Bruselj, 7.9.2021

COM(2021) 538 final

POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU

14. FINANČNO POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o EVROPSKEM KMETIJSKEM JAMSTVENEM SKLADUPRORAČUNSKO LETO 2020

{SWD(2021) 239 final}


Kazalo

1.PRORAČUNSKI POSTOPEK

1.1    Predlog proračuna za leto 2020 in dopolnilno pismo št. 1/2020    

1.2    Sprejetje proračuna za leto 2020    

1.3    Namenski prejemki za EKJS    

2.LIKVIDNOSTNI POLOŽAJ IN UPRAVLJANJE ODOBRITEV

2.1    Upravljanje odobritev    

2.1.1    Odobritve, ki so na voljo za proračunsko leto 2020    

2.1.2    Izvrševanje odobritev, ki so na voljo za proračunsko leto 2020    

2.1.3    Proračunsko izvrševanje izglasovanih odobritev – odhodki Komisije v okviru neposrednega upravljanja    

2.2    Mesečna plačila    

2.2.1    Mesečna plačila državam članicam v okviru deljenega upravljanja    

3.IZVRŠEVANJE PRORAČUNA EKJS ZA LETO 2020

3.1    Poraba odobritev za EKJS    

3.2    Pripombe k izvrševanju proračuna    

3.2.1    Poglavje 05 02: Intervencije na kmetijskih trgih    

3.2.2    Poglavje 05 03: Neposredna plačila    

3.2.3    Poglavje 05 04: Razvoj podeželja    

3.2.4    Poglavje 05 07: Revizija odhodkov za kmetijstvo    

3.2.5    Poglavje 05 08: Strategija in usklajevanje politike    

4.IZVAJANJE NAMENSKIH PREJEMKOV ZA EKJS

Priloge (glej ločeni dokument):

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3-I

Priloga 3-II

Priloga 4

Proračunski postopek za leto 2020 – odobritve EKJS

Analiza izvrševanja proračuna EKJS – proračunsko leto 2020

Analiza izvrševanja proračuna EKJS – proračunsko leto 2020. Namenski prejemki. C4

Analiza izvrševanja proračuna EKJS – proračunsko leto 2020. Namenski prejemki. C5

Izvrševanje proračuna EKJS po členih in državah članicah – proračunsko leto 2020

Opomba: Temu poročilu je priložen podroben delovni dokument služb Komisije. Celotno besedilo tega delovnega dokumenta (v angleščini) in priložene preglednice (v angleščini) bodo na voljo tudi na spletnem mestu Europa, in sicer na strani GD za kmetijstvo ( https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds/eagf-reports_sl ).

1.PRORAČUNSKI POSTOPEK 1

1.1Predlog proračuna za leto 2020 in dopolnilno pismo št. 1/2020

Komisija je 5. julija 2019 sprejela predlog proračuna za leto 2020. Odobritve za prevzem obveznosti, predlagane za EKJS, so skupaj znašale 43 531,8 milijona EUR. Svet je svoje stališče o predlogu proračuna za leto 2020 sprejel 3. septembra 2019 in odobritve za prevzem obveznosti za EKJS zmanjšal za 239,9 milijona EUR. Evropski parlament je svoje stališče sprejel 23. oktobra 2019 in odobritve za prevzem obveznosti za EKJS v primerjavi s predlogom proračuna povečal za 32 milijonov EUR.

Komisija je 15. oktobra 2019 objavila dopolnilno pismo št. 1 k predlogu proračuna za leto 2020 in potrebe po obveznostih v primerjavi s predlogom proračuna povečala za 304,3 milijona EUR. Vendar so bile te dodatne potrebe več kot nadomeščene s povečanjem namenskih prejemkov za 354 milijonov EUR, ki naj bi bili na voljo v letu 2020. Zato so se zahtevane odobritve za prevzem obveznosti za EKJS v dopolnilnem pismu zmanjšale za 49,7 milijona EUR v primerjavi s predlogom proračuna.

Spravni odbor, sestavljen iz poslancev Evropskega parlamenta in članov Sveta, se je o skupnem besedilu dogovoril 20. novembra 2019.

