15.5.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 169/1


SPOROČILO KOMISIJE

Smernice EU za postopno ponovno vzpostavitev turističnih storitev ter zdravstvene protokole v gostinskih in nastanitvenih obratih – COVID-19

(2020/C 169/01)

I.   Uvod

1.

Evropska komisija je 15. aprila 2020 v sodelovanju s predsednikom Evropskega sveta predstavila skupni evropski časovni načrt (1) za postopno odpravo zajezitvenih ukrepov zaradi izbruha COVID-19. V načrtu so opredeljena merila in priporočila za države članice glede pogojev za odpravo ukrepov in ponovno vzpostavitev prostega gibanja. Ukrepati bi bilo treba postopno, pri čemer je ključno upoštevati potrebo po omejevanju fizičnih stikov ter ukrepe za preprečevanje in obvladovanje okužb.

2.

Razmere na področju javnega zdravja se izboljšujejo in države članice razmišljajo o odpravi omejitvenih ukrepov v zunajbolnišničnem okolju. To bo omogočilo varno sproščanje preventivnih in zaščitnih ukrepov, zlasti splošnih omejitev potovanj.

3.

Po pričakovanjih naj bi z morebitno odpravo omejitev za dejavnosti, povezane s potovanji, državljani in državljanke postopoma ponovno začeli potovati doma in znotraj EU.

4.

Prehitro odpravljanje omejitev lahko povzroči nenaden ponoven izbruh okužb. Dokler cepivo ni na voljo, je treba potrebe in koristi potovanj in turizma pretehtati glede na tveganja ponovnega pojava primerov okužb, ki bi zahtevalo ponovno omejitev gibanja.

5.

Ob sproščanju strogih ukrepov zapore bo treba v največji možni meri ohranjati ukrepe za omejevanje medosebnih fizičnih stikov, da bi se turistične dejavnosti lahko znova začele varno opravljati, saj praviloma privabljajo ljudi z različnih geografskih območij.

6.

Varovanje zdravja državljank in državljanov, tudi turističnih delavcev in turistov, ostaja ključna prioriteta.

7.

V teh smernicah je predstavljen objektiven in nediskriminatoren skupni okvir za postopno ponovno vzpostavitev turističnih storitev, namenjen državljankam in državljanom, javnim organom, podjetjem in deležnikom, ki delujejo v turističnem sektorju.

8.

Smernice zagotavljajo merila in načela za varno in postopno ponovno vzpostavitev turističnih dejavnosti ter oblikovanje zdravstvenih protokolov v gostinskih in nastanitvenih obratih.

9.

Smernice temeljijo na nasvetih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (2). Opirajo se na skupni evropski časovni načrt za odpravo ukrepov za zajezitev COVID-19 (3) in jih je treba izvajati skupaj z njim. Upoštevati bi jih bilo treba v povezavi s smernicami, ki jih je Komisija izdala v zvezi z omejitvijo nenujnih potovanj (4), uresničevanjem prostega gibanja delavcev (5), ukrepi za upravljanje meja (6), potniki in drugimi osebami na ladjah (7) in postopno ponovno vzpostavitvijo prevoznih storitev (8), ter sporočilom „Na poti k postopnemu in usklajenemu pristopu k ponovni vzpostavitvi prostega gibanja in odpravi kontrol na notranjih mejah“ (9). Poleg tega je Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (OSHA) objavila splošne smernice za varnost in zdravje pri delu v zvezi z vrnitvijo na delovna mesta (10).

II.   Načela za varno in postopno ponovno vzpostavitev turističnih dejavnosti

10.

Države članice bi morale ob odločanju o morebitni sprostitvi strogih ukrepov v zunajbolnišničnem okolju (11) z namenom ponovne vzpostavitve turističnih dejavnosti skrbno preučiti naslednja merila:

10.i

Stopnja incidence COVID-19 je nizka

Glavni pogoj za sprostitev omejitvenih ukrepov zaradi COVID-19 v zunajbolnišničnem okolju in ponovno vzpostavitev turističnih dejavnosti so epidemiološki dokazi, da se je širjenje bolezni znatno zmanjšalo in stabiliziralo v daljšem obdobju ter da bo s povečanim številom turistov verjetno še naprej stabilno.

10.ii

Vzpostavljene zmogljivosti zdravstvenih sistemov so zadostne

Vzpostavljene zmogljivosti zdravstvenih sistemov morajo biti zadostne za lokalno prebivalstvo in turiste, tako da v primeru nenadnega povečanja števila primerov storitve primarnega zdravstvenega varstva, bolnišnične oskrbe in intenzivne nege niso preobremenjene. To bi bilo zlasti pomembno na regionalni ravni, in sicer za turistične regije, ki lahko pričakujejo večje število obiskovalcev, kot so letovišča, območja blizu plaž, znamenitosti itd., kjer zdravstvena infrastruktura morda ni v bližini. Oddaljena turistična območja imajo morda omejene zdravstvene storitve in v primeru morebitnega znatnega dodatnega števila obiskovalcev bi bilo zanje morda potrebno izvajanje dodatnih mehanizmov odzivanja, kot so leti za medicinsko evakuacijo itd. Uporabljati bi bilo treba smernice za čezmejno sodelovanje na področju zdravstvenega varstva v povezavi s krizo zaradi COVID-19 (12). Poleg tega bi morale države članice svojim državljankam in državljanom oziroma rezidentkam in rezidentom, ki so se okužili med začasnim bivanjem v drugi državi članici, omogočiti repatriacijo.

10.iii

Vzpostavljen je zanesljiv sistem nadzora in spremljanja

Pred sprostitvijo ukrepov in ponovno vzpostavitvijo turizma morajo imeti države članice vzpostavljene sisteme za spremljanje sprememb v kazalnikih zmogljivosti zdravstvenih storitev in odzivanje nanje.

Na lokalni ravni so potrebne večje zmogljivosti nadzora in spremljanja, da se prepreči vnos virusa na turistična območja prek potnikov ali njegovo širjenje z lokalnega prebivalstva na turiste, če je to ustrezno v skladu z zakonodajo EU o varstvu podatkov.

10.iv

Vzpostavljene so zmogljivosti testiranja

Ključno merilo skupnega evropskega časovnega načrta za odpravo ukrepov za zajezitev COVID-19 je zagotoviti obsežno testiranje za odkrivanje primerov in spremljanje širjenja virusa v kombinaciji s sledenjem stikov in ukrepi osamitve za upočasnitev prenosa. Pomanjkljive zmogljivosti testiranja so sprva ovirale pristope s presejanjem velikega dela prebivalstva. Za zgodnje odkrivanje primerov sta bistvena hitro testiranje in diagnosticiranje (13). Pomembno bi bilo zagotoviti, da imajo tudi obiskovalci enak dostop do testiranja.

10.v

Vzpostavljeno je sledenje stikov

Sledenje stikov je učinkovit in bistven javnozdravstveni ukrep za obvladovanje COVID-19. Njegov namen je hitro identificiranje in obvladovanje stikov z osebo, okuženo s COVID-19, da se zmanjša nadaljnji prenos. Pri takem sledenju stikov je treba omogočiti izmenjavo relevantnih informacij med državami z mednarodnim turizmom, kar po potrebi zajema tudi pripravljenost za repatriacijo državljank in državljanov. V zvezi s sledenjem stikov bo tudi pri ponovnem odprtju meja pomembno, da države članice tesno sodelujejo in se medsebojno usklajujejo. Zbiranje in shranjevanje osebnih podatkov morata biti v skladu z zadevno zakonodajo EU, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov ter Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah.

