Bruselj, 7.10.2020

COM(2020) 651 final

2020/0291(NLE)

Predlog

IZVEDBENI SKLEP SVETA

o odobritvi začasne podpore Madžarski na podlagi Uredbe (EU) 2020/672 za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.OZADJE PREDLOGA

Razlogi za predlog in njegovi cilji

   

Uredba Sveta (EU) 2020/672 (v nadaljnjem besedilu: uredba o instrumentu SURE) določa pravni okvir za zagotavljanje finančne pomoči Unije državam članicam, ki se zaradi izbruha COVID-19 soočajo z resnimi gospodarskimi motnjami ali jih takšne motnje resno ogrožajo. Podpora v okviru instrumenta SURE je v prvi vrsti namenjena financiranju shem skrajšanega delovnega časa ali podobnih ukrepov za zaščito zaposlenih in samozaposlenih, da se tako zmanjša obseg brezposelnosti in izgube dohodka, poleg tega pa tudi financiranju nekaterih ukrepov, povezanih z zdravjem, zlasti na delovnem mestu.

Madžarska je 6. avgusta 2020 zaprosila za finančno pomoč Unije na podlagi uredbe o instrumentu SURE. Komisija se je v skladu s členom 6(2) uredbe o instrumentu SURE posvetovala z madžarskimi organi, da bi preverila nenadno in močno povečanje dejanskih in načrtovanih odhodkov, neposredno povezano z ukrepi Madžarske na trgu dela in področju zdravstva, sprejetimi zaradi pandemije COVID-19. Ti ukrepi se nanašajo zlasti na:

(a)začasno podporo za posodobitev nastanitvenih zmogljivosti (prenova, širitev, obnova prostorov, nakup opreme) v turističnih destinacijah, da se ohrani obstoječa delovna sila. Pomoč se je zaprosila samo za tisti del odhodkov, ki se nanaša na podporo samozaposlenim osebam in podjetjem z enim zaposlenim;

(b)enkratna nepovratna sredstva za živilskopredelovalna podjetja, vrtnarska podjetja v sektorjih gojenja netrajnih kultur in razmnoževanja rastlin ter ribogojna podjetja. Pogoj za podporo je, da podjetje ohrani svoje zaposlene do decembra 2020;

(c)otroški dodatek za zaposlene in samozaposlene osebe, ki bi zaradi starostnih omejitev prenehal veljati med 11. marcem 2020 in 30. junijem 2020, tj. obdobjem izrednih razmer;

(d)oprostitev prispevkov delodajalcev za socialno varnost in dajatev za usposabljanje za obdobje od marca do decembra 2020 ter znižanje davka v obliki prispevka delodajalcev za rehabilitacijo za obdobje od marca do junija 2020 za sektorje, ki jih je pandemija najbolj prizadela. Zahtevan je bil del skupnih odhodkov, povezanih s podjetji, ki skrajšajo ali začasno prekinejo delovni čas ali kadar so zaposleni ostali zaposleni ves čas, do trenutka zadnjih razpoložljivih podatkov o realizaciji;

(e)oprostitev plačila davka v pavšalnem znesku („KATA“) za obdobje od marca do junija 2020 za male davkoplačevalce na področju 26 dejavnostih. Pomoč se je zaprosila samo za tisti del odhodkov, ki se nanaša na podporo samozaposlenim osebam in podjetjem z enim zaposlenim;

(f)izključitev stroškov dela iz davčne osnove davka za mala podjetja („KIVA“) za obdobje od marca do junija 2020 v sektorjih, ki jih je pandemija najbolj prizadela. Zahtevan je bil del skupnih odhodkov, povezanih s podjetji, ki skrajšajo ali začasno prekinejo delovni čas ali kadar so zaposleni ostali zaposleni ves čas do trenutka zadnjih razpoložljivih podatkov o realizaciji;

(g)enkratni pavšalni dodatek v višini 500 000 HUF na osebo za zdravstvene delavce kot priznanje za njihovo dodatno delo med pandemijo;

(h)stroške podjetij v državni lasti, ki jih krije država, povezane s posebnimi ukrepi za obvladovanje pandemije. Takšni ukrepi, povezani z zdravjem, vključujejo čiščenje in zagotavljanje zaščitne opreme;