1.2Sprejetje proračuna za leto 2020

Svet in Evropski parlament sta proračun za leto 2020 razglasila za sprejetega 25. oziroma 27. novembra 2019. Skupne odobritve za prevzem obveznosti za EKJS so v proračunu znašale 43 410,1 milijona EUR, odobritve plačil pa 43 380,0 milijona EUR.

Razlika med odobritvami za prevzem obveznosti in odobritvami plačil nastane, ker so za nekatere ukrepe, ki jih neposredno izvaja Komisija, uporabljena diferencirana sredstva. Ti ukrepi se v glavnem nanašajo na ukrepe za promocijo kmetijskih proizvodov in strategijo politike ter usklajevalne ukrepe za kmetijstvo.

Pri izglasovanih odobritvah za prevzem obveznosti za EKJS za področje politike 05 (kmetijstvo in razvoj podeželja), ki so znašale 43 410,1 milijona EUR, je bil znesek v višini 2 530,1 milijona EUR predviden za intervencije na kmetijskih trgih iz poglavja 05 02, znesek v višini 40 621,0 milijona EUR za neposredna plačila iz poglavja 05 03, znesek v višini 205,9 milijona EUR za revizijo odhodkov za kmetijstvo iz poglavja 05 07, znesek v višini 41,4 milijona EUR pa za strategijo in usklajevanje politike iz poglavja 05 08.

Več podrobnosti o tem je v Prilogi 1.

1.3Namenski prejemki za EKJS 2

V skladu s členom 43 Uredbe (EU) št. 1306/2013 o financiranju skupne kmetijske politike 3 so prihodki, ki izvirajo iz finančnih popravkov na podlagi sklepov o finančni potrditvi ali potrditvi skladnosti, iz nepravilnosti in iz dajatev na mleko, določeni kot namenski prejemki za financiranje odhodkov EKJS. Namenski prejemki se lahko v skladu s temi pravili uporabijo za financiranje katerih koli odhodkov EKJS. Če se del teh prihodkov ne porabi, se neporabljeni del samodejno prenese v naslednje proračunsko leto.

Ob pripravi proračuna za leto 2020 je bila pripravljena ocena prihodkov tako za znesek, ki naj bi se po pričakovanjih zbral med proračunskim letom 2020, kot tudi za znesek, ki naj bi se po pričakovanjih prenesel iz proračunskega leta 2019 v proračunsko leto 2020. Ta ocena je znašala 1 071 milijonov EUR in je bila upoštevana, ko je proračunski organ sprejel proračun za leto 2020. Zlasti:

¾prihodki, ki izhajajo iz popravkov pri potrditvi in iz nepravilnosti, so bili ocenjeni na 592 milijonov EUR oziroma 127 milijonov EUR, pri čemer prihodki iz dajatev na mleko niso bili pričakovani. Tako je bil skupni znesek namenskih prejemkov, ki naj bi se po pričakovanjih zbrali med proračunskim letom 2020, ocenjen na 719 milijonov EUR;

¾namenski prejemki, ki naj bi se po pričakovanjih prenesli iz proračunskega leta 2019 v proračunsko leto 2020, pa so bili ocenjeni na 352 milijonov EUR.

V proračunu za leto 2020 so bili ti prvotno ocenjeni prihodki v višini 1 071 milijonov EUR namenjeni dvema shemama, in sicer:

¾150 milijonov EUR za operativne sklade za organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave;

¾921 milijonov EUR za shemo osnovnega plačila (neposredna plačila).

Za ti shemi skupni znesek izglasovanih odobritev proračunskega organa in namenskih prejemkov ustreza skupni oceni razpoložljivih odobritev v višini:

¾849 milijonov EUR za operativne sklade za organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave;

¾17 038 milijonov EUR za shemo osnovnega plačila (neposredna plačila).2.LIKVIDNOSTNI POLOŽAJ IN UPRAVLJANJE ODOBRITEV 

2.1Upravljanje odobritev 

2.1.1Odobritve, ki so na voljo za proračunsko leto 2020 

V EUR

Odhodkovni del proračuna (1)