Ključni elementi sledenja stikov so podrobno opisani v nedavnih smernicah (14) Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), v povezavi z varstvom podatkov pa v usmeritvah za aplikacije, ki podpirajo boj proti pandemiji COVID-19 (15), in smernicah Evropskega odbora za varstvo podatkov (16). Komisija in države članice bodo objavile protokol o načelih interoperabilnosti, da bi zagotovile, da lahko odobrene prostovoljne aplikacije za sledenje stikov delujejo čezmejno in da so zanesljive, kadar so njihovi uporabniki v Evropi.

10.vi

Vzpostavljeni so mehanizmi za usklajevanje in komuniciranje

Bistveno je, da so vzpostavljeni mehanizmi za zagotavljanje usklajevanja in komuniciranja med organi in subjekti, ki delujejo v turističnem sektorju, ter med lokalnimi in nacionalnimi/regionalnimi vladami v državah članicah. Kadar je dovoljen čezmejni turizem, so poleg tega bistvenega pomena čezmejno usklajevanje, izmenjava informacij in komuniciranje prek uveljavljenih kanalov. Države članice bi morale pred razglasitvijo ukrepov, povezanih s ponovno vzpostavitvijo čezmejnega turističnega prometa, pravočasno obvestiti druge države članice in Komisijo ter upoštevati njihova stališča. Poleg mehanizmov, opisanih v spremnem sporočilu o ponovni vzpostavitvi prostega gibanja in odpravi kontrol na notranjih mejah, bi bilo treba za komuniciranje v skladu z zadevnimi pooblastili uporabljati Odbor za zdravstveno varnost in Svetovalni odbor za turizem ter druge obstoječe koordinacijske kanale za promet in potovanja.

Pomembno je tudi obveščanje potnikov in turistov o tveganju, tudi z digitalnimi sredstvi, pri čemer je treba zagotoviti, da so obveščeni o lokalnih razmerah, ukrepih, ki jih je treba upoštevati v primerih suma okužbe s COVID-19, o dostopu do zdravstvenega varstva itd.

11.

Sprostitev zajezitvenih ukrepov bi morala biti znanstveno utemeljena z osrednjim poudarkom na javnem zdravju ter bi se morala izvajati v usklajenem okviru, vzpostavljenem v vsaki državi članici. Ta usklajeni okvir je podlaga za ponovno odprtje podjetij in ponovno vzpostavitev storitev, povezanih s turizmom. Glede na prihajajočo poletno počitniško sezono so jasni nasveti glede javnega zdravja za turistična podjetja in destinacije bistvenega pomena.

12.

Oceniti bi bilo treba lokalno epidemiološko stanje, da se celovito presodi tveganje ponovne vzpostavitve turističnih dejavnosti ter tako prepreči prenos virusa s turistov na lokalno prebivalstvo in obratno.

13.

Uvesti je treba načrte pripravljenosti z jasnimi merili za ponovno uvedbo omejitvenih ukrepov, če je to potrebno.

14.

V priporočilih iz skupnega evropskega časovnega načrta za odpravo ukrepov za zajezitev COVID-19 so zajeta načela, ki so še posebej relevantna za turistični sektor; ta načela bi bilo treba upoštevati, ko se turistične dejavnosti začnejo znova opravljati.

15.

Ukrepe bi bilo treba odpravljati postopoma. Splošnejše ukrepe bi morali nadomestiti bolj ciljno usmerjeni ukrepi, da se družbi in turističnim dejavnostim omogoči postopna ponovna vzpostavitev, pod pogojem da se uvedejo sorazmerni in učinkoviti ukrepi za varovanje zdravja turistov in delavcev.

16.

Vrnitev na delo bi bilo treba organizirati v skladu s smernicami EU za varno vrnitev na delovno mesto (17), pri čemer bi bilo treba dati prednost manj ogroženim skupinam in sektorjem, ki lahko olajšajo gospodarsko dejavnost, ter upoštevati predpise o varnosti in zdravju pri delu, potrebne zaradi pandemije.

17.

Ukrepi za omejitev turističnih storitev ter zaščitni in preventivni ukrepi na področju zdravja bi morali biti po obsegu in trajanju omejeni na to, kar je nujno potrebno za varovanje javnega zdravja. Vsi ukrepi bi morali biti objektivni in sorazmerni, ustrezno utemeljeni, relevantni in specifični glede na obliko, nediskriminatorni ter bi morali zagotavljati enake konkurenčne pogoje na enotnem trgu.

18.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni v sodelovanju z državami članicami in Skupnim raziskovalnim središčem razvija in bo stalno posodabljal zemljevid (18) ravni prenosa COVID-19 na podnacionalni ravni. Države članice so pozvane, naj zagotavljajo podatke, da bo ta zemljevid popoln in posodobljen. To bo koristilo vsem vidikom strategij za umiritev razmer (odpiranje/zapiranje specifičnih gospodarskih sektorjev; ocenjevanje različnih strategij testiranja; ocenjevanje učinkovitosti osebnih zaščitnih ukrepov itd.). Države članice so poleg tega pozvane, naj zagotavljajo posodobljene podatke o razpoložljivih zmogljivostih glede bolnišnic, testiranja, nadzora in sledenja stikov ter objavijo merila za odpravo in uvedbo omejitev. Zemljevid prenosa in spremljevalni ukrepi so pregledno orodje za zagotavljanje informacij na ravni EU, ki naj bi jih uporabljali organi, prevozniki in deležniki v turizmu, pa tudi državljani in državljanke pri sprejemanju odgovornih individualnih odločitev o počitniških načrtih.

III.   Smernice EU za zdravstvene protokole v gostinskih in nastanitvenih obratih

19.

V tem delu smernic so predlagana načela za usmerjanje držav članic pri oblikovanju in izvajanju ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb ter protokolov za ponudnike gostinskih in nastanitvenih storitev, kot so hoteli in drugi obrati, da bi zagotovili varnejšo turistično nastanitev ter zdravje gostov in delavcev.

20.

Smernice za zdravstvene protokole niso zavezujoče. Njihov namen je zagotoviti skladnost pri razvoju in izvajanju ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb z usklajenim pristopom v regijah in državah članicah.

21.

Države članice se poziva, naj pri oblikovanju ustreznih protokolov v skladu s posebnimi nacionalnimi/regionalnimi/lokalnimi pogoji poleg priporočil in operativnih vidikov v zvezi z obvladovanjem tveganja za COVID-19, ki so jih izdali pristojni zdravstveni organi, in sicer Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) (19) ter Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) (Priloga), upoštevajo tudi te smernice.

22.

Javnozdravstveni ukrepi v turističnem sektorju bodo morali upoštevati splošne ukrepe, ki jih izvajajo pristojni organi, ter smernice za delovna mesta (20). Takšni ukrepi bodo morali upoštevati tudi zakonodajo EU o varstvu podatkov (21).

23.

Države članice se poziva, naj pri pripravi ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb ter protokolov tesno sodelujejo z deležniki in zagotovijo, da so ti protokoli prilagojeni in sorazmerni z velikostjo in naravo storitve, ki jo zagotavljajo gostinski in nastanitveni obrati. Države članice bi morale razmisliti o zagotavljanju podpore pri njihovem izvajanju.

24.

Posebno pozornost bi bilo treba nameniti ukrepom za preprečevanje in obvladovanje okužb ter protokolom, povezanim s kratkoročnimi počitnicami in drugimi vrstami nastanitve v okviru sodelovalnega gospodarstva. Te smernice in načela se v celoti uporabljajo za te vrste gostinskih in nastanitvenih storitev, njihove morebitne prilagoditve in alternative pa nikakor ne bi smele ogroziti zdravja obiskovalcev in povečati tveganja prenosa virusa.

25.

