17.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 53/11


Obvestilo o zahtevku glede uporabe člena 34 Direktive 2014/25/EU

Zahtevek naročnika

(2020/C 53/11)

Komisija je 13. decembra 2019 prejela zahtevek v skladu s členom 35 Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1). Prvi delovni dan po prejemu zahtevka je bil 14. december 2019.

Ta zahtevek, ki ga je vložila družba SJ AB, zadeva dejavnosti v zvezi z zagotavljanjem storitev železniškega potniškega prevoza na Švedskem.

Člen 34 Direktive 2014/25/EU določa: „Ta direktiva se ne uporablja za javna naročila, katerih namen je omogočiti opravljanje dejavnosti iz členov 8 do 14, če lahko država članica ali naročniki, ki vložijo zahtevek v skladu s členom 35, izkažejo, da je v državi članici, v kateri se dejavnost opravlja, ta neposredno izpostavljena konkurenci na trgih, do katerih dostop ni omejen; prav tako se ne uporablja za projektne natečaje, ki so organizirani za izvajanje take dejavnosti na zadevnem geografskem območju.“ Ocena neposredne izpostavljenosti konkurenci, ki se lahko opravi v okviru Direktive 2014/25/EU, ne posega v polno uporabo konkurenčnega prava.

Komisija mora v roku 130 delovnih dni od zgoraj navedenega delovnega dneva sprejeti sklep o tem zahtevku. Rok se tako izteče 6. julija 2020.

V skladu s členom 35(5) Direktive 2014/25/EU se nadaljnji zahtevki v zvezi z enako dejavnostjo na Švedskem, ki so vloženi pred potekom roka v zvezi s tem zahtevkom, ne štejejo za nove postopke in se obravnavajo v okviru tega zahtevka.


(1)  Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 243).