Bruselj, 25.11.2021

COM(2021) 734 final

2021/0375(COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (prenovitev)

{SEC(2021) 577 final} - {SWD(2021) 359 final} - {SWD(2021) 360 final}


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.OZADJE PREDLOGA

Razlogi za predlog in njegovi cilji

Demokracija je ena od temeljnih vrednot, na katerih temelji Evropska unija. Da bi se na evropski ravni zagotovilo delovanje predstavniške demokracije, Pogodbi določata, da so državljani Evropske unije neposredno zastopani v Evropskem parlamentu.

Politične stranke imajo v predstavniški demokraciji ključno vlogo, saj vzpostavljajo neposredno povezavo med ljudmi in političnim sistemom. V skladu s členom 10 Pogodbe o Evropski uniji „[p]olitične stranke na evropski ravni prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in k izražanju volje državljanov Unije“. Isto načelo je izraženo tudi v členu 12(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Dati novo spodbudo evropskim demokracijam je prednostna naloga Komisije. Kot je bilo napovedano v političnih usmeritvah predsednice Ursule von der Leyen 1 , delovni program Komisije za leto 2021 2 vključuje predloge za jasnejša pravila o financiranju evropskih političnih strank in za večjo preglednost sponzoriranih političnih vsebin („politično oglaševanje“). V akcijskem načrtu za evropsko demokracijo 3 je poudarjena potreba po pregledu zakonodaje, ki ureja financiranje evropskih političnih strank, in potreba po večji preglednosti pri političnem oglaševanju in komunikaciji ter poslovnih dejavnostih, ki ju spremljajo. Tako bodo imeli volivci, civilna družba in pristojni organi jasen vpogled v vir in namen takega oglaševanja.

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 ureja statut in financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij 4 . V ospredje postavlja spoštovanje vrednot, na katerih temelji EU, med drugim demokracije in temeljnih pravic.

V ocenah uporabe Uredbe, ki sta ju Evropski parlament 5 in Komisija 6 opravila v skladu z revizijsko klavzulo Uredbe (člen 38), so bile ugotovljene številne pomanjkljivosti, ki evropske politične stranke in fundacije ovirajo pri polnem izpolnjevanju njihove naloge prispevanja k oblikovanju evropskega političnega prostora.

Poleg tega sedanji pravni okvir potrebe po preglednosti političnega oglaševanja ne obravnava v zadostni meri, je pa ta nujna za pošteno demokratično razpravo ter svobodne in poštene volitve. Kot je bilo izpostavljeno med drugim v poročilu Komisije iz leta 2020 o volitvah v Evropski parlament leta 2019 7 , je treba na tem področju storiti še več.

Komisija zato predlaga spremembo Uredbe št. 1141/2014, da bi se (i) povečala finančna sposobnost evropskih političnih strank in fundacij, (ii) olajšalo njihovo sodelovanje z nacionalnimi strankami članicami, da bi lahko evropske politične stranke lažje sodelovale v nacionalnih kampanjah o temah EU, (iii) odpravile preostale pomanjkljivosti v zvezi z viri in preglednostjo financiranja (zlasti glede donacij in financiranja iz držav zunaj EU), (iv) zmanjšalo pretirano upravno breme in (v) povečala pravna varnost. Poleg tega so predlagane določene spremembe Uredbe, namenjene zagotovitvi visokih standardov preglednosti, s katerimi se obravnavajo nastajajoče novo okolje vodenja političnih kampanj na spletu ter tveganje tujega vmešavanja in kršitve pravil o varstvu podatkov v političnem oglaševanju.

Ta predlog sloni na relevantnih izkušnjah in sodelovanju med državami članicami in institucijami EU za spodbujanje svobodnih in poštenih volitev v Evropski uniji 8 ter za boj proti dezinformacijam in drugim oblikam manipulacije z informacijami in vmešavanju v evropsko demokracijo 9 .

Da bi se pri organizaciji volitev v Evropski parlament leta 2024 zagotovili najvišji demokratični standardi, morajo spremembe te uredbe začeti veljati in se v državah članicah v celoti izvajati do pomladi 2023, tj. eno leto pred volitvami.

Skladnost z veljavnimi predpisi s področja zadevne politike

Ta pobuda je tesno povezana tudi z delom v okviru drugih pobud iz svežnja o preglednosti in demokraciji, predvidenih v delovnem programu Komisije za leto 2021. Pripravljena je bila v okviru akcijskega načrta za evropsko demokracijo, ki vključuje več pobud za zaščito integritete volitev in spodbujanje demokratične udeležbe ter je del prednostne naloge predsednice, da se na novo spodbudi evropska demokracija.

Temelji na volilnem svežnju Komisije iz leta 2018 10 in na delu evropske mreže za volilno sodelovanje, ki jo je vzpostavila Komisija.

Pripravljala se je vzporedno s pobudo Komisije iz svežnja o preglednosti in demokraciji za ureditev preglednosti in ciljanja v političnem oglaševanju. Z zagotovitvijo harmonizirane visoke ravni preglednosti v političnem oglaševanju ta pobuda prispeva k delovanju notranjega trga in pomaga odstranjevati in preprečevati ovire pri ponujanju storitev političnega oglaševanja po vsej Uniji. Namenjena je tudi določitvi harmoniziranih omejitev uporabe nekaterih tehnik ciljanja pri razširjanju političnega oglaševanja, da se zaščitijo posamezniki, katerih osebni podatki se v tem okviru obdelujejo.

Skladnost z drugimi predpisi EU s področja zadevne politike

Z uvedbo novih določb za povečanje preglednosti plačanega političnega oglaševanja je ta pobuda skladna z akcijskim načrtom EU proti dezinformacijam.

Pobuda obravnava financiranje, pripravo, oddajo v razširjanje in razširjanje političnega oglaševanja, ki jih izvajajo evropske politične stranke. Zajema tako dejavnosti na spletu kot zunaj spleta in dopolnjuje obstoječa pravila EU, med drugim splošno uredbo o varstvu podatkov 11 , ki postavlja visoke standarde varstva podatkov, ki se uporabljajo za politično oglaševanje, in določa posebne zahteve, ki se uporabljajo za evropske politične stranke v smislu prevzemanja odgovornosti.

Pobuda dopolnjuje tudi predlog akta o digitalnih storitvah 12 , ki vključuje nekatere splošne obveznosti glede preglednosti spletnega oglaševanja za spletne posrednike, in širši okvir EU za trg digitalnih storitev.

13 S pobudo se zagotavlja močnejša zaščita finančnih interesov Unije, saj je odpravljeno trimesečno obdobje med odločitvijo Organa o izbrisu iz registra in začetkom veljavnosti odločitve. Poleg tega je Evropski parlament kot enega od razlogov za finančne nepravilnosti v delovanju evropskih političnih strank in fundacij ugotovil omejene kategorije prihodkov, ki jih priznava Uredba št. 1141/2014. Z uvedbo dodatne kategorije prihodkov („lastna sredstva“) bo ta težava odpravljena.

Predlog je prav tako v sinergiji z zunanjimi prizadevanji EU za podpiranje političnih strank, predstavniške demokracije in političnega pluralizma, preglednosti ter odgovornosti, kot se odražajo v „Akcijskem načrtu EU za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2020–2024“ 14 in „tematskem programu za človekove pravice in demokracijo (2021–2027)“ 15 . V okviru misij EU za opazovanje volitev se opazujejo volilne kampanje, politične stranke in financiranje kampanj ter se poroča o tem, lahko pa se priporočajo ukrepi partnerskim državam za izboljšanje njihovega regulativnega okvira na tem področju.

2.PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST

Pravna podlaga

Predlog temelji na členu 224 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki Evropski parlament in Svet pooblašča, da v uredbah, sprejetih po rednem zakonodajnem postopku, pripravita predpise o političnih strankah na evropski ravni iz člena 10(4) Pogodbe o Evropski uniji in zlasti pravila, ki se nanašajo na njihovo financiranje, ter na členu 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo 16 .

Subsidiarnost (za neizključno pristojnost)

Ker obstoječa uredba določa sistem na ravni EU, vključno s posebno evropsko pravno osebnostjo za stranke in fundacije ter financiranjem iz proračuna EU, je mogoče morebitne pomanjkljivosti v tem sistemu odpraviti samo z zakonodajo EU. Samostojno ukrepanje držav članic ni ustrezna možnost.

Predpise o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij je mogoče določiti le na ravni EU. Zato so predlagane osredotočene spremembe popolnoma skladne z načelom subsidiarnosti.

Pri določanju mogočih reformnih ukrepov je Komisija skrbno upoštevala načela iz Protokola št. 2 k Pogodbama.

Sorazmernost

Predlagani ciljno usmerjeni ukrepi ne presegajo okvirov, ki so potrebni za dosego dolgoročnega cilja razvoja in krepitve evropske demokracije in legitimnosti institucij EU, pri čemer evropske politične stranke in evropske politične fundacije spodbujajo, da postanejo učinkovitejši in odgovornejši demokratični akterji.

Predlog je zato v skladu z načelom sorazmernosti.

Izbira instrumenta

Glede na potrebo po posodobitvi jezika, zastarelih sklicev in določb je primerno prenoviti Uredbo.

Ker je to predlog prenovitve uredbe Evropskega parlamenta in Sveta, je najprimernejši isti pravni instrument.

3.REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z DELEŽNIKI IN OCEN UČINKA

Naknadne ocene/preverjanja primernosti obstoječe zakonodaje

Zakonodajni predlog temelji na ocenjevalnem poročilu, ki ga je na podlagi člena 38 Uredbe št. 1141/2014 pripravila Komisija.

Upošteva tudi poročilo, ki ga je na lastno pobudo na podlagi člena 38 Uredbe št. 1141/2014 pripravil Evropski parlament.

Posvetovanja z deležniki

Pri pripravi sedanjega predloga je Komisija razpravljala in se posvetovala z relevantnimi deležniki, med drugim z evropskimi političnimi strankami in fundacijami.

Komisija je organizirala več srečanj s predstavniki političnih strank in fundacij na evropski ravni, Evropskim parlamentom (poslanci, političnimi skupinami in službami) in Organom za evropske politične stranke in evropske politične fundacije ter tudi nacionalnimi strokovnjaki in predstavniki nacionalnih pristojnih organov.

Zakonodajni predlog se opira tudi na izid odprtih javnih posvetovanj o akcijskem načrtu za evropsko demokracijo 17 , reviziji Uredbe št. 1141/2014 18 in preglednosti v političnem oglaševanju 19 .

Zbiranje in uporaba strokovnih mnenj

Pri pripravi tega predloga je Komisija naročila dve zunanji strokovni študiji: oceno sedanje Uredbe in študijo o možnih učinkih njene revizije.

Komisija se je poleg tega neformalno posvetovala z Organom za evropske politične stranke in fundacije ter z odredbodajalcem Evropskega parlamenta.

Ocena učinka

Pripravljeni sta bili dve oceni učinka, ena v zvezi z revizijo Uredbe št. 1141/2014 in druga v zvezi s preglednostjo v političnem oglaševanju.

V zvezi z obema je Odbor za regulativni nadzor izdal pozitivno mnenje s pridržki, in sicer 27. septembra oziroma 1. oktobra 2021.

Temeljne pravice

Vsi ukrepi, načrtovani s to revizijo, imajo pozitiven učinek na temeljne pravice.

Revizija Uredbe št. 1141/2014 je v celoti združljiva s temeljnimi pravicami, določenimi v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, kar zadeva politično udeležbo, in jih uveljavlja. In sicer:

Svoboda izražanja in obveščanja (člen 11)

„1. Vsakdo ima pravico do svobodnega izražanja. Ta pravica vključuje svobodo mnenja ter sprejemanja in širjenja vesti ali idej brez vmešavanja javnih organov in ne glede na državne meje.

2. Spoštujeta se svoboda in pluralnost medijev.“

Z načrtovanimi ukrepi se bosta povečali preglednost in posledično odgovornost, prav tako pa ukrepi ne bodo negativno vplivali na svobodo izražanja, saj se pobuda ne dotika vsebine političnih sporočil. Takšno preglednejše in odgovornejše razkrivanje političnih oglasov tudi pozitivno deluje na zaščito ranljivih skupin pred manipulacijo.

Svoboda zbiranja in združevanja (člen 12)

„1. Vsakdo ima pravico do mirnega zbiranja in združevanja na vseh ravneh, zlasti na področju političnih, sindikalnih in državljanskih zadev, kar vključuje pravico vsakogar, da skupaj z drugimi zaradi zaščite svojih interesov ustanavlja sindikate in se vanje včlanjuje.

2. Politične stranke na ravni Unije prispevajo k izražanju politične volje državljanov Unije.“

S pojasnitvijo finančnih pravil, ki jih morajo spoštovati evropske politične stranke, in okrepitvijo odnosov evropskih političnih strank z nacionalnimi strankami članicami bodo lahko evropske politične stranke okrepile svoje dejavnosti. To bo podprlo člen 12(2) Listine.

Pravica voliti in biti voljen na volitvah v Evropski parlament (člen 39)

„1. Vsak državljan Unije ima pravico, da v državi članici, v kateri prebiva, pod enakimi pogoji kakor državljani te države voli in je voljen na volitvah v Evropski parlament.

2. Člani Evropskega parlamenta se volijo s splošnim, neposrednim, svobodnim in tajnim glasovanjem.“

Večja preglednost bo zagotovila spoštovanje te pravice, ljudem pa dala možnost, da preverijo, ali stranka, ki jo podpirajo na ravni EU, izraža njihovo politično voljo, kot je določeno v členih 12 in 39.

Enakost žensk in moških (člen 23)

„Enakost žensk in moških se mora zagotoviti na vseh področjih, vključno z zaposlovanjem, delom in plačilom za delo. Načelo enakosti ne preprečuje ohranitve ali sprejetja ukrepov o specifičnih ugodnostih v korist nezadostno zastopanega spola.“

Z vključitvijo razsežnosti spolov v revizijo Uredbe je zagotovljena skladnost s členom 23, saj se tako zagotavlja uravnotežena zastopanost obeh spolov v političnih strankah. To načelo omogoča ukrepe, ki zagotavljajo boljše zastopanje.

Določbe za povečanje preglednosti glede enake zastopanosti spolov, predlagane v členih 3, 4, 18 in 27 Uredbe, bodo podprle člen 23 Listine.

4.PRORAČUNSKE POSLEDICE

Zaradi znižanja stopnje sofinanciranja za evropske politične stranke s sedanjih 10 % na 5 % in določitve nove stopnje sofinanciranja 0 % za leto volitev v Evropski parlament bo morda treba zagotoviti dodatne finančne vire za evropske politične stranke in fundacije. Toda o tem bo letno odločal proračunski organ.

Proračunske posledice za Organ za evropske politične stranke so podrobno opisane v oceni finančnih posledic zakonodajnega predloga, ki je priložena k temu predlogu. Upoštevati bi jih bilo treba s prerazporeditvijo obstoječih virov, za kar bodo potrebne spremembe kadrovskih načrtov prispevnih institucij.

Komisija bi lahko v imenu Organa za evropske politične stranke in fundacije naročila pilotno odložišče, predvideno v spremembi člena 7 Uredbe. V ta namen bi lahko uporabila sredstva programa Državljani, enakost, pravice in vrednote, če potrebnih sredstev ne bi bilo mogoče dati na voljo pravočasno pred volitvami v Evropski parlament leta 2024.

5.DRUGI ELEMENTI

Načrti za izvedbo ter ureditev spremljanja, ocenjevanja in poročanja

Člen 38 Uredbe trenutno določa možnost naknadne uporabe mehanizmov ocenjevanja in revizije vsakih pet let. Glede na sedanje izkušnje bo ta določba rahlo spremenjena, da se boljše razporedi potrebni čas za izvedbo takšnega ocenjevanja.

Predviden je tudi ločen postopek ocenjevanja, kar zadeva izvajanje postopkov glede preglednosti v političnem oglaševanju, da se ohrani skladnost z Uredbo (EU) 2022/XX [o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju].

Spremembe pravnega okvira kot posledica te revizije se bodo spremljale na podlagi kazalnikov iz ocene učinka 20 .

Natančnejša pojasnitev posameznih določb predloga

Da bi evropske politične stranke izpolnile svojo vlogo, kot je opredeljena v členu 10(4) PEU, morajo biti sposobne izvajati čezmejne kampanje v Evropski uniji. Opredelitev „evropske politične stranke“ v členu 2(3) bo spremenjena, da bo vključena ta ideja.

Opredelitev evropske politične fundacije v členu 2(4) bo spremenjena, da bo omogočala organizacijo dejavnosti krepitve zmogljivosti, ki bi lahko prispevale k oblikovanju prihodnjega političnega vodstva v Evropi.

Da se zagotovi preglednost plačanega političnega oglaševanja, bo s členom 2(16) in (17) uvedena opredelitev političnega oglaševanja in političnega oglasa s sklicevanjem na Uredbo (EU) 2022/XX [o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju].

Sedanja uredba vsebuje izredno omejujočo opredelitev virov prihodkov, ki so omejeni bodisi na prispevke bodisi na donacije, kar evropskim političnim strankam in fundacijam povzroča težave pri kategorizaciji in pravilnem računovodenju virov, ki jih ustvarjajo same. Z novim členom 2(9) bo tako uvedena tretja kategorija virov prihodkov, povezana s finančnimi prihodki, ki jih stranka ali fundacija ustvari z lastno dejavnostjo. Člen 23 bo spremenjen, da se bo določila zgornja meja prihodkov iz te nove kategorije, da ne bi njihov obseg postal čezmeren glede na celotni proračun subjekta.

Poleg tega bo uveden nov člen 2(10), da se pojasni pojem posrednega financiranja in dejstvo, da prepoved takšnega financiranja ne bi smela evropskim političnim strankam in fundacijam preprečiti sodelovanja s svojimi strankami in organizacijami članicami.

Dodani bosta točka (e) člena 3(1) in točka (d) člena 3(2), da se pojasni, da se obveznost spoštovanja vrednot, na katerih temelji Unija, kakor so izražene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, ne uporablja samo za evropske politične stranke in fundacije, temveč da bi morale te evropske politične stranke in fundacije zagotoviti tudi, da takšne vrednote spoštujejo tudi njihove stranke članice in organizacije članice.

Evropska politika bi morala odražati raznolikost družb. Zlasti bodo morale evropske politične stranke za spodbujanje enakosti spolov v skladu s členom 4 v svoje statute vključiti svoja notranja pravila o enakosti spolov. Poleg tega bo člen 21 spremenjen tako, da se bodo od evropskih političnih strank ob vložitvi vloge za financiranje EU zahtevali dokazi glede zastopanosti spolov. Člen 30 bo spremenjen tako, da bo vključeval sankcije za primere, ko evropske politične stranke takih dokazov ne bodo predložile. Evropske politične stranke se poleg tega spodbujajo k predložitvi informacij glede vključenosti in zastopanosti manjšin v njihovih strankah članicah.

Člen 4 določa, da morajo evropske politične stranke v statute vključiti notranja pravila o uporabi političnega oglaševanja.

V Uredbo bo vstavljen člen 5, ki določa zahteve glede preglednosti v političnem oglaševanju. Ta člen določa obveznosti, ki se uporabljajo za evropske politične stranke, in sicer: (i) ponudniki storitev političnega oglaševanja, s katerimi sodelujejo, morajo v celoti izpolnjevati svoje obveznosti iz Uredbe (EU) 2022/XX, (ii) za vsako politično oglaševanje, ki ga sponzorirajo ali neposredno objavijo, morajo biti v odložišče, ki ga upravlja Organ za evropske politične stranke in fundacije, vključene ustrezne informacije ter (iii) oblikovana mora biti politika uporabe političnega oglaševanja. Poleg tega morajo pri uporabi tehnik ciljanja ali ojačevanja, ki vključujejo obdelavo osebnih podatkov za politično oglaševanje, ravnati skladno s členom 12 Uredbe (EU) 2022/XX.

Člen 5 določa tudi obveznost, v skladu s katero morajo države članice imenovati nacionalne regulativne organe, pristojne za nadzorovanje skladnosti z zahtevami iz navedenega člena, poleg tega pa nadzorne organe iz člena 51 Uredbe (EU) 2016/679 pooblašča za spremljanje uporabe tehnik ciljanja ali ojačevanja, ki vključujejo obdelavo osebnih podatkov s strani evropskih političnih strank. Člen 5 je nenazadnje podlaga za sprejemanje delegiranih aktov, ki spreminjajo informacije, posredovane v odložišče, ki ga upravlja Organ za evropske politične stranke in fundacije, ter informacije, ki so vključene v politiko uporabe političnega oglaševanja.

Register, vzpostavljen s členom 8, bo vključeval odložišče za razkritja evropskih političnih strank Organu na podlagi člena 5.

Uredba št. 1141/2014 trenutno vsebuje pomanjkljivost glede tega, ali so posamezni odhodki upravičeni do financiranja EU ali ne v trimesečnem obdobju od sprejeta odločitve o izbrisu iz registra do začetka veljavnosti te odločitve. Zato bosta člena 10 in 19 spremenjena, da se odpravi to trimesečno obdobje z namenom zaščite finančnih interesov Unije.

Vstavljen bo člen 13, ki določa obveznost Organa, da letno pripravi opisna poročila o odločitvah, ki so jih v preteklem letu sprejeli nacionalni regulativni organi in v katerih je bilo ugotovljeno, da je evropska politična stranka kršila člen 5 te uredbe.

Uredba št. 1141/2014 trenutno za evropske politične stranke in fundacije določa 10-% oziroma 5-% stopnjo sofinanciranja, pri čemer morajo same zagotoviti enako visok delež, da bi bile upravičene do najvišjega zneska prispevka iz proračuna EU, ki je na voljo zanje. Ker nekatere evropske politične stranke, zlasti majhne, le težko zberejo potrebna sredstva, ki dosegajo znesek sofinanciranja, bo člen 20(4) spremenjen tako, da bo znižal stopnjo za evropske politične stranke na 5 %, kar je skladno s stopnjo, ki velja za evropske politične fundacije.

S spremembo člena 20(4) bo omogočena tudi 0-% stopnja sofinanciranja v letu volitev v Evropski parlament.

Člen 21 bo spremenjen tako, da bodo pojasnjene zahteve glede prikazovanja logotipa evropske politične stranke, s katero je povezana stranka članica, da bi se povečala prepoznavnost evropskih političnih strank na nacionalni ravni. Člen 30 bo spremenjen tako, da bo vključeval sankcije za primere, ko evropska politična stranka svoji vlogi za financiranje EU ne predloži dokazov, da njene stranke članice prikazujejo njen logotip.

Poleg tega bo člen 21 vseboval tudi obveznost za evropske politične stranke, da ob vložitvi vloge za financiranje iz proračuna Evropske unije predložijo dokaze o skladnosti s členom 5 te uredbe. Priložiti morajo tudi dokaze, da redno posodabljajo politiko uporabe političnega oglaševanja in da so to politiko v 12 mesecih pred končnim rokom za vložitev vloge stalno izvajale.

Da bi se odpravile pomanjkljivosti v preglednosti v zvezi z donacijami, bo s členom 23 uveden mehanizem potrebne skrbnosti za donacije, večje od 3 000 EUR. Nadalje se bo s spremembo člena 23 Organ za evropske politične stranke in fundacije pooblastil, da neposredno od donatorjev zahteva dodatne informacije, če lahko utemeljeno predpostavlja, da donacija pomeni kršitev te uredbe. S spremembo člena 36 se bo zagotovila večja javna preglednost, saj bo vključeval zahtevo, v skladu s katero bosta morala Organ za evropske politične stranke in fundacije in Evropski parlament informacije objavljati v odprti in strojno berljivi obliki ter objavljati tedenska poročila o donacijah in odhodkih, financiranih s temi donacijami, ki jih bo Organ od strank prejel v šestmesečnem obdobju pred volitvami v Evropski parlament.