Ukrepe za varovanje zdravja gostov in delavcev v gostinskih in nastanitvenih obratih bi bilo treba redno ocenjevati in prilagajati, pri čemer bi bilo treba upoštevati vse ustrezno strokovno znanje in ugotovitve, da bi bili še naprej sorazmerni s trenutno ravnjo potreb javnega zdravja.

26.

Ko bodo na voljo nove in učinkovitejše rešitve, bi bilo treba dati prednost njihovi uvedbi, pri čemer bi bilo treba prenehati uporabljati manj učinkovite ali bolj obremenjujoče ukrepe. Upoštevati bi bilo treba načelo stroškovne učinkovitosti. To pomeni, da bi bilo treba v primerih, ko je na voljo več možnosti za doseganje istega učinka v smislu zagotavljanja zdravja gostov in delavcev, prednost dati tistim, ki so najcenejši, zlasti za mala in srednja podjetja (MSP).

27.

Za preprečevanje prenosa COVID-19 in zagotavljanje javnega zdravja bi se morala pri razvoju ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb ter protokolov v gostinskih in nastanitvenih obratih (v nadaljnjem besedilu: obrati) upoštevati naslednja vodilna načela:

(a)

Epidemiološko stanje

Glavni pogoj za ponovno izvajanje kakršne koli turistične dejavnosti je nizka stopnja incidence COVID-19 in upoštevanje vseh ostalih meril iz oddelka II. Zgoraj navedene smernice EU o načelih za varno in postopno ponovno vzpostavitev turizma so bile skrbno preučene.

(b)

Zdravje in varnost gostov in delavcev sta ključni prioriteti

Za ponovno izvajanje gostinskih in nastanitvenih storitev je bistveno, da gostje v gostinskem in nastanitvenem obratu ter delavci, ki sodelujejo pri opravljanju storitev, v čim večji meri upoštevajo ukrepe za preprečevanje okužbe in prenosa virusa. Ukrepi bi se morali tako gostom kot tudi delavcem sporočati na jasen, prepoznaven in učinkovit način, ki vključuje tudi digitalna sredstva.

(c)

Lokalne ureditve

Vzpostaviti bi bilo treba stalno usklajevanje med lokalnimi in/ali nacionalnimi javnozdravstvenimi organi ter ponudniki gostinskih in nastanitvenih storitev za zagotovitev izmenjave in izvajanja najnovejših pravil in predpisov na določenem geografskem območju ter spremljanja njihovega izvajanja.

(d)

Načrt ukrepov v primeru okužbe

Obrati bi morali imeti načrt pripravljenosti, ki vključuje ukrepe, ki jih je v primeru okužbe v obratu treba sprejeti za obdobja od odločitve o ponovnem odprtju do 14 dni po tem, ko gostje zapustijo obrat. Vsem zaposlenim bi bilo treba predstaviti poseben načrt ukrepov s podrobno navedbo vloge in odgovornosti osebja, ki bi moral biti vedno na voljo.

(e)

Usposabljanje

Vse osebje, ki dela v turističnih objektih, bi moralo biti seznanjeno s simptomi COVID-19 ter poučeno o osnovnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb. Osebje bi moralo biti usposobljeno o ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb ter ukrepih, ki bi jih bilo treba sprejeti, če se pri gostih ali članih osebja pojavijo simptomi, združljivi s COVID-19.

(f)

Upravljanje osebja

Razmisliti bi bilo treba o ukrepih, ki zmanjšujejo prisotnost osebja v obratu, kot je delo od doma za vse osebje, ki opravlja naloge, združljive z delom na daljavo.

Poleg tega bi bilo treba razmisliti o ukrepih za zmanjšanje števila fizičnih stikov in skrajšanje trajanja fizičnih stikov med osebami v obratu, vključno z izmenami pri delu in obrokih prehranjevanja ter uporabo telefonov in elektronskih komunikacijskih sredstev.

(g)

Informacije za goste

Gostje bi morali na dostopen način, tudi z digitalnimi sredstvi, pred prihodom na kraj gostinskega in nastanitvenega obrata prejeti vse potrebne informacije o vseh trenutnih navodilih lokalnih javnozdravstvenih organov pa tudi o posebnih ukrepih, ki se izvajajo ter vplivajo na njihov prihod, bivanje in odhod.

Goste bi bilo treba pred vhodom v obrat s posebnimi oznakami (informativne infografike, vključno s prilagojenimi različicami za slepe in slabovidne goste) obveščati o znakih in simptomih COVID-19 ter jim svetovati, kaj storiti, če se med njihovim bivanjem ali v 14 dneh po odhodu pojavijo simptomi. Obrat bi lahko zagotovil tudi letake s temi informacijami.

Obrati bi morali zagotoviti, da so kontaktni podatki gostov na voljo, če so potrebni za sledenje stikov. Ukrepi za sledenje stikov bi morali biti strogo omejeni za namene obravnavanja izbruha COVID-19 ter biti v skladu s skupnim naborom orodij EU mreže e-zdravje za mobilne aplikacije za podporo sledenju stikov v boju EU proti COVID-19 (22) ter usmeritvami Komisije za aplikacije (23), da se zagotovi najvišja raven zasebnosti in varstva podatkov.

(h)

Omejevanje fizičnih stikov in higiena

Obrat bi moral uvesti ciljno usmerjene ukrepe za zagotovitev, da se fizični stiki omejujejo na skupnih območjih, kjer se bodo gostje verjetno zbirali dlje časa (tj. dlje kot 15 minut), kot je na primer določitev največjega dovoljenega števila gostov v vsakem skupnem objektu (tj. v restavracijah, kavarnah, barih, avli). Razmisliti bi bilo treba o dodeljevanju terminov ali omogočitvi (digitalnega) sistema za rezervacijo terminov za obroke prehranjevanja ali obiske bazenov ali telovadnic.

Kadar fizičnih stikov ni mogoče v celoti omejiti, bi bilo treba razmisliti o alternativnih ukrepih za zaščito gostov in delavcev, kot je uporaba steklenih ali plastičnih panelov, nošenje mask itd.

Načeloma bi bilo treba na skupnih območjih celotnega obrata upoštevati medosebno razdaljo 1,5 do 2 metrov (razen za osebe, ki potujejo skupaj in so nastanjene v isti sobi), kar bi bilo treba v primerih, ko medosebne razdalje ni mogoče upoštevati, dopolniti z drugimi ukrepi (npr. nošenjem maske).

Za površine na prostem (plaže, bazene, kavarne, bare, restavracije itd.) in strežbo na prostem bi bilo treba sprejeti posebne ukrepe, ki bi omogočali omejevanje fizičnih stikov, in veljati bi morali posebni higienski ukrepi. Tudi v zaprtih prostorih, kot so velnes centri in bazeni, bi bilo treba upoštevati stroge higienske ukrepe. Vsak obrat bi moral skrbno preučiti, ali bi morali posebni objekti (npr. objekti za varstvo otrok) ostati zaprti. Večje dogodke, npr. koncerte, bi bilo treba preložiti.

Posebne ureditve za prevozne storitve, ki jih nudi obrat, kot so avtobusni prevozi, bi bilo treba izvajati v skladu s smernicami za postopno ponovno vzpostavitev prevoznih storitev in povezljivosti (24).

(i)

Ukrepi za preprečevanje in obvladovanje okužb

Poleg omejevanja fizičnih stikov bi bilo treba upoštevati posebne osebne zaščitne ukrepe ter protokole čiščenja in razkuževanja, ki bi se morali sporočati osebju in gostom ter izvajati.