Odobritve za prevzem obveznosti

Odobritve plačil

Del proračuna, ki se nanaša na prihodke (namenski prejemki) (2)

Napovedi

1. Začetne odobritve za EKJS, od tega:

43 410 105 687,00

43 380 031 798,00

1. Sklepi o potrditvi

592 000 000,00

1a. Odobritve v okviru deljenega upravljanja

43 245 200 000,00

43 245 200 000,00

2. Nepravilnosti

127 000 000,00

1b. Odobritve v okviru neposrednega upravljanja

164 905 687,00

134 831 798,00

3. Presežna dajatev od proizvajalcev mleka

2. Sprememba proračuna

48 655 078,00

48 655 078,00

Napoved namenskih prejemkov skupaj

719 000 000,00

3. Prerazporeditve v/iz EKJS v zadevnem letu

–9 639 000,00

4. Končne odobritve za EKJS, od tega:

43 458 760 765,00

43 419 047 876,00

4a. Odobritve v okviru deljenega upravljanja

43 298 480 078,00

43 298 480 078,00

4b. Odobritve v okviru neposrednega upravljanja

160 280 687,00

120 567 798,00

(1)    Odobritve, vnesene v proračun za leto 2020 po odbitku pričakovanih namenskih prejemkov, ki naj bi se zbrali v letu 2020, in tistih, ki so bili preneseni iz leta 2019 v leto 2020 v skladu s členom 12 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

(2)    Namenski prejemki: namenski prejemki, ki naj bi se zbrali med proračunskim letom. Zneski prihodkov niso vpisani v vrstico prihodkov (p. m.), vendar je napovedani znesek naveden v proračunskih opombah.

2.1.2Izvrševanje odobritev, ki so na voljo za proračunsko leto 2020

V EUR

Izvrševanje odobritev za prevzem obveznosti

Izvrševanje odobritev plačil

Deljeno upravljanje (1)

44 156 243 297,63

44 156 243 297,63

Odhodki v okviru neposrednega upravljanja

158 591 816,48

98 309 811,62

Skupaj

44 314 835 114,11

44 254 553 109,25

(1)    Znesek prevzetih obveznosti. Obveznosti in plačila, od katerih je odštet znesek namenskih prejemkov v višini 580 665 888,61 EUR (glej točko 4 in Prilogo 3-I), ki so bili prejeti za deljeno upravljanje: 43 575 577 409,02 EUR.

Za proračunsko leto 2020 je znesek dejansko porabljenih odobritev za prevzem obveznosti znašal 44 314 835 114,1 EUR, znesek dejansko porabljenih odobritev plačil pa 44 254 553 109,3 EUR. Več podrobnosti o izvrševanju odobritev v okviru deljenega upravljanja je v oddelku 3.2 spodaj.

2.1.3Proračunsko izvrševanje izglasovanih odobritev – odhodki Komisije v okviru neposrednega upravljanja 

V EUR

Odhodki v okviru neposrednega upravljanja

Odobritve za prevzem obveznosti

Odobritve plačil

Prenos v leto 2021 (2)

Odobritve (C1)(1)

160 280 687,00

120 567 798,00

Izvrševanje (C1)

158 591 816,48

98 309 811,62

17 490 660,00

Črtane odobritve

1 688 870,52

4 767 326,38

(1)    C1 označuje izglasovane proračunske odobritve. Ta znesek vključuje prerazporeditve v „deljeno upravljanje“ v znesku 4 625 000,00 EUR za odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil ter prerazporeditve „iz“ EKJS v skupnem znesku –9 639 000,00 EUR za odobritve plačil.

(2)    Prenos v leto 2021 samo za nediferencirana sredstva.

Razpoložljive odobritve za prevzem obveznosti za odhodke v okviru neposrednega upravljanja v proračunu za leto 2020 so znašale 160,3 milijona EUR. V letu 2020 so bile prevzete obveznosti v višini 158,6 milijona EUR. Razlika v teh odobritvah, ki je znašala 1,7 milijona EUR, se je črtala.

Večina odobritev EKJS za odhodke Komisije v okviru neposrednega upravljanja je diferenciranih sredstev.