(i)povečanje stroškov za posebne ukrepe za obvladovanje pandemije (kot so dnevno razkuževanje ter večkratno čiščenje prezračevalnih sistemov in dvigal) in za zaščito osebnega zdravja državnih uradnikov z razkužili in zaščitnimi sredstvi. Takšne ukrepe je uvedel generalni direktorat za javna naročila in dobavo („KEF“), da bi zagotovil neprekinjeno delovanje državnih proračunskih organov;

(j)ukrepe, povezane z infrastrukturo in naložbami v bolnišnice, da se omogoči visoka raven zaščite zdravstvenih delavcev in pacientov. Ukrepi vključujejo namenske prostore za zdravstvene preglede in izolirane prostore za zdravljenje COVID-19. Poleg tega so se povečali neposredni stroški za osebna zaščitna sredstva in opremo (obrazne maske za enkratno uporabo, medicinska obleka, plastični ščiti, rokavice, razkužila itd.) v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah, da se zagotovi visoka raven zaščite zdravstvenih delavcev.

Madžarska je Komisiji predložila ustrezne informacije.

Komisija glede na razpoložljiva dejstva predlaga Svetu, da sprejme izvedbeni sklep o odobritvi finančne pomoči Madžarski v skladu z uredbo o instrumentu SURE v podporo zgoraj navedenim ukrepom.

Ukrepi, povezani z zdravjem, za katere je zaprosila Madžarska, znašajo 268 550 000 EUR. To predstavlja več kot polovico skupnega zaprošenega zneska finančne podpore. Glede na potrebo po zagotovitvi pomožne narave te kategorije ukrepov bo znesek finančne pomoči v podporo ukrepom, povezanim z zdravjem, omejen na 247 124 000 EUR, tako da znesek predstavlja manj kot polovico skupne finančne pomoči.

Skladnost z veljavnimi predpisi s področja zadevne politike

Ta predlog je v celoti skladen z Uredbo Sveta (EU) 2020/672, na podlagi katere je predložen.

Predlog dopolnjuje drug instrument prava Unije za zagotavljanje podpore državam članicam v izrednih razmerah, in sicer Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije (Uredba (ES) št. 2012/2002). Uredba (EU) 2020/461 Evropskega parlamenta in Sveta, ki spreminja navedeni instrument, da bi se razširilo njegovo področje uporabe na izredne razmere večjih razsežnosti v javnem zdravju in opredelile posebne dejavnosti, upravičene do financiranja, je bila sprejeta 30. marca.

Skladnost z drugimi politikami Unije

Predlog je del sklopa ukrepov, pripravljenih v odziv na trenutno pandemijo COVID-19, kot je „naložbena pobuda v odziv na koronavirus“, in dopolnjuje druge instrumente, ki podpirajo zaposlovanje, kot sta Evropski socialni sklad in Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI)/InvestEU. Z uporabo izposojanja in posojanja za podporo državam članicam v tem konkretnem primeru izbruha COVID-19 bi ta predlog zagotavljal drugo raven zaščite za financiranje shem skrajšanega delovnega časa in podobnih ukrepov, s čimer bi pomagal ohranjati delovna mesta ter s tem zaščititi zaposlene in samozaposlene pred tveganjem brezposelnosti.

2.PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST

Pravna podlaga

Pravna podlaga za ta instrument je Uredba Sveta 2020/672.

Subsidiarnost (za neizključno pristojnost)

Predlog je odziv na prošnjo države članice in odraža evropsko solidarnost z zagotavljanjem finančne pomoči Unije v obliki začasnih posojil državi članici, ki jo je prizadel izbruh COVID-19. Takšna finančna pomoč kot druga raven zaščite začasno podpira povečane javnofinančne odhodke držav članic za sheme skrajšanega delovnega časa in podobne ukrepe ter jim pomaga ščititi delovna mesta in s tem zaposlene in samozaposlene pred tveganjem brezposelnosti in izgube dohodka.