Ti ukrepi vključujejo:

(i)

higieno kašljanja/kihanja:

goste in člane osebja bi bilo treba obveščati, da morajo upoštevati strogo higieno kašljanja/kihanja (tj. kašljati oziroma kihati je treba v papirnati robček ali zgornji del rokava). Obrati bi morali zagotoviti, da so na voljo papirnati robčki in koši za smeti;

(ii)

higieno rok:

higiena rok je bistven ukrep obvladovanja in o njej bi bilo treba goste in delavce obveščati z informativnimi infografikami na ključnih območjih/objektih (npr. na vhodu, v straniščih, na blagajni itd.). Obrati bi morali zagotoviti enostaven dostop do umivalnikov za umivanje rok z milom, papirnatih brisač za enkratno uporabo ali avtomatskih sušilcev rok ter razkužil za roke na osnovi alkohola;

(iii)

uporabo obraznih mask:

uporaba obraznih mask s strani osebja in gostov bi se morala šteti le kot dopolnilni ukrep, ki ne nadomešča temeljnih preventivnih ukrepov. Pravilna uporaba obraznih mask je pomembna in o njej bi bilo treba obveščati goste in osebje;

(iv)

prezračevanje:

priporočeno je povečanje števila izmenjav zraka na uro in čim večji vnos zunanjega zraka bodisi z naravnim ali mehanskim prezračevanjem, odvisno od obrata. Poleg tega je priporočeno daljše prezračevanje sob za vsaj eno uro po odjavi gostov;

(v)

čiščenje in razkuževanje:

ključnega pomena je čim pogostejše čiščenje površin, ki se jih ljudje pogosto dotikajo (vsaj enkrat dnevno in po možnosti pogosteje). Primeri teh površin so kljuke in ročaji na vratih, stoli in naslonjala za roke, zgornje površine miz, stikala za luči, oprijemala, pipe za vodo, gumbi v dvigalih, barske površine itd. Osebje bi moralo biti obveščeno o postopku čiščenja po odjavi gostov in ga tudi ustrezno izvajati, poleg tega bi moralo biti obveščeno o ravnanju z opremo za čiščenje, ravnanju z odpadki, pranju perila in osebni higieni po čiščenju.

(j)

Morebitne okužbe med gosti in osebjem

Ob sumu okužbe s COVID-19 pri gostih ali članih osebja med delom bi bilo treba pri izvajanju načrta ukrepov iz točke d) upoštevati ustrezne smernice Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (Priloga) ter navodila nacionalnih in lokalnih zdravstvenih organov glede:

(i)

ukrepov za osamitev in omejevanje stikov, ki veljajo za morebitno okuženo osebo;

(ii)

postopka, ki temelji na nacionalnem pravu, za obveščanje zdravstvenih služb v zvezi z zdravniško pomočjo, testiranjem ali morebitno premestitvijo v zdravstveno ustanovo;

(iii)

postopka, ki temelji na nacionalnem pravu, za obveščanje lokalnih javnozdravstvenih organov o ukrepih za sledenje stikov;

(iv)

potrebnih postopkov čiščenja in razkuževanja, ki jih je treba izvesti;

(v)

potrebnega sodelovanja in informacij v zvezi z drugimi gosti ali člani osebja, ki so bili morda v stiku z okuženo osebo v obratu od 2 dni pred pojavom simptomov do 14 dni po pojavu simptomov pri tej osebi.

28.

Navedena vodilna načela se upoštevajo skupaj s splošnimi priporočili Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni iz Priloge.

IV.   Zaključek

29.

Države članice se spodbuja, naj si te smernice izmenjujejo s pristojnimi organi ter na regionalni/lokalni ravni.

30.

Deležnike v turizmu, kot so poklicna združenja in spletne turistične platforme, se spodbuja k razširjanju teh smernic in ozaveščanju o njih.

31.

Države članice se poziva, naj stalno sodelujejo z Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter tako zagotovijo, da bo zemljevid prenosa iz točke 18 služil kot pregledno orodje za zagotavljanje informacij na ravni EU, ki jih bodo uporabljali organi, prevozniki in deležniki v turizmu.

32.

Države članice se spodbuja, naj razmislijo o podpori gostinskim in nastanitvenim obratom ter, v širšem smislu, obratom, ki ponujajo turistične storitve, pri izvajanju teh smernic in ustreznih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb ter protokolov kot tudi pri spremljanju njihovega upoštevanja. V ta namen lahko države članice uporabijo razpoložljiva nacionalna sredstva in sredstva EU.

33.

Na podlagi teh smernic se bo Komisija še naprej usklajevala z državami članicami glede usklajenega pristopa k ukrepom za preprečevanje in obvladovanje okužb ter protokolom v gostinskih in nastanitvenih ter turističnih obratih v EU.

34.

Te smernice bi morale državam članicam in deležnikom v turizmu olajšati razvoj bolj specifičnih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb ter protokolov v skladu s temi smernicami kot tudi spremljanje njihovega upoštevanja, s čimer bi se izboljšale možnosti podjetij za povečanje zaupanja potrošnikov.

35.

Komisija bo vzpostavila namensko spletišče z interaktivnim zemljevidom, ki bo združeval informacije držav članic ter turistične in potovalne industrije, vključno z informacijami o nacionalnih ali sektorskih protokolih in sistemih skladnosti.

36.

V podporo državam članicam bo Komisija olajšala izmenjavo dobrih praks, med drugim prek Svetovalnega odbora za turizem.

37.

Komisija bo še naprej sodelovala z javnimi organi držav članic, deležniki v turizmu in mednarodnimi organizacijami, da bi se olajšalo izvajanje teh smernic.

(1)  Evropska komisija (ES). Skupni evropski časovni načrt za odpravo ukrepov za zajezitev COVID-19: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.126.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:126:TOC.

(2)  Izjava o omejitvi odgovornosti: v tem smernicah je predstavljen javnozdravstveni vidik preprečevanja in obvladovanja COVID-19 v turističnem sektorju. Smernice zajemajo preudarke za stranke v obdobju pred bivanjem v določenem kraju nastanitve, med takim bivanjem in po njem, za osebje, pa tudi za obiske restavracij, kavarn ali barov v povezavi s turizmom. Tematski ali zabaviščni parki, muzeji ali križarjenja itd. niso zajeti. Predstavljeni pristop se priporoča za turistični sektor ob priznavanju posebnosti turističnih obratov v EU/EGP.

(3)  UL C 126, 17.4.2020, str. 1.

(4)  COM(2020) 115 final, COM(2020) 148 final in C(2020) 2050 final (UL C 102 I, 30.3.2020, str. 12).

(5)  Sporočilo Komisije – Smernice za uresničevanje prostega gibanja delavcev med izbruhom COVID-19 (2020/C 102 I/03).

(6)  C(2020) 1753 final (UL C 86 I, 16.3.2020, str. 1).

(7)  C(2020) 3100 final (UL C 119 I, 14.4.2020, str. 1).

(8)  C(2020) 3139.

(9)  C(2020) 3250.

(10)  COVID-19: Nazaj na delovna mesta – Prilagajanje delovnih mest in zaščita delavcev, https://osha.europa.eu/en/publications/covid-19-back-workplace-adapting-workplaces-and-protecting-workers/view.

(11)  Kot je opisano v hitri oceni tveganja Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni z dne 23. aprila 2020: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic-ninth-update.

(12)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidelines_on_eu_emergency_assistance_in_cross-bordercooperationin_heathcare_related_to_the_covid-19_crisis.pdf.

(13)  Trenutno ni validiran še noben hitri test za odkrivanje SARS-CoV-2, ki bi se priporočal za uporabo za diagnostične namene.

(14)  https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management.

(15)  C(2020) 2523 final z dne 16. aprila 2020.

(16)  https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-042020-use-location-data-and-contact-tracing_sl.

(17)  Koronavirus: smernice EU za varno vrnitev na delovno mesto, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_20_729.

(18)  https://covid-statistics.jrc.ec.europa.eu.

