Bruselj, 13.3.2020

COM(2020) 111 final

2020/0042(COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EGS) št. 95/93 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti

(Besedilo velja za EGP)


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.OZADJE PREDLOGA

Razlogi za predlog in njegovi cilji

Uredba (EGS) št. 95/93 1 določa pravila o dodeljevanju slotov na letališčih EU. Člen 10 vsebuje pravilo „uporabi ali izgubi“, v skladu s katerim morajo letalski prevozniki vsaj 80 % dodeljenih slotov uporabiti v določenem (poletnem ali zimskem) obdobju voznega reda letov, da bi imeli prednost pri istem zaporedju slotov v ustreznem obdobju voznega reda letov naslednje leto (t. i. podedovane pravice).

Izbruh virusa SARS-CoV-2 ima resne posledice za letalske prevoznike in je od začetka leta 2020 povzročil znaten upad zračnega prometa po vsem svetu. Evropski letalski prevozniki so te posledice prvič občutili januarja 2020 pri letih v Ljudsko republiko Kitajsko in Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong ter iz njiju, vendar je širjenje virusa po januarju 2020 privedlo do bolj vsesplošnega upada zračnega prometa, tudi v Evropi. Nadaljnjega razvoja epidemije ali trajanja njenih posledic ni mogoče predvideti.

Vendar so letalski prevozniki zaradi upada povpraševanja potnikov že začeli odpovedovati lete in jih še naprej odpovedujejo, kar bo v zimskem obdobju voznega reda letov 2019/2020 in poletnem obdobju voznega reda letov 2020 privedlo do uporabe slotov pod 80-odstotnim pragom, ki ga določa Uredba.

Po 3,3-odstotni povprečni letni rasti števila potnikov v Evropi v obdobju 2009–2019 je Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (v nadaljnjem besedilu: Eurocontrol) zabeležila 10-odstotno zmanjšanje števila letov v prvih dveh tednih marca 2020 v primerjavi z istim obdobjem leto poprej. Zaradi vse manjšega povpraševanja, ki ga je povzročila kriza, je večina evropskih letalskih prevoznikov prizemljila svoje zrakoplove. To nakazuje, da se bo upadanje števila letov nadaljevalo. Negativni medletni trend se nadaljuje v poletno sezono, v kateri se po podatkih IATA letalski prevozniki v obdobju od marca do junija 2020 soočajo s 40–60-odstotnim medletnim upadom vnaprejšnjih rezervacij pri progah, ki niso povezane z Italijo, pri čemer je zmanjšanje nekoliko večje pri letih na kratke razdalje v primerjavi z leti na dolge razdalje. Rezervacije na italijanskih letalskih progah so se v začetku marca 2020 zmanjšale za več kot 50 %, koeficienti zasedenosti na teh progah pa znašajo celo 40 %.

Evropska letališča napovedujejo izgubo 67 milijonov potnikov v prvem četrtletju leta 2020. To resno vpliva na zračni promet po vsej Uniji.

Na podlagi informacij letalskih prevoznikov in letališč, ki jih ima Eurocontrol trenutno na voljo, je razumno sklepati, da se bodo sedanje razmere, za katere je značilen izjemen upad povpraševanja, nadaljevale najmanj v marcu, aprilu, maju in juniju 2020.

Da bi si letalski prevozniki zagotovili dodelitev istih slotov za isto sezono v naslednjem letu, pa morajo v skladu z navedeno uredbo o slotih uporabiti slote v vsaj 80 % obdobja voznega reda letov, za katerega so bili dodeljeni. Brez kakršnega koli ukrepa, ki bi za namene tega izračuna izravnal posledice sedanjih okoliščin, je verjetno, da bodo letalski prevozniki izvajali veliko letov z zelo nizkimi koeficienti zasedenosti, da bi zaščitili svoje podedovane pravice, s čimer bi le zaostrili finančne izgube in škodovali okolju.

V skladu z Uredbo (EGS) št. 95/93 je koordinator slotov edina oseba, ki je odgovorna za dodeljevanje slotov in mora delovati v skladu z Uredbo [členom 4(5) Uredbe]. Glede naloge dodeljevanja slotov so koordinatorji neodvisni in zanje ne veljajo navodila katere od strani.

