Bruselj, 19.10.2020

COM(2020) 690 final

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ

Delovni program Komisije za leto 2021
Vitalna Unija v krhkem svetu1. Izboljšujemo sedanjost z oblikovanjem prihodnosti

Pred manj kot enim letom je ta Evropska komisija začela svoj mandat. Izvoljena je bila na podlagi svojega programa za usmerjanje največje preobrazbe, s katero se Evropa sooča v obdobju, daljšem od ene generacije. Delovni program Komisije za leto 2020 je odražal ta mandat in cilje, ki so bili prvič opisani v političnih usmeritvah predsednice von der Leyen. V delovnem programu je bila predstavljena naša vizija za oblikovanje pravičnejše, bolj zdrave, bolj zelene in bolj digitalne družbe. Čeprav so se v zadnjem letu številne stvari spremenile, so ti cilji še vedno gonilna sila za prihodnje leto.

Komisija je v zadnjem letu začela postavljati temelje za sistemske spremembe, ki jih Evropa potrebuje, zlasti v času, ko je vsa naša gospodarstva močno prizadela svetovna zdravstvena kriza. V prvih 100 dneh smo predstavili evropski zeleni dogovor, določili načrte za digitalno prihodnost Evrope, sprejeli načrt za močno socialno Evropo z namenom izvajanja evropskega stebra socialnih pravic in objavili strategijo za enakost spolov. Predstavili smo tudi novo industrijsko strategijo, načrt za boljšo podporo malim podjetjem in ukrepe za okrepitev enotnega trga. Pripravili smo predloge za posodobitev in okrepitev pristopnega procesa, s čimer smo utrli pot zgodovinskemu sporazumu o začetku pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo, vzpostavili pa smo tudi novo partnerstvo z Afriko.

Po prvih 100 dneh smo predlagali tudi nov začetek za dolgoletne prednostne naloge, zlasti z novim paktom o migracijah in azilu ter strategijo EU za varnostno unijo. Obravnavali smo vprašanja, ki vplivajo na našo celotno skupnost vrednot, zlasti z objavo prvega letnega poročila o stanju pravne države, ki zajema vse države članice. Sprejeli smo ukrepe na vseh področjih naše družbe, in sicer od enakosti spolov in boja proti rasizmu do znanj in spretnosti in mladih.

Vendar bo leto 2020 iz popolnoma drugačnih razlogov hkrati leto, ki ga bomo želeli čim prej pozabiti, a si ga bomo za vedno zapomnili. Svetovna pandemija, ki je pretresla Evropo in svet, ter posledične zapore naših družb in zaustavitve gospodarstev bodo veliko več kot le boleč spomin za milijone Evropejk in Evropejcev, ki so izgubili svoje bližnje ali zboleli sami oziroma ki jih močno skrbi, kako bodo poskrbeli za svoje preživljanje ali dobrobit. Nihče verjetno ne bo pozabil ranljivosti ali negotovosti, ki jo še vedno čutimo vsepovsod okrog nas. Nedavni ponovni izbruh virusa v Evropi kaže, da ga moramo še naprej skrbno, previdno in usklajeno obvladovati.

Vendar si bomo to leto zapomnili tudi zaradi nujnih ukrepov brez primere, ki jih je Evropa sprejela za zaščito življenj in načinov preživljanja. Evropa je pokazala, da lahko hitro ukrepa, ko je to potrebno, izkaže resnično solidarnost, ko je to nujno, in skupaj doseže spremembe, ko to želi. Komisija je skupno sprejela več kot 800 predhodno nenačrtovanih ukrepov, in sicer od dajanja na razpolago vseh sredstev EU, uporabe prožnosti v naših fiskalnih pravilih in pravilih o državni pomoči, vzpostavitve zalog medicinske opreme, pomoči pri vrnitvi več kot 600 000 državljank in državljanov EU, ki so obtičali v tujini, vzpostavitve instrumenta SURE, ki prispeva k ohranitvi delovnih mest in preživetju podjetij, ter upravljanja meja do podpore kmetom in ribičem.

Tega leta se lahko spominjamo tudi zaradi znatne pospešitve sprememb, ki jih je sprožilo, in velike priložnosti, ki se je pri tem presenetljivo ponudila. Podnebne spremembe, digitalne tehnologije in geopolitika so že močno vplivale na našo družbo in agendo. Vendar je pandemija povečala potrebo po tem, da Evropa prevzame vodilno vlogo pri zelenem in digitalnem prehodu ter poveča odpornost svojih družb in gospodarstev. To ustvarja edinstveno priložnost za odpravo ranljivosti zaradi krize in novo vitalnost za Unijo.

