Bruselj, 14.7.2020

COM(2020) 322 final

2020/0144(NLE)

Predlog

UREDBA SVETA

o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2021–2023


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.OZADJE PREDLOGA

Razlogi za predlog in njegovi cilji

EU se pri oskrbi trga z nekaterimi ribiškimi proizvodi zanaša na uvoz. V zadnjih desetletjih je postajala vse bolj odvisna od uvoza, da bi lahko zadostila povpraševanju po teh proizvodih. Trenutno proizvodnja EU v ribištvu in akvakulturi pokriva le 43 % njenih potreb. Namen avtonomnih trgovinskih ukrepov za ribiške in akvakulturne proizvode je predvsem ribiški predelovalni industriji v EU omogočiti uvoz surovin iz držav nečlanic EU za nadaljnjo predelavo po nižjih stopnjah ali dajatev prost uvoz. Da bi zagotovili pošteno konkurenco med uvoženimi ribiškimi proizvodi in ribiškimi proizvodi EU na trgu EU, bi bilo treba upoštevati tudi vpliv ukrepov na konkurenčnost proizvajalcev ribiških proizvodov EU.

Združeno kraljestvo je iz EU izstopilo 31. januarja 2020 s prehodnim obdobjem do konca leta 2020. Ta predlog temelji na predpostavki, da bo ob koncu prehodnega obdobja sklenjen sporazum o prosti trgovini med EU in Združenim kraljestvom, tako da se bodo lahko trgovinski tokovi med državami članicami EU in Združenim kraljestvom nadaljevali brez uvoznih dajatev. Če ob koncu prehodnega obdobja brexita trgovinski sporazum ne bo sklenjen, se lahko Svet odloči za spremembo uredbe o avtonomnih tarifnih kvotah.

Skladnost z veljavnimi predpisi s področja zadevne politike

Ta pobuda je v skladu z uveljavljeno politiko EU za zagotavljanje zadostne dobave ribiških proizvodov predelovalni industriji EU.

Skladnost z drugimi politikami Unije

Ni relevantno

2.PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST

Pravna podlaga

Pravna podlaga tega predloga je člen 31 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Sorazmernost

Izbira politike je sorazmerna, saj se za vsak proizvod odobri le omejena količina, in se upošteva stopnja izkoriščenosti, potreba po enakih konkurenčnih pogojih za proizvajalce EU in proizvajalce iz držav nečlanic EU, dodana vrednost in drugi trgovinski preferenciali.

Predlog je v skladu z načelom sorazmernosti, ker je carinska unija skupna politika in jo je zato treba izvajati z uredbo, ki jo sprejme Svet.

Izbira instrumenta

Ni relevantno

3.REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA

Naknadne ocene/preverjanja ustreznosti obstoječe zakonodaje

Ni relevantno

Posvetovanja z zainteresiranimi stranmi

Posvetovanja s proizvajalci in predelovalci EU ter pristojnimi nacionalnimi organi držav članic so potekala od januarja do marca 2020 prek vprašalnika. Komisija je 29. februarja 2020 posvetovalni postopek predstavila tudi svetovalnemu svetu za trge, v katerem so zastopane vse zainteresirane strani (industrija in nevladne organizacije). Nobena zainteresirana stran ni nasprotovala ohranitvi avtonomnih tarifnih kvot za ribiške proizvode.

Kot običajno so proizvajalci EU predlagali minimalistični pristop (manjše količine in manj proizvodov), medtem ko so predelovalci EU predlagali maksimalistični pristop (večje količine in več proizvodov). Deset držav članic, ki so izrazile svoje mnenje, je večinoma upoštevalo nasvete predstavnikov svoje industrije. Ena država je očitno zagovarjala povečanje samooskrbe in notranjega javnega naročanja na podlagi potenciala proizvodnje EU, pri čemer je kot osnovo za analizo tega potenciala uporabila sistem celotnih dovoljenih ulovov (TAC) in sistem kvot.

Predlog, ki ga je nato pripravila Komisija, je uravnotežen in temelji na objektivni analizi zbranih podatkov in informacij. Zagotavlja zadostno konkurenčno oskrbo predelovalne industrije EU, hkrati pa upošteva interese proizvajalcev rib EU.