V opisanih okoliščinah bi bilo treba Uredbo (EGS) št. 95/93 spremeniti, da bi zaščitili podedovane pravice letalskih prevoznikov glede slotov, ki niso bili uporabljeni v obdobju, ko je izbruh virusa SARS-CoV-2 najbolj prizadel trg za zračni promet. Predlagano obdobje zajema štirimesečno obdobje od marca do junija 2020 za vse lete. Poleg tega je glede na to, da so resne posledice izbruha virusa SARS-CoV-2 najprej postale očitne v Ljudski republiki Kitajski in Posebnem upravnem območju Ljudske republike Kitajske Hongkong, predlagano, da se v daljšem skupnem obdobju zaščitijo podedovane pravice za slote, ki se uporabljajo za letalske storitve na navedena trga in z njiju. Dodatno obdobje se začne 23. januarja 2020, ko so organi zaprli prvo letališče v Ljudski republiki Kitajski.

Sprememba bi imela obliko pravila, v skladu s katerim koordinatorji obravnavajo slote, dodeljene za zadevni referenčni obdobji, za uporabljene. To pravilo bi ublažilo posledice sedanje krize in zagotovilo pravno varnost letalskim prevoznikom za ustrezna dela obdobij voznega reda letov. Vse slote, ki jih letalski prevozniki zato sprostijo, lahko koordinatorji prerazporedijo glede na potrebe. Taka prerazporeditev bi bila le začasne narave in ne bi okrnila položaja prevoznikov, za katere bi se v skladu s predlaganim pravilom štelo, da so uporabljali zadevne slote.

Zaradi narave sedanjih okoliščin je težko z gotovostjo napovedati, kdaj se bodo razmere na področju javnega zdravja umirile in se bo povrnilo zaupanje potrošnikov. Podaljšanje predlaganega ukrepa na celotno poletno sezono 2020 (ki se konča 24. oktobra 2020) bi bilo lahko nesorazmerno z jasno določenim ciljem, če bi se razmere v vmesnem obdobju normalizirale. Zato je predlagano, da se na Komisijo prenese pooblastilo za podaljšanje obdobja, v katerem veljajo ukrepi, po potrebi z delegiranimi akti. Komisija bi morala vsako tako odločitev utemeljiti na podlagi najnovejših razpoložljivih informacij, ki jih objavi upravitelj omrežja EU pri Eurocontrolu, in ustreznega znanstvenega mnenja.

Skladnost z veljavnimi predpisi s področja zadevne politike

Uredba (EGS) št. 95/93 ne obravnava težav, ki jih imajo letalski prevozniki zaradi izbruha virusa SARS-Co-2 glede možnosti, da ohranijo svoje slote za naslednja obdobja voznega reda letov. Uredbo bi bilo zato treba spremeniti, da bi ublažili posledice sedanje krize, letalskim prevoznikom zagotovili pravno varnost in ohranili enotnost evropskega sistema dodeljevanja slotov.

Skladnost z drugimi politikami Unije

Učinkovito delovanje notranjega trga na področju letalstva in povezanih storitev je odvisno od gospodarske uspešnosti letalskih prevoznikov. Negativne gospodarske posledice sedanjega izbruha virusa SARS-CoV-2 za letalske prevoznike bi lahko ogrozile njihov dober finančni položaj ter resno negativno vplivale na prometni sistem in gospodarstvo kot celoto. Zato je sprememba uredbe o slotih, ki bi obravnavala trenutno glavno skrb letalskih prevoznikov, izredno pomembna.

Ukrep prav tako prispeva k trajnostnemu cilju, saj odpravlja spodbude za letalske prevoznike, da bi lete z nizkimi koeficienti zasedenosti opravljali le zato, da bi zaščitili svoje slote.

2.PRAVNA PODLAGA, SUBSIDIARNOST IN SORAZMERNOST

Pravna podlaga

Ta pobuda temelji na členu 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije. Navedena določba dovoljuje sprejetje vseh ustreznih predpisov za zračni promet in je bila že podlaga za sprejetje Uredbe (EGS) št. 95/93.

Subsidiarnost (za neizključno pristojnost)

Države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev predloga iz naslednjih razlogov. Uredba (EGS) št. 95/93 državam članicam ne dovoljuje, da bi iz razlogov, obravnavanih v tem aktu, od koordinatorjev zahtevale, da neuporabljene slote štejejo za uporabljene. Ta cilj je mogoče doseči samo s spremembo same uredbe s strani Unije.