(19)  http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/publications/2020/operational-considerations-for-covid-19-management-in-the-accommodation-sector-interim-guidance,-31-march-2020.

(20)  Koronavirus: smernice EU za varno vrnitev na delovno mesto, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_729.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. COVID-19: smernice za delovna mesta [internet]. [posodobljeno 20. aprila 2020; citirana različica 4. maja 2020]. Na voljo na spletni strani: https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See.

(21)  Glej tudi izjavo Evropskega odbora za varstvo podatkov (EOVP), https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_2020_processingpersonaldataandcovid-19_en.pdf.

(22)  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf.

(23)  Sporočilo Komisije „Usmeritve v zvezi z varstvom podatkov za aplikacije, ki podpirajo boj proti pandemiji COVID-19“ (UL C 124 I, 17.4.2020, str. 1).

(24)  C(2020) 3139.


PRILOGA

Splošna priporočila Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za turistični sektor, zlasti gostinske in nastanitvene obrate

Lokalne ureditve

Javnozdravstveni ukrepi v turističnem sektorju bodo morali upoštevati splošne ukrepe, ki jih izvajajo lokalni in nacionalni organi, ter upoštevati smernice za delovna mesta (1). Takšni ukrepi v turističnem sektorju morajo biti vsaj tako strogi kot priporočila za splošno javnost.

Vzpostaviti bi bilo treba stalen dialog med lokalnimi in/ali nacionalnimi javnozdravstvenimi organi in kraji nastanitve za zagotovitev izmenjave in izvajanja najnovejših pravil in predpisov na določenem geografskem območju, vključno s:

posebnimi ureditvami za goste, vključno z gosti iz drugih držav, za pridobitev zdravniške pomoči in zdravljenja, vključno z dostopom do ambulantne in bolnišnične oskrbe, če kažejo simptome, povezane s COVID-19;

potrebo imetnikov nastanitvenih objektov, da pridobijo natančne informacije o kontaktnih podatkih, ki se uporabljajo pri javnozdravstvenih raziskavah, kadar se v kraju nastanitve pojavi primer bolezni.

Obveščanje o tveganju in usposabljanje

Načrt ukrepov

Obrati bi morali imeti načrt pripravljenosti, ki vključuje ukrepe, ki jih je treba sprejeti za naslednja obdobja:

od sprejetja odločitve o ponovnem odprtju do prihoda gostov. Ta faza bo vključevala informacije za osebje in njihovo usposabljanje ter izvajanje potrebnih ukrepov za preprečevanje okužb v objektu in vrsto informacij, ki jih je treba zagotoviti gostom pred njihovim prihodom;

kadar gostje bivajo v obratih, od trenutka rezervacije in prijave do odjave;

do 14 dni po tem, ko gostje zapustijo obrat.

Vsem zaposlenim bi bilo treba predstaviti poseben načrt ukrepov s podrobno navedbo vloge in odgovornosti osebja, ki bi moral biti vedno na voljo.

Usposabljanje in upravljanje osebja

Usposabljanje

Vse člane osebja, zaposlene v turističnih objektih, bi bilo treba seznaniti s simptomi COVID-19 (npr. povišana telesna temperatura, kašelj, bolečine v žrelu itd.) in jih poučiti o osnovnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb.

Tisti člani osebja ali njihovi gospodinjski člani, pri katerih je bil potrjen COVID-19, ne bi smeli vstopiti v delovno okolje v obdobju kužnosti, kot ga opredelijo lokalni zdravstveni organi, ki je v blagih primerih običajno do 8 dni po pojavu simptomov.

Člani osebja, pri katerih se pojavijo simptomi, združljivi s COVID-19, ne bi smeli vstopiti v delovno okolje, temveč bi se morali samoosamiti, in svetovati bi jim bilo treba, naj upoštevajo navodila lokalnih javnozdravstvenih organov in poiščejo zdravniško pomoč, če se simptomi v skladu z lokalnimi navodili poslabšajo.

Razmisliti bi bilo treba o posebnem usposabljanju osebja o ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb ter ukrepih, ki bi jih bilo treba sprejeti, če se pri gostih pojavijo simptomi, združljivi s COVID-19.

Upravljanje

Starejše člane osebja in člane osebja s predisponirajočim kroničnim zdravstvenim stanjem (npr. srčno boleznijo, pljučno boleznijo, šibkejšim imunskim sistemom, nedavnim zdravljenjem raka), pri katerih obstaja višje tveganje za hujši potek COVID-19, bi bilo treba, kadar je mogoče, razporediti na tista delovna mesta, kjer je stik z gosti manjši.

Razmisliti bi bilo treba o ukrepih, ki zmanjšujejo število osebja v obratu, kot je delo od doma za vse člane osebje, ki opravljajo naloge, združljive z delom na daljavo.

Poleg tega bi bilo treba razmisliti o ukrepih za zmanjšanje števila fizičnih stikov in skrajšanje trajanja fizičnih stikov med osebami v obratu, vključno z izmenami pri delu in obrokih prehranjevanja ter uporabo telefonov in elektronskih komunikacijskih sredstev.

Informacije za goste

Gostom bi bilo treba pred prihodom v kraj nastanitve poslati informacije o trenutnih navodilih lokalnih javnozdravstvenih organov in posebnih ukrepih, ki se izvajajo v kraju nastanitve. Goste bi bilo treba obvestiti, da bi morali odložiti bivanje, če imajo simptome, združljive s COVID-19, ali če so bili v 14 dneh pred načrtovanim bivanjem v stiku z osebo s COVID-19 ali z osebo s simptomi, ki kažejo na COVID-19.

Posebne oznake (informativne infografike) ali druge dostopne informacije, vključno s prilagojenimi različicami za slepe in slabovidne goste, pred vhodom v kraj nastanitve bi morale goste obveščati o znakih in simptomih COVID-19 ter jim svetovati, kaj storiti, če se pojavijo simptomi. Upravitelj v kraju nastanitve bi lahko zagotovil tudi letake s temi informacijami.

Ob odhodu bi bilo treba goste izrecno pozvati, naj v 14 dneh po odhodu nemudoma obvestijo upravitelja v kraju nastanitve, če se pojavijo simptomi, združljivi s COVID-19, ali je rezultat testa na COVID-19 pozitiven.

Zagotoviti bi bilo treba, da so kontaktni podatki gostov na voljo, če so potrebni za sledenje stikov.

Omejevanje fizičnih stikov

Virus SARS-CoV-2 se prenaša predvsem prek dihalnih kapljic, z neposrednim stikom z okuženimi osebami ali s posrednim stikom s kontaminiranimi površinami ali predmeti (fomiti) v neposrednem okolju. Velike dihalne kapljice potujejo približno 1 meter daleč med dihanjem, 1,5 metra med govorom in 2 metra med kašljanjem (2).

Obrat bi moral zagotoviti, da se fizični stiki v skladu z najnovejšimi navodili omejujejo na skupnih območjih, kjer se bodo gostje verjetno zbirali dlje časa (npr. dlje kot 15 minut).

Od gostov, ki potujejo skupaj in bivajo v istih sobah, ni treba zahtevati, da med seboj omejujejo fizične stike.

Kadar fizičnih stikov ni mogoče v celoti omejiti, na primer na območjih za sprejem gostov (recepcijah), bi bilo treba razmisliti o posebnih ukrepih za preprečevanje širjenja kapljic, kot je uporaba steklenih ali plastičnih panelov.

V turističnih objektih, vključno s hoteli in restavracijami, bi bilo treba določiti največje dovoljeno število gostov v vsakem objektu in prostoru, da se zagotovi zahtevano omejevanje fizičnih stikov. Največje število gostov ne bi smelo biti preseženo.