Podpora bo pomagala prizadetemu prebivalstvu in pripomogla k blažitvi neposrednih družbenih in gospodarskih posledic krize COVID-19.

Sorazmernost

Predlog upošteva načelo sorazmernosti. Ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje ciljev instrumenta.

3.REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA

Posvetovanja z zainteresiranimi stranmi

Zaradi nujne čimprejšnje priprave predloga, da bi ga Svet lahko pravočasno sprejel, posvetovanja z zainteresiranimi stranmi ni bilo mogoče izvesti.

Ocena učinka

Zaradi nujnosti priprave predloga ocena učinka ni bila izvedena.

4.PRORAČUNSKE POSLEDICE

Komisija bi morala imeti možnost najema posojil na finančnih trgih z namenom nadaljnjega posojanja državi članici, ki zaprosi za finančno pomoč v okviru instrumenta SURE.

Poleg jamstev, ki jih dajo države članice, okvir vključuje tudi druge zaščitne ukrepe za zagotavljanje finančne trdnosti sheme, in sicer:

·strog in konservativen pristop k finančnemu upravljanju,

·oblikovanje posojilnega portfelja, ki omejuje tveganje koncentracije, letno izpostavljenost in čezmerno izpostavljenost do posameznih držav članic, hkrati pa zagotavlja, da se državam članicam, ki najbolj potrebujejo pomoč, lahko zagotovijo zadostna sredstva, ter

·možnosti obnovitve dolga.

2020/0291 (NLE)

Predlog

IZVEDBENI SKLEP SVETA

o odobritvi začasne podpore Madžarski na podlagi Uredbe (EU) 2020/672 za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah po izbruhu COVID-19

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) 2020/672 z dne 19. maja 2020 o vzpostavitvi evropskega instrumenta za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 1 in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Madžarska je 6. avgusta 2020 zaprosila za finančno pomoč Unije, da bi dopolnila svoja nacionalna prizadevanja za obravnavanje učinka izbruha COVID-19 in za odziv na socialno-ekonomske posledice izbruha za delavce in samozaposlene.

(2)Izbruh COVID-19 in izredni ukrepi, ki jih je Madžarska uvedla za zajezitev izbruha ter njegovih socialno-ekonomskih učinkov in učinkov, povezanih z zdravjem, bodo po pričakovanjih zelo močno vplivali na javne finance. Glede na napoved Komisije iz pomladi 2020 naj bi primanjkljaj in dolg sektorja država Madžarske do konca leta 2020 znašala 5,2 % oziroma 75,0 % bruto domačega proizvoda (BDP). Glede na vmesno napoved Komisije iz poletja 2020 naj bi se BDP Madžarske v letu 2020 zmanjšal za 7,0 %.

(3)Izbruh COVID-19 je imobiliziral znaten del delovne sile na Madžarskem. To je privedlo do nenadnega in močnega povečanja javnofinančnih odhodkov na Madžarskem v zvezi z ukrepi, podobnimi shemam skrajšanega delovnega časa, in ukrepi, povezanimi z zdravjem, kot je navedeno v uvodnih izjavah 4 do 14.

(4)„Odlok vlade 2080/2020 o nacionalnem razvoju nastanitvenih zmogljivosti“, kot je naveden v prošnji Madžarske z dne 6. avgusta 2020, je uvedel začasno podporo za posodobitev nastanitvenih zmogljivosti (prenova, širitev, obnova prostorov, nakup opreme) v turističnih destinacijah, da bi ohranili obstoječo delovno silo. Pomoč se je zaprosila samo za tisti del odhodkov, ki se nanaša na podporo samozaposlenim osebam in podjetjem z enim zaposlenim. Za ukrep se lahko šteje, da je podoben shemam skrajšanega delovnega časa iz Uredbe (EU) 2020/672, saj je njegov namen zaščititi samozaposlene ali podobne kategorije delavcev pred zmanjšanjem ali izgubo dohodka.