Sorazmernost

Predlog ne presega tistega, kar je potrebno za omejitev posledic sedanjega izbruha virusa SARS-CoV-2 za namene izvajanja Uredbe (EGS) št. 95/93. Predlagani ukrep je zato sorazmeren, tudi glede njegove pravočasne uporabe za različne vrste destinacij.

Izbira instrumenta

Da bi pravni instrument dosegel svoj cilj, se mora neposredno in splošno uporabljati, tako kot sama Uredba (EGS) št. 95/93. Zato je najprimernejši pravni instrument uredba.

3.REZULTATI NAKNADNIH OCEN, POSVETOVANJ Z ZAINTERESIRANIMI STRANMI IN OCEN UČINKA

Naknadne ocene/preverjanja ustreznosti obstoječe zakonodaje

Gre za nujen ukrep, ki ga je sprožil nenaden in nepredvidljiv izbruh virusa SARS-CoV-2 ter posledično širjenje bolezni COVID-19. Za ukrep se zato program ustreznosti in uspešnosti predpisov ne uporablja in izvedena ni bila nobena naknadna ocena.

Vendar je ta ukrep po obsegu in učinku podoben prejšnjim spremembam Uredbe (EGS) št. 95/93, ki so jih sprožile druge izredne razmere. Mednje spadajo ukrepi:

po terorističnih napadih 9. septembra 2002 (Uredba (ES) št. 894/2002),

leta 2003 po iraški vojni in izbruhu sindroma akutne respiratorne stiske (SARS) (Uredba (ES) št. 1554/2003) in

leta 2009 ob svetovni finančni krizi (Uredba (ES) št. 545/2009).

Posvetovanja z zainteresiranimi stranmi

Zaradi nujnosti zadeve uradno posvetovanje z zainteresiranimi stranmi ni bilo opravljeno. Vendar pa so organi držav članic in zainteresirane strani Komisijo pozvale, naj sprejme predlog za ustrezne ukrepe v okviru Uredbe (EGS) št. 95/93.

Zbiranje in uporaba strokovnih mnenj

Kot je bilo pojasnjeno, ustrezno zbiranje strokovnih mnenj ni bilo mogoče zaradi nujnosti razmer. Komisija pa je upoštevala izkušnje, pridobljene z uporabo in spremembami Uredbe (EGS) št. 95/93, kar vključuje tudi posvetovanja s strokovnjaki.

Ocena učinka

Glede na nujnost razmer ocena učinka ni bila izvedena. Ta ukrep je po obsegu in učinku podoben prejšnjim spremembam Uredbe (EGS) št. 95/93, ki so jih sprožile druge izredne razmere. Namenjen je zmanjšanju finančnih izgub, ki jih letalski prevozniki utrpijo zaradi pravila „uporabi ali izgubi“, in škodljivega vpliva na okolje.

Temeljne pravice

Ni relevantno.

4.PRORAČUNSKE POSLEDICE

Ni relevantno.

5.DRUGI ELEMENTI

Načrti za izvedbo ter ureditev spremljanja, ocenjevanja in poročanja

Ukrep ne vključuje posebne ureditve spremljanja ali poročanja, vendar bi morala Komisija spremljati razvoj izbruha virusa SARS-CoV-2 in njegove posledice za zračni promet ter biti po potrebi pooblaščena za sprejetje delegiranega akta o podaljšanju obdobij, ki jih ta ukrep zadeva.

Natančnejša pojasnitev posameznih določb predloga

Člen 10a se nadomesti z novim členom, v skladu s katerim morajo koordinatorji upoštevati, da je slote, dodeljene za obdobje od 1. marca 2020 do 30. junija 2020, za namene ocenjevanja pridobljenih podedovanih pravic uporabljal letalski prevoznik, ki so mu bili prvotno dodeljeni. Vključeno je dodatno, zgodnejše obdobje za slote, ki se uporabljajo za lete med EU in Ljudsko republiko Kitajsko ali med EU in Posebnim upravnim območjem Ljudske republike Kitajske Hongkong (od 23. januarja 2020). Slote po začetku veljavnosti predlagane uredbe je treba kot pogoj vrniti koordinatorju slotov. Pri vrnjenih slotih, ki se naknadno prerazporedijo drugim letalskim prevoznikom, letalski prevoznik, ki jih uporablja, ne bi bil upravičen do podedovanih pravic.