Glede na navedeno se bo Komisija v prihodnjem letu osredotočila na dvoje. Najprej si bo še naprej z vsemi močmi prizadevala za obvladovanje krize in pridobivanje izkušenj iz nje. To bomo dosegli zlasti z nadaljnjimi prizadevanji za iskanje, financiranje in zagotovitev varnega in dostopnega cepiva za vse v Evropi in po svetu.

Hkrati pa ta delovni program določa, kako lahko Evropa izkoristi priložnost, ki se nam ponuja, da uresniči svoje cilje in prevzame vodilno vlogo pri znatni pospešitvi sprememb. Zahvaljujoč zgodovinskemu instrumentu za okrevanje NextGenerationEU, ki ga je Komisija predstavila skupaj s prenovljenim dolgoročnim proračunom, ima Evropa na voljo orodje, da izkoristi to priložnost.

S tem instrumentom se Evropa ne odloča le za odpravo sedanje škode, okrevanje in podporo tistim, ki jih je kriza najbolj prizadela, temveč tudi za zagotovitev boljšega načina življenja v prihodnosti. Osredotočila se bo na trajnostne naložbe in reforme, pri čemer bo 37 % odhodkov v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost namenjenih za zeleni prehod, najmanj 20 % pa za naložbe v digitalni prehod. Tesno bomo sodelovali z državami članicami pri pripravi in izvajanju njihovih nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Komisija bo zagotovila, da bo prek zelenih obveznic zbranih 30 % od 750 milijard EUR, predvidenih za instrument NextGenerationEU. Poleg tega bomo podprli sozakonodajalca pri sklenitvi hitrega dogovora o svežnju v skupni višini 1,8 bilijona EUR, da bo ta lahko čim prej privedel do sprememb. Komisija bo pripravila tudi ambiciozne predloge o novih virih prihodkov za proračun EU.

To pomeni, da imamo naložbe, ki ustrezajo že obstoječi viziji in ciljem. Zato delovni program Komisije za leto 2021 predvideva prehod s strategije k uresničevanju, pri čemer je poudarek na novih zakonodajnih pobudah, revizijah obstoječe zakonodaje in nadaljnjih ukrepih na podlagi načrtov, določenih v okviru vseh šestih glavnih ciljev v zadnjem letu. Te pobude so navedene v prilogah I in II 1 , izvajati pa bomo začeli tudi pobude, ki so bile prvotno načrtovane za leto 2020, vendar so bile zaradi pandemije preložene 2 .

Naše notranje in zunanje delovanje bo še naprej temeljilo na Agendi 2030 in njenih ciljih trajnostnega razvoja ter na Pariškem sporazumu.

Pri uresničevanju tega delovnega programa se bo Komisija osredotočila tudi na pojasnjevanje našega dela in upoštevanje stališč državljank in državljanov. Tako je zdaj bolj kot kdaj koli prej pomembno začeti razpravo v okviru konference o prihodnosti Evrope. Vprašanja, ki so se zastavila v zadnjem letu (od potrebe po močnejši evropski zdravstveni uniji do trajnih sprememb, ki jih bo pandemija morda imela za naše sobivanje), je mogoče rešiti le, če lahko vsak izrazi svoje mnenje ter če se opremo na vse naše skupne izkušnje in strokovno znanje.

Glede na geopolitično okolje ter dolgoročno in preobrazbeno naravo načrtovanih pobud bo naše delo še naprej temeljilo na strateškem predvidevanju 3 . Prvo poročilo o strateškem predvidevanju je pokazalo, da je odpornost pomembna za okrevanje ter da morajo naše politike temeljiti na dokazih in biti kos izzivom prihodnosti. Ta pristop nam lahko pomaga tudi pri pripravi na nove izzive in priložnosti, ki se bodo neizogibno pojavili v prihodnjem letu ter ki jih moramo biti zmožni predvideti in se nanje odzvati.

2. Uresničevanje šestih glavnih ciljev

2.1 Evropski zeleni dogovor

V zvezi z evropskim zelenim dogovorom se bo Komisija osredotočila na prenovo ustrezne podnebne in energetske zakonodaje, da bi jo uskladila z novim predlaganim ciljem zmanjšanja emisij za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. To bo združeno v svežnju ukrepov z naslovom „Pripravljeni na 55“, ki bo zajemal vse od obnovljivih virov in energijske učinkovitosti, vključno z energijsko učinkovitostjo stavb, do rabe zemljišč, obdavčitve energije, porazdelitve prizadevanj in trgovanja z emisijami ter številne druge zakonodajne akte. Podnebna in energetska diplomacija z našimi zunanjimi partnerji bo še naprej prednostna naloga.