Samodejni prenos v leto 2021, ki se nanaša samo na nediferencirana sredstva, znaša 17,5 milijona EUR.

2.2Mesečna plačila 

2.2.1Mesečna plačila državam članicam v okviru deljenega upravljanja

2.2.1.1Mesečna plačila za pokrivanje odhodkov

Člen 18(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 določa, da „Komisija izvrši mesečna plačila za odhodke, ki so jih izvršile akreditirane plačilne agencije [držav članic] v referenčnem mesecu“. Mesečna plačila se vsaki državi članici izplačajo najpozneje tretji delovni dan drugega meseca, ki sledi mesecu, v katerem so bili odhodki izvršeni.

Mesečna plačila so povračilo neto odhodkov (po odbitku prihodkov), ki so bili že izvršeni, in so na voljo na podlagi mesečnih izjav, ki jih pošiljajo države članice 4 . Preverjanja in popravki mesečnega knjiženja odhodkov in prihodkov se opravljajo na podlagi teh izjav. Poleg tega bodo ta plačila postala dokončna, potem ko bo Komisija opravila preverjanja v okviru postopka računovodske potrditve obračunov.

Plačila, ki so jih države članice izvršile od 16. oktobra 2019 do 15. oktobra 2020, so zajeta v sistemu za mesečna plačila.

Skupni znesek izvršenih mesečnih plačil za celotno proračunsko leto je znašal 44 011,7 milijona EUR. Ob upoštevanju izterjanih zneskov iz sklepov o potrditvi in povračil zneskov, ki so bili začasno prekinjeni, je bilo državam članicam dejansko izplačanih 43 707,2 milijona EUR.

2.2.1.2Sklepi o mesečnih plačilih

Komisija je sprejela sklep o plačilu za vsako od dvanajstih obdobij proračunskega leta. Poleg tega je decembra sprejela dodaten sklep, s katerim je prilagodila skupne odhodke za navedeno proračunsko leto.

3.IZVRŠEVANJE PRORAČUNA EKJS ZA LETO 2020

3.1Poraba odobritev za EKJS

Izvrševanje odobritev za EKJS je znašalo 44 314,8 milijona EUR 5 . Ta odhodek je bil financiran iz začetnih proračunskih odobritev ter z uporabo zneska namenskih prejemkov za EKJS in zneska iz spremembe proračuna št. 9. Znesek namenskih prejemkov za EKJS je sestavljen iz celotnega zneska 348,2 milijona EUR, prenesenega iz leta 2019, in dela namenskih prejemkov, zbranih leta 2020, v višini 525,2 milijona EUR od skupno 580,7 milijona EUR. Na področju politike 05 so odhodki EKJS za tržne ukrepe znašali 2 662,3 milijona EUR, za neposredna plačila pa 41 396,3 milijona EUR.

Za podrobne informacije o izvrševanju proračuna po področjih politike glej Prilogo 2.

V Prilogi 4 je prikazana razčlenitev odhodkov za tržne ukrepe, neposredna plačila in revizijo odhodkov za kmetijstvo po postavkah, viru sredstev in državah članicah.

3.2Pripombe k izvrševanju proračuna

V nadaljevanju je na podlagi podrobnih podatkov iz prilog 2, 3-I in 3-II podano kratko pojasnilo o izvrševanju proračunskih odobritev in uporabi namenskih prejemkov. V tem oddelku niso opisane proračunske vrstice s stopnjo izvrševanja, ki je zelo blizu zneskom, predvidenim v proračunu.

3.2.1Poglavje 05 02: Intervencije na kmetijskih trgih

3.2.1.1Uvod

Skupno izvrševanje (v odobritvah za prevzem obveznosti) za to poglavje je znašalo 2 662,3 milijona EUR, financiralo pa se je z izglasovanimi odobritvami v višini 2 530,1 milijona EUR in namenskimi prejemki v višini 83,7 milijona EUR. S slednjimi so se krili odhodki, ki so nastali v sektorju sadja in zelenjave (za podrobne informacije glej točko 3.2.1.2). Pri postavkah, pri katerih so potrebe presegale proračunske odobritve, so se dodatni odhodki krili s prerazporeditvami iz drugih proračunskih postavk ali s spremembo proračuna št. 9/2020. Pri tržnih ukrepih, pri katerih proračunske odobritve niso bile porabljene v celoti, so se razpoložljive odobritve prerazporedile v druge proračunske vrstice v okviru EKJS za potrebno kritje dodatnih odhodkov (za podrobne informacije o izvedenih prerazporeditvah glej Prilogo 2).

