16.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 86/6


Obvestilo o posledicah, ki jih ima izbruh COVID-19 na protidampinške in protisubvencijske preiskave

(2020/C 86/06)

1.   Ozadje

Varnostni ukrepi, ki se uporabljajo zaradi grožnje prenosa COVID-19, lahko vplivajo na preiskave trgovinske zaščite predvsem na dva načina: (1) na preverjanja na kraju samem in (2) na roke, v katerih se morajo zainteresirane strani odzvati na zahtevke Komisije po informacijah.

Izbruh COVID-19, ki je prvotno najhuje prizadel Ljudsko republiko Kitajsko, se je razširil na mnoga druga območja po svetu. Varnostni ukrepi, katerih namen je omejitev širjenja COVID-19, vplivajo na strani, udeležene v preiskavah trgovinske zaščite, ki potekajo na območjih, ki jih je prizadel virus, ali pa so z njimi tesno povezane. To obvestilo se zato uporablja za vse te strani.

2.   Vpliv COVID-19 na protidampinške in protisubvencijske preiskave

a)   Preveritve na kraju samem

Člen 16 Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1), in člen 26 Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (2) (v nadaljnjem besedilu: osnovni uredbi), določata, da „Komisija, kadar se ji zdi primerno, izvede obiske, da preveri evidence uvoznikov, izvoznikov, trgovcev, zastopnikov, proizvajalcev, trgovinskih združenj in organizacij in preveri informacije, ki so ji bile dostavljene“.

Zaradi izbruha COVID-19 se je Evropska komisija odločila, da začasno prekine vsa nenujna potovanja na prizadeta območja in da odloži vsa osebna srečanja z obiskovalci s teh območij.

V primeru, da informacije, ki jih predložijo proizvajalci izvozniki s sedežem na območjih, ki jih je prizadel COVID-19, zaradi omejitev potovanja ali drugih varnostnih ukrepov niso predmet preverjanja na kraju samem, si bo Komisija prizadevala upoštevati informacije, ki so jih strani ustrezno predložile, in navzkrižno preveriti te informacije z drugimi razpoložljivimi informacijami, če je to izvedljivo. Če Komisija ni zadovoljna s točnostjo ali izčrpnostjo predloženih informacij, bo svoje ugotovitve morala utemeljiti le na preverjenih ali drugih dokazanih dejstvih, ki so bila evidentirana v preiskavi.

V ta namen bo Komisija pri oblikovanju ugotovitev v zvezi z uvozom, ki je predmet preiskave, med drugim skrbno preučila naslednje informacije:

pritožbo, ki je bila predložena v imenu industrije Unije v skladu s členom 5 ali členom 10 zadevnih osnovnih uredb, in preverjene informacije, ki jih ta pritožba vsebuje,

informacije, ki jih v skladu s členom 6(2) ali 11(2) zadevnih osnovnih uredb predložijo druge zainteresirane strani, zlasti proizvajalci izvozniki, in ki jih službe Komisije v Bruslju lahko ustrezno preverijo.

V zvezi s tem se bo zahtevalo čim večje sodelovanje zainteresiranih strani, zlasti pri zagotavljanju dovolj podrobnih informacij, ki jih je mogoče navzkrižno preveriti pri neodvisnih in preverljivih virih ter so v celoti in ustrezno potrjene.

Glede izpolnjenih vprašalnikov, ki so jih predložili proizvajalci izvozniki in za katere velja metodologija iz člena 2(6a) osnovne protidampinške uredbe, morajo proizvajalci izvozniki posebno pozornost nameniti upoštevanju splošnih navodil iz vprašalnika, zlasti točke (1): „Da bi lahko preverili vaš odgovor in ga povezali z vašimi računovodskimi in poslovodnimi evidencami, predložite vse delovne pole (običajno Excelove datoteke in/ali druge izvlečke iz podatkovnih zbirk vašega podjetja), uporabljene za pripravo podatkov za ta vprašalnik, skupaj z vašim izpolnjenim vprašalnikom, ter podrobno pojasnite, kako so bile delovne pole zbrane ter kako uskladiti številke in podatke iz delovnih pol s številkami in podatki iz vprašalnika in priloženih preglednic.“

Če zainteresirane strani takih potrebnih informacij ne morejo zagotoviti, lahko Komisija svoje ugotovitve oblikuje na podlagi razpoložljivih dejstev v skladu s členoma 18 in 28 zadevnih osnovnih uredb.

