3.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

CI 219/1


Obvestilo o odlogu začetka uporabe določb o prostem dostopu iz uredbe MiFIR v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na borzi

(2020/C 219 I/01)

Člen 54(2) Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (1) (v nadaljnjem besedilu: MiFIR) določa prehodno obdobje, v katerem se člen 35 ali 36 MiFIR ne uporablja za centralne nasprotne stranke ali mesta trgovanja, ki so zaprosili za uporabo te prehodne ureditve v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na borzi.

To prehodno obdobje se izteče 3. julija 2020. Trenutno tržno okolje, ki ga zaznamuje visoka stopnja negotovosti in volatilnosti zaradi pandemije COVID-19, povečuje operativna tveganja za centralne nasprotne stranke in mesta trgovanja. Povečano tveganje zahteva večjo osredotočenost na neprekinjeno poslovanje, ocena prošenj za dostop pa ima lahko v sedanjem okolju negativne posledice na pravilno delovanje trgov pri trgovanju in kliringu izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na borzi. Sozakonodajalca sta se zato dogovorila, da se prehodno obdobje podaljša do 3. julija 2021.

Udeleženci na trgu morajo posledično biti obveščeni, da sta se sozakonodajalca dogovorila o podaljšanju prehodne ureditve iz člena 54(2) v zvezi s členom 35 ali 36 MiFIR, ki velja od 4. julija 2020. Podaljšanje se uporablja za tiste centralne nasprotne stranke ali mesta trgovanja, ki so pri svojih pristojnih organih zaprosili za uporabo prehodne ureditve v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti, s katerimi se trguje na borzi.


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 84.