Uredba št. 1141/2014 evropskim političnim strankam in fundacijam izrecno ne dovoljuje zbiranja prispevkov od svojih članov, ki imajo sedež zunaj Evropske unije. Splošno sodišče je v svoji sodbi z dne 25. novembra 2020 v zadevi T-107/19 potrdilo, da stranka zunaj EU ne spada v opredelitev „politične stranke“ v okviru Uredbe (ES) št. 2004/2003, saj ni bila „priznana ali ustanovljena v skladu s pravnim redom vsaj ene države članice“. Zato je Sodišče razsodilo, da plačil, prejetih od članov zunaj EU, ni mogoče šteti kot prispevke, temveč samo kot donacije. Toda ta prepoved evropskim političnim strankam in fundacijam preprečuje, da bi razvile močne vezi z enako mislečimi člani zunaj EU. Zato bo člen 23(9) in (10) spremenjen, da bo evropskim političnim strankam in fundacijam dovolil zbiranje prispevkov od članov iz držav, ki so članice Sveta Evrope. Za omejitev tveganja tujega vmešavanja in zagotovitev sorazmernosti, bo določena zgornja meja za prispevek od članov zunaj EU, in sicer 10 % skupnih prispevkov (za katere pa je določena zgornja meja v višini 40 % letnega proračuna stranke oziroma fundacije). S to zgornjo mejo in zahtevo, da morajo evropske politične stranke zagotoviti, da njihove stranke članice zunaj Unije spoštujejo vrednote, ki so enakovredne vrednotam iz člena 2 PEU, bi morala biti zagotovljena potrebna varovala, kar zadeva tuje financiranje.

Da se evropskim političnim strankam omogoči organiziranje razprav na nacionalni ravni o evropskih zadevah, lahko te stranke na podlagi spremenjenega člena 25 s sredstvi iz proračuna EU financirajo nacionalne referendumske kampanje v zvezi z vprašanji izvajanja Pogodb.

S spremembo člena 30 se bodo prilagodile sankcije, ki jih lahko naloži Organ za evropske politične stranke in fundacije. V primeru količinsko neopredeljivih kršitev Uredbe bodo tako sankcije bolj sorazmerne in prilagojene svojemu namenu.

Člen 32 se bo spremenil tako, da se bo okrepilo sodelovanje med Organom in odredbodajalcem Evropskega parlamenta pri izvajanju in razlagi Uredbe, s čimer se bo povečala pravna varnost za evropske politične stranke in fundacije. Člen 33 bi bilo treba pojasniti in dodati izrecno sklicevanje na pravico evropskih političnih strank in fundacij do zaslišanja, preden se jim izrečejo sankcije. To je še zlasti pomembno glede na to, da trenutno Uredba ne določa možnosti vložitve upravne pritožbe zoper odločitve Organa. Poleg tega bo v prvem ocenjevalnem poročilu po sprejetju prenovljene uredbe ocenjeno, ali bi bilo treba uvesti možnost vložitve pritožbe na vmesni stopnji zoper odločitve Organa.

Člen 40 bo spremenjen tako, da bo vključeval prenos pooblastila v zvezi s členom 5(2) in (3). Spremenjen bo tudi člen 44 o prehodnih določbah, in sicer bosta določeni prehodni določbi v zvezi s členom 5(4) in členom 21, točka (4) in točka (5).

🡻 1141/2014

2021/0375 (COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (prenovitev)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 224 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora 21 ,

ob upoštevanju mnenja Odbora regij 22 ,

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča 23 ,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

 novo

(1)Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 24  je bila večkrat bistveno spremenjena 25 . Ker so potrebne nove spremembe, bi bilo treba zaradi jasnosti navedeno uredbo prenoviti.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 1

(2)V členu 10(4) Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in členu 12(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina) je navedeno, da politične stranke na evropski ravni prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in k izražanju politične volje državljanov Unije.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 2

(3)V členih 11 in 12 Listine je navedeno, da sta pravica do združevanja na vseh ravneh, na primer na področju političnih in državljanskih zadev, in pravica do svobodnega izražanja, ki vključuje svobodo mnenja ter sprejemanja in širjenja vesti ali idej brez vmešavanja javnih organov in ne glede na državne meje, temeljni pravici vsakega državljana Unije.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 3

(4)Evropski državljani bi morali imeti možnost, da z uveljavljanjem teh pravic polno sodelujejo v demokratičnem življenju Unije.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 4

(5)Resnično nadnacionalne evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije so ključne za izražanje mnenja državljanov na evropski ravni, saj premoščajo vrzeli med politiko na nacionalni ravni in na ravni Unije.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 5

(6)Spodbujati in podpirati bi bilo treba prizadevanja evropskih političnih strank in z njimi povezanih evropskih političnih fundacij za zagotavljanje močnih vezi med evropsko civilno družbo in institucijami Unije, zlasti Evropskim parlamentom.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 6 (prilagojeno)

Izkušnje, ki so jih evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije pridobile pri uporabi Uredbe (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta, skupaj z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 6. aprila 2011 o uporabi Uredbe (ES) št. 2004/2003, kažejo potrebo po izboljšanju pravnega in finančnega okvira za evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije, da bi lahko postale vidnejši in učinkovitejši akterji v večstopenjskem političnem sistemu Unije.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 7 (prilagojeno)

(7)Da bi priznali naloge, ki so evropskim političnim strankam podeljene s PEU, in olajšali njihovo delo, bi bilo treba za evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije uvesti  določiti  poseben evropski pravni status.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 8 (prilagojeno)

(8)Za namene registracije, nadzora in sankcioniranja evropskih političnih strank in fundacij bi bilo treba ustanoviti Organ za evropske politične stranke in fundacije (v nadaljnjem besedilu: Organ)  je organ Unije v smislu člena 263 Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: PDEU), namenjen registriranju, nadziranju in sankcioniranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij . Registracija bi morala biti nujna za pridobitev evropskega pravnega statusa, ki obsega vrsto pravic in obveznosti. Organ bi moral biti neodvisen, da bi se izognili morebitnemu nasprotju interesov.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 9

(9)Določiti bi bilo treba postopke, v skladu s katerimi bi evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije pridobile evropski pravni status na podlagi te uredbe, pa tudi postopke in merila, ki bi se upoštevali pri odločanju o podelitvi takšnega evropskega pravnega statusa. Prav tako bi bilo treba določiti postopke za primere, v katerih se evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji odvzame evropski pravni status, ga izgubi ali se mu odreče.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 10 (prilagojeno)

(10)Da bi se olajšal nadzor nad pravnimi subjekti, za katere bo veljalo tako pravo Unije kot nacionalno pravo, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da sprejme akte v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) v zvezi z delovanjem registra za evropske politične stranke in fundacije (v nadaljnjem besedilu: register), ki ga bo upravljal Organ, zlasti v zvezi z informacijami in spremnimi dokazili, ki se hranijo v registru. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov  , in da se to posvetovanje izvede v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje 26  . Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju  Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi  delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti Evropskemui parlamentu predloženi istočasno, pravočasno in na ustrezen način.  in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov .

🡻 1141/2014 uvodna izjava 11

(11)Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z določbami o sistemu registracijskih številk ter standardnih izpiskih iz registra, ki jih Organ na zahtevo da na voljo tretjim osebam. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta 27 .

🡻 1141/2014 uvodna izjava 12 (prilagojeno)

 novo

(12)Evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije, ki želijo biti kot take priznane na ravni Unije na podlagi evropskega pravnega statusa ter prejemati javna sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije, bi morale spoštovati nekatera načela in izpolnjevati določene pogoje. Zlasti bi morale evropske politične stranke, in z njimi povezane evropske politične fundacije  in njihovi člani iz Unije  spoštovati  ravnati v skladu z  vrednoteami, na katerih temelji Unija, kakor so izražene v členu 2 PEU.  Evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije bi morale poleg tega zagotoviti, da v skladu s takšnimi vrednotami ravnajo tudi njihove stranke članice in organizacije članice. 

 novo

(13)Da bi se Organ lahko prepričal, da evropska politična stranka oziroma evropska politična fundacija izpolnjuje obveznost ravnanja v skladu z vrednotami, na katerih temelji Unija, kakor so izražene v členu 2 PEU, ter zagotavljanja, da v skladu s temi vrednotami ravnajo tudi njeni člani, bi se moral pri odločanju o registraciji zanašati na pisne izjave, ki jih morajo evropske politične stranke oziroma evropske politične fundacije podati z uporabo predloge, priložene k tej uredbi. Vendar pooblastilo Organa na podlagi zahteve Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije, naj preveri skladnost s takšnimi vrednotami, ne bi smelo zajemati preverjanja morebitnih kršitev navedenih vrednot s strani strank članic ali organizacij članic.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 13

(14)Odločitve o izbrisu evropske politične stranke ali evropske politične fundacije iz registra zaradi nespoštovanja vrednot, na katerih temelji Unija, kakor so izražene v členu 2 PEU, bi bilo treba sprejeti le v primeru očitne in hude kršitve teh vrednot. Pri sprejetju odločitve o izbrisu bi Organ moral v celoti spoštovati Listino.

 novo

(15)Za zaščito finančnih interesov Unije in za uskladitev te uredbe s členom 297 PDEU bi morala odločitev o izbrisu začeti učinkovati z uradnim obvestilom.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 14

(16)Statuti evropskih političnih strank ali evropskih političnih fundacij bi morali vključevati vrsto osnovnih določb. Državam članicam bi bilo treba dovoliti, da za statute evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, ki imajo sedež na njihovem ozemlju, postavijo dodatne zahteve, pod pogojem, da niso v neskladju s to uredbo.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 15 (prilagojeno)

(17)Organ bi moral redno preverjati, ali so pogoji in zahteve v zvezi z registracijo evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij še vedno izpolnjeni. Odločitve glede spoštovanja vrednot, na katerih temelji Unija, kakor so izražene v členu 2 PEU, bi bilo treba sprejeti samo v skladu s postopkom, posebej predvidenim v ta namen, in po posvetovanju z odborom neodvisnih uglednih oseb  , ustanovljenim z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014 .

🡻 1141/2014 uvodna izjava 16 (prilagojeno)

Organ je organ Unije v smislu člena 263 PDEU.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 17

(18)Zagotoviti bi bilo treba neodvisnost in preglednost delovanja odbora neodvisnih uglednih oseb.

🡻 2019/493 uvodna izjava 3 (prilagojeno)

(19)Nedavni dogodki so pokazali potencialna tveganja za volilne postopke in demokracijo, ki jih lahko povzroči nNezakonita uporaba osebnih podatkov  lahko demokracije in volilne procese izpostavi potencialnim tveganjem . Zato je treba zaščititi integriteto evropskega demokratičnega procesa z določitvijo finančnih sankcij za primere, kadar bi evropske politične stranke ali evropske politične fundacije izkoristile kršitve pravil o varstvu osebnih podatkov z namenom vplivanja na izid volitev v Evropski parlament.

🡻 2019/493 uvodna izjava 4 (prilagojeno)

(20)Za ta namen bi bilo treba uvesti  določiti  postopek preverjanja, v skladu s katerim mora  je  Organ  zavezan  v določenih okoliščinah od odbora neodvisnih uglednih oseb, vzpostavljenega z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014, zahtevati oceno, ali je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namerno vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih podatkov. Kadar se v skladu s postopkom preverjanja ugotovi, da je tako, bi moral Organ izreči  učinkovite, sorazmerne in odvračilne  sankcije na podlagi sistema učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcij, vzpostavljenega z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014.

🡻 2019/493 uvodna izjava 5 (prilagojeno)

(21)Kadar  Če  Organ evropski politični stranki ali fundaciji izreče sankcijo [v skladu s postopkom preverjanja], bi moral upoštevati načelo ne bis in idem, po katerem sankcije ne smejo biti dvakrat izrečene za isto kršitev. Organ bi moral tudi zagotoviti, da se spoštuje načelo pravne varnosti in da ima zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija možnost, da se izjavi.

🡻 2019/493 uvodna izjava 7 (prilagojeno)

(22)Ker  bi se moral  se novi postopek začne  začeti  z odločitvijo pristojnega nacionalnega nadzornega organa za varstvo podatkov, bi se moralo zadevni evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji omogočiti, da zahteva preizkus sankcije v primeru razveljavitve odločitve tega nacionalnega nadzornega organa za varstvo podatkov ali uveljavitve pravnega sredstva zoper tako odločitev, pod pogojem, da so bila izčrpana vsa nacionalna pravna sredstva.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 18

(23)Evropski pravni status, ki se podeli evropskim političnim strankam in z njimi povezanim fundacijam, bi jim moral zagotavljati pravno sposobnost in priznanje v vseh državah članicah. Zaradi takšne pravne sposobnosti in priznanja niso upravičene do imenovanja kandidatov za nacionalne volitve ali volitve v Evropski parlament ali sodelovanja v referendumskih kampanjah. Takšna ali podobna upravičenja ostajajo v pristojnosti držav članic.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 19

(24)Dejavnosti evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij bi morala urejati ta uredba, vprašanja, ki jih ta uredba ne ureja, pa ustrezne določbe nacionalnega prava držav članic. Pravni status evropskih političnih strank ali evropskih političnih fundacij bi morale urejati ta uredba in ustrezne določbe nacionalnega prava države članice, v kateri ima sedež (v nadaljnjem besedilu: država članica sedeža). Država članica sedeža bi morala imeti možnost, da vnaprej določi veljavno pravo ali pa izbiro prepusti evropskim političnim strankam in evropskim političnim fundacijam. Država članica sedeža bi morala prav tako imeti možnost, da postavi drugačne ali dodatne zahteve glede na tiste, ki so določene v tej uredbi, vključno z določbami o registraciji in povezovanju evropskih političnih strank in fundacij v nacionalne upravne sisteme in sisteme nadzora ter o njihovi organizaciji in statutih, vključno z določbami o odgovornosti, pod pogojem, da take določbe niso v neskladju s to uredbo.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 20

(25)Evropske politične stranke in evropske politične fundacije bi morale imeti evropsko pravno osebnost, ki je ključna sestavina evropskega pravnega statusa. Pridobitev evropske pravne osebnosti bi morala biti pogojena z zahtevami in postopki za zaščito interesov države članice sedeža, vlagatelja vloge za evropski pravni status (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) in vseh zadevnih tretjih oseb. Zlasti bi bilo treba preoblikovati kakršno koli že obstoječo nacionalno pravno osebnost v evropsko pravno osebnost, vse posamezne pravice in obveznosti, ki izhajajo iz nekdanjega nacionalnega pravnega subjekta, pa bi bilo treba prenesti na novi evropski pravni subjekt. Poleg tega bi bilo treba, za olajšanje neprekinjenega delovanja, vzpostaviti zaščitne ukrepe, s katerimi bi se preprečilo, da bi zadevna država članica za tako preoblikovanje določila prestroge pogoje. Država članica sedeža bi morala imeti možnost, da natančneje določi vrste nacionalnih pravnih oseb, ki se lahko preoblikujejo v evropske pravne osebe, in pogojuje soglasje k preoblikovanju v evropsko pravno osebo v skladu s to uredbo s predložitvijo ustreznih jamstev, zlasti za zakonitost statutov vlagateljev v skladu z zakoni te države članice ali za zaščito upnikov ali imetnikov pravic v razmerju do že obstoječe nacionalne pravne osebnosti.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 21

(26)Prenehanje statusa evropske pravne osebnosti bi moralo biti pogojeno z zahtevami in postopki za zaščito interesov Unije, države članice sedeža, evropske politične stranke ali evropske politične fundacije in katerih koli zadevnih tretjih oseb. Zlasti če evropska politična stranka ali evropska politična fundacija pridobi pravno osebnost v skladu s pravom države članice sedeža, bi bilo to treba šteti za preoblikovanje evropske pravne osebnosti, vse posamezne pravice in obveznosti nekdanjega evropskega pravnega subjekta pa bi bilo treba prenesti na nacionalni pravni subjekt. Poleg tega bi bilo treba, za olajšanje neprekinjenega delovanja, vzpostaviti zaščitne ukrepe, s katerimi bi se preprečilo, da bi zadevna država članica za tako preoblikovanje določila prestroge pogoje. Če evropska politična stranka ali evropska politična fundacija ne pridobi pravne osebnosti v državi članici sedeža, bi morala prenehati v skladu s pravom te države članice in v skladu s pogojem, ki zahteva, da ne zasleduje pridobitnih ciljev. Organ in odredbodajalec Evropskega parlamenta se lahko z zadevno državo članico dogovorita o podrobnostih glede prenehanja evropske pravne osebnosti, zlasti da bi se zagotovila izterjava sredstev, prejetih iz splošnega proračuna Evropske unije, in morebitnih denarnih sankcij.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 22

(27)Če evropska politična stranka ali evropska politična fundacija hudo krši dolžnost spoštovanja ustreznega nacionalnega prava in če je zadeva povezana z dejavniki, ki vplivajo na spoštovanje vrednot, na katerih temelji Unija, kakor so izražene v členu 2 PEU, bi Organ na zahtevo zadevne države članice moral odločiti, da bo uporabil postopke iz te uredbe. Poleg tega bi Organ na zahtevo države članice sedeža moral odločiti, da se evropska politična stranka ali evropska politična fundacija, ki je hudo kršila dolžnost spoštovanja ustreznega nacionalnega prava glede katere koli druge zadeve, izbriše iz registra.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 23

(28)Upravičenost do financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije bi morala biti omejena na evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije, ki so bile priznane kot take in ki so pridobile evropski pravni status. Bistveno je zagotoviti, da pogoji za pridobitev statusa evropske politične stranke niso prezahtevni, temveč jih lahko organizirane in resne transnacionalne zveze političnih strank ali fizičnih oseb ali obojih brez večjih težav izpolnijo, hkrati pa bi bilo treba določiti sorazmerna merila za dodeljevanje omejenih sredstev iz splošnega proračuna Evropske unije, ki objektivno izkazujejo evropsko ambicijo ter pristno podporo evropske politične stranke med volivci. Za oblikovanje takšnih meril bi bilo najprimerneje uporabiti izid volitev v Evropski parlament, na katerih morajo evropske politične stranke ali njihovi člani sodelovati v skladu s to uredbo, saj je natančen pokazatelj ravni priznanja, ki ga posamezna evropska politična stranka uživa med volivci. Takšna merila bi morala upoštevati vlogo neposrednega zastopanja državljanov Unije, ki je Evropskemu parlamentu podeljena s členom 10(2) PEU, ter cilj evropskih političnih strank, da polno sodelujejo v demokratičnem življenju Unije in postanejo aktivni akterji v evropski predstavniški demokraciji, da bi tako lahko učinkovito izražali poglede, mnenja in politično voljo državljanov Unije. Upravičenost do financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije bi morala biti zato omejena na evropske politične stranke, ki so v Evropskem parlamentu zastopane z vsaj enim svojim članom, in na evropske politične fundacije, ki za financiranje zaprosijo prek evropske politične stranke, ki je v Evropskem parlamentu zastopana z vsaj enim svojim članom.

🡻 2018/673 uvodna izjava 6 (prilagojeno)

 novo

(29)Zaradi preglednosti ter okrepitve nadzora in demokratične odgovornosti evropskih političnih strank pa tudi povezave med evropsko civilno družbo in institucijami Unije, zlasti Evropskim parlamentom, bi bilo treba za dostop do financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije določiti pogoj  pogojiti  , da stranke članice iz EU  s predložitvijo nekaterih informacij.  Zlasti bi morale Evropske politične stranke zagotoviti, da njihove stranke članice s sedežem v Uniji  na jasno viden in uporabnikom prijazen način objavijo politični program in logotip zadevne evropske politične stranke.

(30) Evropske politične stranke in njihove stranke članice bi morale biti zgled pri odpravljanju razlik med spoloma na političnem področju. Če želijo evropske politične stranke pridobiti financiranje EU, bi morale imeti notranja pravila za spodbujanje uravnotežene zastopanosti spolov, prav tako pa bi morale zagotoviti preglednost glede uravnotežene zastopanosti spolov v svojih strankah članicah.  Spodbujati bi bilo treba tudi vključitev informacij  Evropske politične stranke bi morale predložiti dokaze glede njihove notranje politike  o zastopanosti spolov  in o zastopanosti spolov v njihovih strankah članicah, kar zadeva kandidate in kandidatke na volitvah v Evropski parlament ter poslance in poslanke Evropskega parlamenta  v vsaki od strank članic evropske politične stranke.  Evropske politične stranke se poleg tega spodbuja, naj predložijo informacije glede vključenosti in zastopanosti manjšin v njihovih strankah članicah.  

🡻 1141/2014 uvodna izjava 24 (prilagojeno)

(31)Za večjo preglednost financiranja evropskih političnih strank ter preprečevanje morebitnih zlorab pravil o financiranju bi se moral  zgolj  za namene financiranja vsak poslanec Evropskega parlamenta šteti za člana samo ene evropske politične stranke, ki bi morala biti, če je to ustrezno, stranka, s katero je povezana njegova nacionalna ali regionalna politična stranka na zadnji dan roka za vložitev vloge za financiranje.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 25

 novo

(32)Določiti bi bilo treba postopke, v skladu s katerimi bi lahko evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije zaprosile za financiranje iz splošnega proračuna Evropske unije, pa tudi postopke, merila in pravila, ki bi se upoštevali pri odločanju o dodelitvi takšnega financiranja.  V zvezi s tem bi morale evropske politične stranke in fundacije zlasti spoštovati načelo dobrega finančnega poslovodenja.  

 novo

(33)Da bi se odpravile težave evropskih političnih strank, zlasti majhnih, pri doseganju 10-% stopnje sofinanciranja, ki se zahteva z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014, bi bilo treba stopnjo sofinanciranja za evropske politične stranke znižati na 5 % v skladu s stopnjo, ki se uporablja za evropske politične fundacije.

(34)Stopnjo sofinanciranja bi bilo treba v letu volitev v Evropski parlament znižati na 0 %. Odprava obveznosti sofinanciranja v letu volitev v Evropski parlament bi morala evropskim političnim strankam omogočiti povečanje števila in intenzivnosti dejavnosti, povezanih s kampanjami, posledično pa tudi povečanje njihove prepoznavnosti na nacionalni ravni.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 26

(35)Da bi spodbudili neodvisnost in odgovornost evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, bi bilo treba nekatere vrste donacij in prispevkov, ki se ne zagotovijo iz splošnega proračuna Evropske unije, prepovedati ali pa zanje uvesti omejitve. Vsaka omejitev prostega pretoka kapitala, ki je lahko posledica take omejitve, je upravičena na podlagi javnega reda in nujno potrebna za doseganje teh ciljev.

 novo

(36)Uvesti bi bilo treba mehanizem potrebne skrbnosti, da bi se izboljšala preglednost velikih donacij in kar najbolj omejilo tveganje tujega vmešavanja iz tega vira. V ta namen bi morale evropske politične stranke in evropske politične fundacije od donatorjev zahtevati podrobne identifikacijske podatke. Organ bi moral biti pooblaščen, da od donatorjev zahteva dodatne informacije, če lahko utemeljeno predpostavlja, da donacija pomeni kršitev te uredbe.

(37)Za okrepitev sodelovanja z dolgoletnimi člani, ki se zavzemajo za iste vrednote kot EU, bi bilo treba dovoliti prispevke strank članic s sedežem v državah zunaj Unije, če so te države članice Sveta Evrope. Vendar bi se morala za takšne prispevke uporabljati zgornja meja glede na skupni prispevek, da bi se omejilo tveganje tujega vmešavanja.