3.2.1.2Člen 05 02 08: Sadje in zelenjava 

Za kritje proračunskih potreb ukrepov za ta sektor so bile na voljo odobritve v skupni višini 902,7 milijona EUR. Proračunski organ je izglasoval odobritve v višini 700,5 milijona EUR, ker je upošteval ocenjene namenske prejemke za ta sektor (150 milijonov EUR). Poleg tega je bilo v proračunskem letu 2020 69,8 milijona EUR prerazporejenih iz drugih proračunskih vrstic istega poglavja. Obenem se je proračun s spremembo proračuna št. 9/2020 okrepil za 48,7 milijona EUR. Odhodki držav članic so leta 2020 znašali 902,7 milijona EUR.

3.2.1.3Člen 05 02 09: Proizvodi sektorja za pridelavo grozdja 

V proračunu so bile za kritje ocenjenih potreb vseh ukrepov za ta sektor predvidene odobritve v višini 1 026,1 milijona EUR. Izvedena je bila prerazporeditev v višini 30,6 milijona EUR za kritje skupnega izvrševanja v višini 1 056,7 milijona EUR. Odhodki vključujejo tudi podporne ukrepe, ki so bili sprejeti sredi leta 2020 za ublažitev učinkov pandemije COVID-19 na vinski sektor, zlasti 250,2 milijona EUR za ukrepe krizne destilacije in 21,1 milijona EUR za ukrepe kriznega skladiščenja.

3.2.1.4Člen 05 02 10: Spodbujanje

Kar zadeva plačila držav članic za promocijske ukrepe, je bila premajhna poraba v višini 9,3 milijona EUR v primerjavi s proračunskimi potrebami predvsem posledica pandemije COVID-19. Razlika je bila prerazporejena v druge proračunske člene.

Evropska komisija je glede promocijskih ukrepov v okviru svojega neposrednega upravljanja prevzela obveznosti za celotni znesek (100,9 milijona EUR), ki je za te dejavnosti predviden v proračunu.

3.2.1.5Člen 05 02 11: Drugi rastlinski proizvodi

V proračunu so bile predvidene odobritve v višini 234,4 milijona EUR, od tega 232 milijonov EUR za POSEI (brez neposrednih plačil) v proračunski postavki 05 02 11 04. Zunaj proračunskega člena je bilo prerazporejenih 6,7 milijona EUR.

3.2.1.6Člen 05 02 12: Mleko in mlečni izdelki

V proračunu so bile za kritje potreb vseh ukrepov za ta sektor predvidene skupne razpoložljive odobritve v višini 0,1 milijona EUR, izvrševanje pa je znašalo 1 milijon EUR.

Zlasti je bilo izvedeno povečanje proračuna v višini 0,9 milijona EUR, predvsem za ukrepe skladiščenja masla in smetane. Z manjšimi zneski so bili okrepljeni tudi drugi ukrepi, mleko za šole in ukrepi skladiščenja posnetega mleka v prahu.

3.2.1.7Člen 05 02 13: Goveje in telečje meso 

V proračunu je bilo za kritje odhodkov za izredni ukrep za ta sektor predvidenih 50 milijonov EUR (vrstica 99) za druge ukrepe. Zadevna država članica je uporabila skoraj celotno višino zneska tega ukrepa, preostali znesek (0,5 milijona EUR) pa je bil prerazporejen zunaj navedenega člena. Na navedeni proračunski člen so vplivali tudi ukrepi zasebnega skladiščenja, sprejeti v okviru pandemije COVID-19. V proračunu za leto 2020 niso bile predvidene odobritve za ukrepe skladiščenja govejega in telečjega mesa, nastalo pa je nekaj odhodkov (0,1 milijona EUR).