Komisija bo v zvezi s tem še posebej pozorna, da se upoštevajo predpisani postopki in zahteve po preglednosti.

b)   Vpliv na roke

Za proizvajalce izvoznike in druge strani s sedežem na območjih, ki jih je prizadel COVID-19, lahko veljajo varnostni ukrepi, ki preprečujejo ali omejujejo njihovo sposobnost izvajanja poslovnih dejavnosti za daljša obdobja. To lahko vpliva na zmožnost strani, da pravočasno odgovorijo na vprašalnike in druge zahteve po informacijah, poslane v okviru preiskav trgovinske zaščite. Člena 6(2) in 11(2) zadevnih osnovnih uredb določata rok za predložitev izpolnjenih vprašalnikov. V oddelkih 5 do 9 obvestil o začetku so navedene dodatne določbe za predložitev informacij in časovni okvir preiskave.

V oddelku 9 obvestil o začetku je predvidena možnost odobritve sedemdnevnega podaljšanja v primeru izjemnih okoliščin. Ker je izbruh COVID-19 nepredviden dogodek, ki predstavlja višjo silo in bi verjetno oviral prizadete gospodarske subjekte pri upoštevanju ustreznih rokov za predložitev informacij, se lahko odobri podaljšanje za 7 dni. V ta namen morajo strani, ki so predložile zahtevke, podrobno pojasniti, kako ukrepi, povezani s COVID-19, vplivajo na njihovo zmožnost zagotavljanja zahtevanih informacij.

Poleg tega lahko za gospodarske subjekte s sedežem v regijah, ki jih je izbruh COVID-19 posebej prizadel, veljajo dodatni obsežni varnostni ukrepi, ki ovirajo njihovo zmožnost izpolnjevanja zahtev Komisije, kot so obdobja karantene in/ali obvezna zaprtja tovarn. V takšnih izjemnih primerih se lahko Komisija izjemoma odloči, da rok podaljša za obdobje, daljše od 7 dni. Stran, ki je predložila zahtevek, mora ustrezno utemeljiti, kako dodatni obsežni varnostni ukrepi vplivajo na njeno zmožnost zagotavljanja specifičnih informacij, ki se zahtevajo. V teh izjemnih primerih bi morale strani, ki so predložile zahtevke, navesti tudi, kako bi jim lahko dodaten čas omogočil pripravo smiselnega odgovora na vprašalnik Komisije ali na druge zahteve po informacijah. Komisija se bo nato za vsak primer posebej odločila, ali bi bilo treba to nadaljnje podaljšanje odobriti.

Opozoriti je treba, da lahko Komisija zavrne zahtevek za podaljšanje ali skrajša odobreno obdobje, če bi daljša podaljšanja zaradi višje sile ali dodatnih varnostnih ukrepov lahko ogrozila pravočasen zaključek preiskave.

c)   Izvajanje prizadetih preiskav in sprejemanje odločitev

Pristop, ki je opisan v tem obvestilu v zvezi s preveritvenimi obiski in podaljšanji časovnega okvira, se bo uporabljal, dokler se za območja, ki jih je prizadel COVID-19, ne bo štelo, da so varna za potovanje, ali dokler se ne bodo za strani, ki imajo sedež na teh območjih ali ki so jih ukrepi povezani s COVID-19 drugače prizadeli, prenehali uporabljati omejevalni ukrepi za namene preprečevanja. Čeprav bo Komisija pozorno spremljala razvoj dogodkov v zvezi z nastalo situacijo, se od zainteresiranih strani prav tako zahteva, da Komisijo obvestijo o vsaki spremembi, ki lahko izboljša postopek preverjanja in predložitev informacij.

Če se med preiskavo za nekatera območja, ki jih je prizadel COVID-19, ne šteje več, da so tvegana za potovanja, se bodo preveritveni obiski ponovno izvajali, pod pogojem, da je to glede na roke, ki se uporabljajo za preiskave, še vedno izvedljivo.

Če se preiskava zaključi in so bili dokončni ukrepi uvedeni na podlagi razpoložljivih dejstev, lahko Komisija, takoj ko se za nekatera območja, kjer imajo proizvajalci izvozniki svoj sedež, ne šteje več, da so tvegana za potovanja, po uradni dolžnosti začne pregled v skladu s členom 11(3) ali členom 19(1) osnovnih uredb.

Zadevne strani lahko predložijo svoje pripombe v zvezi z zgoraj navedenim pristopom. Te pripombe mora Komisija prejeti v 10 dneh od datuma objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.


(1)  Uredba (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (UL L 176, 30.6.2016, str. 21).

(2)  Uredba (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (UL L 176, 30.6.2016, str. 55).