(38)Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 evropskim političnim strankam in fundacijam priznava le dve kategoriji prihodkov poleg prispevkov iz proračuna Evropske unije, in sicer prispevke članov in donacije. Več virov prihodkov, ustvarjenih z lastnimi gospodarskimi dejavnostmi (kot so prodaja publikacij ali kotizacije za konference), ne spada v navedeni kategoriji, kar povzroča težave v zvezi z računovodenjem in preglednostjo. Zato bi bilo treba uvesti tretjo kategorijo prihodkov (tj. „lastna sredstva“). Za delež lastnih sredstev v skupnem proračunu evropske politične stranke ali fundacije bi morala biti določena zgornja meja v višini 5 %, da se prepreči čezmeren obseg teh sredstev glede na celotna proračunska sredstva teh subjektov.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 27 (prilagojeno)

 novo

(39) Da bi lahko dosegle svoje člane in svoja volilna okrožja po vsej Uniji   bi morale imeti  eEvropske politične stranke bi morale biti sposobne financirati  pravico do uporabe svojega financiranja za čezmejne politične  kampanje. , ki jih izvajajo v okviru volitev v Evropski parlament, Ffinanciranje in omejitve izdatkov  stroškov  za volitve za stranke in kandidate na takih volitvah  v okviru navedenih kampanj  pa bi morali urejati predpisi, veljavni v posamezni državi članici.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 32

 novo

(40)Da bi prispevali k povečanju osveščenosti državljanov o evropskih političnih vprašanjih in spodbujali preglednost evropskega volilnega procesa  politične povezanosti , lahko evropske politične stranke med volitvami v Evropski parlament državljane obveščajo o vezeh, ki jih imajo z nacionalnimi političnimi strankami, s katerimi so povezane, in njihovimi kandidati.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 28 (prilagojeno)

 novo

(41)Evropske politične stranke ne bi smele neposredno ali posredno financirati drugih političnih strank ter zlasti nacionalnih strank ali kandidatov. Evropske politične fundacije ne bi smele neposredno ali posredno financirati evropskih ali nacionalnih političnih strank ali kandidatov.  Prepoved posrednega financiranja pa ne bi smela evropskim političnim strankam preprečiti javnega podpiranja svojih strank članic v Uniji ter sodelovanja z njimi pri vprašanjih, ki zadevajo Unijo, ali podpiranja političnih dejavnosti v skupnem interesu, da bi lahko izpolnile svojo nalogo iz člena 10(4) PEU.   Poleg tega  bi smele  evropske politične stranke in z njimi povezane evropske politične fundacije ne bi smele  dejavnosti v okviru nacionalnih  financirati referendumskih kampanj  financirati   le   , kadar se nanašajo na izvajanje PEU in PDEU . Ta načela upoštevajo Izjavo št. 11 o členu 191 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki je priložena sklepni listini Pogodbe iz Nice.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 29

(42)Določiti bi bilo treba posebna pravila in postopke za razdelitev odobritev, ki so vsako leto na voljo v splošnem proračunu Evropske unije, pri čemer bi bilo treba upoštevati število upravičencev na eni strani ter delež izvoljenih poslancev v Evropski parlament iz vsake upravičene evropske politične stranke in z njo povezane evropske politične fundacije na drugi strani. Navedena pravila bi morala vsebovati stroge zahteve glede preglednosti, računovodstva, revizije in finančnega nadzora nad evropskimi političnimi strankami in z njimi povezanimi evropskimi političnimi fundacijami, pa tudi sorazmerne sankcije, med drugim za primere, ko bi evropska politična stranka ali evropska politična fundacija kršila vrednote, na katerih temelji Unija, kakor so izražene v členu 2 PEU.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 30 (prilagojeno)

(43)Da bi se zagotovilo izpolnjevanje obveznosti iz te uredbe v zvezi s financiranjem in odhodki evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij ter v zvezi z drugimi vprašanji, je treba vzpostaviti  določiti  učinkovite nadzorne mehanizme. V ta namen bi morali Organ, odredbodajalec Evropskega parlamenta in države članice sodelovati ter si izmenjati vse potrebne informacije. Treba bi bilo spodbujati tudi vzajemno sodelovanje med organi držav članic, da bi se zagotovil učinkovit in uspešen nadzor obveznosti, ki izhajajo iz veljavnega nacionalnega prava.

 novo

(44)Z namenom povečanja pravne varnosti, ki jo zagotavlja ta uredba, in za zagotovitev njenega usklajenega izvajanja bi morala Organ in odredbodajalec Evropskega parlamenta tesno sodelovati, med drugim z rednim izmenjevanjem stališč in informacij glede razlage in uporabe te uredbe v praksi. Poleg tega bi moralo sodelovanje med Organom, odredbodajalcem Evropskega parlamenta ter evropskimi političnimi strankami in evropskimi političnimi fundacijami, ob polnem spoštovanju neodvisnosti Organa, evropskim političnim strankam in evropskim političnim fundacijam olajšati pravilno izvajanje Uredbe in preprečiti pravne spore. Obveznost Organa, da evropskim političnim strankam ali evropskim političnim fundacijam da možnost, da se izjavijo, preden sprejme kakršno koli odločitev, ki bi lahko imela negativen učinek, bi morala prav tako evropskim političnim strankam in evropskim političnim fundacijam olajšati pravilno izvajanje Uredbe ter hkrati prispevati k preprečevanju pravnih sporov.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 31 (prilagojeno)

 novo

(45)Treba je predvideti jasen, trden in odvračilen  in sorazmeren  sistem sankcij, da bi se zagotovilo učinkovito, sorazmerno in enotno izpolnjevanje obveznosti v zvezi z dejavnostmi evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij. Tak sistem bi moral spoštovati tudi načelo ne bis in idem, v skladu s katerim se za isto kršitev sankcij ne more izreči dvakrat. Treba je tudi opredeliti vlogi Organa in odredbodajalca Evropskega parlamenta pri nadzoru in preverjanju skladnosti ravnanja s to uredbo, pa tudi pri mehanizmih  mehanizme  za sodelovanje med njima in organi držav članic.

 novo

(46)Politično oglaševanje ima pomembno vlogo, saj političnim strankam omogoča komunikacijo z državljani in izmenjave z njimi glede političnih vprašanj. Oglaševanje se lahko izvaja v najrazličnejših oblikah in se razširja prek številnih medijev, od televizije in radia do tiskanih medijev in spletnih družbenih medijev. Je pomemben del volilnega procesa in predstavlja velik del zneska, ki ga porabijo politične stranke in kandidati. Prinaša pomembne koristi, toda pomeni tudi potencialna tveganja za volilne procese in demokracijo. Ta tveganja lahko izhajajo iz nepreglednih praks in uporabe političnega oglaševanja kot dejavnika pri razširjanju dezinformacij, tudi kadar pri oglaševanju ni razkrita njegova politična narava ter kadar sta njegovo financiranje in ciljanje prikrita.

(47)Zato bi morale evropske politične stranke v svojem političnem oglaševanju zagotoviti visoko raven preglednosti, da se podprejo poštena politična razprava ter svobodne in poštene volitve, vključno z bojem proti dezinformacijam. Preglednost bi morala podpreti razumevanje narave, vira in ozadja političnega oglaševanja pri državljanih, vključno z njegovim financiranjem in porabljenimi zneski, ter tega, ali je bilo in kako je bilo oglaševanje nanje ciljano. Poleg tega bi morala spodbujati prevzemanje odgovornosti in prispevati k zmanjšanju števila primerov zlorabe političnega oglaševanja, med drugim povezane z dezinformacijami in drugimi vrstami vmešavanja v demokratično razpravo. Zahteve glede preglednosti bi morale podpirati evropsko razsežnost volitev v Evropski parlament, tudi čezmejno razsežnost.

(48)Države članice bi morale zagotoviti primerno uveljavljanje obveznosti glede preglednosti, ki se uporabljajo za politično oglaševanje in so določene v tej uredbi. Države članice bi morale poleg tega na pristojne organe prenesti potrebna pooblastila za nadziranje izpolnjevanja navedenih obveznosti glede preglednosti. V izogib nepotrebnemu vmešavanju bi morali takšni nacionalni regulativni organi ali telesa svoja pooblastila izvrševati nepristransko in pregledno, biti pravno ločeni od vlade in funkcionalno neodvisni od svojih vlad in katerih koli drugih javnih ali zasebnih organov. Državljani in druge zainteresirane strani bi morali biti seznanjeni s tem, kateri regulativni organi so pristojni v vsaki državi članici, kar bi bilo treba doseči z določitvijo obveznosti Organa, da na svojem spletišču objavlja in redno posodablja seznam nacionalnih regulativnih organov držav članic. Zoper odločitve nacionalnih regulativnih organov bi morala obstajati možnost vložitve učinkovitih pravnih sredstev v skladu s členom 47 Listine. To bi moralo vključevati zagotovitev, da je mogoče na zahtevo katere koli zainteresirane strani vložiti in pravočasno uveljaviti pravno sredstvo, s katerim se od evropske politične stranke zahteva odprava morebitne kršitve zahtev glede preglednosti iz te uredbe.

(49)Evropske politične stranke se pri pripravi, oddaji v razširjanje, izdajanju in razširjanju svojega političnega oglaševanja pogosto zanašajo na zunanje ponudnike storitev, tudi izdajatelje oglaševanja. Takšne ponudnike storitev zavezuje Uredba (EU) 2022/XX Evropskega parlamenta in Sveta 28 o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju. Pri sklepanju pogodbenega razmerja o zagotavljanju storitev, povezanih s političnim oglaševanjem, bi morale evropske politične stranke zagotoviti, da ponudniki storitev političnega oglaševanja, vključno z izdajatelji oglaševanja, spoštujejo svoje obveznosti iz Uredbe (EU) 2022/XX [o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju]. Zagotoviti bi morale, da se v pogodbeni ureditvi določi, kako se upoštevajo ustrezne določbe te uredbe. Če je ustrezno, lahko politično oglaševanje vključuje politični logotip evropske politične stranke.

(50)Vzpostaviti je treba skupno odložišče za razkritja evropskih političnih strank. Glede na njegovo posebno vlogo pri izvajanju te uredbe bi moral takšno odložišče vzpostaviti in upravljati Organ v okviru Registra evropskih političnih strank. Evropske politične stranke bi morale informacije, ki se hranijo v odložišču, Organu posredovati v standardni obliki; ta postopek se lahko avtomatizira. Evropske politične stranke bi morale v odložišču Organa dati na voljo informacije, ki omogočajo razumevanje širšega konteksta političnega oglasa in njegovih ciljev. Informacije o znesku, dodeljenem političnemu oglaševanju v okviru posamezne kampanje, ki se vključijo v odložišče, lahko temeljijo na oceni dodelitve financiranja. Zneski, ki jih je treba navesti v odložišču, vključujejo donacije za posebne namene ali prejemke v naravi.

(51)Evropske politične stranke bi morale izvajati in redno posodabljati svojo politiko uporabe političnega oglaševanja. Ta politika in letno poročilo o njenem izvajanju bi morala biti na voljo na spletišču evropske politične stranke.

(52)Uredba (EU) 2022/XX [o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju] določa obveznosti za upravljavce podatkov, ki v okviru političnega oglaševanja uporabljajo tehnike ciljanja ali ojačevanja. Pri uporabi tehnik ciljanja ali ojačevanja v političnem oglaševanju bi morale evropske politične stranke ravnati skladno s členom 12 navedene uredbe. Nadzorni organi v smislu člena 4, točka 21, Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta 29 bi morali biti pristojni za spremljanje skladnosti s to uredbo.

(53)Informacije o tem, ali evropske politične stranke ravnajo v skladu z zahtevami glede preglednosti, določenimi s to uredbo, bi morale biti na voljo na ravni Unije. Da bi bilo to čim lažje, bi moral Organ pripraviti in objaviti stvarno in opisno poročilo o vseh odločitvah nacionalnih regulativnih organov oziroma nadzornih organov v skladu s to uredbo.

(54)Glede na potrebo po zaščiti integritete evropskega demokratičnega procesa bi morale evropske politične stranke za upravičenost do sredstev, ki izvirajo iz proračuna Evropske unije, dokazati, da spoštujejo pravila o preglednosti, ki se uporabljajo za politično oglaševanje.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 33 (prilagojeno)

 novo

(55)Zaradi preglednosti ter za krepitev nadzora nad evropskimi političnimi strankami in evropskimi političnimi fundacijami ter njihove demokratične odgovornosti bi bilo treba  v uporabniku prijazni, odprti in strojno berljivi obliki  objaviti informacije, za katere se šteje, da so v znatnem javnem interesu, zlasti v zvezi z njihovimi statuti, članstvom, računovodskimi izkazi, donatorji in donacijami, prispevki ter nepovratnimi sredstvi iz splošnega proračuna Evropske unije, pa tudi informacije v zvezi z odločitvami Organa in odredbodajalca Evropskega parlamenta glede registracije, financiranja in sankcij. Uvedba  Določitev  regulativnega okvira za zagotovitev, da so te informacije na voljo javnosti, je najučinkovitejši način spodbujanja enakih pogojev in poštene konkurence med političnimi silami ter zagotavljanja odprtih, preglednih in demokratičnih zakonodajnih in volilnih postopkov procesov, s čimer se krepi zaupanje državljanov in volivcev v evropsko predstavniško demokracijo, širše pa se preprečujeta korupcija in zloraba moči.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 34

(56)V skladu z načelom sorazmernosti obveznost objave identitete donatorjev, ki so fizične osebe, ne bi smela veljati za donacije v znesku, ki je enak ali manjši od 1 500 EUR na leto in na donatorja. Poleg tega taka obveznost ne bi smela veljati za donacije, katerih letna vrednost presega 1 500 EUR in je manjša od ali enaka 3 000 EUR, razen če donator predhodno pisno privoli v objavo. Ti mejni zneski predstavljajo ustrezno ravnovesje med temeljno pravico do varstva osebnih podatkov na eni strani in legitimnim javnim interesom do preglednosti glede financiranja evropskih političnih strank in fundacij na drugi, kakor so izraženi v mednarodnih priporočilih za preprečevanje korupcije v zvezi s financiranjem političnih strank in fundacij. Razkritje donacij, ki presegajo 3 000 EUR na leto in na donatorja, bi moralo omogočiti učinkovit javni nadzor in pregled odnosov med donatorji in evropskimi političnimi strankami. Prav tako bi bilo treba v skladu z načelom sorazmernosti letno objavljati informacije o donacijah, razen za donacije med kampanjami pred volitvami v Evropski parlament ali za donacije, ki presegajo 12 000 EUR, ki bi jih bilo treba objaviti čim prej.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 35

(57)Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela iz Listine, zlasti členov 7 in 8 Listine, v katerih je navedeno, da ima vsakdo pravico do spoštovanja svojega zasebnega življenja ter pravico do varstva osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo, pri njenem izvajanju pa je treba te pravice in načela v celoti spoštovati.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 36

(58)Organ, Evropski parlament in odbor neodvisnih uglednih oseb pri uporabi te uredbe obdelujejo osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725(ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta 30 31 .

🡻 1141/2014 uvodna izjava 37

(59)Za obdelavo osebnih podatkov pri uporabi te uredbe se uporablja Uredba (EU) 2016/679Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta

🡻 1141/2014 uvodna izjava 38 (prilagojeno)

(60)Zaradi pravne varnosti je primerno pojasniti, da so upravljavci podatkov v smislu Uredbe (EU) 2018/1725(ES) št. 45/2001 ali Uredbe (EU) 2016/679Direktive 95/46/ES Organ, Evropski parlament, evropske politične stranke in evropske politične fundacije, nacionalni organi, pristojni za izvajanje nadzora nad vidiki financiranja evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, ter druge relevantne tretje osebe, ki so navedene ali določene v tej uredbi. Prav tako je treba podrobno določiti najdaljše obdobje dovoljene hrambe osebnih podatkov, ki so bili zbrani za zagotavljanje zakonitosti, pravilnosti in preglednosti financiranja evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij ter članstva evropskih političnih strank. Kot upravljavci podatkov morajo Organ, Evropski parlament, evropske politične stranke in evropske politične fundacije, pristojni nacionalni organi ter relevantne tretje osebe sprejeti vse primerne ukrepe, da bi izpolnjevali obveznosti iz Uredbe (EU) 2018/1725(ES) št. 45/2001 in  oziroma  Uredbe (EU) 2016/679Direktive 95/46/ES, zlasti glede zakonitosti obdelave, varnosti postopkov obdelave in zagotavljanja informacij, pa tudi pravic oseb, na katere se podatki nanašajo, da dostopajo do svojih osebnih podatkov ter zahtevajo njihov popravek in izbris.

 novo

(61)Za lažje spremljanje izvajanja te uredbe bi morala vsaka država članica imenovati enotne kontaktne točke, pristojne za usklajevanje z evropsko ravnjo. Takšne kontaktne točke bi morale razpolagati z zadostnimi viri, da bi lahko zagotovile učinkovito usklajevanje, med drugim tudi v zvezi z vprašanji, povezanimi s spremljanjem političnega oglaševanja.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 39 (prilagojeno)

(62)V zvezi z obdelavo podatkov pri uporabi te uredbe se uporablja  Uredba (EU) 2016/679  poglavje III Direktive 95/46/ES o pravnih sredstvih, odgovornosti in sankcijah. Pristojni nacionalni organi ali relevantne tretje osebe bi morali biti za vsakršno škodo, ki jo povzročijo, odgovorni v skladu z veljavnim nacionalnim pravom. Poleg tega bi morale države članice zagotoviti, da se za pristojne nacionalne organe ali relevantne tretje osebe uporabljajo primerne sankcije za kršitve te uredbe.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 40

(63)Evropski parlament bi moral tehnično podporo evropskim političnim strankam zagotavljati po načelu enakega obravnavanja, na podlagi računa in za plačilo ter o njej redno pripravljati javna poročila.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 41

(64)Ključni vidiki o uporabi te uredbe bi morali biti javno dostopni na temu namenjenem spletnem mestu.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 42 (prilagojeno)

(65)Sodni nadzor Sodišča Evropske unije bo prispeval k zagotavljanju pravilne uporabe te uredbe. Vključiti bi bilo treba tudi določbe, s katerimi bi se evropskim političnim strankam ali evropskim političnim fundacijam omogočilo, da  se izjavijo  izrazijo svoje mnenje in sprejmejo popravljalne ukrepe, preden se jim izrečejo sankcije.

 novo

(66)Za dodatno uskladitev ocenjevanja te uredbe s ciklom volitev v Evropski parlament bi bilo treba prilagoditi datume predlaganega celovitega pregleda. Poleg tega bi morala biti, v izogib podvajanju, ocena določb o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju del poročila Komisije po volitvah v Evropski parlament.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 43

(67)Države članice bi morale zagotoviti, da so sprejeti nacionalni predpisi, ki prispevajo k učinkovitemu izvrševanju te uredbe.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 44 (prilagojeno)

 novo

(68)Državam članicam  Evropskim političnim strankam in fundacijam  bi bilo treba dati dovolj časa, da sprejmejo predpise, s katerimi bi se zagotovila nemotena in učinkovita uporaba te uredbe. Določiti bi bilo torej treba prehodno obdobje med začetkom veljavnosti  te uredbe  in začetkom uporabe te uredbe  nekaterih njenih členov .

🡻 1141/2014 uvodna izjava 45 (prilagojeno)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je sprejel mnenje.

🡻 1141/2014 uvodna izjava 46 (prilagojeno)

Glede na potrebo po znatnih spremembah in dopolnitvah predpisov in postopkov, ki se trenutno uporabljajo za politične stranke in politične fundacije na ravni Unije, bi bilo treba Uredbo (ES) št. 2004/2003 razveljaviti –

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

 novo

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa pogoje, ki urejajo statut ter financiranje političnih strank na evropski ravni (v nadaljnjem besedilu: evropske politične stranke) in političnih fundacij na evropski ravni (v nadaljnjem besedilu: evropske politične fundacije).

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi  se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov :

(1)„politična stranka“ pomeni združenje državljanov  , ki izpolnjuje naslednja pogoja :

(a)ki uresničuje politične cilje; in

(b)ki je priznanao ali ustanovljenao v skladu s pravnim redom vsaj ene države članice;

(2)„politična zveza“ pomeni organizirano sodelovanje  v kateri koli obliki  med  njenimi člani, ki so bodisi  političneimi strankeami in/alibodisi državljani;

(3)„evropska politična stranka“ pomeni politično zvezo, ki zasleduje politične cilje  , se zanje zavzema v vsej Uniji  in je registrirana pri Organu za evropske politične stranke in fundacije , ustanovljenem v  iz  členau 76, v skladu s pogoji in postopki iz toe uredboe;

(4)„evropska politična fundacija“ pomeni subjekt, ki je formalno povezan z evropsko politično stranko, ki je registriran pri Organu  za evropske politične stranke in fundacije iz člena 7  v skladu s pogoji in postopki iz toe uredboe ter ki s svojimi dejavnostmi podpira in dopolnjuje cilje evropske politične stranke v okviru ciljev in temeljnih vrednot Unije, pri čemer opravlja eno ali več od naslednjih nalog:

(a)opazovanje in analiziranje razprave o vprašanjih evropske javne politike in procesa evropskega povezovanja in prispevanje k njima;

(b)razvijanje dejavnosti, povezanih z vprašanji evropske javne politike, na primer organiziranje in podpiranje seminarjev, izobraževanj, konferenc in študij o teh vprašanjih med ustreznimi  deležniki  zainteresiranimi stranmi, vključno z mladinskimi organizacijami in drugimi predstavniki civilne družbe  , ter krepitev zmogljivosti za podpiranje oblikovanja prihodnjega političnega vodstva v Uniji ;

(c)razvijanje sodelovanja za spodbujanje demokracije,  tudi v tretjih državah  vključno s tretjimi državami;

(d)zagotavljanje okvira za nacionalne politične fundacije, akademike in druge ustrezne akterje za skupno udejstvovanje na evropski ravni;

(5)„regionalni parlament“ ali „regionalna skupščina“ pomeni organ, katerega člani so nosilci voljene funkcije v organih regionalne skupnosti ali so politično odgovorni izvoljeni skupščini;

(6)„financiranje iz splošnega proračuna Evropske unije“ pomeni nepovratna sredstva, ki se dodelijo v skladu z naslovom VIII VI prvega dela, ali prispevek, ki se dodeli v skladu z naslovom VIII XI drugega prvega dela Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta 32  Uredbe (ES, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba);

(7)„donacija“ pomeni kateri koli prispevek v denarju, kateri koli prispevek v naravi, zagotavljanje katerega koli blaga, storitev (vključno s posojili) ali del po ceni, ki je nižja od tržne, in/ali katero koli drugo transakcijo, ki za zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo pomeni ekonomsko korist, razen prispevkov članov in običajnih političnih dejavnosti, ki jih posamezniki opravljajo prostovoljno;

(8)„prispevek članov“ pomeni katera koli plačila v denarju, vključno s članarino, ali kateri koli prispevek v naravi, zagotavljanje katerega koli blaga, storitev (vključno s posojili) ali del po ceni, ki je nižja od tržne, in/ali katero koli drugo transakcijo, ki za zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo pomeni ekonomsko korist, če jih navedeni evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji zagotovi eden izmed njenih članov, razen običajnih političnih dejavnosti, ki jih posamezni člani opravljajo prostovoljno;

 novo

(9)„lastna sredstva“ pomeni prihodke, ustvarjene z lastnimi gospodarskimi dejavnostmi, kot so kotizacije za konference in prodaja publikacij;

(10)„posredno financiranje“ pomeni financiranje, od katerega ima stranka članica finančno korist, tudi če ni bilo nobenega neposrednega prenosa sredstev; to bi moralo vključevati primere, v katerih se stranki članici omogoči, da se izogne odhodkom, ki bi jih sicer imela pri dejavnostih, razen političnih dejavnosti v skupnem interesu, organiziranih izključno v njeno korist;

🡻 1141/2014

(119)„letni proračun“ za namene členov 2320 in 3027 pomeni skupni znesek odhodkov v določenem letu, kakor je vpisan v letnih računovodskih izkazih zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije;

🡻 2018/673 člen 1(3)

(1210)„nacionalna kontaktna točka“ pomeni vsako osebo, ki jo imenujejo pristojni organi držav članic z namenom izmenjave informacij pri uporabi te uredbe;

🡻 1141/2014

 novo

(1311)„sedež“ pomeni kraj, kjer ima evropska politična stranka ali evropska politična fundacija svojo osrednjo upravo  , razen če je v tej uredbi določeno drugače ;

(1413)„kršitve v steku“ pomeni dve ali več kršitev, storjenih v okviru istega protipravnega dejanja;

(1513)„ponovna kršitev“ pomeni kršitev, ki je bila storjena v petih letih od takrat, ko je bila storilcu izrečena sankcija za istovrstno kršitev.;

 novo

(16)„politično oglaševanje“ pomeni oglaševanje v smislu člena 2, točka (2), Uredbe (EU) 2022/XX [o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju];

[(17)„politični oglas“ pomeni oglas v smislu člena 2, točka (3), Uredbe (EU) 2022/XX [o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju];

[(18)„storitve političnega oglaševanja“ pomeni storitve v smislu člena 2, točka (5), Uredbe (EU) 2022/XX [o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju].