Člen 10a poleg tega Komisijo pooblašča, da sprejme delegirane akte, če kriza, povezana z izbruhom virusa SARS-CoV-2, ne bo popustila in bo še naprej negativno vplivala na zračni promet, tudi na podedovane pravice glede slotov. Zaradi hitrega razvoja izbruha je nujno, da se delegirani akti sprejmejo po nujnem postopku.

2020/0042 (COD)

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o spremembi Uredbe (EGS) št. 95/93 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 100(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora 2 ,

ob upoštevanju mnenja Odbora regij 3 ,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Zaradi izbruha bolezni COVID-19, ki jo povzroča koronavirus 2 sindroma akutne respiratorne stiske (SARS-CoV-2), je znatno upadel zračni promet zaradi precejšnjega zmanjšanja povpraševanja in neposrednih ukrepov, ki so jih sprejele države članice in tretje države za zajezitev izbruha. Resne posledice za letalske prevoznike so postale očitne že januarja 2020 v zvezi z Ljudsko republiko Kitajsko in Posebnim upravnim območjem Ljudske republike Kitajske Hongkong, po 1. marcu 2020 pa so postale splošno razširjene in bodo najverjetneje vplivale na vsaj dve obdobji voznega reda letov, zimsko sezono 2019/2020 in poletno sezono 2020.

(2)Navedene okoliščine presegajo nadzor letalskih prevoznikov, posledična prostovoljna ali obvezna odpoved letalskih storitev s strani letalskih prevoznikov pa je potreben ali upravičen odziv nanje. Zlasti prostovoljne odpovedi ščitijo zdravo finančno stanje letalskih prevoznikov in preprečujejo negativen okoljski vpliv praznih ali večinoma praznih letov, ki bi se izvajali le za ohranjanje letaliških slotov.

(3)Podatki, ki jih je objavil upravitelj omrežja EU pri Evropski organizaciji za varnost zračne plovbe (v nadaljnjem besedilu: Eurocontrol), kažejo na medletno desetodstotno zmanjšanje zračnega prometa v evropski regiji v prvi polovici marca 2020. Letalski prevozniki poročajo o velikem upadu vnaprejšnjih rezervacij in zaradi izbruha odpovedujejo številne lete v zimskem obdobju voznega reda letov 2019/2020 in poletnem obdobju voznega reda letov 2020.

(4)Če letalski prevoznik ne uporabi 80 % zaporedja slotov, ki so mu bili dodeljeni na koordiniranem letališču, s tem v skladu s členom 8(2) v povezavi s členom 10(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 ogrozi svojo prednostno razvrstitev teh slotov.

(5)Člen 10(4) Uredbe (EGS) št. 95/93 koordinatorjem slotov dovoljuje, da za namene izračuna prednostne razvrstitve ne upoštevajo neuporabe letaliških slotov v obdobjih, v katerih letalski prevoznik ne more opravljati načrtovanih zračnih prevozov, npr. zaradi zaprtja letališč. Vendar ta člen ne obravnava razmer, kot je izbruh virusa SARS-CoV-2. Zato je primerno, da se sprejme ustrezen ukrep.

(6)Glede na znane vnaprejšnje rezervacije in epidemiološke napovedi je na tej stopnji razumno pričakovati, da bo v obdobju od 1. marca 2020 do vsaj 30. junija 2020 prišlo do znatnega števila odpovedi, ki jih bo mogoče pripisati izbruhu virusa SARS-CoV-2. Letalski prevozniki zaradi neuporabe slotov, dodeljenih za navedeno obdobje, ne bi smeli izgubiti svoje prednostne razvrstitve, ki bi jo sicer uživali. Zato je treba opredeliti pogoje, pod katerimi bi bilo treba za ustrezno naslednjo sezono neuporabljene slote za navedene namene šteti za uporabljene slote.

(7)Sloti na koordiniranih letališčih so dragocen gospodarski vir. Kljub splošnemu upadu zračnega prometa odpoved letalskih storitev drugim letalskim prevoznikom, ki bi letališke slote vseeno želeli začasno uporabljati, ne bi smela preprečiti njihove uporabe, vendar pri tem ne bi smeli biti upravičeni do podedovanih pravic. Zato bi bilo treba slote, ki jih letalski prevoznik, ki so mu bili dodeljeni, ne uporabi, nemudoma vrniti koordinatorju.