3.2.1.8Člen 05 02 15: Prašičje meso, jajca in perutninsko meso ter čebelarski in drugi živalski izdelki

V proračunu so bile za kritje potreb vseh ukrepov iz tega člena predvidene odobritve v višini 71 milijonov EUR. Odhodki držav članic so znašali samo 50,0 milijona EUR. Razlika v višini 21 milijonov EUR je bila prerazporejena v druge proračunske člene.

Odhodki za posebno pomoč za čebelarstvo so znašali 36,5 milijona EUR v primerjavi z napovedanimi potrebami v višini 39 milijona EUR, vključenimi v proračun.

V okviru „drugih ukrepov“ je bilo 18,5 milijona EUR razporejenih zunaj člena zaradi majhne uporabe izrednih ukrepov v zvezi z izbruhi aviarne influence v eni državi članici.

3.2.1.9Člen 05 02 18: Sheme šolske prehrane

Odhodki za sheme šolske prehrane so znašali 162,1 milijona EUR v primerjavi z napovedanimi potrebami v višini 215,0 milijona EUR, vključenimi v proračun. Razlika (52,9 milijona EUR) je bila prerazporejena zunaj člena za kritje drugih odhodkov EKJS. Nižja poraba kaže na praktične posledice pandemije COVID-19 na izvajanje teh shem, zlasti na razdeljevanje mlečnih izdelkov ter sadja in zelenjave v šolskem letu 2019/2020.

3.2.2Poglavje 05 03: Neposredna plačila

Proračunsko leto 2020 je bilo peto leto izvajanja reformiranih neposrednih plačil, kot so bila sprejeta pri reformi skupne kmetijske politike leta 2013. Skupna plačila za to proračunsko poglavje so znašala 41 396,4 milijona EUR. To vključuje 462,5 milijona EUR za povračilo neposrednih plačil kmetom v zvezi s finančno disciplino, financirano iz zneska v višini 466,8 milijona EUR, prenesenega iz leta 2019 (za podrobne informacije glej točko 3.2.2.4). Preostala izvedena plačila (40 934,0 milijona EUR) so se financirala z izglasovanimi odobritvami (40 621 milijona EUR) in namenskimi prejemki (1 312 milijona EUR). S slednjimi se je kril del odhodkov, ki so nastali za shemo osnovnega plačila.

Skupne neporabljene odobritve so znašale 537,7 milijona EUR, od teh pa je bilo 533,5 milijona EUR prenesenih v finančno leto 2021. To vključuje neporabljeni znesek rezerve za krizne razmere v višini 478 milijonov EUR, ki ustreza znesku dejansko uporabljene finančne discipline v letu 2020, prerazporejenemu v proračunski člen 05 03 09 in nato prenesenemu v leto 2021 za povračila držav članic zadevnim kmetom. Preostanek namenskih prejemkov, zbranih v letu 2020 (55,5 milijona EUR), je bil prenesen v leto 2021. Pri postavkah, pri katerih so potrebe presegale izglasovane proračunske odobritve, so se dodatni odhodki krili s prerazporeditvami izglasovanih odobritev iz drugih proračunskih postavk ali s prerazporeditvami namenskih prejemkov.

Komisija je v luči krize zaradi COVID-19 sprejela sveženj za zagotavljanje višjih predplačil za neposredna plačila in prilagodljivejšega nadzora.

3.2.2.1Člen 05 03 01: Nevezana neposredna plačila

Glavne sheme, financirane z odobritvami iz tega člena, so shema enotnega plačila na površino, shema osnovnega plačila, plačilo za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje, prerazporeditveno plačilo in plačilo za mlade kmete. Vsa pomoč v okviru shem pomoči iz tega člena se plača neodvisno od proizvodnje, vendar pod nekaterimi pogoji, npr. ob upoštevanju navzkrižne skladnosti. Razpoložljive odobritve v letu 2020 za nevezana neposredna plačila so znašale 35 459,3 milijona EUR, vključno z odobritvami v višini 34 574,0 milijona EUR, ki jih je izglasoval proračunski organ, prenosi iz členov in poglavij v višini 40,1 milijona EUR in namenskimi prejemki v višini 845,2 milijona EUR. Odhodki držav članic za vse sheme v tem členu so znašali 35 403,7 milijona EUR, kar je 99,8 % razpoložljivih odobritev.