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

🡺1 2018/673 člen 1(4)(a)

POGLAVJE II

STATUT EVROPSKE POLITIČNE STRANKE IN EVROPSKE POLITIČNE FUNDACIJE

Člen 3

Pogoji za registracijo

1.    Politična zveza lahko zahteva registracijo  vloži vlogo za registracijo  kot evropska politična stranka, če izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)sedež ima v državi članici, kakor je določeno v njenem statutu;

(b) zanjo velja vsej eno od naslednjega: 

(i)🡺1 njene stranke članice v vsaj eni četrtini držav članic zastopajo poslanci v Evropskem parlamentu, nacionalnih parlamentih, regionalnih parlamentih ali regionalnih skupščinah; ali 🡸

(ii)stranka ali  njene stranke članice  njeni člani so v vsaj četrtini držav članic prejelie vsaj tri odstotke oddanih glasov v vsaki od teh držav članic na zadnjih volitvah v Evropski parlament;

🡻 2018/673 člen 1(4)(b)

(cba)njene stranke članice niso članice druge evropske politične stranke;

🡻 1141/2014

 novo

(dc)zlasti v svojem programu in dejavnostih spoštuje vrednote, na katerih temelji Unija, kakor so izražene v členu 2 PEU, in sicer so to človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, načelo pravne države ter človekove pravice, vključno s pravicami pripadnikov manjšin  . O tem poda pisno izjavo z uporabo predloge iz Priloge I ;

 novo

(e)zagotavlja tudi, da njene stranke članice s sedežem v Uniji spoštujejo vrednote, izražene v členu 2 PEU, ter da njene stranke članice s sedežem zunaj Unije spoštujejo enakovredne vrednote. O tem poda pisno izjavo z uporabo predloge iz Priloge I;

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

 novo

(fd)stranka ali njeni člani so sodelovali na volitvah v Evropski parlament ali so javno naznanili namero, da bodo sodelovali na naslednjih volitvah v Evropski parlament,; in

(ge)ne zasleduje pridobitnih ciljev.

2.     Subjekt  Vlagatelj lahko zahteva registracijo kot evropska politična fundacija, če izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)povezan je z evropsko politično stranko, ki je registrirana v skladu s [pogoji in postopki iz  te uredbe / to uredbo ] te uredbe;

(b)sedež ima v državi članici, kakor je določeno v njegovem statutu;

(c)zlasti v svojem programu in dejavnostih spoštuje vrednote, na katerih temelji Unija, kakor so izražene v členu 2 PEU, in sicer so to človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, načelo pravne države ter človekove pravice, vključno s pravicami pripadnikov manjšin  . O tem poda pisno izjavo z uporabo predloge iz Priloge I  ;

 novo

(d)zagotavlja tudi, da njegove organizacije članice s sedežem v Uniji spoštujejo vrednote, izražene v členu 2 PEU, ter da njegove organizacije članice s sedežem zunaj Unije spoštujejo enakovredne vrednote. O tem poda pisno izjavo z uporabo predloge iz Priloge I;

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

(ed)njegovi cilji dopolnjujejo cilje evropske politične stranke, s katero je formalno povezan;

(fe)njegov organ upravljanja sestavljajo člani iz vsaj ene četrtine držav članic,; in

(gf)ne zasleduje pridobitnih ciljev.

3.    Evropska politična stranka je lahko formalno povezana samo z eno evropsko politično fundacijo. Vsaka evropska politična stranka in z njo povezana evropska politična fundacija zagotavljata ločevanje med tekočim poslovanjem, strukturo upravljanja ter finančnimi računi.

Člen 4

Upravljanje evropskih političnih strank

1.    Statut evropske politične stranke mora biti v skladu z veljavnim pravom države članice, v kateri ima sedež, in vključuje določbe, ki zajemajo najmanj naslednje:

(a)ime evropske politične stranke in logotip, ki se jasno razlikujeta od imena in logotipa katere koli druge obstoječe evropske politične stranke ali evropske politične fundacije;

(b)naslov sedeža evropske politične stranke;

(c)politični program, v katerem so določeni namen in cilji evropske politične stranke;

(d)izjavo, da ne zasleduje pridobitnih ciljev, v skladu s točko (e) členaom 3(1), točka (g);

(e)če je to ustrezno, ime politične fundacije, ki je z njo povezana, in opis formalnega razmerja med njima;

(f)upravno in finančno organizacijo stranke in postopke, z natančnim opisom zlasti organov in funkcij, ki so pristojni za upravno, finančno in pravno zastopanje, ter pravila o sestavi, odobritvi in preverjanju letnih izkazov; ter

(g)notranji postopek, ki ga je treba izpeljati v primeru prostovoljnega prenehanja stranke kot evropske politične stranke.;

 novo

(h)    njena notranja pravila, ki urejajo uporabo političnega oglaševanja;

(i)    zahtevo, da stranke članice na jasno viden in uporabnikom prijazen način prikazujejo logotip evropske politične stranke, z določitvijo, da mora biti logotip v zgornjem delu naslovne strani spletišča stranke članice in enako viden kot logotip stranke članice;

(j)    njena notranja pravila glede uravnotežene zastopanosti spolov.

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

2.    Statut evropske politične stranke vključuje določbe o notranji strankarski organizaciji, ki zajemajo najmanj naslednje:

(a)podrobno ureditev pristopa, izstopa in izključitve članov stranke ter seznam strank članic, ki je priložen statutu;

(b)pravice in dolžnosti, povezane z vsemi oblikami članstva, in ustrezne pravice glasovanja;

(c)pristojnosti, odgovornosti in sestavo organov upravljanja stranke z natančnim opisom meril za izbiro kandidatov za vsak organ ter podrobno ureditev imenovanja in razrešitve;

(d)postopke notranjega odločanja stranke, zlasti postopke glasovanja in zahteve glede sklepčnosti;

(e)pristop stranke glede preglednosti, zlasti v zvezi z evidencami, računi in donacijami ter varstvom zasebnosti in osebnih podatkov, ter

(f)notranji postopek za spremembo statuta stranke.

3.    Država članica sedeža lahko postavi dodatne zahteve glede statuta, pod pogojem, da te dodatne zahteve niso v neskladju s to uredbo.

 novo

Člen 5

Zahteve glede preglednosti političnega oglaševanja

1.    Evropske politične stranke zagotovijo, da ponudniki storitev političnega oglaševanja, ki jih uporabljajo za politično oglaševanje, v celoti izpolnjujejo svoje obveznosti iz členov 7 in 12 Uredbe (EU) 2022/XX [o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju]. V ta namen evropske politične stranke zagotovijo, da je v pogodbe, ki jih za svoje oglaševalske kampanje sklenejo s ponudniki storitev političnega oglaševanja, vključeno izrecno sklicevanje na navedene obveznosti.

2.    Vsaka evropska politična stranka v petih delovnih dneh od prvega razširjanja Organu posreduje informacije o vsakem političnem oglasu, ki ga neposredno sponzorira ali objavi, da se državljanom omogoči razumevanje širšega konteksta političnega oglasa in njegovih ciljev. Te informacije vključujejo vsaj informacije s seznama v točki 1 Priloge II.

3.    Organ nemudoma objavi informacije iz odstavka 2 v odložišču iz člena 8. Informacije se pripravijo v obliki, ki je preprosto dostopna, jasno vidna in uporabniku prijazna, ter so napisane v preprostem jeziku.

4.    Vsaka evropska politična stranka oblikuje politiko uporabe političnega oglaševanja. Zagotavlja redno posodabljanje politike in na svojem spletišču objavi letno poročilo o njenem izvajanju. Poročilo zajema politične oglase, objavljene v predhodnih petih letih, ter vključuje opis specifičnega postopka, ki mu evropska politična stranka sledi, da zagotovi skladnost s tem členom, in informacije iz točke 2 Priloge II.

5.    Pri uporabi tehnik ciljanja ali ojačevanja, ki vključuje obdelavo osebnih podatkov za politično oglaševanje, evropske politične stranke ravnajo skladno s členom 12 Uredbe (EU) 2022/XX [o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju].

6.    Države članice imenujejo enega ali več nacionalnih regulativnih organov, pristojnih za nadziranje skladnosti z odstavki 1, 2 in 4, ter o tem obvestijo Organ. Takšni nacionalni regulativni organi ali telesa svoja pooblastila izvršujejo nepristransko in pregledno, so pravno ločeni od vlade in funkcionalno neodvisni od svojih vlad in katerih koli drugih javnih ali zasebnih organov. Organ na svojem spletišču objavi in redno posodablja seznam nacionalnih regulativnih organov držav članic. Zoper odločitve nacionalnih regulativnih organov se lahko vložijo učinkovita pravna sredstva. Države članice zagotovijo, da je mogoče na zahtevo katere koli zainteresirane strani vložiti pravno sredstvo, s katerim se od evropske politične stranke zahteva odprava morebitne kršitve obveznosti iz odstavkov 1, 2 ali 4.

7.    Nadzorni organi iz člena 51 Uredbe (EU) 2016/679 so pristojni za nadzorovanje uporabe odstavka 5 tega člena. Člen 58 Uredbe (EU) 2016/679 se smiselno uporablja. Za dejavnosti, ki so zajete v odstavku 5 tega člena, se uporablja Poglavje VII Uredbe (EU) 2016/679.

8.    Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 40 v zvezi s spremembo Priloge II, da na seznam z informacijami, ki jih je treba zagotoviti na podlagi odstavkov 2 in 4 tega člena, doda elemente ali jih z njega odstrani, ob upoštevanju tehnološkega napredka.

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

Člen 65

Upravljanje evropskih političnih fundacij

1.    Statut evropske politične fundacije mora biti v skladu z veljavnim pravom države članice, v kateri ima sedež, in vključuje določbe, ki zajemajo najmanj naslednje:

(a)ime evropske politične fundacije in logotip, ki se jasno razlikujeta od imena in logotipa katere koli druge obstoječe evropske politične stranke ali evropske politične fundacije;

(b)naslov sedeža evropske politične fundacije;

(c)opis namena in ciljev evropske politične fundacije, ki morajo biti  so  združljivi z nalogami iz točke 4 člena 2, točka (5);

(d)izjavo, da ne zasleduje pridobitnih ciljev, v skladu s točko (f) členaom 3(2), točka (g);

(e)ime evropske politične stranke, s katero je neposredno povezana, in opis formalnega razmerja med njima;

(f)seznam organov evropske politične fundacije, pri čemer so za vsakega od njih podrobno navedene pristojnosti, odgovornosti in sestava, vključno z načinom imenovanja in razrešitve članov in vodstvenih delavcev teh organov;

(g)upravno in finančno organizacijo evropske politične fundacije in postopke, z natančnim opisom zlasti organov in funkcij, ki so pristojni za upravno, finančno in pravno zastopanje, ter pravila o sestavi, odobritvi in preverjanju letnih izkazov;

(h)notranji postopek za spremembo statuta evropske politične fundacije; in

(i)notranji postopek, ki ga je treba izpeljati v primeru prostovoljnega prenehanja fundacije kot evropske politične fundacije.

2.    Država članica sedeža lahko postavi dodatne zahteve glede statuta, pod pogojem, da te dodatne zahteve niso v neskladju s to uredbo.

Člen 76

Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije

1.    Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije (v nadaljnjem besedilu: Organ) se ustanovi za namene registracije, nadzora in sankcioniranja evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij v skladu s to uredbo.

2.    Organ je pravna oseba. Je neodvisen in svoje naloge opravlja popolnoma v skladu s to uredbo.

Organ odloča o registraciji evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij in njihovem izbrisu iz registra v skladu s postopki in pogoji, določenimi v tej uredbi. Poleg tega Organ redno preverja, ali registrirane evropske politične stranke in evropske politične fundacije še naprej spoštujejo pogoje za registracijo iz člena 3 in predpise o upravljanju, določene v skladu s točkami (a), (b) in (d) do (f) členaom 4(1), točke (a), (b), (d), (e) in (f), ter točk (a) do (e) in (g)  v  členau 65(1), točke (a) do (e) in (g).

V svojih odločitvah Organ v celoti upošteva temeljno pravico do svobode združevanja in potrebo po zagotavljanju pluralizma političnih strank v Evropi.

Organ predstavlja njegov direktor, ki vse odločitve Organa sprejme v imenu Organa.

3.    Evropski parlament, Svet in Komisija (v nadaljnjem besedilu skupaj imenovani: organ za imenovanje) soglasno imenujejo direktorja Organa za petletni mandat brez možnosti ponovnega imenovanja na podlagi predlogov, ki jih pripravi izbirna komisija, sestavljena iz generalnih sekretarjev navedenih institucij, po objavi javnega razpisa za predložitev kandidatur.

Direktor Organa se izbere na podlagi svojih osebnih in poklicnih odlik. Ne sme biti poslanec Evropskega parlamenta, voljeni nosilec katere koli funkcije ali zdajšnji oziroma nekdanji uslužbenec evropske politične stranke ali evropske politične fundacije. Izbrani direktor ne sme biti v nasprotju interesov Mmed svojo funkcijo direktorja Organa in katerimi koli drugimi uradnimi funkcijami  izbranega direktorja ne sme biti nasprotja interesov  , zlasti v zvezi z uporabo določb te uredbe.

Če se položaj sprosti zaradi odstopa, upokojitve, razrešitve ali smrti, se zapolni v skladu z enakim postopkom.

Direktor v primeru redne zamenjave ali prostovoljnega odstopa nadaljuje z opravljanjem svojih nalog, dokler njegov naslednik ne nastopi položaja.

Če direktor Organa ne izpolnjuje več pogojev, ki so potrebni za opravljanje njegovih nalog, se lahko razreši na podlagi soglasja vsaj dveh od treh institucij iz prvega pododstavka, na podlagi poročila, ki ga izbirna komisija iz prvega pododstavka pripravi na lastno pobudo ali na zahtevo katere koli od treh institucij.

Direktor Organa je pri opravljanju svojih nalog neodvisen. Ko deluje v imenu Organa, direktor ne sme zahtevati niti sprejemati nobenih navodil od nobene institucije ali vlade ali drugega organa, urada ali agencije. Direktor Organa se vzdrži vsakega dejanja, ki je nezdružljivo z naravo njegovih nalog.

Evropski parlament, Svet in Komisija v zvezi z direktorjem skupaj izvajajo pooblastila, podeljena organu za imenovanjae s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropske unije (in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije), določenimi v Uredbi Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 33 . Brez poseganja v odločitve o imenovanju in razrešitvi lahko tri institucije izvajanje vseh ali nekaterih preostalih pooblastil, podeljenih organu za imenovanje, soglasno zaupajo kateri koli od njih.

Organ za imenovanje lahko direktorju dodeli druge naloge, če so te naloge v skladu z delovno obremenitvijo, ki izhaja iz nalog direktorja Organa, in če ne morejo privesti do nasprotja interesov ali ogroziti popolne neodvisnosti direktorja.

4.    Organ ima prostore v Evropskem parlamentu, ki Organu nudi ustrezne pisarne in upravne podporne zmogljivosti.

🡻  2019/493 člen 1(1) (prilagojeno)

5.    Direktorju Organa pomaga osebje, v zvezi s katerim direktor izvaja pooblastila, ki so organu za imenovanje podeljena s Kadrovskimi predpisi za uradnike Evropske unije, in pooblastila, ki so organu, pristojnemu za sklepanje pogodb o zaposlitvi drugih uslužbencev, podeljena s Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Unije, določenimi v Uredbi Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (v nadaljnjem besedilu: pooblastila organa za imenovanje). Organ lahko na katerem koli delovnem področju uporabi druge napotene nacionalne strokovnjake ali drugo osebje, ki ni zaposleno pri Organu.

Za osebje Organa se uporabljajo Kadrovski predpisi in Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev ter pravila, sprejeta s sporazumom med institucijami Unije za izvajanje navedenih kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev.

Izbor osebja ne sme privesti do nasprotja interesov med njihovimi nalogami v Organu in vsemi drugimi uradnimi nalogami, osebje pa se vzdrži vsakega dejanja, ki je nezdružljivo z naravo njihovih nalog.

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

🡺1 2018/673 člen 1(5)

 novo

6.    Organ sklene sporazume z Evropskim parlamentom, po potrebi pa tudi z drugimi institucijami, o vseh upravnih dogovorih, potrebnih za opravljanje svojih nalog, zlasti sporazume v zvezi z osebjem, storitvami in podporo iz odstavkov 4, 5 in 8.

7.    Odobritve za odhodke Organa se zagotovijo pod ločenim naslovom oddelka za Evropski parlament v splošnem proračunu Evropske unije. Odobritve zadostujejo za zagotovitev popolnega in neodvisnega delovanja Organa. Direktor Evropskemu parlamentu predloži osnutek proračunskega načrta za Organ, ki se objavi. Evropski parlament na direktorja Organa prenese pristojnosti odredbodajalca v zvezi s temi odobritvami.

8.    Za Organ se uporablja Uredba Sveta št. 1 34 .

Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Organa in registra, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije.

9.    Organ in odredbodajalec Evropskega parlamenta si delita vse informacije, potrebne za izvajanje svojih dolžnosti v skladu s to uredbo.

10.    Direktor vsako leto Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji predloži poročilo o dejavnostih Organa.  Organ poročila objavi na svojem spletišču. 

11.    Sodišče Evropske unije nadzira zakonitost odločitev Organa v skladu s členom 263 PDEU in je v skladu s členoma 268 in 340 PDEU pristojno za spore v zvezi z nadomestilom škode, ki jo povzroči Organ. Kadar Organ ne sprejme odločitve, ki bi jo moral na podlagi te uredbe, se lahko pred Sodiščem Evropske unije v skladu s členom 265 PDEU sproži postopek zaradi opustitve ukrepanja.

Člen 87

Register evropskih političnih strank in fundacij

1.    Organ vzpostavi register evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij ter ga upravlja.  Register vključuje odložišče za informacije, ki jih morajo evropske politične stranke zagotoviti na podlagi člena 5(2).   Podatki iz registra so dostopni na spletu v skladu s členom 3632.

2.    Da se zagotovi pravilno delovanje registra, se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 4036 in v okviru ustreznih določb te uredbe v zvezi z:

(a)informacijami in podpornimi dokumenti, ki jih ima Organ in za katere je register pristojno odložišče ter ki vključujejo statute evropskih političnih strank ali evropskih političnih fundacij, vse druge dokumente, predložene kot del vloge za registracijo v skladu s členom 98(2), vse dokumente držav članic sedeža iz člena 1815(2) in informacije o identiteti oseb, ki so člani organov ali ki so nosilci funkcij s pristojnostmi upravnega, finančnega in pravnega zastopanja, kot je določeno v točki (f) členua 4(1), točka (f), in točke (g)  členu  65(1), točka (g);

(b)gradivom materialom iz registra iz točke (a) tega odstavka, v zvezi s katerim bo register pristojen za preverjanje zakonitosti, kot določi Organ na podlagi svojih pristojnosti, določenih v tej uredbi. Organ ni pristojen za preverjanje, ali evropska politična stranka oziroma evropska politična fundacija spoštuje obveznosti ali zahteve, ki ji jih nalaga država članica sedeža v skladu s členoma 4 in 65 ter členom 1714(2) in ki so dodane obveznostim in zahtevam, ki jih določa ta uredba.

3.    Komisija z izvedbenimi akti podrobneje opredeli sistem registracijskih številk, ki ga uporablja register, in standardne izpiske iz registra, ki se jih na zahtevo da na voljo tretjim osebam, vključno z vsebino pisem in dokumentov. Ti izpiski ne vsebujejo osebnih podatkov, razen identitete oseb, ki so člani organov ali nosilci funkcij s pristojnostmi upravnega, finančnega in pravnega zastopanja, kot je določeno v točki (f) členua 4(1), točka (f), in točki (g) členua 65(1), točka (g). Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 4137.

Člen 98

Vloga za registracijo

1.    Vloga za registracijo se vloži pri Organu. Vloga za registracijo kot evropska politična fundacija se vloži le prek evropske politične stranke, s katero je vlagatelj formalno povezan.

2.    Vlogi se priložijo:

(a)dokumenti, ki dokazujejo, da vlagatelj izpolnjuje pogoje iz člena 3, vključno s standardno formalno izjavo v obliki, določeni v Prilogi I;

(b)statut stranke ali fundacije, ki vsebuje določbe, ki jih zahtevata člena 4 in 65, vključno z ustreznimi prilogami in po potrebi izjavo države članice sedeža iz člena 1815(2).

3.    Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 4036 in v okviru ustreznih določb te uredbe za  v zvezi z :

(a)ugotavljanje  določitvijo  kakršnih koli dopolnilnih informacij ali podpornih dokumentov v zvezi z odstavkom 2, potrebnim  potrebnih  za to, da se Organu omogoči polno izvajanje njegovih nalog v skladu s to uredbo v zvezi z delovanjem registra;

(b)prilagoditev  spremembo  standardne formalne izjave iz Priloge I v zvezi s podrobnostmi  podatki  , ki jih izpolni vlagatelj, kadar je to potrebno za zagotovitev, da je na voljo dovolj informacij v zvezi s podpisnikom, njegovim mandatom in evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo, katere mandat za zastopanje je prejel za namene izjave.

4.    Dokumentacija, ki jo Organ prejme kot del vloge, se takoj objavi na spletnem mestu spletišču iz člena 3632.

Člen 109

Obravnava vloge in odločitev Organa

1.    Organ obravnava vlogo, da bi ugotovil, ali vlagatelj izpolnjuje pogoje za registracijo iz člena 3 in ali statut vsebuje določbe, zahtevane v členih 4 in 65.

2.    Organ sprejme odločitev o registraciji vlagatelja, razen če ugotovi, da ta ne izpolnjuje pogojev za registracijo iz člena 3 oziroma da statut ne vsebuje določb, ki jih zahtevata člena 4 in 65.