Zbiranje in uporaba strokovnih mnenj

Zunanja svetovalna družba EUMOFA je bila izbrana, da bi ocenila dodano vrednost vsakega proizvoda, za katerega velja avtonomna tarifna kvota. Njeno delo temelji na poglobljeni študiji iz leta 2015 in njeni posodobitvi iz leta 2018, ki je potrdila ustreznost, usklajenost in učinkovitost avtonomnih tarifnih kvot. Za izračun vsake predlagane kvote so bili uporabljeni podatki Eurostata in podatki o uporabi kvot.

Ocena učinka

Presoja vplivov ni bila opravljena. Predlog povzema veljavni pravni akt, ki preneha veljati konec leta 2020, zato ocena učinka ni potrebna. Vendar je bilo pred predložitvijo predloga v razpravo v delovni skupini Sveta opravljeno temeljito posvetovanje z zainteresiranimi stranmi EU.

Ustreznost in poenostavitev ureditve

Ni relevantno.

Temeljne pravice

Ni relevantno.

4.PRORAČUNSKE POSLEDICE

Ta predlog ne vpliva na proračun Komisije.

5.DRUGI ELEMENTI

Načrti za izvedbo ter ureditev spremljanja, ocenjevanja in poročanja

Ni relevantno.

Obrazložitveni dokumenti (za direktive)

Ni relevantno.

   Natančnejša pojasnitev posameznih določb predloga

Ni relevantno.

2020/0144 (NLE)

Predlog

UREDBA SVETA

o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2021–2023

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Oskrba Unije z nekaterimi ribiškimi proizvodi je trenutno odvisna od uvoza iz tretjih držav. V zadnjih desetletjih je Unija postala bolj odvisna od uvoza, da bi lahko zadostila povpraševanju po ribiških proizvodih. Da ne bi bila ogrožena proizvodnja ribiških proizvodov v Uniji in da bi se njeni predelovalni industriji zagotovila zadostna oskrba z ribiškimi proizvodi, bi bilo treba opustiti ali znižati uvozne dajatve za več ribiških proizvodov v okviru tarifnih kvot ustreznega obsega. Da bi zagotovili pošteno konkurenco med uvoženimi ribiškimi proizvodi in ribiškimi proizvodi Unije na trgu EU, bi bilo treba upoštevati tudi vpliv ukrepov na konkurenčnost proizvajalcev ribiških proizvodov EU.

(2)Z Uredbo Sveta (EU) 2018/1977 1 se je odprlo in zagotovilo upravljanje avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2019–2020. Ker se obdobje uporabe navedene uredbe izteče 31. decembra 2020, bi bilo treba za obdobje 2021–2023 sprejeti novo uredbo o tarifnih kvotah.

(3)Vsi uvozniki v Uniji bi morali imeti enak in neprekinjen dostop do tarifnih kvot, določenih v tej uredbi, stopnje, določene za tarifne kvote, pa bi se morale neprekinjeno uporabljati za celotni uvoz zadevnih ribiških proizvodov v vse države članice do izčrpanja tarifnih kvot.

(4)Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 2 določa sistem upravljanja tarifnih kvot, ki sledi kronološkemu vrstnemu redu datumov sprejema deklaracij za sprostitev v prosti promet. Tarifne kvote, odprte s to uredbo, bi morale upravljati Komisija in države članice v skladu s tem sistemom.

(5)Pomembno je, da se vsem zainteresiranim stranem zagotovijo preglednost, predvidljivost in pravna varnost. Ker je namen tarifnih kvot zagotoviti zadostno oskrbo predelovalne industrije Unije z ribiškimi proizvodi, bi bilo treba za upravičenost do kvot zahtevati minimalno obravnavo ali delovanje.

(6)Zaradi zagotavljanja učinkovitosti upravljanja tarifnih kvot bi bilo treba državam članicam dovoliti, da iz višine tarifne kvote črpajo potrebne količine, ki ustrezajo njihovemu dejanskemu uvozu. Ker postopek upravljanja zahteva tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo, bi morala biti Komisija sposobna spremljati hitrost črpanja tarifnih kvot in o tem ustrezno obveščati države članice –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozne dajatve za proizvode, naštete v Prilogi, se opustijo ali znižajo, da se zajamejo v tarifne kvote, v skladu s stopnjami za posamezna obdobja in do višine, navedene v Prilogi.