Dogodke za razvedrilo bi bilo treba odložiti ali preklicati, razen če je mogoče zagotoviti omejevanje fizičnih stikov.

Upoštevati bi bilo treba posebne ureditve za prevozna sredstva, da se zagotovi omejevanje fizičnih stikov.

Ukrepi za preprečevanje in obvladovanje okužb

Podjetja v turističnem sektorju na splošno ponujajo proizvode in storitve, ki omogočajo zbiranje ljudi v zaprtih prostorih (hotelih, restavracijah, kavarnah) in odprtih prostorih (kampih, plažah, bazenih) dlje časa, s čimer se povečuje možnost prenosa virusa. Omejevanje fizičnih stikov in posebne ukrepe za preprečevanje in obvladovanje okužb (osebni zaščitni ukrepi ter protokoli čiščenja in razkuževanja) bi bilo treba upoštevati in izvajati v vseh okoljih, kjer je mogoče pričakovati zbiranja ljudi (3). Ti ukrepi za preprečevanje in obvladovanje okužb vključujejo:

Higiena kašljanja/kihanja

Upoštevati je treba strogo higieno kašljanja/kihanja: pri kihanju ali kašljanju je treba nos in usta prekriti s papirnatim robčkom. Pri roki je treba hraniti ustrezno število čistih papirnatih robčkov, ki so pripravljeni za uporabo.

Papirnate robčke je treba odvreči takoj po uporabi, po možnosti v koše za smeti s pokrovi, roke pa je treba po pravilnem postopku umiti/očistiti.

Če papirnati robčki niso na voljo, se priporoča kašljanje ali kihanje v zgornji del rokava.

Higiena rok

Higiena rok je bistven ukrep obvladovanja za zmanjšanje širjenja COVID-19.

Umivalniki za umivanje rok z milom, papirnate brisače za enkratno uporabo ali avtomatski sušilci rok in razkužilne raztopine za roke na osnovi alkohola (ki vsebujejo vsaj 70 % alkohola) bi morali biti zlahka dosegljivi.

Na različnih območjih (npr. na vhodu, v straniščih, na blagajnah itd.) vsakega turističnega objekta bi morale biti na voljo oznake (informacijske infografike), ki spodbujajo pomen higiene rok in opisujejo, kako izvajati učinkovito higieno rok.

Higieno rok je treba izvajati pogosto.

Uporaba obraznih mask

Uporaba medicinskih ali improviziranih nemedicinskih obraznih mask s strani osebja in gostov v turističnih objektih se lahko obravnava kot sredstvo za obvladovanje vira okužbe (tj. preprečevanje širjenja kapljic od okuženih ljudi s simptomi ali brez njih) (4).

Uporaba obraznih mask bi se morala šteti le kot dopolnilni ukrep, ki ne nadomešča temeljnih preventivnih ukrepov.

Pomembna je pravilna uporaba obraznih mask. Obrazna maska bi morala v celoti pokriti obraz od nosnega korena do brade.

Na voljo bi morale biti informacije o pravilni uporabi obraznih mask, s poudarkom na pomenu umivanja rok z milom in vodo ali razkuževanja rok z razkužilnimi raztopinami na osnovi alkohola pred nošenjem kot tudi po odstranitvi obrazne maske.

Medicinske in nemedicinske obrazne maske so sprejemljive v zunajbolnišničnem okolju ob upoštevanju njihove razpoložljivosti in zagotovitve, da se medicinske obrazne maske prednostno uporabljajo v bolnišničnem okolju.

Uporaba filtriranih dihalnih mask (FFP) se ne priporoča v zunajbolnišničnem okolju, saj je treba dati prednost uporabi v bolnišničnem okolju.

Prezračevanje

Slabo prezračevanje notranjih prostorov je povezano z večjim tveganjem prenosa okužb dihal (5). COVID-19 naj bi se primarno prenašal prek dihalnih kapljic. Vloga aerosolov, ki se lahko dlje časa zadržujejo v zraku, pri prenosu COVID-19 ostaja nejasna, zato relativna vloga prezračevanja pri preprečevanju prenosa COVID-19 ni dobro opredeljena. Vendar so bili številni primeri prenosa COVID-19 povezani z navzočnostjo v zaprtih prostorih (6). Povečanje števila izmenjav zraka na uro in čim večji vnos zunanjega zraka bosta verjetno zmanjšala morebitno tveganje za prenos aerosolov, kar je mogoče doseči z naravnim ali mehanskim prezračevanjem, odvisno od obrata (7).

Pri uporabi sistemov mehanskega prezračevanja je bistvenega pomena vzdrževanje sistemov umetnega prezračevanja, zlasti v zvezi s čiščenjem in zamenjavo filtrov, po navodilih proizvajalca.

Čiščenje in razkuževanje

V okviru pandemije COVID-19 je pomembno ustrezno čiščenje in razkuževanje (8).

Površine, ki se jih ljudje pogosto dotikajo, bi bilo treba čim pogosteje čistiti (vsaj enkrat dnevno in po možnosti pogosteje). Primeri teh površin so: kljuke in ročaji na vratih, stoli in naslonjala za roke, zgornje površine miz, stikala za luči, oprijemala, pipe za vodo, gumbi v dvigalih itd.

Preživetje virusa na površinah je odvisno od površinskih materialov, pri čemer je najkrajši čas preživetja ugotovljen pri bakru (9).

Poleg tega je priporočeno temeljito čiščenje s standardnimi detergenti in daljše prezračevanje sob za vsaj eno uro po odjavi gostov.

Standardni detergenti zadostujejo za rutinsko čiščenje.

Opremo za čiščenje bi bilo treba ustrezno očistiti ob koncu vsakega čiščenja.

Po čiščenju bi bilo treba opraviti higieno rok.

Pri ravnanju z odpadki bi bilo treba upoštevati standardne postopke. Odpadke, ki nastanejo med čiščenjem, bi bilo treba odvreči med nesortirane odpadke.

Pri pranju posteljnega perila, brisač in namiznega perila bi bilo treba upoštevati standardne postopke.

Ob sumu okužbe s COVID-19: testiranje, sledenje stikov, osamitev in karantena

Ob sumu okužbe s COVID-19 pri gostu ali članu osebju na delu bi moral obrat aktivirati svoj lokalni načrt ukrepov (10).

Osebi s sumom okužbe bi bilo treba takoj naročiti, naj nosi masko ter upošteva higieno kašljanja/kihanja in higieno rok. Tako osebo bi bilo treba oddaljiti od drugih oseb za vsaj 2 metra in ji, kadar je to mogoče, nameniti lastno sobo s pridruženo kopalnico.

Sumljivi primer bi bilo treba v skladu z zakonodajo EU o varstvu podatkov sporočiti lokalni zdravstveni službi, ki bo svetovala glede testiranja in nadaljnje obravnave ter premestitve v oskrbovalno ustanovo (npr. bolnišnico), če se to šteje za potrebno in v skladu z lokalnimi navodili za zdravstveno oskrbo.

Če se sumljivi primer šteje za verjeten ali potrjen primer, bodo lokalni javnozdravstveni organi o tem obveščeni in bodo svetovali, ali bi bilo treba izvesti dejavnosti sledenja stikov. Sledenje stikov se na splošno začne takoj po obvestitvi o verjetnem ali potrjenem primeru, zanj pa so običajno odgovorni lokalni javnozdravstveni organi. Od turističnih obratov se bo zahtevalo, da sodelujejo in zagotovijo vse potrebne informacije glede gostov ali članov osebja, ki so bili morda v stiku z zadevno osebo v obratu od 2 dni pred pojavom simptomov do 14 dni po pojavu simptomov.

Člane osebja, pri katerih se pojavijo simptomi, bi bilo treba osamiti doma in jim naročiti, naj poiščejo zdravniško pomoč.