Organ objavi svojo odločitev o registraciji vlagatelja v enem mesecu po prejemu vloge za registracijo, če se uporabljajo postopki iz člena 1815(4), pa v štirih mesecih po prejemu vloge za registracijo.

Če je vloga nepopolna, Organ od vlagatelja takoj zahteva predložitev vseh potrebnih dodatnih informacij. Rok iz drugega pododstavka začne teči šele, ko Organ prejme popolno vlogo.

3.    Standardna formalna izjava iz točke (a) člena 98(2), točka (a), se šteje kot zadostna, da Organ ugotovi, da vlagatelj izpolnjuje pogoje iz točke (c) člena 3(1), točki (d) in (e), ali točke (c) člena 3(2), točki (c) in (d), odvisno od primera.

4.    Odločitev Organa o registraciji vlagatelja se objavi v Uradnem listu Evropske unije, skupaj s statutom zadevne stranke ali fundacije. Odločitev Organa, da ne registrira vlagatelja, se objavi v Uradnem listu Evropske unije, skupaj s podrobnimi razlogi za zavrnitev.

5.    O morebitnih spremembah dokumentov ali statuta, ki so bili predloženi v okviru vloge za registracijo v skladu s členom 98(2), se uradno obvesti Organ, ki posodobi registracijo, in sicer smiselno v skladu s postopki iz člena 1815(2) in (4).

6.    Posodobljeni seznam strank članic evropske politične stranke, ki je priložen statutu stranke v skladu s členom 4(2), se posreduje Organu vsako leto. Vse spremembe, zaradi katerih evropska politična stranka morda ne izpolnjuje več pogoja iz točke (b) člena 3(1), točka (b), se sporočijo Organu v štirih tednih po takšni spremembi.

Člen 1110

Preverjanje izpolnjevanja pogojev in zahtev za registracijo

1.    Brez poseganja v postopek iz odstavka 3  tega člena  Organ redno preverja, ali registrirane evropske politične stranke in evropske politične fundacije še naprej izpolnjujejo pogoje za registracijo iz člena 3 in predpise o upravljanju iz točk (a), (b) in (d) do (f) člena 4(1), točke (a), (b), (d), (e) in (f), ter člena 6(1), točke (a) do (e) in (g) člena 5(1).

2.    Če organ ugotovi, da evropska politična stranka ali fundacija ne izpolnjuje več katerega od pogojev za registracijo ali predpisov o upravljanju iz odstavka 1, razen pogojev iz točke (c) člena 3(1), točka (d), in točke (c) člena 3(2), točka (c), to stranko ali fundacijo o tem uradno obvesti.

3.    🡺1 Evropski parlament na lastno pobudo ali na podlagi utemeljene zahteve skupine državljanov, vložene v skladu z ustreznimi določbami njegovega poslovnika, Svet ali Komisija lahko pri Organu vloži zahtevo za preverjanje, ali določena evropska politična stranka ali evropska politična fundacija izpolnjuje pogoje iz točke (c) člena 3(1), točka (d), in točke (c) člena 3(2), točka (c). V takšnih primerih in v primerih iz točke (a) člena 1916(3), točka (a), Organ za mnenje o zadevi zaprosi odbor neodvisnih uglednih oseb, ustanovljen s  iz  členaom 1411. Odbor svoje mnenje poda v roku dveh mesecev. 🡸

Če se Organ seznani z dejstvi, ki lahko vzbudijo dvome o tem, ali določena evropska politična stranka ali evropska politična fundacija izpolnjuje pogoje iz točke (c) člena 3(1), točka (d), in točke (c) člena 3(2), točka (c), obvesti Evropski parlament, Svet in Komisijo, da bi jim omogočil vložitev zahteve za preverjanje iz prvega pododstavka. Brez poseganja v prvi pododstavek Evropski parlament, Svet in Komisija svoje namere izrazijo v dveh mesecih po prejetju teh informacij.

🡻  2019/493 člen 1(2)

Postopki, določeni v prvem in drugem pododstavku, se ne začnejo v obdobju dveh mesecev pred volitvami v Evropski parlament. Ta časovna omejitev se ne uporablja za postopek iz člena 1210a.

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

 novo

Organ pri odločanju o izbrisu zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije iz registra upošteva mnenje odbora. Organ svojo odločitev ustrezno obrazloži.

Organ lahko odločitev o izbrisu iz registra zaradi neizpolnjevanja pogojev iz točke (c) člena 3(1), točka (d), in točke (c) člena 3(2), točka (c), sprejme le v primeru očitne in resne kršitve teh pogojev. Za sprejetje te odločitve se uporablja postopek iz odstavka 4.

4.    Organ o odločitvi o izbrisu evropske politične stranke ali fundacije iz registra zaradi očitne in resne kršitve, ki zadeva izpolnjevanje pogojev iz točke (c) člena 3(1), točka (d), in točke (c) člena 3(2), točka (c), obvesti Evropski parlament in Svet. Odločitev začne veljati le, če Evropski parlament in Svet ne nasprotujeta odločitvi v roku treh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tej odločitvi ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Organ, da ji ne bosta nasprotovala. Če Evropski parlament in Svet izrazita nasprotovanje, evropska politična stranka ali fundacija ostane registrirana.

Evropski parlament in Svet lahko nasprotujeta odločitvi le iz razlogov, povezanih z oceno izpolnjevanja pogojev za registracijo iz točke (c) člena 3(1), točka (d), in točke (c) člena 3(2), točka (c).

Zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija se uradno obvesti o tem, da je bilo glede odločitve Organa o izbrisu iz registra izraženo nasprotovanje.

Evropski parlament in Svet sprejmeta stališče v skladu z njunimi pravili o sprejemanju odločitev, določenimi v skladu s Pogodbama. Vsakršno nasprotovanje se ustrezno obrazloži in se javno objavi.

5.    Če zoper odločitev Organa o izbrisu evropske politične stranke ali evropske politične fundacije iz registra ni bilo izraženo nasprotovanje v skladu s postopkom iz odstavka 4, se ta odločitev  skupaj s podrobnimi razlogi za izbris iz registra  objavi v Uradnem listu Evropske unije  , zadevna evropska politična stranka oziroma fundacija pa se o tem uradno obvesti  ., skupaj s podrobnimi razlogi za izbris iz registra, in  Odločitev  začne veljati tri mesece po objavi  učinkovati na dan uradnega obvestila v skladu s členom 297 PDEU  .

6.    Evropski politični fundaciji se njen status kot tak samodejno odvzame njen status kot tak, če je evropska politična stranka, s katero je povezana, izbrisana iz registra.

🡻  2019/493 člen 1(3) (prilagojeno)

Člen 1210a

Postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov

1.    Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija ne sme namenoma vplivati oziroma poskusiti vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih podatkov, ki jih stori fizična ali pravna oseba.

2.    Če je Organ obveščen o odločitvi nacionalnega nadzornega organa v smislu točke 21 člena 4, točka 21, Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta 35 , v kateri je ugotovljeno, da je fizična ali pravna oseba kršila veljavna pravila o varstvu osebnih podatkov, pri čemer iz take odločitve izhaja, ali pa obstajajo siceršnji utemeljeni razlogi za domnevo, da je kršitev povezana s političnimi dejavnostmi evropske politične stranke ali evropske politične fundacije v okviru volitev v Evropski parlament, Organ zadevo predloži odboru neodvisnih uglednih oseb, ustanovljenemu s  iz  členaom 1411 te uredbe. Organ se lahko po potrebi poveže z zadevnim nacionalnim nadzornim organom.

3.    Odbor iz odstavka 2 poda mnenje o tem, ali je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namerno vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem navedene kršitve. Organ zahteva mnenje brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa en mesec po tem, ko je bil obveščen o odločitvi nacionalnega nadzornega organa. Organ določi kratek razumen rok, v katerem naj odbor poda mnenje. Odbor poda svoje mnenje v tem roku.

4.    Organ se na podlagi mnenja odbora v skladu s točko (a)(vii) členaom 3027(2), točka (a)(vii), odloči, ali bo evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji naložil finančno kazen. Odločitev Organa se ustrezno utemelji, pri čemer se upošteva zlasti mnenje odbora, in čim prej objavi.

5.    Postopek iz tega člena ne posega v postopek iz člena 1110.

 novo

Člen 13

Poročanje o političnem oglaševanju

Organ vsako leto pripravi in objavi poročilo o dejavnostih političnega oglaševanja evropskih političnih strank. V poročilo vključi povzetek dejstev iz poročil za zadevno leto poročanja, ki jih objavijo evropske politične stranke v skladu s členom 5(4), ter vse odločitve nacionalnih regulativnih organov, imenovanih na podlagi člena 5(6), ali nadzornih organov iz člena 5(7), v katerih je bilo ugotovljeno, da je evropska politična stranka kršila člen 5 te uredbe.

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

🡺1 2019/493 člen 1(4)

 novo

Člen 1411

Odbor neodvisnih uglednih oseb

1.    Ustanovi se Oodbor neodvisnih uglednih oseb  , ustanovljen z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014,  . Odbor sestavlja šest članov, pri čemer Evropski parlament, Svet in Komisija imenujejo vsak po dva člana. Člani odbora se izberejo na podlagi svojih osebnih in poklicnih odlik. Člani odbora ne smejo biti poslanci Evropskega parlamenta oziroma člani Sveta ali Komisije, voljeni nosilci katerih koli funkcij ali uradniki oziroma uslužbenci Evropske unije ali aktualni oziroma nekdanji uslužbenci evropske politične stranke ali evropske politične fundacije.

Člani odbora so pri opravljanju svojih nalog neodvisni. Člani ne smejo zahtevati niti sprejemati nobenih navodil od nobene institucije ali vlade ali drugega organa, urada ali agencije ter se vzdržijo vsakega dejanja, ki je nezdružljivo z naravo njihovih nalog.

Novi člani se imenujejo v odbor v šestih mesecih po zaključku prvega zasedanja Evropskega parlamenta po volitvah v Evropski parlament. Članov ni mogoče ponovno imenovati.

2.    Odbor sprejme svoj poslovnik. Člani odbora iz svojih vrst izvolijo predsednika odbora v skladu s svojim poslovnikom. Sekretariat in financiranje za odbor zagotovi Evropski parlament. Sekretariat odbora deluje zgolj po navodilih odbora.

3.    🡺1 Odbor na zahtevo Organa poda svoje mnenje:

(a)o kakršni koli morebitni očitni in resni kršitvi vrednot, na katerih temelji Unija, iz točke (c) člena 3(1), točka (d), in točke (c) člena 3(2), točka (c), s strani evropske politične stranke ali evropske politične fundacije;

(b)ali je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namenoma vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih podatkov.

V primerih iz točk (a) in (b) prvega pododstavka, točki (a) in (b), lahko odbor od Organa, Evropskega parlamenta, zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije, drugih političnih strank, političnih fundacij ali drugih deležnikov zahteva kateri koli zadevni dokument ali dokazilo ter povabi na zaslišanje njihove predstavnike. V primeru iz točke (b) prvega pododstavka, točka (b), nacionalni nadzorni organ iz člena 1210a sodeluje z odborom v skladu s pravom, ki se uporablja. 🡸

V svojih mnenjih odbor v celoti upošteva temeljno pravico do svobode združevanja in potrebo po zagotavljanju pluralizma političnih strank v Evropi.

Mnenja odbora se takoj javno objavijo.

POGLAVJE III

PRAVNI STATUS EVROPSKIH POLITIČNIH STRANK IN EVROPSKIH POLITIČNIH FUNDACIJ

Člen 1512

Pravna osebnost

Evropske politične stranke in evropske politične fundacije imajo evropsko pravno osebnost.

Člen 1613

Pravno priznanje in pravna sposobnost

Evropske politične stranke in evropske politične fundacije uživajo pravno priznanje in pravno sposobnost v vseh državah članicah.

Člen 1714

Veljavno pravo

1.    Delovanje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij ureja ta uredba.

2.    Pri vprašanjih, ki jih ta uredba ne ureja, ali, če jih ureja le delno, pri tistih vidikih, ki niso zajeti v tej uredbi, evropske politične stranke in evropske politične fundacije urejajo veljavne določbe nacionalnega prava države članice, v kateri imajo sedež.

Dejavnosti, ki jih evropske politične stranke in evropske politične fundacije izvajajo v drugih državah članicah, urejajo ustrezni nacionalni zakoni teh držav članic.

3.    Pri vprašanjih, ki jih ta uredba oziroma veljavne določbe iz odstavka 2 ne urejajo, ali, če jih urejajo le delno, pri tistih vidikih, ki v njih niso zajeti, evropske politične stranke in evropske politične fundacije urejajo določbe njihovih statutov.

Člen 1815

Pridobitev evropske pravne osebnosti

1.    Evropska politična stranka oziroma evropska politična fundacija pridobi evropsko pravno osebnost na dan, ko je v Uradnem listu Evropske unije objavljena odločitev Organa o njeni registraciji v skladu s členom 109.

2.    Če tako zahteva država članica, v kateri ima vlagatelj vloge za registracijo evropske politične stranke ali evropske politične fundacije svoj sedež, se vlogi, vloženi v skladu s členom 98, priloži izjava te države članice, ki potrjuje, da vlagatelj izpolnjuje vse nacionalne zahteve za vlogo in da je njegov statut v skladu z veljavnim pravom iz prvega pododstavka člena 1714(2).

3.    Kadar ima vlagatelj pravno osebnost v skladu s pravom države članice, ta država članica pridobitev evropske pravne osebnosti šteje kot preoblikovanje nacionalne pravne osebnosti v evropsko pravno osebnost kot njeno naslednico. Slednja v celoti ohrani vse prej veljavne pravice in obveznosti nekdanjega nacionalnega pravnega subjekta, ki kot tak preneha obstajati. Zadevne države članice glede takšnega preoblikovanja ne določijo prestrogih pogojev. Vlagatelj ohrani svoj sedež v zadevni državi članici, dokler ni objavljena odločitev v skladu s členom 109.

4.    Če tako zahteva država članica, v kateri ima vlagatelj sedež, Organ določi datum objave iz odstavka 1 šele po tem, ko se posvetuje s to državo članico.

Člen 1916

Prenehanje evropske pravne osebnosti

1.    Evropska politična stranka oziroma evropska politična fundacija izgubi evropsko pravno osebnost na dan  uradnega obvestila na podlagi člena 11(5)  začetka veljavnosti odločitve Organa o njenem izbrisu iz registra, kot je bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije. Odločitev začne veljati tri mesece po objavi, razen če evropska politična stranka ali evropska politična fundacija zahteva krajše obdobje.

2.    Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija se izbriše iz registra z odločitvijo Organa:

(a)kot posledico odločitve, sprejete v skladu s členom 1110(2) do (5);

(b)v okoliščinah, navedenih v členu 1110(6);

(c)na zahtevo zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije; ali

(d)v primerih iz točke (b) prvega pododstavka odstavka 3, prvi pododstavek, točka (b), tega člena.

3.    Če je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija hudo kršila ustrezne obveznosti v skladu z veljavnim nacionalnim pravom glede na prvi pododstavek člena 1714(2), lahko država članica sedeža na Organ naslovi obrazloženo zahtevo za izbris iz registra, v katerem mora natančno in izčrpno opredeliti  opredeli  nezakonita dejanja in točno določiti  določi  nacionalne zahteve, ki niso bile izpolnjene. V takšnih primerih Organ:

(a)v zadevah, ki so izključno ali pretežno povezane z elementi, ki vplivajo na spoštovanje vrednot, na katerih temelji Unija, kotkakor so izražene v členu 2 PEU, začne postopek preverjanja v skladu s členom 1110(3)  te uredbe . Uporablja se tudi člen 1110(4), (5) in (6)  te uredbe ;

(b)v drugih zadevah in če obrazložena zahteva zadevne države članice potrdi, da so bila izčrpana vsa nacionalna pravna sredstva, odloči, da bo zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo izbrisal iz registra.

Če je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija hudo kršila ustrezne obveznosti v skladu z veljavnim nacionalnim pravom glede na drugi pododstavek člena 1714(2) in če se zadeva izključno ali pretežno nanaša na elemente, ki vplivajo na spoštovanje vrednot, na katerih temelji Unija, kotkakor so izražene v členu 2 PEU, lahko zadevna država članica na Organ naslovi zahtevo v skladu z določbami prvega pododstavka tega odstavka. Organ postopa v skladu s točko (a) prvimega pododstavkoma, točka (a), tega odstavka.

V vseh primerih Organ deluje brez nepotrebnega odlašanja. Organ obvesti zadevno državo članico in zadevno evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo o nadaljnjih ukrepih v zvezi z obrazloženo zahtevo za izbris iz registra.

4.    Organ določi datum objave iz odstavka 1 po tem, ko se posvetuje z državo članico, kjer ima evropska politična stranka ali evropska politična fundacija svoj sedež.

5.    Če zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija pridobi pravno osebnost v skladu s pravom države članice, v kateri ima sedež, ta država članica to pridobitev obravnava kot preoblikovanje evropske pravne osebnosti v nacionalno pravno osebnost, ki v celoti ohrani že obstoječe pravice in obveznosti nekdanjega evropskega pravnega subjekta. Zadevna država članica v primeru takšnega preoblikovanja ne določi prestrogih pogojev.

6.    Če evropska politična stranka ali evropska politična fundacija ne pridobi pravne osebnosti v skladu s pravom države članice, v kateri ima sedež, preneha v skladu z veljavnim pravom te države članice. Zadevna država članica lahko zahteva, da mora stranka ali fundacija pred prenehanjem pridobiti nacionalno pravno osebnost v skladu z odstavkom 5.

7.    Država članica v vseh primerih, navedenih v odstavkih 5 in 6, zagotovi popolno izpolnjevanje pogoja o nepridobitnosti iz člena 3. Organ in odredbodajalec Evropskega parlamenta se lahko z zadevno državo članico dogovorita o podrobnostih prenehanja evropske pravne osebnosti, zlasti za zagotovitev izterjave katerih koli sredstev, prejetih iz splošnega proračuna Evropske unije, in plačila katerih koli finančnih sankcij, izrečenih v skladu s členom 3027.

POGLAVJE IV

DOLOČBE O FINANCIRANJU

Člen 2017

Pogoji za financiranje

1.    Evropska politična stranka, registrirana v skladu s pogoji in postopki iz te uredbe, ki je v Evropskem parlamentu zastopana z vsaj enim svojim članom in ki ni v kateri od situacij, ki narekujejoza izključitev, določeno viz členua 136106(1) finančne uredbe  Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 , lahko zaprosi za financiranje iz splošnega proračuna Evropske unije v skladu s pogoji, ki jih je objavil odredbodajalec Evropskega parlamenta v razpisu za prispevke.

2.    Evropska politična fundacija, ki je povezana z evropsko politično stranko, upravičeno do vložitve vloge za financiranje iz odstavka 1, ter je registrirana v skladu s pogoji in postopki iz te uredbe in ni v kateri od situacij, ki narekujejoza izključitev, določeno viz členua 136106(1) finančne uredbe  Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 , lahko zaprosi za financiranje iz splošnega proračuna Evropske unije v skladu s pogoji, ki jih je objavil odredbodajalec Evropskega parlamenta v razpisu za oddajo predlogov.

3.    Za namene ugotavljanja upravičenosti do financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije v skladu z odstavkom 1 tega člena in točke (b) členaom 3(1), točka (b), ter za izvajanje člena 2219(1) se poslanec Evropskega parlamenta šteje za člana samo ene evropske politične stranke, ki je, če je to ustrezno, stranka, s katero je na zadnji dan roka za vložitev vlog za financiranje povezana njegova nacionalna ali regionalna politična stranka.

🡻 2018/673 člen 1(6) (prilagojeno)

 novo

4.    Finančni prispevki ali nepovratna sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije ne smejo preseči 90  95  % letnih povračljivih odhodkov, navedenih v proračunu evropske politične stranke, in 95 % upravičenih stroškov evropske politične fundacije. Evropske politične stranke lahko porabijo neporabljeni del prispevka Unije za kritje povračljivih odhodkov v proračunskem letu po njegovi dodelitvi. Zneski, ki po izteku navedenega proračunskega leta niso porabljeni, se izterjajo v skladu s finančno uredbo  z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 .  Finančnimi prispevki v letu volitev v Evropski parlament lahko krijejo 100 % povračljivih odhodkov evropske politične stranke. 

🡻 1141/2014

5.    Odhodki, ki so povračljivi s finančnimi prispevki, v okviru omejitev iz členov 2421 in 2522 zajemajo administrativne odhodke in odhodke za tehnično pomoč, sestanke, raziskave, čezmejne dejavnosti, študije, informiranje in objave ter odhodke v zvezi s kampanjami.

Člen 2118

Vloga za financiranje

1.    Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija, ki izpolnjuje pogoje iz člena 2017(1) ali (2), za pridobitev financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije vloži vlogo pri Evropskem parlamentu po objavi razpisa za prispevke ali za oddajo predlogov.

🡻 2019/493 člen 1(5) (prilagojeno)

 novo

2.    Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija mora v času vložitve vloge izpolnjevati  izpolnjuje  obveznosti iz člena 2623 ter mora biti . Ood datuma vložitve vloge do konca proračunskega leta ali dejavnosti  ukrepa  , za kateroega je dodeljen prispevek ali donacija  nepovratna sredstva  ,  je  vpisana v registru in ji ne sme biti  ni  izrečena nobena sankcija iz člena 3027(1) ter točke (a)(v), (vi) in (vii) člena 3027(2)  , točke (a)(v) do (ix) .

🡻 2018/673 člen 1(7) (prilagojeno)

2a3.    Evropska politična stranka svoji vlogi priloži dokaze, da so njene stranke članice iz EU v 12 mesecih pred končnim rokom za vložitev zahtevka  vloge  na svojih spletiščih  v skladu s členom 4(1), točka (i),  na jasno viden in uporabnikom prijazen način praviloma objavljale politični program in logotip evropske politične stranke.

 novo

4.    Evropska politična stranka svoji vlogi priloži dokaze, da ravna skladno s členom 4(1), točka (j), in da so njene stranke članice v 12 mesecih pred vložitvijo vloge na svojih spletiščih neprekinjeno objavljale informacije o zastopanosti spolov med kandidati in kandidatkami na zadnjih volitvah v Evropski parlament in o razvoju zastopanosti spolov med njihovimi poslanci in poslankami Evropskega parlamenta.

5.    Evropska politična stranka svoji vlogi priloži dokaze, da ravna skladno s členom 5, da redno posodablja politiko uporabe političnega oglaševanja in da jo je v 12 mesecih pred končnim rokom za vložitev vloge stalno izvajala.

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

63.    Evropska politična fundacija v vlogo za financiranje vključi svoj letni delovni program ali akcijski načrt.

74.    Odredbodajalec Evropskega parlamenta sprejme odločitev v treh mesecih po zaključku razpisa za prispevke ali razpisa za zbiranje predlogov ter odobri in upravlja ustrezne odobritve v skladu s finančno uredbo  z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 .

85.    Evropska politična fundacija lahko zaprosi za financiranje iz splošnega proračuna Evropske unije le prek evropske politične stranke, s katero je povezana.

Člen 2219

Merila za dodelitev in razdelitev sredstev

🡻 2018/673 člen 1(8)

1.    Razpoložljive odobritve za evropske politične stranke in evropske politične fundacije, ki v skladu s členom 2118 prejmejo prispevek ali nepovratna sredstva, se vsako leto porazdelijo na podlagi naslednjega razdelitvenega ključa:

(a)10 % odobritev se med upravičene evropske politične stranke razdeli v enakih delih;,

(b)90 % odobritev se med upravičene evropske politične stranke razdeli sorazmerno z njihovim številom poslancev, ki so izvoljeni v Evropski parlament.