(5)Z odlokom ministra za kmetijstvo št. 25/2020 2 , odlokom ministra za kmetijstvo št. 26/2020 3 in odlokom ministra za kmetijstvo št. 30/2020 4 , kot so navedeni v prošnji Madžarske z dne 6. avgusta 2020, so bila uvedena enkratna nepovratna sredstva za živilskopredelovalna podjetja, vrtnarska podjetja v sektorjih gojenja netrajnih poljščin in razmnoževanja rastlin ter ribogojna podjetja. Pogoj za podporo je, da podjetje ohrani svoje zaposlene do decembra 2020. Kar zadeva del odhodkov, povezanih s podporo samozaposlenim osebam in podjetjem z enim zaposlenim, se za ukrep lahko šteje, da je podoben shemam skrajšanega delovnega časa iz Uredbe (EU) 2020/672, saj je njegov namen zaščititi samozaposlene ali podobne kategorije delavcev pred zmanjšanjem ali izgubo dohodka.

(6)Z odlokom vlade št. 59/2020 (III. 23.) in zakonskim aktom LVIII iz leta 2020, kot sta navedena v prošnji Madžarske z dne 6. avgusta 2020, je bil podaljšan otroški dodatek za zaposlene in samozaposlene osebe, ki bi zaradi starostnih omejitev prenehal veljati med 11. marcem 2020 in 30. junijem 2020, tj. obdobjem izrednih razmer. Navedeni otroški dodatek se lahko šteje za ukrep, podoben shemam skrajšanega delovnega časa iz Uredbe (EU) 2020/672, saj zagotavlja dohodkovno podporo zaposlenim in samozaposlenim, kar bo pomagalo kriti stroške otroškega varstva med zaprtjem šol in s tem pomagalo staršem nadaljevati delo in preprečiti, da bi bila ogrožena delovna razmerja.

(7)Na podlagi vladnega odloka št. 47/2020 5 (kakor je bil spremenjen), kot je naveden v prošnji Madžarske z dne 6. avgusta 2020, so organi uvedli številne ukrepe, povezane z davki. Ker navedeni ukrepi pomenijo izpad prihodkov za vlado, se lahko štejejo za enakovredne javnofinančnim odhodkom.

(8)Za sektorje, ki jih je pandemija najbolj prizadela, so organi uvedli oprostitev prispevkov delodajalcev za socialno varnost in dajatev za usposabljanje za obdobje od marca do decembra 2020 ter znižanje davka v obliki prispevka delodajalcev za rehabilitacijo za obdobje od marca do junija 2020. Zahtevan je bil del skupnih odhodkov, povezanih s podjetji, ki skrajšajo ali začasno prekinejo delovni čas ali kadar so zaposleni ostali zaposleni ves čas do trenutka zadnjih razpoložljivih podatkov o realizaciji.

(9)Za male davkoplačevalce na področju 26 dejavnostih je bila uvedena oprostitev plačila davka v pavšalnem znesku („KATA“) za obdobje od marca do junija 2020. Pomoč se je zaprosila samo za tisti del odhodkov, ki se nanaša na podporo samozaposlenim osebam in podjetjem z enim zaposlenim. Za ukrep se lahko šteje, da je podoben shemam skrajšanega delovnega časa iz Uredbe (EU) 2020/672, saj je njegov namen zaščititi samozaposlene ali podobne kategorije delavcev pred zmanjšanjem ali izgubo dohodka.

(10)V zvezi z ukrepi, povezanimi z davki, so organi v sektorjih, ki jih je pandemija najbolj prizadela, izključili stroške dela iz davčne osnove davka za mala podjetja („KIVA“) za obdobje od marca do junija 2020. Zahtevan je bil del skupnih odhodkov, povezanih s podjetji, ki skrajšajo ali začasno prekinejo delovni čas ali kadar so zaposleni ostali zaposleni ves čas do trenutka zadnjih razpoložljivih podatkov o realizaciji.

(11)Madžarska je uvedla tudi vrsto ukrepov, povezanih z zdravjem, za obvladovanje izbruha COVID-19. Z vladnim odlokom št. 275/2020 6 , kot je naveden v prošnji Madžarske z dne 6. avgusta 2020, je bil uveden enkratni pavšalni dodatek v višini 500 000 HUF na osebo za zdravstvene delavce kot priznanje za njihovo dodatno delo med pandemijo.