Če je bila oseba s sumom ali potrditvijo COVID-19 v zaprtem prostoru, bi bilo treba ta prostor najprej dobro prezračiti za najmanj eno uro, nato pa previdno očistiti z nevtralnim detergentom, ki mu sledi dekontaminacija površin z razkužilom, ki je učinkovito proti virusom. Druga možnost je, da se za dekontaminacijo po čiščenju z nevtralnim detergentom uporabi 0,05–0,1-odstotna raztopina natrijevega hipoklorita ali proizvodi na osnovi etanola (vsaj 70 %). Vse potencialno kontaminirane tekstilne materiale (npr. brisače, posteljno perilo, zavese, namizne prte itd.) bi bilo treba oprati na vročem ciklu (90 °C) z navadnim detergentom za perilo. Če vročega cikla ni mogoče uporabiti zaradi lastnosti materiala, je treba dodati izdelke za beljenje ali druge izdelke za pranje za dekontaminacijo tekstilnih materialov.

Specifična priporočila za hotele

Za zmanjšanje verjetnosti prenosa COVID-19 se priporočajo naslednji ukrepi:

1.

Uprava/upravljanje:

(a)

vzpostavite načrt pripravljenosti za obravnavanje ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb v zvezi s COVID-19 v posvetovanju z lokalnimi javnozdravstvenimi organi;

(b)

pozorno spremljajte priporočila javnozdravstvenih organov, da boste obveščeni o trenutnih razmerah in oceni tveganja za okužbo osebja in gostov;

(c)

zagotovite usposabljanje osebja glede postopkov v zvezi z vsemi relevantnimi vidiki preprečevanja in obvladovanja okužb, vključno z obravnavanjem sumljivih primerov COVID-19, razkuževanjem in čiščenjem ter pravilno uporabo obraznih mask;

(d)

določite največje število gostov, ki so lahko kadar koli prisotni v skupnih prostorih za zagotovitev omejevanja fizičnih stikov v skladu s smernicami o omejevanju fizičnih stikov in množičnih prireditvah; zagotovite, da je največje dovoljeno število gostov skladno z lokalnim javnozdravstvenim priporočilom za prireditve;

(e)

zagotovite, da so gostom na voljo informacijsko gradivo o simptomih COVID-19, navodila v primeru pojava bolezni, lokalni postopki ter navodila o higieni rok in pravilni uporabi obraznih mask;

(f)

namestite opozorila (npr. obvestila na zidovih v javnih prostorih in sobah) za obveščanje gostov o postopkih za zmanjšanje stika med osebjem in gosti;

(g)

razmislite o preklicu dejavnosti v zaprtih prostorih, kjer ni mogoče zagotoviti omejevanja fizičnih stikov, in zlasti, če je mogoče take dejavnosti organizirati na prostem.

2.

Recepcijske in hišniške storitve:

(a)

zagotovite, da so na voljo razkužila za roke na osnovi alkohola;

(b)

razmislite o možnostih, kot je prijava na spletu ali samoprijava in samoodjava za zmanjšanje stika med gosti in osebjem; če se za samoprijavo uporablja zaslon na dotik ali tipkovnica, zagotovite, da se takšne naprave redno čistijo za zmanjšanje tveganja prenosa;

(c)

zagotovite omejevanje fizičnih stikov med receptorjem in drugim osebjem ter gosti, po možnosti s plastičnim ali steklenim razmejitvenim panelom;

(d)

zagotovite omejevanje fizičnih stikov med gosti, npr. z uporabo oznak na tleh.

3.

Restavracije, jedilnice in bari:

(a)

zagotovite, da so na vhodu na voljo razkužila za roke na osnovi alkohola ter oznake, ki opozarjajo na higieno rok;

(b)

kadar je mogoče, bi bilo treba gostom namesto samopostrežnega bifeja hrano postreči; če hrane ni mogoče postreči k mizi, bi bilo treba okrepiti higienske ukrepe, goste pa opozoriti, naj uporabijo razkužilo za roke pred vstopom v restavracijo, preden se odpravijo k bifeju in po tem, ko so si postregli pri bifeju;

(c)

v primeru uporabe samopostrežnega bifeja zagotovite, da se pri bifeju zagotavlja omejevanje fizičnih stikov;

(d)

omejite število gostov, ki so kadar koli prisotni v objektu, za zagotovitev omejevanja fizičnih stikov;

(e)

izogibajte se vrstam ali, če to ni mogoče, zagotovite omejevanje fizičnih stikov v vrsti, npr. z uporabo oznak na tleh;

(f)

zagotovite vsaj 2 metra razdalje med mizami;

(g)

zagotovite ustrezno prezračevanje v skladu s smernicami za prezračevanje restavracij, tako glede števila izmenjav zraka na uro kot glede števila vnosov zunanjega zraka na uro;

(h)

zagotovite, da se filtri za klimatske naprave redno čistijo po navodilih proizvajalca;

(i)

če se za prezračevanje uporabljajo klimatske naprave, čim bolj zmanjšajte recirkulacijo;

(j)

zagotovite redno čiščenje površin, ki se jih ljudje pogosto dotikajo, s standardnim detergentom.

4.

Prostori za fitnes:

(a)

zagotovite, da so na voljo razkužila za roke na osnovi alkohola;

(b)

zagotovite čiščenje opreme in zlasti površin, ki se jih ljudje dotikajo (kot so ročaji), po uporabi vsakega gosta z zagotovitvijo ustrezne opreme za čiščenje;

(c)

zagotovite omejevanje fizičnih stikov med gosti;

(d)

omejite število uporabnikov za zagotavljanje omejevanja fizičnih stikov;

(e)

izogibati bi se bilo treba uporabi garderob in goste bi bilo treba spodbujati, naj se preoblečejo v svojih sobah.

5.

Velnes centri in notranji bazeni:

(a)

zagotovite, da so na voljo razkužila za roke na osnovi alkohola in da je omogočen dostop do umivalnikov za umivanje rok;

(b)

ker se med tretmajem v velnes centru ni mogoče izogniti fizičnemu stiku ter med izvajalcem in gostom ni mogoče zagotoviti omejevanja fizičnih stikov, bi bilo treba priporočiti, da izvajalec in gost nosita obrazni maski;

(c)

priporočata se uporaba razkužila za roke ali umivanje rok pred vsakim tretmajem in po njem;

(d)

zagotovite redno vzdrževanje in čiščenje okolja v teh objektih.

6.

Zunanji objekti (zunanji bazeni, plaže, igrišča):

(a)

zagotovite, da so na voljo razkužila za roke na osnovi alkohola in da je omogočen dostop do umivalnikov za umivanje rok;

(b)

zagotovite vsaj 2 metra razdalje med mizami, ležalniki in mizicami na plaži ter gosti med različnimi dejavnostmi in v bazenu;

(c)

gostje, ki bivajo v isti sobi, lahko souporabljajo mize, ležalnike in mizice na plaži itd.;

(d)

zagotovite redno vzdrževanje in čiščenje okolja v teh objektih.

7.

Notranji otroški kotički (npr. hotelski vrtci):

(a)

ker se v teh prostorih ni mogoče izogniti fizičnemu stiku in ni mogoče zagotoviti omejevanja fizičnih stikov, bi bilo treba razmisliti, ali naj te storitve ostanejo odprte;

če storitve ostanejo odprte:

(b)

razmisliti bi bilo treba, ali naj osebje, ki skrbi za otroke, nosi obrazno masko;

(c)

zagotovite, da so na voljo razkužila za roke na osnovi alkohola in da je omogočen dostop do umivalnikov za umivanje rok;

(d)

omejite število otrok, ki so lahko kadar koli prisotni v prostoru;

(e)

zagotovite redno čiščenje površin, ki se jih ljudje pogosto dotikajo, igrač in opreme s standardnim detergentom.