Člen 2

Tarifne kvote iz člena 1 te uredbe se upravljajo v skladu s členi 49 do 54 Izvedbene uredbe (EU) 2015/2447.

Člen 3

Tarifne kvote so predmet carinskega nadzora glede posebne rabe v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 3 .

Člen 4

1.Opustitev ali znižanje uvoznih dajatev velja samo za proizvode, namenjene za prehrano ljudi.

2.Tarifne kvote niso na voljo za proizvode, katerih predelava se izvaja na ravni prodaje na drobno ali na ravni gostinskih storitev.

3.Tarifna kvota ni na voljo za proizvode, ki so namenjeni izključno za enega ali več naslednjih postopkov:

(a)čiščenje, odstranjevanje drobovja, odstranjevanje repov, odstranjevanje glav,

(b)razsek,

(c)prepakiranje zamrznjenih posamično hitro zamrznjenih (IQF) filetov,

(d)vzorčenje, sortiranje,

(e)označevanje,

(f)pakiranje,

(g)hlajenje,

(h)zamrzovanje,

(i)globoko zamrzovanje,

(j)odmrzovanje,

(k)glaziranje,

(l)tajanje,

(m)ločevanje.

4.Ne glede na odstavek 3 so tarifne kvote na voljo za proizvode, ki so namenjeni za enega ali več naslednjih postopkov:

(a)rezanje na kocke,

(b)rezanje na kolobarje, rezanje na trakove, za blago pod oznakami KN 0307 43 91, 0307 43 92 in 0307 43 99,

(c)pripravljanje filetov,

(d)pripravljanje bokov,

(e)razsekavanje zamrznjenih blokov,

(f)cepljenje zamrznjenih blokov kompletov filetov,

(g)narezovanje za blago pod oznakami KN ex 0303 66 11, ex 0303 66 12, ex 0303 66 13, ex 0303 66 19, ex 0303 89 70 in ex 0303 89 90,

(h)obdelava s plini za pakiranje, kot so opredeljeni v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta 4 , za proizvode pod oznakami KN 0306 16 99 (pododdelka TARIC 20 in 30), 0306 17 92 (pododdelek TARIC 20), 0306 17 99 (pododdelek TARIC 10), 0306 35 90 (pododdelki TARIC 12, 14, 92 in 93), 0306 36 90 (pododdelka TARIC 20 in 30), 1605 21 90 (pododdelki TARIC 45, 55 in 62) in 1605 29 00 (pododdelki TARIC 50, 55 in 60).

Člen 5

Komisija in carinski organi držav članic tesno sodelujejo, da zagotovijo ustrezno upravljanje in nadzor uporabe te uredbe.

Člen 6

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

   Za Svet

   PredsednikOcena finančnih posledic zakonodajnega predloga – „Prihodki“

1.NASLOV PREDLOGA:

Predlog za uredbo Sveta o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2021–2023.

2.PRORAČUNSKE VRSTICE:

Poglavje in člen: poglavje 12, člen 120.

3.FINANČNE POSLEDICE

   Predlog nima finančnih posledic.

Predlog nima finančnega vpliva na odhodke, ima pa finančni vpliv na prihodke.

(v mio. EUR na eno decimalno mesto natančno 5 )

Prihodkovna vrstica 6

Leto N

Leto N+1

Leto N+2

Člen 1.2.0

219.2

219.2

219.2

4.UKREPI PROTI GOLJUFIJAM

Posebna raba nekaterih proizvodov, ki jih zajema ta uredba Sveta, se bo preverila v skladu s členom 254 Uredbe (EU) št. 952/2013, v kateri so navedene določbe za izvajanje carinskega zakonika Skupnosti.

5.DRUGE OPOMBE

Glavni vpliv uredbe je izguba prihodkov za Evropsko unijo. Na osnovi najnovejših popolnih statističnih podatkov (2018) se lahko vpliv te uredbe na izgubo prihodkov oceni na 219,2 milijona EUR za prvo leto triletnega obdobja, ki se začne leta 2021.