(12)Podjetja v državni lasti, katerih stroške krije država, so uvedla posebne ukrepe z ustreznimi stroški za obvladovanje pandemije. Takšni ukrepi, povezani z zdravjem, vključujejo čiščenje in zagotavljanje zaščitne opreme.

(13)Na podlagi vladnega odloka št. 250/2014 (X. 2.) o generalnem direktoratu za javna naročila in dobavo („KEF“) 7 , kot je naveden v prošnji Madžarske z dne 6. avgusta 2020, so se povečali stroški zaradi posebnih ukrepov za obvladovanje pandemije (kot so dnevno razkuževanje ter večkratno čiščenje prezračevalnih sistemov in dvigal) in za zaščito osebnega zdravja državnih uradnikov z razkužili in zaščitnimi sredstvi. Takšne ukrepe je uvedel generalni direktorat za javna naročila in dobavo („KEF“), da bi zagotovil neprekinjeno delovanje državnih proračunskih organov.

(14)Nazadnje, „Odlok vlade 1012/2020 o operativnem upravljanju osebja“ 8 , kot je naveden v prošnji Madžarske z dne 6. avgusta 2020, je uvedel ukrepe v zvezi z infrastrukturo in naložbami v bolnišnice, da bi se omogočila visoka raven zaščite zdravstvenih delavcev in pacientov. Ukrepi vključujejo namenske prostore za zdravstvene preglede in izolirane prostore za zdravljenje COVID-19. Poleg tega so se povečali neposredni stroški za osebna zaščitna sredstva in opremo (obrazne maske za enkratno uporabo, medicinska obleka, plastični ščiti, rokavice, razkužila itd.) v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah, da se zagotovi visoka raven zaščite zdravstvenih delavcev.

(15)Madžarska izpolnjuje pogoje, da lahko zaprosi za finančno pomoč iz člena 3 Uredbe (EU) 2020/672. Madžarska je Komisiji predložila ustrezne dokaze, da so se dejanski in načrtovani javnofinančni odhodki od 1. februarja 2020 povečali za 639 500 000 EUR zaradi nacionalnih ukrepov, sprejetih za obravnavanje socialno-ekonomskih učinkov izbruha COVID-19. Povečan znesek, neposredno povezan z zgoraj navedenimi ukrepi, podobnimi shemam skrajšanega delovnega časa, pomeni nenadno in močno povečanje, ker je povezan z novimi ukrepi ter podaljšanjem obstoječih ukrepov, ki zajemajo znaten delež podjetij in delovne sile na Madžarskem. Madžarska namerava 113 740 000 EUR povečanega zneska odhodkov financirati iz skladov Unije.

(16)Komisija se je v skladu s členom 6 Uredbe (EU) 2020/672 posvetovala z Madžarsko ter preverila nenadno in močno povečanje dejanskih in načrtovanih javnofinančnih odhodkov, neposredno povezano s shemami skrajšanega delovnega časa in podobnimi ukrepi, kot tudi z uporabo zadevnih ukrepov, povezanih z zdravjem, ki so bili uvedeni zaradi izbruha COVID-19, navedeno v prošnji z dne 6. avgusta 2020.

(17)Ukrepi, povezani z zdravjem, navedeni v uvodnih izjavah 11 do 14, za katere je zaprosila Madžarska, znašajo 268 550 000 EUR. Ta znesek predstavlja več kot polovico skupnega zaprošenega zneska finančne podpore. Glede na potrebo po zagotovitvi pomožne narave te kategorije ukrepov bi moral biti znesek finančne pomoči v podporo ukrepom, povezanim z zdravjem, omejen na 247 124 000 EUR, tako da znesek predstavlja manj kot polovico skupne finančne pomoči.

(18)Zato bi bilo treba zagotoviti finančno pomoč za podporo Madžarski pri obravnavanju socialno-ekonomskih učinkov resnih gospodarskih motenj, ki jih je povzročil izbruh COVID-19. Komisija bi morala sprejeti odločitve glede zapadlosti, obsega in sprostitve obrokov in tranš v tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi.