3.2.2.2Člen 05 03 02: Druga neposredna plačila

Z odobritvami iz tega člena so se krili odhodki za „druga neposredna plačila“. To vključuje sheme, pri katerih še vedno lahko obstaja povezava med plačilom in proizvodnjo, in sicer pod točno določenimi pogoji in znotraj jasno opredeljenih meja. Zaradi reforme leta 2013 sta bili shemi, dodani v okviru tega člena, prostovoljna vezana podpora in shema za male kmete, iz več vrstic pa so se krila le sorazmerno manjša preostala plačila za potekle sheme.

Proračun za leto 2020 je vključeval odobritve v višini 5 569,0 milijona EUR za ta proračunski člen. Odhodki držav članic so znašali 5 530,0 milijona EUR, kar je nekoliko manj od odobritev, vnesenih v proračun.

3.2.2.3Člen 05 03 09: Povračilo neposrednih plačil v zvezi s finančno disciplino

Proračunski organ temu členu ni dodelil nobenih odobritev. Ta člen je namenjen zbiranju izglasovanih odobritev brez prevzetih obveznosti v zvezi z neporabljeno rezervo za krizne razmere, prenesenih za financiranje povračila finančne discipline, uporabljene za neposredna plačila 6 .

Od zneska 466,8 milijona EUR, ki ustreza znesku finančne discipline, uporabljene v proračunskem letu 2019, in ki je bil prenesen v proračun za leto 2020 za povračilo, so države članice povrnile 462,5 milijona EUR. Razlika v višini 4,3 milijona EUR se je vrnila v proračun za leto 2020, da se na podlagi spremembe proračuna v naslednjem proračunskem letu povrne državam članicam.

3.2.2.4Člen 05 03 10: Rezerva za krizne razmere v kmetijskem sektorju

Odobritve iz tega člena so namenjene kritju odhodkov za ukrepe, ki jih je treba sprejeti za obvladovanje večjih kriz, ki vplivajo na kmetijsko proizvodnjo ali distribucijo. Rezerva za krizne razmere se vzpostavi z uporabo znižanja neposrednih plačil prek mehanizma finančne discipline na začetku vsakega leta v skladu s členoma 25 in 26 Uredbe (EU) št. 1306/2013 ter členom 8 Uredbe (EU) št. 1307/2013 7 . V letu 2020 rezerva za krizne razmere v višini 478,0 milijona EUR ni bila porabljena.

Zato so se ob koncu leta 2020 izglasovane odobritve brez prevzetih obveznosti, ki so ustrezale znesku dejansko uporabljene finančne discipline za leto zahtevka 2019, prerazporedile v proračunski člen 05 03 09, da bi se prenesle v naslednje proračunsko leto za povračilo finančne discipline, naložene kmetom v koledarskem letu 2020.

3.2.3Poglavje 05 04: Razvoj podeželja

Končni neto znesek, izterjan na podlagi člena 05 04 01 (Zaključek programa za razvoj podeželja, ki se financira iz Jamstvenega oddelka EKUJS – Programsko obdobje 2000 do 2006), je znašal 0,4 milijona EUR.

3.2.4Poglavje 05 07: Revizija odhodkov za kmetijstvo

3.2.4.1Člen 05 07 01: Nadzor odhodkov za kmetijstvo

Ta člen vključuje ukrepe, sprejete za krepitev sredstev za preglede na kraju samem in za izboljšanje sistemov preverjanja, da se zmanjša tveganje goljufij in nepravilnosti v škodo proračuna Unije. Vključuje tudi odhodke za financiranje morebitnih računovodskih popravkov in popravkov v zvezi s skladnostjo v korist držav članic.

Evropska unija je neposredno financirala nakup satelitskih posnetkov v okviru integriranega administrativnega in kontrolnega sistema v višini 11,2 milijona EUR.

Popravki v korist držav članic po finančni potrditvi obračunov so znašali 5,4 milijona EUR, kar pomeni, da so bili manjši od zneska v višini 17,4 milijona EUR, predvidenega v proračunu.