Navedeni znesek je bil izračunan na podlagi stopenj dajatev za države z največjimi ugodnostmi, izrabe kvot v celoti, povprečne cene (EUR) na tono in dejstva, da je 80 % dajatev vključenih v proračun EU (219,2 milijona EUR = 80 % od 274,0 milijona EUR). Tako to pomeni najvišjo raven izgube prihodka glede na to, da Skupnost dodeljuje ugodnejše trgovinske pogoje različnim skupinam tretjih držav (shemi GSP in GSP+ ter sporazumi o prosti trgovini).

Zato je dejanska izguba prihodkov praviloma manjša, saj se dajatve za države z največjimi ugodnostmi ne uporabljajo na splošno.

(1)

   Uredba Sveta (EU) 2018/1977 z dne 11. decembra 2018 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2019–2020 (UL L 317, 11.12.2018, str. 2).

(2)

   Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L 343, 29.12.2015, str. 558).

(3)

   Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1).

(4)    Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 16).
(5)    Letni zneski se ocenijo z uporabo formule iz oddelka 5, kar se navede v opombi pod črto, npr. „okvirni znesek, izračunan po dogovorjeni formuli“. Za prvo leto se letni znesek praviloma plača v celoti, tj. brez znižanja oziroma sorazmernega znižanja.
(6)    Pri tradicionalnih lastnih sredstvih (kmetijske dajatve, prelevmani na sladkor, carine) se navedejo neto zneski, tj. bruto zneski po odbitku 20 % stroškov pobiranja.

Bruselj, 14.7.2020

COM(2020) 322 final

PRILOGA

k

Predlogu za

UREDBO SVETA

o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2021–2023


Zaporedna št.

Oznaka KN

Oznaka TARIC

Opis

Letna količina kvote (v tonah) 1

Dajatev znotraj kvote

Obdobje veljavnosti kvote

09.2746

ex 0302 89 90

30

rdeči hlastač (Lutjanus purpureus), svež, ohlajen, za predelavo

1 500

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2748

ex 0302 91 00

ex 0303 91 90

ex 0305 20 00

96

96

31

trde ribje ikre, sveže, ohlajene ali zamrznjene, soljene ali v slanici, za predelavo

5 700

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2750

ex 0305 20 00 35

35

trde ribje ikre, oprane, očiščene priraslih organov in samo soljene ali v slanici, za proizvodnjo kaviarjevih nadomestkov

1 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2759

ex 0302 51 10

ex 0302 51 90

ex 0302 59 10

ex 0303 63 10

ex 0303 63 30

ex 0303 63 90

ex 0303 69 10

20

10

10

10

10

10

10

trska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in ribe vrste Boreaogadus saida, razen jeter in iker, sveže, ohlajene ali zamrznjene, za predelavo

95 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023 

09.2760

ex 0303 66 11

ex 0303 66 12

ex 0303 66 13

ex 0303 66 19

 
ex 0303 89 70

ex 0303 89 90

10

10

10

 
11

91

 
10

30

oslič (Merluccius spp., razen Merluccius merluccius, Urophycis spp.) in rožnati huj (Genypterus blacodes in Genypterus capensis), zamrznjena, za predelavo

10 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2761

ex 0304 79 50

ex 0304 79 90

ex 0304 95 90

10

11

17

11 
17

modri repak (Macruronus spp.), zamrznjeni fileti in drugo zamrznjeno meso, za predelavo

17 500

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2762

ex 0306 11 10

ex 0306 11 90

ex 0306 31 00

10

20

10

jastogi in drugi morski rarogi (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), živi, ohlajeni, zamrznjeni, za predelavo

200

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2765

ex 0305 62 00

ex 0305 69 10

20

25

29

10

trska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in ribe vrste Boreogadus saida, nasoljene ali v slanici, vendar ne sušene ali dimljene, za predelavo 

2 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2770

ex 0303 59 10 


ex 0305 63 00

10 


10

sardoni (Engraulis anchoita in Engraulis capensis), zamrznjeni, za predelavo, in sardoni (Engraulis anchoita), soljeni ali v slanici, vendar ne sušeni ali prekajeni, za predelavo