(19)Ta sklep ne bi smel posegati v izid kakršnih koli postopkov v zvezi z izkrivljanjem delovanja notranjega trga, ki se lahko izvedejo, in sicer zlasti na podlagi členov 107 in 108 Pogodbe. Ta sklep ne razveljavlja zahteve, da države članice Komisijo na podlagi člena 108 Pogodbe obvestijo o primerih morebitne državne pomoči.

(20)Madžarska bi morala Komisijo redno obveščati o izvrševanju načrtovanih javnofinančnih odhodkov, da bi Komisija lahko ocenila, v kolikšnem obsegu je Madžarska izvršila navedene odhodke.

(21)Odločitev o zagotovitvi finančne pomoči je bila sprejeta ob upoštevanju obstoječih in pričakovanih potreb Madžarske, pa tudi prošenj za finančno pomoč na podlagi Uredbe (EU) 2020/672, ki so jih že predložile ali jih nameravajo predložiti druge države članice, pri čemer se upoštevajo načela enake obravnave, solidarnosti, sorazmernosti in preglednosti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Madžarska izpolnjuje pogoje iz člena 3 Uredbe (EU) 2020/672.

Člen 2

1.Unija da Madžarski na voljo posojilo v znesku največ 504 330 000 EUR. Povprečna zapadlost posojila ne presega 15 let.

2.Obdobje razpoložljivosti finančne pomoči, odobrene s tem sklepom, je 18 mesecev od prvega dne po začetku učinkovanja tega sklepa.

3.Komisija da Madžarski na voljo finančno pomoč Unije v največ osmih obrokih. Obrok se lahko izplača v eni ali več tranšah. Zapadlost tranš prvega obroka je lahko daljša od največje povprečne zapadlosti iz odstavka 1. V takih primerih se zapadlost nadaljnjih tranš določi tako, da največja povprečna zapadlost iz odstavka 1 ni presežena, ko so izplačani vsi obroki.

4.Prvi obrok se sprosti ob začetku veljavnosti sporazuma o posojilu iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2020/672.

5.Madžarska plača strošek financiranja Unije iz člena 4 Uredbe (EU) 2020/672 za vsak obrok ter vse pristojbine, stroške in odhodke Unije, ki izhajajo iz financiranja, povezanega s posojilom, odobrenim na podlagi odstavka 1 tega člena.

6.Komisija odloča o obsegu in sprostitvi obrokov ter obsegu tranš.

Člen 3

1. Madžarska lahko financira naslednje ukrepe:

(a)začasno podporo za posodobitev nastanitvenih zmogljivosti v turističnih destinacijah, da se ohrani obstoječa delovna sila, kot je določeno v odloku vlade 2080/2020 o nacionalnem razvoju nastanitvenih zmogljivosti, in sicer za del odhodkov, povezanih s podporo samozaposlenim osebam in podjetjem z enim zaposlenim;

(b)začasno podporo za živilskopredelovalna podjetja v skladu z odlokom ministra za kmetijstvo št. 25/2020, in sicer za del izdatkov, povezanih s podporo samozaposlenim osebam in podjetjem z enim zaposlenim;

(c)začasno podporo za vrtnarska podjetja v sektorjih gojenja netrajnih poljščin in razmnoževanja rastlin v skladu z odlokom ministra za kmetijstvo št. 26/2020, in sicer za del izdatkov, povezanih s podporo samozaposlenim osebam in podjetjem z enim zaposlenim;

(d)začasno podporo za ribogojna podjetja v skladu z odlokom ministra za kmetijstvo št. 30/2020, in sicer za del izdatkov, povezanih s podporo samozaposlenim osebam in podjetjem z enim zaposlenim;

(e)podaljšanje (do 30. junija 2020) tistih otroških dodatkov, ki so se iztekli v obdobju izrednih razmer, kot je določeno v uredbi vlade št. 59/2020 (III. 23.) in členu 71 zakonskega akta LVIII iz leta 2020;

(f)odlog plačila davka na socialne prispevke delodajalcev v nekaterih sektorjih za obdobje od marca do decembra 2020, kot je določeno v členu 4(a) uredbe vlade št. 47/2020 (kakor je bila spremenjena), in sicer za del izdatkov, povezanih s podjetji, ki skrajšajo ali začasno prekinejo delovni čas ali kadar so zaposleni ostali zaposleni ves čas;