Enak razdelitveni ključ se uporablja za financiranje evropskih političnih fundacij na podlagi njihove povezanosti s posamezno evropsko politično stranko.

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

 novo

2.    Razdelitev iz odstavka 1 temelji na številu izvoljenih poslancev v Evropski parlament, ki so na zadnji dan roka za vložitev vlog za financiranje člani evropske politične stranke vlagateljice ob upoštevanju člena 2017(3).

Spremembe števila izvoljenih poslancev po tem datumu ne vplivajo na zadevne deleže financiranja med evropskimi političnimi strankami in evropskimi političnimi fundacijami. Ta določba ne posega v zahteveo iz člena 2017(1), v skladu s katerimo mora biti evropska politična stranka v Evropskem parlamentu zastopana z vsaj enim svojim poslancem.

Člen 2320

Donacije, in prispevki  in lastni viri 

1.    Evropske politične stranke in evropske politične fundacije lahko sprejmejo donacije fizičnih ali pravnih oseb v vrednosti do 18 000 EUR na leto in na donatorja.

2.    Evropske politične stranke in evropske politične fundacije ob predložitvi svojih letnih računovodskih izkazov v skladu s členom 2623 posredujejo tudi seznam vseh donatorjev in njihovih donacij, pri čemer navedejo vrsto in vrednost posamezne donacije. Ta odstavek se uporablja tudi za prispevke strank članic evropskih političnih strank in organizacij članic evropskih političnih fundacij.

Za donacije fizičnih oseb, katerih vrednost presega 1 500 EUR in je manjša od ali enaka 3 000 EUR, zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija navede, ali so ustrezni donatorji predhodno pisno privolili v objavo v skladu s točko (e) členoma 3632(1), točka (e).

3.    Evropske politične stranke in evropske politične fundacije v šestih mesecih pred volitvami v Evropski parlament pisno in v skladu z odstavkom 2 vsak teden obvestijo Organu  poročajo  o donacijah, ki jih prejmejo  , in odhodkih, ki jih z navedenimi donacijami financirajo .

4.    Evropske politične stranke in evropske politične fundacije pisno in v skladu z odstavkom 2 takoj obvestijo Organu  poročajo  o sprejetih posamičnih donacijah, katerih vrednost presega 12 000 EUR.

 novo

5. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije za vse donacije, katerih vrednost presega 3 000 EUR, od donatorjev zahtevajo informacije, potrebne za njihovo pravilno identifikacijo. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije prejete informacije na zahtevo posredujejo Organu.

Organ pripravi obrazec, ki se uporabi za namene iz prvega pododstavka.

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

65.    Evropske politične stranke in evropske politične fundacije ne smejo sprejeti:

(a)anonimnih donacij ali prispevkov;

(b)donacij iz proračunov političnih skupin v Evropskem parlamentu;

(c)donacij katerega koli javnega organa iz države članice ali tretje države ali katerega koli podjetja, v katerem ima lahko tak javni organ posredno ali neposredno prevladujoč vpliv zaradi lastništva tega podjetja, svoje finančne udeležbe ali predpisov, ki jih urejajo, ali

(d)donacij katerega koli zasebnega subjekta s sedežem v tretji državi ali posameznikov iz tretje države, ki niso upravičeni do glasovanja na volitvah v Evropski parlament.

76.    Vse donacije, ki niso dovoljene v skladu s to uredbo, se v 30 dneh od datuma, ko jih evropska politična stranka ali evropska politična fundacija prejme:

(a)vrnejo donatorju ali kateri koli osebi, ki deluje v imenu donatorja; ali

(b)kadar donacije ni mogoče vrniti, se o njej poroča Organu in Evropskemu parlamentu.

 Kadar se o donaciji poroča v skladu s prvim pododstavkom, točka (b),  oOdredbodajalec Evropskega parlamenta pripravi  ugotovi terjatev  in odobri izterjavo v skladu z določbami iz členov 98 do 100 finančne uredbe  Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 . Zadevna sredstva se vpišejo kot splošni prihodki v oddelku splošnega proračuna Evropske unije, ki se nanaša na Evropski parlament.

 novo

8.    Organ izvaja preverjanja, če lahko utemeljeno predpostavlja, da posamezna donacija pomeni kršitev te uredbe. Za ta namen lahko od evropske politične stranke oziroma evropske politične fundacije in njunih donatorjev zahteva dodatne informacije.

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

 novo

97.    Prispevki  članov  , ki jih evropskea političnea strankea prejme od svojih članov,  ki imajo sedež v državi članici ali ki so državljani države članice, oziroma prispevki strank članic, ki imajo sedež v državi, ki je članica Sveta Evrope,  so dopustni.  Skupna  vVrednost takšnih prispevkov  članov  ne presega 40 % letnega proračuna zadevne  posamezne  evropske politične stranke.  Vrednost prispevkov strank članic, ki imajo sedež v državi zunaj Unije, ne presega 10 % skupnih prispevkov članov. 

108.    Prispevki  članov  , ki jih evropskea političnea fundacijea prejme od svojih članov ,  ki imajo sedež v državi članici ali ki so državljani države članice, oziroma prispevki organizacij članic, ki imajo sedež v državi, ki je članica Sveta Evrope,  in od  prispevki  evropske politične stranke, s katero je povezana, so dopustni.  Skupna  Vvrednost teh prispevkov  članov  ne presega 40 % letnega proračuna zadevne  posamezne  evropske politične fundacije in ti prispevki ne smejo izvirati  izvirajo  iz sredstev, ki jih je evropska politična stranka prejela iz splošnega proračuna Evropske unije v skladu s to uredbo.  Vrednost prispevkov organizacij članic, ki imajo sedež v državi zunaj Unije, ne presega 10 % skupnih prispevkov članov. 

Dokazno breme nosi evropska politična stranka, ki v svojih računovodskih izkazih jasno navede izvor sredstev, ki jih porabi za financiranje evropske politične fundacije, s katero je povezana.

119.    Brez poseganja v odstavka 87 in 98 lahko evropske politične stranke in evropske politične fundacije sprejmejo prispevke od državljanov, ki so njihovi člani, do vrednosti 18 000 EUR na leto in na člana, če ti člani znesek prispevajo v svojem imenu.

Prag iz prvega pododstavka se ne uporablja, če je zadevni član tudi izvoljeni poslanec Evropskega parlamenta, nacionalnega parlamenta ali regionalnega parlamenta oziroma regionalne skupščine.

1210.    Vsi prispevki, ki niso dovoljeni v skladu s to uredbo, se vrnejo v skladu z odstavkom 76.

 novo

13.    Vrednost lastnih sredstev evropske politične stranke ali evropske politične fundacije, ustvarjenih z lastnimi gospodarskimi dejavnostmi, ne presega 5 % letnega proračuna evropske politične stranke oziroma evropske politične fundacije.

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

Člen 2421

Financiranje kampanj v okviru volitev v Evropski parlament

1.    Ob upoštevanju drugega pododstavka se sredstva, ki jih evropske politične stranke prejmejo iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira, lahko porabijo za financiranje kampanj, ki jih evropske politične stranke izvajajo v okviru volitev v Evropski parlament, na katerih je njihovo sodelovanje obvezno v skladu s točko (d) členoma 3(1), točka (f).

V skladu s členom 8 Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami 36 vsaka država članica z nacionalnimi predpisi ureja financiranje in morebitno omejevanje volilnih stroškov za vse politične stranke, kandidate in tretje osebe na volitvah v Evropski parlament, poleg urejanja njihovega sodelovanja na teh volitvah.

 novo

2.    Financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira se lahko porabi za financiranje referendumskih kampanj, kadar se nanašajo na izvajanje Pogodb Unije.

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

 novo

32.    Evropske politične stranke v svojih letnih računovodskih izkazih jasno opredelijo odhodke v zvezi s kampanjami iz odstavkova 1  in 2 .

Člen 2522

Prepoved financiranja

1.    Ne glede na člen 2421(1) se financiranje evropskih političnih strank iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira ne sme porabiti za neposredno ali posredno financiranje drugih političnih strank ter zlasti nacionalnih strank ali kandidatov. Za te nacionalne politične stranke in kandidate še naprej veljajo nacionalni predpisi.

2.    Financiranje evropskih političnih fundacij iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira se lahko porabi samo za financiranje njihovih nalog, kakor so navedene v točki 4 členua 2, točka (4), in za kritje odhodkov, ki so neposredno povezani s cilji, navedenimi v njihovih statutih v skladu s členom 65. V nobenem primeru se ne sme porabiti za neposredno ali posredno financiranje volitev, političnih strank ali kandidatov ali drugih fundacij.

3.    Financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij iz splošnega proračuna Evropske unije ali iz katerega koli drugega vira se ne sme porabiti za financiranje referendumskih kampanj.

POGLAVJE V

NADZOR IN SANKCIJE

Člen 2623

Obveznosti v zvezi z računovodskimi izkazi in revizijo ter obveznosti poročanja

1.    Evropske politične stranke in evropske politične fundacije najpozneje v šestih mesecih po koncu proračunskega leta predložijo Organu, kopijo pa odredbodajalcu Evropskega parlamenta in pristojni nacionalni kontaktni točki v državi članici njihovega sedeža:

(a)svoje letne računovodske izkaze in spremna pojasnila, v katerih so zajeti prihodki in odhodki ter sredstva in obveznosti na začetku in na koncu proračunskega leta, v skladu z veljavnim pravom v državi članici, v kateri imajo sedež, in letne računovodske izkaze, in sicer na podlagi mednarodnih računovodskih standardov, kakor so opredeljeni v členu 2 Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta;

(b)poročilo o zunanji reviziji letnih računovodskih izkazov, ki zajema njihovo zanesljivost ter zakonitost in pravilnost prihodkov in odhodkov in ki jo je opravil neodvisen organ ali neodvisen strokovnjak, in

(c)seznam donatorjev in dajalcev prispevkov ter njihovih donacij oziroma prispevkov, o katerih se poroča v skladu s členom 2320(2), (3) in (4).

2.    Kadar evropske politične stranke ali evropske politične fundacije izvršujejo odhodke skupaj z nacionalnimi političnimi strankami oziroma nacionalnimi političnimi fundacijami ali z drugimi organizacijami, v letne računovodske izkaze iz odstavka 1 vključijo dokazila o odhodkih, ki so evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji nastali neposredno ali prek zadevnih tretjih oseb.

3.    Neodvisne zunanje organe ali strokovnjake iz točke (b) odstavka 1, točka (b), izbere, pooblasti in plača Evropski parlament. Ustrezno se jih pooblasti za revidiranje računovodskih izkazov v skladu z veljavnim pravom v državi članici, v kateri imajo sedež.

4.    Evropske politične stranke in evropske politične fundacije neodvisnim organom ali strokovnjakom zagotovijo vse informacije, ki jih ti zahtevajo za namene revizije.

5.    Neodvisni organi ali strokovnjaki Organ in odredbodajalca Evropskega parlamenta obvestijo o sumu nezakonitega ravnanja, goljufije ali korupcije, ki bi lahko škodovali finančnim interesom Unije. O tem Organ in odredbodajalec Evropskega parlamenta obvestita zadevne nacionalne kontaktne točke.

Člen 2724

Splošna pravila o nadzoru

1.    Nadzor skladnosti evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij z obveznostmi iz te uredbe se izvaja v sodelovanju  izvajajo  z Organom, odredbodajaleccem Evropskega parlamenta in pristojneimi državeami članiceami.

2.    Organ nadzoruje skladnost evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij z obveznostmi iz te uredbe, zlasti v povezavi s členom 3, točkami (a), (b) in (d) do (f) členaom 4(1), točke (a), (b), (d), (e) in (f), točkami (a) do (e) in (g) členaom 65(1), točke (a) do (e) in (g), členom 109(5) in (6) ter členi 2320, 2421 in 2522.

Odredbodajalec Evropskega parlamenta nadzoruje skladnost evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij z obveznostmi, povezanimi s financiranjem Unije, iz te uredbe v skladu s finančno uredbo  z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 . Evropski parlament pri izvajanju tega nadzora sprejme potrebne ukrepe za preprečevanje goljufij, ki škodijo finančnim interesom Unije, in boj proti njim.

3.    Nadzor Organa in odredbodajalca Evropskega parlamenta iz odstavka 2 se ne izvaja glede skladnosti evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij z njihovimi obveznostmi iz veljavnega nacionalnega prava iz člena 1714.

4.    Evropske politične stranke in evropske politične fundacije Organu, odredbodajalcu Evropskega parlamenta, Računskemu sodišču, Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF) ali državam članicam zagotovijo vse zahtevane informacije, potrebne za izvajanje kontrol, za katere so v skladu s to uredbo odgovorni.

Evropske politične stranke in evropske politične fundacije na zahtevo Organa in za namene nadzora skladnosti s členom 2320 Organu zagotovijo vse informacije o prispevkih posameznih članov in o identiteti teh članov. Poleg tega lahko Organ od evropskih političnih strank po potrebi zahteva, da posredujejo podpisana potrdila članov, ki so nosilci voljene funkcije, da bi se preverila skladnost s pogoji iz prvega pododstavka točke (b) člena 3(1), točka (b)(i).

Člen 2825

Izvrševanje in nadzor v zvezi s financiranjem Unije

1.    Odobritve za financiranje evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij se določijo v okviru letnega proračunskega postopka in se izvršujejo v skladu s to uredbo in finančno uredbo  Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 .

Odredbodajalec Evropskega parlamenta določi pogoje za prispevke in nepovratna sredstva v razpisu za prispevke in razpisu za zbiranje predlogov.

2.    Nadzor nad financiranjem iz splošnega proračuna Evropske unije in njegovo uporabo se izvaja v skladu s finančno uredbo  z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 .

Nadzor se izvaja tudi na podlagi letne potrditve, ki jo opravi zunanji neodvisni revizor, kakor je določeno v členu 2623(1).

3.    Računsko sodišče izvaja svoje revizijske pristojnosti v skladu s členom 287 PDEU.

4.    Evropske politične stranke in evropske politične fundacije, ki so financirane v skladu s to uredbo, Računskemu sodišču na njegovo zahtevo posredujejo vse dokumente ali informacije, ki jih potrebuje za izvajanje svojih nalog.

5.    V sklepu ali sporazumu o prispevku ali dodelitvi nepovratnih sredstev se izrecno določi, da Evropski parlament in Računsko sodišče opravita revizijo na podlagi računovodskih dokumentov in na kraju samem pri evropski politični stranki, ki je prejela prispevek iz splošnega proračuna Evropske unije, ali pri evropski politični fundaciji, ki je prejela nepovratna sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije.

6.    Računsko sodišče in odredbodajalec Evropskega parlamenta ali kateri koli drug zunanji organ, ki ga pooblasti odredbodajalec Evropskega parlamenta, lahko izvedejo potrebne preglede in preverjanja na kraju samem, da bi preverili zakonitost odhodkov in pravilno izvajanje določb sklepa ali sporazuma o prispevku ali dodelitvi nepovratnih sredstev ter, v primeru evropskih političnih fundacij, primerno izvajanje delovnega programa ali akcije  ukrepa  . Zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija predloži vse dokumente ali informacije, potrebne za izvajanje te naloge.

7.    OLAF lahko na podlagi določb in postopkov iz Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 37 ter Uredbe Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 38 opravi preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, da bi v zvezi s prispevki ali nepovratnimi sredstvi v okviru te uredbe ugotovil morebitne primere goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih ravnanj, ki škodijo finančnim interesom Unije. Odredbodajalec Evropskega parlamenta lahko na podlagi ugotovitev odredi izterjavo.

Člen 2926

Tehnična podpora

Vsa tehnična podpora, ki jo Evropski parlament zagotavlja evropskim političnim strankam, temelji na načelu enakega obravnavanja. Odobri se pod pogoji, ki niso manj ugodni od pogojev, pod katerimi se zagotavlja drugim zunanjim organizacijam in združenjem, ki se jim lahko odobrijo podobne ugodnosti, ter se zagotovi na podlagi računa in za plačilo.

Člen 3027

Sankcije

1.    V naslednjih primerih se Organ v skladu s členom 1916 odloči za sankcijo izbrisa evropske politične stranke ali evropske politične fundacije iz registra:

(a)kadar je bilo s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je stranka ali fundacija  v kateri od situacij za izključitev iz člena 136(1) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046  izvrševala nezakonite dejavnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije, kakor so določene v členu 106(1) finančne uredbe;

🡻 2018/673 člen 1(9)(a)

(b)kadar se v skladu s postopki iz člena 1110(2) do (5) ugotovi, da ne izpolnjuje več enega ali več pogojev, določenih v členu 3(1) ali (2);

🡻 2018/673 člen 1(9)(b) (prilagojeno)

(cba)kadar odločitev o registraciji zadevne stranke ali fundacije temelji na netočnih ali zavajajočih informacijah, za katere je odgovoren vlagatelj, ali kadar je bila taka odločitev dosežena s prevaro,; ali

🡻 1141/2014

 novo

(dc)če država članica zahteva izbris iz registra zaradi hude kršitve obveznosti iz nacionalnega prava in je zahtevek skladen z zahtevami iz točke (b) člena 1916(3), točka (b).

2.    Organ izreče finančne sankcije v naslednjih primerih:

(a)količinsko neopredeljive kršitve:

(i)če niso izpolnjene zahteve iz člena 109(5) ali (6);

(ii)če niso izpolnjene prevzete obveznosti in če ni skladnosti z informacijami, ki jih zagotovi evropska politična stranka ali evropska politična fundacija v skladu s točkami (a), (b) in (d) do (f) členaom 4(1), točke (a), (b), (d), (e), (f),  (i) in (j),  ter točkami (a), (b), (d) in (e) členaom 65(1), točke (a), (b), (d) in (e);

(iii)če ni izpolnjena obveznost posredovanja seznama donatorjev in njihovih donacij v skladu s členom 2320(2) ali poročanja o donacijah v skladu s členom 2320(3) in (4);

(iv)kadar je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija kršila obveznosti iz člena 2623(1) ali člena 2724(4);

(v)če je bilo s pravnomočno sodbo ugotovljena, da je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija izvrševala nezakonite dejavnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije, kakor so določene v členu 106(1) finančne uredbe  v kateri od situacij za izključitev iz člena 136(1) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 ;

(vi)če je zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija kadar koli namenoma opustila dolžnost zagotavljanja informacij ali je naklepno predložila netočne ali zavajajoče informacije ali če organi, ki so po tej uredbi pristojni za revizijo ali opravljanje pregledov pri upravičencih do financiranja iz splošnega proračuna Evropske unije, odkrijejo nepravilnosti v svojih letnih računovodskih izkazih, ki štejejo za bistvene opustitve ali napačne navedbe postavk v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi, opredeljenimi v členu 2 Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta 39 ;

🡻  2019/493 člen 1(6)(a)

(vii)kadar se v skladu s postopkom preverjanja iz člena 1210a ugotovi, da je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namerno vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih podatkov;

 novo

(viii)če niso predloženi dokazi o uporabi logotipov in objavi političnih programov v skladu s členom 21(3);

(ix)če niso predloženi dokazi o zastopanosti spolov v skladu s členom 21(4).

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

 novo

(b)količinsko opredeljive kršitve:

(i)če je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija sprejela donacije in prispevke, ki v skladu s členom 2320(1) ali (5) niso dovoljeni, razen če so izpolnjeni pogoji iz člena 2320(76);

(ii)če niso izpolnjene zahteve iz členov 2421 in 2522.

3.    Odredbodajalec Evropskega parlamenta lahko evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo izloči iz prihodnjega financiranja Unije za do pet let, ali do deset let v primerih ponovne kršitve v petletnem obdobju, če je bila spoznana za krivo katere koli kršitve iz točk (v) in (vi) točke (a) odstavka 2, točki (a)(v) in (vi). To ne posega v pooblastila odredbodajalca Evropskega parlamenta, določena v členu 204n231 finančne uredbe  Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 .

4.    Za namene odstavkov 2 in 3 se evropskim političnim strankam ali evropskim političnim fundacijam izrečejo naslednje finančne sankcije:

(a)v primeru količinsko neopredeljivih kršitev določen odstotek letnega proračuna zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije  , in sicer :

(i) do  5 %;, ali

(ii) od 5 % do 10 %  7,5 % v primeru kršitev v steku;, ali

(iii) od 10 % do 15 %  20 % v primeru, da je zadevna kršitev ponovna kršitev;, ali

 novo

(iv)od 15 % do 20 % v primeru nadaljnjih ponovnih kršitev;

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

 novo

(v)tretjina zgoraj navedenih odstotkov  iz točk (i) do (iv) , če zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija prostovoljno prizna kršitev, preden Organ uradno začne preiskavo, tudi v primeru kršitev v steku ali ponovne kršitve, in če zadevna stranka ali fundacija sprejme ustrezne popravljalne ukrepe;,

(vi)50 % letnega proračuna zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije za predhodno leto , kadar je bilo s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je izvrševala nezakonite dejavnosti, ki škodijo finančnim interesom Unije, kakor so določene  če je v kateri od situacij za izključitev  v členuiz člena 106136(1) finančne uredbe  Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 ;

(b)v primeru količinsko opredeljivih kršitev določen odstotek prejetega ali neprijavljenega nepravilnega zneska v skladu z naslednjo lestvico, do največ 10 % letnega proračuna zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije:

(i)    100 % prejetega ali neprijavljenega nepravilnega zneska, če ne presega 50 000 EUR;, ali

(ii)    150 % prejetega ali neprijavljenega nepravilnega zneska, če presega 50 000 EUR, vendar ne presega 100 000 EUR;, ali

(iii)    200 % prejetega ali neprijavljenega nepravilnega zneska, če presega 100 000 EUR, vendar ne presega 150 000 EUR;, ali

(iv)    250 % prejetega ali neprijavljenega nepravilnega zneska, če presega 150 000 EUR, vendar ne presega 200 000 EUR;, ali

(v)    300 % prejetega ali neprijavljenega nepravilnega zneska, če presega 200 000 EUR;, ali

(vi)    tretjina zgoraj navedenih odstotkov  iz točk (i) do (v) , če zadevna evropska politična stranka ali evropska politična fundacija prostovoljno prizna kršitev, preden Organ in/ali odredbodajalec Evropskega parlamenta uradno začne preiskavo, in če zadevna stranka ali fundacija sprejme ustrezne popravljalne ukrepe.

Pri uporabi zgoraj navedenih odstotkov  iz prvega pododstavka  se vsaka donacija ali prispevek obravnava ločeno.

5.    Če evropska politična stranka ali evropska politična fundacija stori več kršitev te uredbe v steku, se ji izreče zgolj sankcija, določena za najhujšo kršitev, razen če ni v točki (a) odstavkau 4, prvi pododstavek, točka (a), določeno drugače.

6.    Za sankcije, določene s to uredbo, velja zastaralni rok pet  deset  let od datuma, ko je bila kršitev storjena, ali, v primeru nadaljevane ali ponovne kršitve, od datuma, ko kršitev preneha.

🡻  2019/493 člen 1(6)(b)

7.    Kadar je bila odločitev nacionalnega nadzornega organa iz člena 1210a razveljavljena ali je bilo zoper tako odločitev uveljavljeno pravno sredstvo in pod pogojem, da so bila izčrpana vsa nacionalna pravna sredstva, Organ na predlog zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije preizkusi vse sankcije, ki so bile izrečene na podlagi točke (a)(vii) odstavka 2, točka (a)(vii).

