5.3.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

C 76/11


Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2014/119/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2021/394, in Uredbe Sveta (EU) št. 208/2014, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2021/391 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini

(2021/C 76/02)

Osebe, navedene v Prilogi k Sklepu Sveta 2014/119/SZVP (1), kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2021/394 (2), in Prilogi I k Uredbi Sveta (EU) št. 208/2014 (3), kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2021/391 (4) o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini, obveščamo o naslednjem:

Svet Evropske unije je sklenil, da je treba osebe iz navedenih prilog uvrstiti na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa 2014/119/SZVP in Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini. Razlogi za uvrstitev teh oseb na seznam so navedeni v ustreznih rubrikah teh prilog.

Zadevne osebe opozarjamo, da lahko pri pristojnih organih zadevne države članice oziroma zadevnih držav članic, navedenih na spletnih straneh iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 208/2014, zaprosijo, da se jim dovoli uporaba zamrznjenih sredstev za osnovne potrebe ali točno določena plačila (glej člen 4 Uredbe).

Zadevne osebe lahko prošnjo za ponovno preučitev odločitve o njihovi uvrstitvi na navedeni seznam skupaj z dokazili pred 10. decembrom 2021 pošljejo Svetu na naslov:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-naslov: sanctions@consilium.europa.eu

Zadevne osebe opozarjamo tudi, da lahko odločitev Sveta izpodbijajo na Splošnem sodišču Evropske unije v skladu s pogoji iz drugega odstavka člena 275 ter četrtega in šestega odstavka člena 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije.


(1)  UL L 66, 6.3.2014, str. 26.

(2)  UL L 77, 5.3.2021, str. 29.

(3)  UL L 66, 6.3.2014, str. 1.

(4)  UL L 77, 5.3.2021, str. 2.