERA ESSER HOLDING / SERVICECO)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2023/C 136/04)

1.   

Komisija je 4. aprila 2023 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednji podjetji:

Ebert HERA Esser Holding GmbH („Ebert HERA“, Nemčija),

ServiceCo (Nizozemska).

Podjetje Ebert HERA prek podjetja EHE Dutch Holding B.V. pridobi v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah izključni nadzor nad celotnim podjetjem ServiceCo.

Koncentracija se izvede z nakupom delnic.

2.   

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

podjetje Ebert HERA zagotavlja storitve delavcev za opravljaje industrijskega in mehanskega dela v težki industriji na degradiranih območjih, kot so kemični, farmacevtski in petrokemični obrati ter rafinerije v Beneluksu in Nemčiji,

podjetje ServiceCo bo zagotavljalo storitve inženiringa, naročanja, sklepanja pogodb in vzdrževanja, ki jih za obstoječe kemične obrate trenutno zagotavljajo Sitech Manufacturing Services C.V., Sitech Services B.V. in povezana podjetja („Sitech“) v parku Chemelot Campus v kraju Geleen na Nizozemskem. Podjetje ServiceCo bo rezultat predhodnega prestrukturiranja podjetja Sitech.

3.   

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.   

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.11075 – EBERT HERA ESSER HOLDING / SERVICECO

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

e-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.