(g)oprostitev plačila dajatve za usposabljanje delodajalcev v nekaterih sektorjih za obdobje od marca do decembra 2020, kot je določeno v členu 4(a) uredbe vlade št. 47/2020 (kakor je bila spremenjena), in sicer za del izdatkov, povezanih s podjetji, ki skrajšajo ali začasno prekinejo delovni čas ali kadar so zaposleni ostali zaposleni ves čas;

(h)znižanje davka v obliki prispevka delodajalcev za rehabilitacijo v nekaterih sektorjih za obdobje od marca do junija 2020, kot je določeno v členu 4(a) uredbe vlade št. 47/2020 (kakor je bila spremenjena), in sicer za del izdatkov, povezanih s podjetji, ki skrajšajo ali začasno prekinejo delovni čas ali kadar so zaposleni ostali zaposleni ves čas;

(i)oprostitev plačil davka v pavšalnem znesku („KATA“) za male davkoplačevalce na področju 26 dejavnosti za obdobje od marca do junija 2020, kot je določeno v členu 5 uredbe vlade št. 47/2020 (kakor je bila spremenjena), in sicer za del izdatkov, povezanih s podporo samozaposlenim osebam in podjetjem z enim zaposlenim;

(j)izključitev stroškov dela iz davčne osnove davka za mala podjetja („KIVA“) v nekaterih sektorjih za obdobje od marca do junija 2020, kot je določeno v uredbi vlade št. 47/2020 (kakor je bila spremenjena), in sicer za del izdatkov, povezanih s podjetji, ki skrajšajo ali začasno prekinejo delovni čas ali kadar so zaposleni ostali zaposleni ves čas;

(k)pavšalni dodatek za zdravstvene delavce kot priznanje za njihovo dodatno delo med pandemijo, kot je določeno v uredbi vlade št. 275/2020;

(l)stroške, povezane s posebnimi ukrepi za obvladovanje pandemije, uvedenimi v podjetjih v državni lasti;

(m)stroške, povezane s posebnimi ukrepi za obvladovanje pandemije in zaščito osebnega zdravja državnih uradnikov, kot je določeno v odloku vlade št. 250/2014 (X. 2.) o Generalnem direktoratu za javna naročila in dobavo („KEF“);

(n)stroške, povezane z infrastrukturo in naložbami v bolnišnice za visoko raven zaščite zdravstvenih delavcev in pacientov, kot je določeno v odloku vlade 1012/2020 o operativnem upravljanju osebja;

(o)neposredne stroške za osebna zaščitna sredstva in opremo v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah za visoko raven zaščite zdravstvenih delavcev, kot je določeno v odloku vlade 1012/2020 o operativnem upravljanju osebja.

Člen 4

Madžarska do ... [šest mesecev po datumu objave tega sklepa] in nato vsakih šest mesecev obvešča Komisijo o izvrševanju načrtovanih javnofinančnih odhodkov, dokler ti načrtovani javnofinančni odhodki niso v celoti izvršeni.

Člen 5

Ta sklep je naslovljen na Madžarsko.

Ta sklep začne učinkovati z dnem uradne obvestitve naslovniku.

Člen 6

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

   Za Svet

   Predsednik

(1)    UL L 159, 20.5.2020, str. 1.
(2)    (VI. 22.), objavljeno v madžarskem uradnem listu 22. junija 2020 (št. 148).
(3)    (VI. 22.), objavljeno v madžarskem uradnem listu 22. junija 2020 (št. 148).
(4)    (VI. 22.), objavljeno v madžarskem uradnem listu 22. junija 2020 (št. 148).
(5)    Objavljeno v madžarskem uradnem listu v sredo, 18. marca 2020 (št. 47).
(6)    (VI. 12.), objavljeno v madžarskem uradnem listu 12. junija 2020 (št. 141).
(7)    Objavljeno v madžarskem uradnem listu 2. oktobra 2014 (št. 136).
(8)    Objavljeno v madžarskem uradnem listu 31. januarja 2020 (št. 16).