(8)Nadaljnji razvoj izbruha virusa SARS-CoV-2 in njegove nadaljnje posledice za letalske prevoznike je težko predvideti. Komisija bi morala stalno analizirati vpliv virusa SARS-CoV-2 na sektor zračnega prometa, Unija pa bi morala imeti možnost, da brez nepotrebnega odlašanja podaljša obdobje, v katerem se uporabljajo ukrepi, predvideni s to uredbo, če se razmere ne bodo izboljšale.

(9)Za podaljšanje ukrepov, določenih v tej uredbi, če je to potrebno in utemeljeno, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje aktov v skladu s členom 290 PDEU, da bi se s spremembo te uredbe podaljšalo obdobje, v katerem se uporabljajo ukrepi iz te uredbe. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se navedeno posvetovanje izvede v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(10)Zaradi nujnosti, ki jo narekujejo izjemne okoliščine, ki upravičujejo predlagane ukrepe, je primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(11)Zaradi nujnosti, ki jo narekujejo izjemne okoliščine, ki upravičujejo opredeljene ukrepe, je primerno določiti, da začne ta uredba veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 95/93 se spremeni:

(1)člen 10a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10a

1.    Za namene členov 8(2) in 10(2) koordinatorji slote, dodeljene za obdobje od 1. marca 2020 do 30. junija 2020, obravnavajo, kakor da jih je letalski prevoznik, ki so mu bili prvotno dodeljeni, uporabil.

2.    Za namene členov 8(2) in 10(2) koordinatorji slote, dodeljene za obdobje od 23. januarja 2020 do 29. februarja 2020, obravnavajo, kakor da jih je letalski prevoznik, ki so mu bili prvotno dodeljeni, uporabil, če se nanašajo na letalske storitve med letališči v Evropski uniji in letališči v Ljudski republiki Kitajski ali Posebnem upravnem območju Ljudske republike Kitajske Hongkong.

3.    Glede slotov z datumom, ki je poznejši od enega tedna po začetku veljavnosti te uredbe, se odstavek 1 uporablja le, če so bili zadevni neuporabljeni sloti dani na voljo koordinatorju za prerazporeditev drugim letalskim prevoznikom.

4.    Kadar Komisija na podlagi podatkov, ki jih je objavil upravitelj omrežja EU pri Eurocontrolu, ugotovi, da je obseg zračnega prometa v primerjavi z obsegom v ustreznem obdobju v prejšnjem letu še vedno manjši in da se bo to najverjetneje nadaljevalo ter je to na podlagi najboljših razpoložljivih znanstvenih podatkov posledica izbruha virusa SARS-Co-2, v skladu s členom 12a sprejme delegirane akte za ustrezno spremembo obdobja iz odstavka 1.

5.    Komisija stalno spremlja razmere glede na merila iz odstavka 4. Glede tega na podlagi informacij, ki jih ima na voljo, do 15. aprila 2020 predloži zbirno poročilo. Po potrebi čim prej sprejme delegirani akt iz odstavka 4.

6.    Kadar v primeru dolgotrajnih posledic virusa SARS-CoV-2 za sektor zračnega prometa v Evropski uniji tako zahtevajo razlogi nujnosti, se za delegirane akte, sprejete v skladu s tem členom, uporabi postopek iz člena 12b.“;

(2)vstavita se naslednja člena 12a in 12b:

Člen 12a

Izvajanje prenosa pooblastila

1.    Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.    Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 10a se prenese na Komisijo za obdobje enega leta od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

3.    Prenos pooblastila iz člena 10a lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.    Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

5.    Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

6.    Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 10a, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v dveh mesecih od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 12b

Nujni postopek

1.    Delegirani akti, sprejeti na podlagi tega člena, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. V uradnem obvestilu Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu se navedejo razlogi za uporabo postopka v nujnih primerih.

2.    Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 12a(6). V tem primeru Komisija nemudoma po tem, ko jo Evropski parlament ali Svet uradno obvesti o sklepu o nasprotovanju aktu, ta akt razveljavi.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju,

Za Evropski parlament    Za Svet

Predsednik    Predsednik

(1)    Uredba Sveta (EGS) št. 95/93 z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti (UL L 14, 22.1.1993, str. 1).
(2)    UL C , , str. .
(3)    UL C , , str. .