🡻 2018/673 člen 1(10)

Člen 3127 a

Odgovornost fizičnih oseb

Kadar Organ naloži finančno sankcijo v primerih iz točke (a)(v) ali (a)(vi) člena 3027(2), točki (a)(v) ali (a)(vi), se za namene izterjave v skladu s členom 3430(2) lahko ugotovi, da je fizična oseba, ki je član upravnega, upravljalnega ali nadzornega organa v zadevni evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji ali ki ima pooblastila za zastopanje, odločanje ali nadzor v zvezi z evropsko politično stranko ali evropsko politično fundacijo, v naslednjih primerih tudi odgovorna za kršitev:

(a)v primeru iz točke (a)(v) člena 3027(2), točka (a)(v), kadar je bilo v sodbi, na katero se sklicuje navedena določba, ugotovljeno, da je tudi fizična oseba odgovorna za zadevne nezakonite dejavnosti;

(b)v primeru iz točke (a)(vi) člena 27(2), točka (a)(vi), kadar je tudi fizična oseba odgovorna za zadevna ravnanja ali nepravilnosti.

🡻 1141/2014

Člen 3228

Sodelovanje med Organom, odredbodajalcem Evropskega parlamenta in državami članicami

1.    Organ, odredbodajalec Evropskega parlamenta in države članice si prek nacionalnih kontaktnih točk izmenjujejo informacije in se redno medsebojno obveščajo o zadevah, povezanih z določbami o financiranju, kontrolami in sankcijami.

2.    Prav tako se dogovorijo o praktični ureditvi izmenjave takšnih informacij, vključno s pravili o razkritju zaupnih informacij ali dokazov in sodelovanju med državami članicami.

 novo

3.    Organ in odredbodajalec Evropskega parlamenta si redno izmenjujeta stališča in informacije glede razlage in izvajanja te uredbe.

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

🡺1 2018/673 člen 1(11)(a)

 novo

43.    Odredbodajalec Evropskega parlamenta obvesti Organ o vseh ugotovitvah, ki bi bile lahko povod za izrek sankcij iz člena 3027(2) do (4), da se mu omogoči sprejetje ustreznih ukrepov.   Organ sprejme odločitev o naložitvi sankcij v [6 mesecih]. 

54.    Organ obvesti odredbodajalca Evropskega parlamenta o vseh sprejetih odločitvah glede sankcij, da bi odredbodajalec lahko ustrezno ukrepal v skladu s finančno uredbo  z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 .

Člen 3329

Popravljalni ukrepi in načela dobrega upravljanja

1.     Za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz člena 38 v celoti    Preden Organ ali odredbodajalec Evropskega parlamenta sprejme  pred  končno odločitevvijo  Organa  v zvezi s sankcijami iz člena 3027, zadevni evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji omogoči, da sprejme potrebne ukrepe za odpravo kršitve v razumnem roku, ki praviloma ni daljši od enega meseca. Organ ali odredbodajalec Evropskega parlamenta zlasti omogoči, da se popravijo administrativne in računske napake, da se po potrebi zagotovijo dodatni dokumenti ali informacije ali se popravijo manjše napake.

2.    Če evropska politična stranka ali evropska politična fundacija ne sprejme popravljalnih ukrepov v roku iz odstavka 1, se sprejme odločitev glede izreka ustreznih sankcij iz člena 3027.

3.    Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata v zvezi s pogoji, določenimi v točkah (b) do (d) členau 3(1), točke (b) do (f), in točki (c) členau 3(2), točka (c).

Člen 3430

Izterjava

1.    Na podlagi odločitve Organa o izbrisu evropske politične stranke ali evropske politične fundacije iz registra odredbodajalec Evropskega parlamenta razveljavi veljavne odločitve o financiranju s strani Unije oziroma odpove sporazume o takem financiranju, razen v primeru iz točke (c) člena 1916(2), točka (c), in točk (b) in (d) člena 3(1), točki (b) in (f). Odredbodajalec tudi izterja kakršno koli financiranje s strani Unije, vključno z neporabljenimi sredstvi iz preteklih let.

2.    🡺1 Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija, ki ji je bila izrečena sankcija zaradi katere koli kršitve iz člena 3027(1) in točk (v) in (vi) člena 3027(2), točki (a)(v) in (vi), iz tega razloga ne izpolnjuje več pogojev iz člena 2118(2). Zato odredbodajalec Evropskega parlamenta odpove sporazum o prispevku oziroma dodelitvi nepovratnih sredstev ali razveljavi odločitev o financiranju s strani Unije, ki se dodeli v skladu s to uredbo, in izterja neupravičeno izplačane zneske na podlagi sporazuma ali sklepa o prispevku ali dodelitvi nepovratnih sredstev ter tudi vsa neporabljena sredstva Unije iz preteklih let. Odredbodajalec Evropskega parlamenta tudi izterja neupravičeno izplačane zneske na podlagi sporazuma ali sklepa o prispevku oziroma dodelitvi nepovratnih sredstev od fizične osebe, glede katere je bila sprejeta odločitev v skladu s členom 3127a, pri čemer po potrebi upošteva izjemne okoliščine v zvezi s to fizično osebo. 🡸

🡻 2018/673 člen 1(11)(b)

V primeru take odpovedi oziroma razveljavitve se plačila odredbodajalca Evropskega parlamenta omejijo na povračljive odhodke evropske politične stranke ali upravičene stroške evropske politične fundacije do datuma, ko začne veljati odločitev o odpovedi oziroma razveljavitvi.

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

 novo

Ta odstavek se uporablja tudi za primere iz točke (c) člena 1916(2), točka (c), in točk (b) in (d) člena 3(1), točki (b) in (f).

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 3531

Zagotavljanje informacij državljanom

Ob upoštevanju členov 2421 in 2522 ter svojih statutov in notranjih postopkov sprejmejo evropske politične stranke v okviru volitev v Evropski parlament vse ustrezne ukrepe za obveščanje državljanov Unije o povezavah med nacionalnimi političnimi strankami in kandidati ter zadevnimi evropskimi političnimi strankami.

Člen 3632

Preglednost

1.    Evropski parlament po pooblastilu svojega odredbodajalca ali Organa na spletnem mestu spletišču, ustvarjenem v ta namen,  v odprti in strojno berljivi obliki  objavi:

(a)imena in statute vseh registriranih evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, skupaj z dokumenti, ki so bili predloženi v okviru njihove vloge za registracijo v skladu s členom 98, najpozneje štiri tedne po tem, ko je Organ sprejel svojo odločitev, ter vse naknadne spremembe, o katerih je bil Organ uradno obveščen v skladu s členom 109(5) in (6);

(b)seznam vlog, ki so bile zavrnjene, skupaj z dokumenti, predloženimi v okviru vloge za registracijo, skupaj z vlogami za registracijo v skladu s členom 98, in razloge za zavrnitev, najpozneje štiri tedne po tem, ko je Organ sprejel svojo odločitev;

(c)letno poročilo s preglednico zneskov, plačanih posamezni evropski politični stranki in evropski politični fundaciji za vsako proračunsko leto, za katero je prejela prispevek ali so ji bila izplačana nepovratna sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije;

(d)letne računovodske izkaze in zunanja revizijska poročila iz člena 2623(1) ter, za evropske politične fundacije, končna poročila o izvajanju delovnih programov ali ukrepov;

(e)imena donatorjev in njihovih donacij, o katerih so ki so jih evropske politične stranke in evropske politične fundacije sporočile  poročale  v skladu s členom 2320(2), (3) in (4), razen donacij fizičnih oseb, ki ne presegajo vrednosti 1 500 EUR na leto in na donatorja in o katerih ki se sporočijo  poroča  kot o „manjšihe donacijahe“. Donacije fizičnih oseb, katerih letna vrednost presega  je  višja od 1 500 EUR in je manjša od ali enaka 3 000 EUR, se ne objavijo brez predhodnega pisnega dovoljenja o njihovi objavi, ki ga da njihov donator. Brez predhodnega dovoljenja se o takihe donacijahe sporočijo  poroča  kot o „manjšihe donacijahe“. Skupno število manjših donacij in število donatorjev na koledarsko leto se tudi objavi;

(f)prispevke iz člena 2320(97) in (108), o katerih so ki so jih evropske politične stranke in evropske politične fundacije sporočile  poročale  v skladu s členom 2320(2), vključno z identiteto strank ali organizacij članic, ki so zagotovile prispevke;

 novo

(g)v šestih mesecih pred volitvami v Evropski parlament tedenska poročila v skladu s členom 23(3);

🡻 1141/2014

(hg)podrobne informacije in razloge za katero koli končno odločitev, ki jo sprejme Organ v skladu s členom 3027, vključno, če je ustrezno, s katerimi koli mnenji, ki jih sprejme odbor neodvisnih uglednih oseb v skladu s členoma 1110 in 1411, ob ustreznem upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1725(ES) št. 45/2001;

(ih)podrobne informacije in razloge za katero koli končno odločitev, ki jo sprejme odredbodajalec Evropskega parlamenta v skladu s členom 3027;

🡻 2018/673 člen 1(12)(a)

(ji)opis tehnične podpore, zagotovljene evropskim političnim strankam;

🡻 2018/673 člen 1(12)(b) (prilagojeno)

(kj)ocenjevalno poročilo Evropskega parlamenta o uporabi te uredbe in o financiranih dejavnostih, kakor je navedeno v členu 4238;, in

🡻 2018/673 člen 1(12)(c)

(lk)posodobljen seznam poslancev Evropskega parlamenta, ki so člani evropske politične stranke.

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

2.    Evropski parlament javno objavi seznam pravnih oseb, ki so članice evropske politične stranke, kakor je priložen statutu stranke v skladu s členom 4(2) in se posodablja v skladu s členom 109(6), ter skupno število posameznih članov.

3.    Osebni podatki se izključijo iz objave na spletnem mestuspletišču iz odstavka 1, razen če se objavijo v skladu s točkami (a), (e) ali (g) z odstavkaom 1, točke (a), (e) ali (h).

4.    Evropske politične stranke in evropske politične fundacije v javno dostopni izjavi o varstvu zasebnosti  osebnih podatkov  potencialnim članom in donatorjem zagotovijo informacije, ki jih zahteva člen 1310 Uredbe (EU) 2016/679Direktive 95/46/ES, in jih obvestijo o tem, da bodo Evropski parlament, Organ, OLAF, Računsko sodišče, države članice ali zunanji organi ali strokovnjaki, ki jih ti pooblastijo, njihove osebne podatke obdelovali za namene revizije in nadzora, ter o tem, da bodo njihovi osebni podatki objavljeni na spletnem mestuspletišču iz odstavka 1 v skladu s pogoji iz tega člena. Odredbodajalec Evropskega parlamenta pri izvajanju člena 1511 Uredbe (EU) 2018/1725(ES) št. 45/2001 enake informacije objavi v razpisih za prispevke ali zbiranje predlogov iz člena 2118(1) te uredbe.

Člen 3733

Varstvo osebnih podatkov

1.    Organ, Evropski parlament in odbor neodvisnih uglednih oseb , ustanovljen s  iz  členoma 1411, pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe ravnajo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725(ES) št. 45/2001. Za namen obdelave osebnih podatkov štejejo za upravljavce podatkov v skladu s točko (d) členaom 23, točka (8), navedene uredbe.

2.    Evropske politične stranke in evropske politične fundacije, države članice, ko izvajajo nadzor nad vidiki financiranja evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij v skladu s členom 2724, ter neodvisni organi ali strokovnjaki, pooblaščeni za revidiranje računovodskih izkazov v skladu s členom 2623(1), pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe ravnajo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679Direktivo 95/46/ES in nacionalnimi predpisi, sprejetimi na njeni podlagi. Za namen obdelave osebnih podatkov veljajo za upravljavce podatkov v skladu s členom 4, točkoa (7d) člena 24 navedene direktiveuredbe.

3.    Organ, Evropski parlament in odbor neodvisnih uglednih oseb , ustanovljen s  iz  členoma 1411, zagotovijo, da se osebni podatki, ki jih zberejo na podlagi te uredbe, uporabljajo samo za zagotavljanje zakonitosti, pravilnosti ter preglednosti financiranja evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij ter članstva evropskih političnih strank. Vse osebne podatke, zbrane v ta namen, izbrišejo najpozneje 24 mesecev po objavi njihovih ustreznih delov v skladu s členom 3632.

4.    Države članice in neodvisni organi ali strokovnjaki, pooblaščeni za revidiranje računovodskih izkazov, uporabijo osebne podatke, ki jih prejmejo, samo za izvajanje nadzora nad financiranjem evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij. Te osebne podatke izbrišejo v skladu z veljavnim nacionalnim pravom, potem ko so jih posredovali v skladu s členom 3228.

5.    Osebni podatki se lahko hranijo za obdobje, daljše od obdobja iz odstavka 3 ali obdobja, ki je v skladu z odstavkom 4 predvideno v nacionalnem pravu, če je to potrebno zaradi pravnih ali upravnih postopkov, ki se nanašajo na financiranje evropske politične stranke ali evropske politične fundacije ali na članstvo evropske politične stranke. Vsi taki osebni podatki se izbrišejo najpozneje teden dni po datumu zaključka navedenih postopkov s pravnomočno odločbo ali po rešitvi kakršne koli revizije, pritožbe, pravde ali terjatve.

6.    Upravljavci podatkov iz odstavkov 1 in 2 izvedejo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, naključno izgubo, spremembo ali nepooblaščenim razkritjem ali dostopom, predvsem kadar obdelava takšnih podatkov vključuje njihov prenos po omrežju, ter pred vsemi drugimi nezakonitimi oblikami obdelave.

7.    Evropski nadzornik za varstvo podatkov je odgovoren za spremljanje in zagotavljanje, da Organ, Evropski parlament in odbor neodvisnih uglednih oseb, ustanovljen s  iz  členaom 1411, pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe spoštujejo in varujejo temeljne pravice in svoboščine fizičnih oseb. Brez poseganja v kakršna koli pravna sredstva lahko vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vloži pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov, če meni, da je bila njegova pravica do varstva osebnih podatkov kršena kot posledica obdelave teh podatkov s strani Organa, Evropskega parlamenta ali odbora.

8.    Evropske politične stranke in evropske politične fundacije, države članice in neodvisni organi ali strokovnjaki, pooblaščeni za revidiranje računovodskih izkazov na podlagi te uredbe, so za vsako škodo, ki jo povzročijo pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe, odgovorni v skladu z veljavnim nacionalnim pravom. Države članice zagotovijo, da se jim lahko izrečejo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije za kršitve te uredbe, Uredbe (EU) 2016/679Direktive 95/46/ES in nacionalnih predpisov, sprejetih na njeni podlagi, ter zlasti za zlorabo osebnih podatkov.

🡻 2018/673 člen 1(13)

Člen 3834

Pravica do zaslišanja

Preden Organ ali odredbodajalec Evropskega parlamenta sprejme odločitev, ki bi lahko negativno posegla v pravice evropske politične stranke, evropske politične fundacije, vlagatelja iz člena 98 ali fizične osebe iz člena 3127a, zasliši predstavnike zadevne evropske politične stranke, evropske politične fundacije ali vlagatelja ali zadevno fizično osebo. Organ oziroma Evropski parlament ustrezno obrazloži svojo odločitev.

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

 novo

Člen 3935

Pravica do pritožbe

Zoper odločitve, sprejete na podlagi te uredbe, se lahko sproži sodni postopek pred Sodiščem Evropske unije v skladu z ustreznimi določbami PDEU.

Člen 4036

Izvajanje  prenosa  pooblastila

1.    Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.    Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz  člena 5(2) in (4),  člena 87(2) in člena 98(3) se prenese na Komisijo za  nedoločen  obdobje  čas  petih let od 24. novembra 2014  [datuma začetka veljavnosti Uredbe] . Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.     Prenos  pPooblastilao iz  člena 5(2) in (4),  člena 87(2) in člena 98(3) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo  S sklepom  o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi  iz navedenega sklepa  . Odločitev  Sklep  začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen  v navedenem sklepu  . Odločitev  Sklep  ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 4.    Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. 

54.    Takoj ko Komisija  takoj po sprejetju  sprejme delegiraniega akta, o temnjem istosočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

65.    Delegirani akt, sprejet v skladu s  na podlagi   člena 5(2) ali (4),  členaom 87(2) in  ali  členaom 98(3), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestitala Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 4137

Postopek v odboru

1.    Komisiji pomaga odbor  ... [ime odbora], ustanovljen s ... [sklic na pravni akt, s katerim je bil ustanovljen odbor] . Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.    Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

🡻 2018/673 člen 1(14) (prilagojeno)

 novo

Člen 4238

Ocenjevanje

Evropski parlament po posvetovanju z Organom do  [eno leto po volitvah v Evropski parlament]  31. decembra 2021 in nato vsakih pet let objavi poročilo o uporabi te uredbe in o financiranih dejavnostih. V poročilo po potrebi vključi možne spremembe statuta in sistemov financiranja.

Najpozneje šest mesecev  eno leto  po tem, ko Evropski parlament objavi poročilo, Komisija predstavi poročilo o uporabi te uredbe,  ki mu po potrebi priloži predlog spremembe te uredbe.   Komisija v poročilu  v katerem posebno pozornost posvetinameni njenim posledicam  te uredbe  za položaj malih  majhnih  evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij. Poročilu se po potrebi priloži zakonodajni predlog za spremembo te uredbe.  Vendar Komisija v poročilo ne zajame ocenjevanja zahtev za politično oglaševanje iz te uredbe, ki so del poročila iz člena 19 Uredbe 2022/XX [o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju]. 

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

Člen 4339

Učinkovita uporaba

Države članice sprejmejo ustrezne določbe, ki zagotavljajo učinkovito uporabo te uredbe.

Člen 40

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 2004/2003 se razveljavi z učinkom od dneva začetka veljavnosti te uredbe. Vendar se še naprej uporablja za akte in obveznosti, povezane s financiranjem političnih strank in političnih fundacij na evropski ravni za proračunska leta 2014, 2015, 2016 in 2017.

🡻 2018/673 člen 1(15)

Člen 4440 a

Prehodna določba

1.    Določbe te uredbe, ki so se uporabljale pred 4. majem 2018, se še naprej uporabljajo za akte in zaveze v zvezi s financiranjem evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij na evropski ravni za proračunsko leto 2018.

2.    Z odstopanjem od člena 18(2a) odredbodajalec Evropskega parlamenta, preden sprejme odločitev o vlogi za financiranje za proračunsko leto 2019, zahteva dokaz iz člena 18(2a) le za obdobje od 5. julija 2018.

3.    Evropske politične stranke, registrirane pred 4. majem 2018, najpozneje do 5. julija 2018 predložijo dokazila, da izpolnjujejo pogoje iz točk (b) in (ba) člena 3(1).

4.    Organ izbriše evropsko politično stranko in z njo povezano evropsko politično fundacijo iz registra, kadar zadevna stranka v roku iz odstavka 3 ne dokaže, da izpolnjuje pogoje iz točk (b) in (ba) člena 3(1).

 novo

1.    Z odstopanjem od člena 5(4) do [pet let po začetku veljavnosti te uredbe] poročilo o izvajanju politike uporabe političnega oglaševanja zajema politične oglase, ki jih je evropska politična stranka objavila od [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Prvo poročilo se pripravi do [eno leto po začetku veljavnosti te uredbe].

2.    Kar zadeva vloge za financiranje za prvo proračunsko leto po začetku veljavnosti te uredbe, odredbodajalec Evropskega parlamenta zahteva dokaze iz člena 21(4) in (5) le za šestmesečno obdobje pred vložitvijo vloge.

🡻 2018/673 člen 1(15) (prilagojeno)

Člen 45

 Razveljavitev 

 Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 se razveljavi.

Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se šteje kot sklicevanje na to uredbo in se bere v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge IV. 

🡻 1141/2014 (prilagojeno)

Člen 4641

Začetek veljavnosti in uporabe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Komisija sprejme delegirane akte iz člena 7(2) in točke (a) člena 8(3) najpozneje do 1. julija 2015.

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2017. Vendar se Organ iz člena 6 ustanovi do 1. septembra 2016. Evropske politične stranke in evropske politične fundacije, ki se registrirajo po 1. januarju 2017, lahko zaprosijo za financiranje na podlagi te uredbe le za dejavnosti, ki se začnejo v proračunskem letu 2018 ali kasneje.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament    Za Svet

predsednik    predsednik

(1)     political-guidelines-next-commission_en_0.pdf (europa.eu)
(2)     https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_en
(3)     https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_sl
(4)    UL L 317, 4.11.2017, str. 1.
(5)     https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0294_SL.pdf
(6)    COM(2021) 717 final z dne 23. novembra 2021.
(7)     COM(2020) 252 final z dne 19. junija 2020 in SWD(2020) 113 final z dne 19. junija 2020
(8)    Zlasti z izvajanjem volilnega svežnja Komisije iz septembra 2018, ki je opisan v poročilu Komisije o volitvah leta 2019 in priloženem delovnemu dokumentu služb Komisije.
(9)    Usmerja ga akcijski načrt proti dezinformacijam , o njem pa se je poročalo v skupnem sporočilu Komisije in Visokega predstavnika z naslovom Boj proti dezinformacijam v zvezi s COVID-19 , v oceni, ki jo je Komisija izvedla po prvem letu delovanja samoregulativnega kodeksa ravnanja glede dezinformacij , in v sporočilu Komisije v zvezi s smernicami za okrepitev kodeksa ravnanja glede dezinformacij .
(10)     Stanje v Uniji 2018: Evropska komisija predlaga ukrepe za zagotavljanje svobodnih in poštenih evropskih volitev (europa.eu) .
(11)    Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ( UL L 119, 4.5.2016, str. 1 ).
(12)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12418-Svezenj-akta-o-digitalnih-storitvah-predhodni-regulativni-instrument-zelo-velikih-spletnih-platform-ki-delujejo-kot-vratarji_sl in https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12417-Akt-o-digitalnih-storitvah-poglobitev-notranjega-trga-in-pojasnitev-odgovornosti-za-digitalne-storitve_sl .
(13)     Strategija za enakost spolov | Evropska komisija (europa.eu)
(14)     https://eeas.europa.eu/sites/default/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_2020-2024.pdf
(15)     https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/factsheet-global-europe-ndici-june-2021_sl.pdf
(16)     https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/consolidated_version_of_the_treaty_establishing_the_european_atomic_energy_community_en.pdf
(17)    Rezultati so na voljo na naslovu:    
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/report_edap_public_consultation_final.pdf .
(18)    Rezultati so na voljo na naslovu: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12811-European-political-parties-and-foundations-review-of-rules-on-legal-status-and-funding/public-consultation_sl .
(19)    Rezultati so na voljo na naslovu: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12826-Transparency-of-political-advertising/public-consultation_sl .
(20)    SWD(2021) 359 final z dne 23. novembra 2021.
(21)    UL C […], […], str. […].
(22)    UL C […], […], str. […].
(23)    UL C […], […], str. […].
(24)    Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (UL L 317, 4.11.2014, str. 1).
(25)    Glej Prilogo III.
(26)    UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
(27)    Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
(28)    Uredba (EU) 2022/XX Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju (UL L ...).
(29)    Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).
(30)    Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1). 
(31)    Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).
(32)    Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1).
(33)    Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter uvedbi posebnih ukrepov, začasno veljavnih za uradnike Komisije (UL L 56, 4.3.1968, str. 1).
(34)    Uredba Sveta št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (UL 17, 6.10.1958, str. 385/58).
(35)    Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).
(36)    UL L 278, 8.10.1976, str. 5.
(37)    Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).
(38)    Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).
(39)    Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L 243, 11.9.2002, str. 1).