8.

Konferenčne dvorane in prostori za sestanke:

(a)

organizatorji konferenc in sestankov bi morali upoštevati lokalne smernice glede dovoljenega števila udeležencev;

(b)

zagotovite, da so na voljo razkužila za roke in da je omogočen dostop do umivalnikov za umivanje rok;

(c)

vzdržujte omejevanje fizičnih stikov med udeleženci v skladu s smernicami ECDC.

9.

Stranišča:

(a)

zagotovite, da so ves čas na voljo milo in papirnate brisače za enkratno uporabo ali avtomatski sušilci rok.

10.

Dvigala:

(a)

priporočljivo je, da se osebam, ki ne bivajo v isti sobi, čim bolj odsvetuje sočasna uporaba dvigala, da se zagotovi omejevanje fizičnih stikov; uporaba dvigal bi morala biti prednostno namenjena osebam s telesno okvaro in osebam, ki nosijo prtljago;

(b)

spodbujajte uporabo stopnic, če je to mogoče in praktično (npr. v nizkih stavbah);

(c)

zagotovite redno čiščenje površin, ki se jih ljudje pogosto dotikajo (gumbov v dvigalih in oprijemal);

(d)

zagotovite ustrezno prezračevanje dvigal po navodilih proizvajalca in gradbenih predpisih.

11.

Ranljivi gostje:

(a)

ranljive goste bi bilo treba odvračati od udeležbe v dejavnostih, kjer ni mogoče vedno zagotoviti omejevanja fizičnih stikov, in zlasti, kadar se take dejavnosti odvijajo v notranjih prostorih, prav tako pa bi morali striktno omejevati fizične stike in izvajati higieno rok; za dodatno zaščito ranljivih gostov bi bilo treba razmisliti o dostavi obrokov v sobo.

12.

Dogodki v obratu:

(a)

razmislite o preklicu dogodkov z velikim številom udeležencev (npr. koncertov) in vedno pozorno spremljajte nacionalna in lokalna javnozdravstvena priporočila glede števila udeležencev.

Dokumenti z dodatnimi informacijami

1.

Preprečevanje in obvladovanje okužb med zdravstveno obravnavo v primeru suma na COVID-19: začasne smernice. Ženeva: Svetovna zdravstvena organizacija; 2020

https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125

2.

Voda, sanitarije, higiena in ravnanje z odpadki pri COVID-19: začasne smernice. https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19

3.

Globalno spremljanje COVID-19, ki ga povzroča človeška okužba z virusom COVID-19: začasne smernice. Ženeva: Svetovna zdravstvena organizacija; 2020 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions

4.

Razlogi za karanteno posameznikov v okviru zajezitve koronavirusne bolezni (COVID-19): začasne smernice. Ženeva: Svetovna zdravstvena organizacija; 2020 https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)

(1)  Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. COVID-19: smernice za delovna mesta [internet]. [posodobljeno 20. aprila 2020; citirana različica 4. maja 2020]. Na voljo na spletni strani: https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_guidance_for_the_workplace#See.

(2)  Bourouiba L. Turbulent Gas Clouds and Respiratory Pathogen Emissions: Potential Implications for Reducing Transmission of COVID-19 (Turbulentni plinski oblaki in emisije respiratornih patogenov: morebitne posledice za zmanjšanje tveganje prenosa COVID-19). Jama. 26. marec 2020.

(3)  Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Infection prevention and control in the household management of people with suspected or confirmed coronavirus disease (COVID-19) (Preprečevanje in obvladovanje okužb med člani gospodinjstva s sumom na koronavirusno bolezen (COVID-19) ali potrjeno koronavirusno boleznijo (COVID-19)) [internet]. 31. marec 2020 [4. maj 2020]. Na voljo na spletni strani: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Home-care-of-COVID-19-patients-2020-03-31.pdf.

(4)  Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Using face masks in the community. Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks (Uporaba obraznih mask v zunajbolnišničnem okolju. Zmanjšanje tveganja prenosa COVID-19 od potencialno asimptomatičnih ali predsimptomatičnih oseb z uporabo obraznih mask) [internet]. 8. april 2020 [4. maj 2020]. Na voljo na spletni strani: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf.

(5)  Knibbs LD, Morawska L, Bell SC, Grzybowski P. Room ventilation and the risk of airborne infection transmission in 3 health care settings within a large teaching hospital (Prezračevanje sob in tveganje za prenos okužb po zraku v 3 bolnišničnih okoljih v veliki učni bolnišnici). Am J Infect Control. 2011 Dec;39(10):866–72.

(6)  Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Using face masks in the community. Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks (Uporaba obraznih mask v zunajbolnišničnem okolju. Zmanjšanje tveganja prenosa COVID-19 od potencialno asimptomatičnih ali predsimptomatičnih oseb z uporabo obraznih mask) [internet]. 8. april 2020 [4. maj 2020]. Na voljo na spletni strani: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf.

Knibbs LD, Morawska L, Bell SC, Grzybowski P. Room ventilation and the risk of airborne infection transmission in 3 health care settings within a large teaching hospital (Prezračevanje sob in tveganje za prenos okužb po zraku v treh bolnišničnih okoljih v veliki učni bolnišnici). Am J Infect Control. 2011 Dec;39(10):866–72.

Lu J, Gu J, Li K, Xu C, Su W, Lai Z, et al. COVID-19 Outbreak Associated with Air Conditioning in Restaurant, Guangzhou, China, 2020 (Izbruh COVID-19, povezan s klimatsko napravo v restavraciji, Guangdžov, Kitajska, 2020). Emerg Infect Dis. 2020, 2. april;26(7).

(7)  Svetovna zdravstvena organizacija (SZO). Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings (Naravno prezračevanje za obvladovanje okužb v bolnišničnem okolju) [internet]. 2009 [posodobljeno 4. maja 2020]. Na voljo na spletni strani: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44167/9789241547857_eng.pdf?sequence=1.

Federation of European Heating (Federacija evropskih združenj za ogrevanje, REHVA). How to operate and use building services in order to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) virus (SARS-CoV-2) in workplaces (Kako izvajati in uporabljati gradbene storitve za preprečitev širjenja virusa (SARS-CoV-2), ki povzroča koronavirusno bolezen (COVID-19), na delovnem mestu) [internet]. [posodobljeno 17. marca 2020; citirana različica 4. maja 2020]. Na voljo na spletni strani: https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_covid_guidance_document_2020-03-17_final.pdf.

(8)  Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Disinfection of environments in healthcare and nonhealthcare settings potentially contaminated with SARS-CoV-2 (Razkuževanje bolnišničnih in zunajbolnišničnih okolij, potencialno kontaminiranih s SARS-CoV-2). Stockholm: ECDC; 2020 [26. april 2020]. Na voljo na spletni strani: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/disinfection-environments-covid-19#no-link.

(9)  Svetovna zdravstvena organizacija (SZO). Natural Ventilation for Infection Control in Health-Care Settings (Naravno prezračevanje za obvladovanje okužb v bolnišničnem okolju) [internet]. 2009 [posodobljeno 4. maja 2020]. Na voljo na spletni strani: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44167/9789241547857_eng.pdf?sequence=1.

(10)  Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Contact tracing: Public health management of persons, including healthcare workers, having had contact with COVID-19 cases in the European Union – second update (Sledenje stikov: Javnozdravstvena obravnava oseb, vključno z zdravstvenimi delavci, ki so bili v stiku z osebami s COVID-19 v Evropski uniji) Stockholm: ECDC; [27. april 2020]. Na voljo na spletni strani: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-contact-tracing-public-health-management.