Popravki v korist držav članic po potrditvi skladnosti obračunov so bili nekoliko večji od pričakovanih, pri čemer so znašali 186,5 milijona EUR namesto 176,6 milijona EUR, predvidenega v proračunu.

3.2.4.2Člen 05 07 02: Poravnava sporov

Odobritve iz tega člena so namenjene kritju odhodkov, za katere bi bila na podlagi odločitve sodišča lahko odgovorna Komisija, vključno s stroški poravnave odškodninskih zahtevkov in obresti. V proračunu za leto 2020 so bile predvidene odobritve v višini 1,0 milijona EUR, od katerih je bilo izvršenih 0,3 milijona EUR. Preostale odobritve so bile prerazporejene v druge postavke proračuna.

3.2.5Poglavje 05 08: Strategija in usklajevanje politike 

Sredstva, za katera so bile prevzete obveznosti v okviru tega poglavja, so znašala 35,1 milijona EUR, predvidena sredstva v proračunu pa so znašala 41,4 milijona EUR. Znesek v višini 5 milijonov EUR je bil prerazporejen za kritje potreb zunaj tega poglavja.

4.IZVAJANJE NAMENSKIH PREJEMKOV ZA EKJS 

Namenski prejemki, dejansko preneseni iz leta 2019 v leto 2020, so znašali 348,2 milijona EUR in so bili v skladu s členom 14 finančne uredbe v celoti porabljeni za financiranje odhodkov proračunskega leta 2020. Kot je prikazano v Prilogi 3-II, je ta znesek kril odhodke v višini 46,1 milijona EUR za operativne sklade za organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave ter odhodke v višini 302,1 milijona EUR za shemo osnovnega plačila.

 

Kot je prikazano v Prilogi 3-I, so namenski prejemki, zbrani v letu 2020, znašali 580,7 milijona EUR in izhajali iz:

¾postopka popravkov pri potrditvi v višini 450,9 milijona EUR,

¾prejemkov na podlagi nepravilnosti v višini 127,9 milijona EUR,

¾prejemkov iz dajatev na mleko v višini 1,9 milijona EUR.

Iz namenskih prejemkov, zbranih v letu 2020, so bili uporabljeni naslednji zneski:

¾369,7 milijona EUR v okviru sheme osnovnega plačila (neposredna plačila).

¾117,9 milijona EUR za plačila za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje (neposredna plačila).

¾37,6 milijona EUR za operativne sklade za organizacije proizvajalcev.

Preostanek namenskih prejemkov, zbranih v letu 2020 (55,5 milijona EUR), je bil samodejno prenesen v proračun za leto 2021.

Za podrobne informacije glej prilogi 3-I in 3-II.

(1)    Ta postopek je predstavljen v Prilogi 1.
(2)    Ti zneski niso vpisani v proračunske vrstice prihodkov (člen 670 za namenske prejemke za EKJS) z navedbo „p. m.“ (pro memoria), vendar je napovedani znesek omenjen v proračunskih opombah za ta člen.
(3)    UL L 347, 20.12.2013, str. 549.
(4)    Te mesečne izjave o odhodkih države članice pošljejo 12. dan v mesecu N + 1.
(5) Ta znesek vključuje povračilo finančne discipline v zvezi z rezervo za krizne razmere v kmetijskem sektorju, preneseno iz leta 2019, ter namenske prejemke.
(6)    Te odobritve se lahko prenesejo v skladu s členom 12(2), prvi pododstavek, točka (d) in tretji pododstavek, Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, ter se v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 dajo na voljo državam članicam za povračilo končnim prejemnikom, za katere se v proračunskem letu, v katero se odobritve prenesejo, uporablja finančna disciplina v skladu s členom 26, odstavki (1) do (4), Uredbe.
(7)    UL L 347, 20.12.2013, str. 608.

Bruselj, 7.9.2021

COM(2021) 538 final

PRILOGE

k

POROČILU KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU

14. FINANČNO POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU o EVROPSKEM KMETIJSKEM JAMSTVENEM SKLADU
PRORAČUNSKO LETO 2020
{SWD(2021) 239 final}