Bruselj, 25.11.2021

COM(2021) 734 final

PRILOGE

k

Predlogu

UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA


o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (prenovitev)

{SEC(2021) 577 final} - {SWD(2021) 359 final} - {SWD(2021) 360 final}


🡻 1141/2014 (prilagojeno)

 novo

PRILOGA I

Standardna izjava, ki jo izpolni vsak vlagatelj

Spodaj podpisani/-a, ki ima polno pooblastilo [ime evropske politične stranke ali evropske politične fundacije], s to izjavo potrjuje, da je so:

[ime evropske politične stranke ali evropske politične fundacije]  in njeni člani s sedežem v Evropski uniji  zavezanai k izpolnjevanju pogojev registracije, določenih v točki (c) členau 3(1), točki (d) in (e), oziroma točke (c) členau 3(2), točki (c) in (d), Uredbe (EU, Euratom)  [te uredbe]  št. 1141/2014, in sicer da v svojem programu in dejavnostih zlasti spoštujejo vrednote, na katerih temelji Evropska unija, kot so izražene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, in sicer spoštovanje človekovega dostojanstva, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin.

 novo

[Ime evropske politične stranke ali evropske politične fundacije] je zavezana tudi zagotavljanju, da isto velja tudi za njene stranke članice oziroma organizacije članice s sedežem v Uniji ter da njene stranke članice oziroma organizacije članice s sedežem zunaj Unije spoštujejo enakovredne vrednote.

🡻 1141/2014

Pooblaščeni podpisnik:

Naziv (ga., g., …), priimek in ime:

Funkcija v organizaciji, ki vlaga registracijo kot evropska politična stranka/evropska politična fundacija:

Kraj/datum:

Podpis:

_____________

 novo

[PRILOGA II

(1)Informacije o političnem oglaševanju, ki se dajo na voljo v odložišču za razkritja evropskih političnih strank

povezave na oglase, kot so bili objavljeni, ali po potrebi primeri drugih zvočnih ali slikovnih gradiv za oglaševalske kampanje,

začasni izkaz zneskov, ki jih je evropska politična stranka porabila ali odobrila za pripravo, oddajo v razširjanje, izdajanje in razširjanje političnega oglasa, ter dejanske zneske, ko so ti znani,

vir sredstev, ki so bila uporabljena za določeno oglaševalsko kampanjo, vključno s pripravo, oddajo v razširjanje, izdajanjem in razširjanjem političnega oglasa,

če so bile uporabljene tehnike ciljanja, smiselne informacije o uporabljenih tehnikah, vključno s točkami iz Priloge II k Uredbi (EU) 2022/xx [o preglednosti in ciljanju v političnem oglaševanju].

(2)Informacije, ki jih dajo na voljo evropske politične stranke na svojih spletiščih

informacije o uporabi ciljanega političnega oglaševanja, združene po letih,

seznam tistih kampanj, v katerih je bilo uporabljeno politično oglaševanje,

letni zneski, porabljeni za politično oglaševanje v preteklih petih letih,

uporabljeni distribucijski kanali,

povezava na informacije, ki so na voljo v odložišču za razkritja evropskih političnih strank.]

_____________

🡹

PRILOGA III

Razveljavljena uredba s seznamom naknadnih sprememb

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 317, 4.11.2014, str. 1)

Uredba (EU, Euratom) 2018/673 Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 114I, 4.5.2018, str. 1)

Uredba (EU, Euratom) 2019/493 Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 085I, 27.3.2019, str. 7)

_____________

PRILOGA IV

Korelacijska tabela

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2, uvodno besedilo

Člen 2, uvodno besedilo

Člen 2, točke 1 do 8

Člen 2, točke 1 do 8

Člen 2, točka 8a

Člen 2, točka 9

Člen 2, točka 9

Člen 2, točka 10

[…]

[…]

Priloga

Priloga I

Priloga II

Priloga III

Priloga IV

_____________

OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONODAJNEGA PREDLOGA

1.OKVIR PREDLOGA/POBUDE

1.1Naslov predloga/pobude

1.2Zadevna področja v strukturi ABM/ABB

1.3Vrsta predloga/pobude

1.4Cilji

1.5Utemeljitev predloga/pobude

1.6Trajanje predloga/pobude in finančnih posledic

1.7Načrtovani načini upravljanja

2.UKREPI UPRAVLJANJA

2.1Pravila o spremljanju in poročanju

2.2Upravljavski in kontrolni sistem

2.3Ukrepi za preprečevanje goljufij in nepravilnosti

3.OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA/POBUDE

3.1Zadevni razdelki večletnega finančnega okvira in odhodkovne proračunske vrstice

3.2Ocenjene posledice za odhodke 

3.2.1Povzetek ocenjenih posledic za odhodke

3.2.2Ocenjene posledice za odobritve za poslovanje

3.2.3Ocenjene posledice za odobritve za upravne zadeve

3.2.4Skladnost z veljavnim večletnim finančnim okvirom

3.2.5Udeležba tretjih oseb pri financiranju

3.3Ocenjene posledice za prihodke

OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONODAJNEGA PREDLOGA

1.OKVIR PREDLOGA/POBUDE

1.1Naslov predloga/pobude

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 o statutu in financiranju evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij

1.2Zadevna področja

Temeljne pravice, demokracija, politično udejstvovanje, notranji trg

1.3Predlog se nanaša na  nov ukrep. 

 

 Nov ukrep na podlagi pilotnega projekta / pripravljalnega ukrepa 1  

X Podaljšanje obstoječega ukrepa

 Združitev enega ali več ukrepov v drug/nov ukrep

1.4Cilji

1.4.1Splošni cilji

V političnih usmeritvah predsednice Ursule von der Leyen in akcijskem načrtu za evropsko demokracijo so bili napovedani ukrepi za zagotovitev večje preglednosti v zvezi s plačanim političnim oglaševanjem in jasnejših pravil za financiranje evropskih političnih strank in fundacij na podlagi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.

Pri ocenjevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 je bilo ugotovljeno, da je Uredba koristen pravni okvir za delovanje evropskih političnih strank in fundacij, vendar so bile ugotovljene tudi številne pomanjkljivosti Uredbe. Namen revizije Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 je te pomanjkljivosti odpraviti, da bi lahko evropske politične stranke in fundacije boljše izpolnjevale svojo vlogo iz člena 10(4) PEU.

Komisija je v poročilu o evropskih volitvah leta 2019 poudarila pomen povečane preglednosti političnega oglaševanja pri zagotavljanju odpornosti in integritete volilnih procesov v EU. Prav tako je opozorila na omejeno izvajanje priporočila iz volilnega svežnja iz leta 2018 v zvezi s tem in na potrebo po nadaljnjem ukrepanju.

1.4.2Specifični cilji 

Evropske politične stranke, še zlasti manjše, le s težavo dosegajo 10-% stopnjo sofinanciranja, ki jo trenutno določa Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014. Zato bo stopnja sofinanciranja zanje znižana in usklajena s stopnjo za evropske politične fundacije, ki znaša 5 %.

V letu volitev v Evropski parlament bo stopnja sofinanciranja za evropske politične stranke enaka 0 %, da se jim omogoči učinkovito prispevanje k oblikovanju resnično evropskega demokratičnega prostora in vseevropski politični razpravi.

Da bi za volitve v Evropski parlament veljal močen okvir demokratičnih pravil, Komisija predlaga specifične spremembe Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, s katerimi se bodo zagotovili visoki standardi preglednosti, ciljanje in ojačevanje. Spremembe bodo omogočile finančno kaznovanje evropskih političnih strank in fundacij, ki ne spoštujejo visokih standardov preglednosti, ciljanja in ojačevanja.

Vzpostaviti bi bilo treba odložišče za razkritja evropskih političnih strank, ki bi ga upravljal Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije (v nadaljnjem besedilu: Organ), ustanovljen s členom 6 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014. Evropske politične stranke morajo zagotoviti, da so za vsak objavljeni politični oglas v odložišču državljanom na voljo smiselne in lahko dostopne informacije, vključno z zneskom, porabljenim za oglaševanje, in izvorom uporabljenega financiranja.

Zagotoviti je treba, da bo Organ razpolagal z zadostnimi viri, da bo v celoti izpolnjeval svoje naloge, tako tiste iz obstoječe Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 kot tudi nove, predvidene s tem predlogom prenovitve. Za to sta potrebni stabilna kadrovska zasedba in krepitev človeških virov, ki so Organu trenutno na voljo.

1.4.3Pričakovani rezultati in posledice

Navedite, kakšne učinke naj bi imel(-a) predlog/pobuda za upravičence/ciljne skupine.

Namen predloga je odpraviti obstoječe pomanjkljivosti Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, da se evropskim političnim strankam in fundacijam pomaga pri izpolnjevanju njihove vloge iz člena 10(4) PEU in Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014, tj. prispevati k oblikovanju evropske politične zavesti.

S predlogom se želi doseči pregledno upravljanje in razkrivanje političnega oglaševanja, ki ga izvajajo evropske politične stranke, vključno z obveznostjo objavljanja informacij s političnimi oglasi ter hranjenjem in razkritjem dodatnih informacij, s katerimi se zagotovi odgovornost v volilnem obdobju.

1.4.4Kazalniki smotrnosti 

Navedite, s katerimi kazalniki se bodo spremljali napredek in dosežki.

Kazalnik 1

Število evropskih političnih strank in fundacij, ki so prejele manj od namenjenih sredstev EU zaradi nezmožnosti doseganja določene stopnje sofinanciranja na leto

Kazalnik 2

Število vseevropskih kampanj, ki so jih vodile evropske politične stranke v obdobju pred volitvami v Evropski parlament

Kazalnik 3

Izpolnjevanje standardov EU na podlagi povratnih informacij Organu za politične stranke

Kazalnik 4

Samoporočanje evropskih političnih strank o izpolnjevanju veljavnih pravil

1.5Utemeljitev predloga/pobude 

1.5.1Potrebe, ki jih je treba zadovoljiti kratkoročno ali dolgoročno, vključno s podrobno časovnico za uvajanje ustreznih ukrepov za izvajanje pobude

Zgoraj opisana ureditev bi morala biti vzpostavljena precej pred volitvami v Evropski parlament maja 2024, da bi (i) lahko evropske politične stranke uspešno vodile svoje kampanje in (ii) se odvrnilo opisano neprimerno ravnanje. Za vzpostavitev operativnosti navedenega cilja in zagotovitev, da bo Organ v celoti opremljen za opravljanje vseh svojih nalog, bi bilo treba čim prej zagotoviti dodatne človeške vire, in sicer najprej s prerazporeditvijo tistih virov, ki so te naloge opravljali pred ustanovitvijo Organa.

1.5.2Dodana vrednost ukrepanja Unije (ki je lahko posledica različnih dejavnikov, npr. boljšega usklajevanja, pravne varnosti, večje učinkovitosti ali dopolnjevanja). Za namene te točke je „dodana vrednost ukrepanja Unije“ vrednost, ki izhaja iz ukrepanja Unije in predstavlja dodatno vrednost poleg tiste, ki bi jo sicer ustvarile države članice same.

Ta predlog zadeva sistem evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij, vzpostavljen na evropski ravni. V skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014 so to subjekti z evropsko pravno osebnostjo. Tudi Organ je organ s pravno osebnostjo v skladu s pravom Unije. Zato se lahko zgoraj opisani cilji dosežejo samo z ukrepi na ravni EU.

1.5.3Spoznanja iz podobnih izkušenj v preteklosti

Stopnja sofinanciranja za evropske politične stranke se je postopoma nižala s 25 % (pravna zahteva v letih 2003/2004) na 10 % (sprememba Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 iz leta 2018). Toda evropske politične stranke še vedno le težko zberejo potrebna lastna sredstva, da bi dosegle stopnjo sofinanciranja.

V Uredbi (EU, Euratom) št. 1141/2014 so določene tudi obveznosti glede preglednosti v zvezi s financiranjem volilnih kampanj in povezanimi odhodki, ki se objavijo v letnih računovodskih izkazih. Organ pripravi tudi nekatera nezavezujoča priporočila, vendar njihovega izpolnjevanja ne preverja. Poleg tega je bilo v Priporočilu, ki je spremljalo volilni sveženj Komisije iz leta 2018, priporočeno, naj evropske politične stranke zagotavljajo vrsto informacij glede svojega oglaševanja, tudi o ciljanju. Tako v volitvah v Evropski parlament leta 2019 evropske politične stranke niso zagotovile priporočene ravni preglednosti iz volilnega svežnja iz leta 2018.

1.5.4Skladnost z večletnim finančnim okvirom in možne sinergije z drugimi ustreznimi instrumenti

Ta predlog ne bi povzročil nobene spremembe zgornje meje upravnih odhodkov za institucije EU, določene v večletnem finančnem okviru.

1.5.5Ocena različnih razpoložljivih možnosti financiranja, vključno z možnostmi za prerazporeditev

Predlagano povečanje osebja Organa bo doseženo s prerazporeditvijo obstoječih virov.

1.6Trajanje predloga/pobude in finančnih posledic

 Časovno omejen(-a) predlog/pobuda: 

   trajanje predloga/pobude od [D. MMMM] LLLL do [D. MMMM] LLLL,

   finančne posledice med letoma LLLL in LLLL.

X Časovno neomejeno

izvajanje z obdobjem uvajanja med letoma LLLL in LLLL,

ki mu sledi izvajanje v celoti.

1.7Načrtovani načini upravljanja 2  

X Neposredno upravljanje – Evropski parlament prek Organa

   prek izvajalskih agencij

 Deljeno upravljanje z državami članicami.

 Posredno upravljanje, tako da se naloge izvrševanja proračuna poverijo:

 mednarodnim organizacijam in njihovim agencijam (navedite),

 EIB in Evropskemu investicijskemu skladu,

 organom iz členov 70 in 71,

 subjektom javnega prava,

 subjektom zasebnega prava, ki opravljajo javne storitve, kolikor ti subjekti zagotavljajo ustrezna finančna jamstva,

 subjektom zasebnega prava države članice, ki so pooblaščeni za izvajanje javno-zasebnih partnerstev in ki zagotavljajo ustrezna finančna jamstva,

 osebam, pooblaščenim za izvajanje določenih ukrepov SZVP na podlagi naslova V PEU in opredeljenim v zadevnem temeljnem aktu.

Opombe

Organ se financira iz posebnega proračunskega naslova (naslov 5) Evropskega parlamenta. Število in sestava osebja sta navedena v proračunskih opombah k posebnemu naslovu. Pristojnosti odredbodajalca Evropskega parlamenta so prenesene na direktorja Organa v skladu z odstavkom 7 člena 6 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014.

2.UKREPI UPRAVLJANJA 

2.1Pravila o spremljanju in poročanju 

Navedite pogostost in pogoje.

Organ bo še naprej izdajal letno poročilo o dejavnostih v skladu s členom 6 Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014. Evropski parlament bo poročal o vključenih finančnih poslih v okviru letnega računovodskega cikla Unije.

2.2Upravljavski in kontrolni sistemi 

2.2.1Utemeljitev načinov upravljanja, mehanizmov financiranja, načinov plačevanja in predlagane strategije kontrol

Zaradi posebne ureditve Organa (neodvisni organ, katerega proračun pa je del proračuna Evropskega parlamenta) so predlagani ukrepi edini logični glede na zgoraj navedene zahteve.

2.2.2Podatki o ugotovljenih tveganjih in vzpostavljenih sistemih notranjih kontrol za njihovo zmanjševanje

Finančna tveganja so enaka kot pri katerem koli drugem delu upravnih odhodkov institucij EU, v tem primeru pa bi bila zajeta z obstoječim sistemom notranje kontrole Evropskega parlamenta.

2.2.3Ocena in utemeljitev stroškovne učinkovitosti kontrol (razmerje „stroški kontrol ÷ vrednost z njimi povezanih upravljanih sredstev“) ter ocena pričakovane stopnje tveganja napake (ob plačilu in ob zaključku) 

Ne predlaga se noben nov sistem notranjih kontrol, navedene spremembe pa ne bi pomenile znatnega dodatnega bremena za sistem notranje kontrole Evropskega parlamenta.


2.3Ukrepi za preprečevanje goljufij in nepravilnosti 

Navedite obstoječe ali načrtovane preprečevalne in zaščitne ukrepe, npr. iz strategije za boj proti goljufijam.

Za upravne odhodke iz tega predloga bi se uporabljale obstoječe določbe Evropskega parlamenta glede njegovih upravnih odhodkov.

3.OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA/POBUDE 

3.1Zadevni razdelki večletnega finančnega okvira in odhodkovne proračunske vrstice 

Obstoječe proračunske vrstice

Po vrstnem redu razdelkov večletnega finančnega okvira in proračunskih vrstic

Razdelek večletnega finančnega okvira

Proračunska vrstica

Vrsta
odhodkov

Prispevek

številka  

dif./nedif. 3

držav Efte 4

držav kandidatk 5

tretjih držav

v smislu člena 21(2)(b) Uredbe (EU, Euratom) št. 2018/1046;

7

Oddelek I – Evropski parlament

dif./nedif.

NE

NE

NE

NE

3.2Ocenjene posledice za odhodke 

3.2.1Povzetek ocenjenih posledic za odhodke Razdelek
večletnega finančnega okvira

7

„Evropska javna uprava“

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Leto 
N

Leto 
N+1

Leto 
N+2

Leto 
N+3

Leto 
N+4

Leto 
N+5

Leto 
N+6

Leto 
N+7

SKUPAJ

Evropski parlament

□ Človeški viri

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

□ Drugi upravni odhodki

Evropski parlament SKUPAJ

odobritve

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Leto 
N 6

Leto 
N+1

Leto 
N+2

Leto 
N+3

Leto 
N+4

Leto 
N+5

Leto 
N+6

Leto 
N+7

SKUPAJ

Odobritve iz RAZDELKOV od 1 do 7
večletnega finančnega okvira

SKUPAJ

obveznosti

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

plačila

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

3.2.2Ocenjene posledice za odobritve [za organ] 

X    Za predlog/pobudo niso potrebne odobritve za poslovanje.

   Za predlog/pobudo so potrebne odobritve za poslovanje, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

odobritve za prevzem obveznosti v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Cilji in realizacije

Leto 
N

Leto 
N+1

Leto 
N+2

Leto 
N+3

Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6)

SKUPAJ

REALIZACIJE

vrsta 7

povprečni stroški

število

stroški

število

stroški

število

stroški

število

stroški

število

stroški

število

stroški

število

stroški

število realizacij skupaj

stroški realizacij skupaj

SPECIFIČNI CILJ št. 1 8

— realizacija

— realizacija

— realizacija

Seštevek za specifični cilj št. 1

SPECIFIČNI CILJ št. 2 …

— realizacija

Seštevek za specifični cilj št. 2

STROŠKI SKUPAJ

3.2.3Ocenjene posledice za človeške vire Organa 

Spodaj navedeni viri so isti kot viri, opisani v oddelku 3.2.1. zgoraj; tu so ponovno navedeni zaradi pojasnitve, da so vsi zadevni viri namenjeni za Organ.

3.2.3.1Povzetek

Za predlog/pobudo niso potrebne odobritve za upravne zadeve.

XZa predlog/pobudo so potrebne odobritve za upravne zadeve, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Leto 
N 9

Leto 
N+1

Leto 
N+2

Leto 
N+3

Leto 
N+4

Leto 
N+5

Leto 
N+6

Leto 
N+7

SKUPAJ

Uradniki/Začasni uslužbenci (razredi AD)

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

Uradniki/Začasni uslužbenci (razredi AST)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pogodbeni uslužbenci

Napoteni nacionalni strokovnjaki

SKUPAJ

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

0,152

1,216

Potrebe po odobritvah za upravne zadeve se krijejo z odobritvami, ki so že dodeljene za upravljanje ukrepa in/ali so bile prerazporejene znotraj institucije, po potrebi skupaj z dodatnimi viri, ki se lahko pristojni instituciji dodelijo v postopku letnega proračunskega postopka glede na proračunske omejitve.

Potrebe po osebju (EPDČ):

Leto 
N 10

Leto 
N+1

Leto 
N+2

Leto 
N+3

Leto 
N+4

Leto 
N+5

Leto 
N+6

Leto 
N+7

SKUPAJ

Uradniki/Začasni uslužbenci (razredi AD)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Uradniki/Začasni uslužbenci (razredi AST)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pogodbeni uslužbenci

Napoteni nacionalni strokovnjaki

SKUPAJ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Potrebe po človeških virih se krijejo z osebjem institucij, ki je že dodeljeno za upravljanje ukrepa in/ali je bilo prerazporejeno znotraj institucije, po potrebi skupaj z dodatnimi viri, ki se lahko pristojni instituciji dodelijo v postopku letnega proračunskega postopka glede na proračunske omejitve.

3.2.4Skladnost z veljavnim večletnim finančnim okvirom 

XPredlog/pobuda je v skladu z veljavnim večletnim finančnim okvirom.

Za predlog/pobudo je potrebna sprememba zadevnega razdelka večletnega finančnega okvira.

Pojasnite zahtevano spremembo ter navedite zadevne proračunske vrstice in ustrezne zneske.

[…]

Za predlog/pobudo je potrebna uporaba instrumenta prilagodljivosti ali sprememba večletnega finančnega okvira 11 .

Pojasnite te zahteve ter navedite zadevne razdelke in proračunske vrstice ter ustrezne zneske.

[…]

3.2.5Udeležba tretjih oseb pri financiranju 

V predlogu/pobudi ni načrtovano sofinanciranje tretjih oseb.

3.3Ocenjene posledice za prihodke 

XPredlog/pobuda nima finančnih posledic za prihodke.

Predlog/pobuda ima finančne posledice, kot je pojasnjeno v nadaljevanju:

za lastna sredstva,

za druge prihodke.

navedite, ali so prihodki dodeljeni za odhodkovne vrstice v mio.

v mio. EUR (na tri decimalna mesta natančno)

Prihodkovna proračunska vrstica

Odobritve na voljo za tekoče proračunsko leto

Posledice predloga/pobude 12

leto 
N

leto 
N+1

leto 
N+2

leto 
N+3

Vstavite ustrezno število let glede na trajanje posledic (gl. točko 1.6)

Člen ………….

Za razne namenske prejemke navedite zadevne odhodkovne proračunske vrstice.

[…]

Navedite metodo za izračun posledic za prihodke.

[…]

_____________

(1)    Po členu 58(2)(a) oz. (b) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.
(2)    Pojasnila o načinih upravljanja in sklici na Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 so na voljo na spletišču BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(3)    Dif. = diferencirana sredstva / nedif. = nediferencirana sredstva.
(4)    Efta: Evropsko združenje za prosto trgovino.
(5)    Države kandidatke in po potrebi potencialne kandidatke z Zahodnega Balkana.
(6)    Leto N je leto začetka izvajanja predloga/pobude. Nadomestite „N“ s pričakovanim prvim letom izvajanja (na primer: 2021). Naredite isto za naslednja leta.
(7)    Realizacije so dobavljeni proizvodi in opravljene storitve (npr. število financiranih izmenjav študentov, število kilometrov novozgrajenih cest …).
(8)    Kakor je opisan v točki 1.4.2 „Specifični cilji …“.
(9)    Leto N je leto začetka izvajanja predloga/pobude. Nadomestite „N“ s pričakovanim prvim letom izvajanja (na primer: 2021). Naredite isto za naslednja leta.
(10)    Leto N je leto začetka izvajanja predloga/pobude. Nadomestite „N“ s pričakovanim prvim letom izvajanja (na primer: 2021). Naredite isto za naslednja leta.
(11)    Glej člena 11 in 17 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020.
(12)    Pri tradicionalnih lastnih sredstvih (carine, prelevmani na sladkor) se navedejo neto zneski, tj. bruto zneski po odbitku 20 % stroškov pobiranja.