1 500

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2772

ex 0304 93 10

ex 0304 94 10

ex 0304 95 10

ex 0304 99 10

10

10

10

10

surimi, zamrznjen, za predelavo

60 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2774

ex 0304 74 19

ex 0304 74 19

ex 0304 95 50

10

10

10

20

pacifiški oslič (Merluccius productus) in argentinski oslič (oslič jugozahodnega Atlantika) (Merluccius hubbsi), zamrznjeni fileti in drugo meso, za predelavo

25 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2776

ex 0304 71 10

ex 0304 71 90

ex 0304 95 21

ex 0304 95 25

10

10

10

10

trska (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), zamrznjeni fileti in meso, za predelavo

50 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2777

ex 0303 67 00

ex 0304 75 00

ex 0304 94 90

10

10

10

aljaški polak (Theragra chalcogramma), zamrznjen, zamrznjeni fileti in drugo zamrznjeno meso, za predelavo

320 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2778

ex 0304 83 90 
ex 0304 99 99

21 
65

bokopluta, zamrznjeni fileti in drugo ribje meso (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), za predelavo

10 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2785

ex 0307 43 91

ex 0307 43 92 
ex 0307 43 99

10

10

21

trupi 2 lignjev (Ommastrephes spp., razen Todarodes sagittatus (sopomenka Ommastrephes sagittatus), Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) in Illex spp., zamrznjeni, s kožo in plavutmi, za predelavo

20 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2786

ex 0307 43 91

ex 0307 43 92 
ex 0307 43 99

20

20 
29

lignji (Ommastrephes spp., razen Todarodes sagittatus (sopomenka Ommastrephes sagittatus), Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) in Illex spp., zamrznjeni, celi ali lovke in plavuti, za predelavo

5 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2788

ex 0302 41 00

ex 0303 51 00

ex 0304 59 50

ex 0304 99 23

10

10

10

10

sled (Clupea harengus, Clupea pallasii), s težo, večjo od 100 g na kos, ali boki s težo, večjo od 80 g na kos, razen jeter in iker, za predelavo

8 000 3

0 %

1.10.2021–31.12.2021

1.10.2021–31.12.2021

1.10.2022–31.12.2022

09.2790

ex 1604 14 26 
ex 1604 14 36

ex 1604 14 46 

10

10

11 
21

92

94

fileti, znani kot „loins“ („ledja“), tuna in črtastega tuna, za predelavo

30 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2794

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

45

62

50

55

škampi in kozice vrst Pandalus borealis in Pandalus montagui, kuhani in brez lupine, za predelavo

3 500

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2798

ex 0306 16 99

ex 0306 35 90

20

30

12

14

92

93

škampi in kozice vrst Pandalus borealis in Pandalus montagui, z lupino, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni, za predelavo

2 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2800

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

55

60

škampi in kozice vrste Pandalus jordani, kuhani in brez lupine, za predelavo

2000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2802

ex 0306 17 92 

ex 0306 36 90

20 

30

škampi in kozice vrst Penaeus vannamei in Penaeus monodon, z lupino ali brez nje, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni, nekuhani, za predelavo

40 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2822

ex 0303 11 00

ex 0303 12 00

20

20

tihomorski losos, brez glave in drobovja, zamrznjen, vrste Oncorhynchus nerka (rdeči losos) in Oncorhynchus kisutch, za predelavo

10 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2824

ex 0302 52 00 
ex 0303 64 00

10

10

vahnja (Melanogrammus aeglefinus), sveža, ohlajena ali zamrznjena, brez glav, škrg in drobovja, za predelavo

3 500

0 %

1.1.2021–31.12.2023

09.2826

ex 0306 17 99

ex 0306 36 90    

10

20

škampi in kozice vrste Pleoticus muelleri, z lupino ali brez nje, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni, za predelavo

6 000

0 %

1.1.2021–31.12.2023

(1)    Izraženo v neto teži, če ni drugače navedeno.
(2)    Trup glavonožca ali lignja brez glave in lovk, s kožo in plavutmi.
(3)    Izraženo v neto odcejeni teži.