Kot je navedeno v političnih usmeritvah predsednice von der Leyen, bo Komisija predlagala mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah, da bi spodbudila tuje proizvajalce in uvoznike EU k zmanjšanju emisij ogljika, hkrati pa zagotovila enake konkurenčne pogoje, ki spodbujajo trgovino, skladno s STO.

Obseg načrtovanega dela v okviru evropskega zelenega dogovora odraža sistemsko naravo zelenega prehoda in njegov pomen kot strategije za rast. Predstavili bomo vrsto ukrepov o pametnem in trajnostnem prometu, vključno z revizijo uredbe o vseevropskem prometnem omrežju in direktive o inteligentnih prometnih sistemih. Še naprej bomo izvajali akcijski načrt za krožno gospodarstvo, pri čemer bomo obravnavali okoljsko primerno zasnovo in trajnostne izdelke, zlasti krožno elektroniko, vključno z izboljšanjem zbiranja, ponovne uporabe in popravil mobilnih telefonov, prenosnih računalnikov in drugih naprav. 

To kaže, da evropski zeleni dogovor pomeni veliko več kot zgolj zmanjševanje emisij. V tem duhu bomo nadaljevali strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 in strategijo „od vil do vilic“, zlasti da bi spodbudili ekološko pridelavo, obnovili degradirane ekosisteme, zaščitili oceane in obalne regije, zaščitili, obnovili in trajnostno upravljali gozdove ter zmanjšali dajanje proizvodov, povezanih s krčenjem gozdov, na trg EU. Poleg tega bomo omogočili, da se na trg dajejo inovativni krmni dodatki, da bi zmanjšali vpliv živinoreje na okolje.2.2 Evropa, pripravljena na digitalno dobo

Da bi zagotovili, da bo to desetletje evropsko digitalno desetletje, bomo predlagali načrt z jasno opredeljenimi cilji do leta 2030, kot so povezljivost, znanja in spretnosti ter digitalne javne storitve. Naš pristop bo temeljil na jasnih načelih, in sicer na pravici do zasebnosti in povezljivosti, svobodi govora, prostem pretoku podatkov in kibernetski varnosti.

Na vseh teh različnih področjih bomo sprejeli ukrepe, zlasti zakonodajo o vidikih varnosti, odgovornosti, temeljnih pravic in podatkov na področju umetne inteligence ter akt o podatkih, da bi določili prave pogoje za boljši nadzor in izmenjavo podatkov za državljanke in državljane ter podjetja.

V istem duhu bomo predlagali novo evropsko digitalno identiteto, ki bo olajšala spletne opravke in dostop do spletnih storitev po vsej Evropi ter zagotovila, da bodo ljudje imeli večji nadzor nad tem, katere podatke razkrivajo, in pregled nad tem, kako se ti podatki uporabljajo.

Da bi EU ohranila pravičnost v digitalnem svetu, si bo še naprej prizadevala za mednarodni sporazum o pravičnem davčnem sistemu, ki bo zagotavljal dolgoročne trajnostne prihodke. V nasprotnem primeru bo Komisija v prvi polovici naslednjega leta predlagala digitalno dajatev. V istem duhu pravičnega poslovnega okolja bo predlagala tudi pravni instrument za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev v zvezi s tujimi subvencijami.

Komisija bo nadaljevala pregled pravil o konkurenci, da bi zagotovila njihovo ustreznost za spreminjajoče se tržno okolje, vključno s pospešeno digitalizacijo gospodarstva. Poleg tega bomo posodobili našo novo industrijsko strategijo za Evropo, da bi upoštevali učinke COVID-19, globalno konkurenčno okolje ter pospešitev zelenega in digitalnega prehoda.

Za zagotovitev dostojnih, preglednih, predvidljivih in poštenih delovnih pogojev ter ustrezne socialne zaščite bo predstavljen zakonodajni predlog za izboljšanje delovnih pogojev delavcev, ki zagotavljajo storitve prek platform.

2.3 Gospodarstvo za ljudi

V času pandemije in zajezitvenih ukrepov je bistveno, da Evropa zagotovi, da zdravstvena in gospodarska kriza ne bo prerasla v socialno krizo. To bo usmerjalo naše ukrepe v naslednjem letu, celovito izvajanje in uporaba programa SURE pa bosta delavkam in delavcem pomagala ohraniti dohodek ter zagotovila, da bodo lahko podjetja obdržala svoje zaposlene. Te ukrepe bomo skrbno ocenili v prihodnjih letih.

Evropski steber socialnih pravic bo vodilo za okrevanje evropskega gospodarstva in naše najboljše orodje za zagotovitev, da nihče ne bo zapostavljen. Da bi zagotovili celovito izvajanje stebra, bomo predstavili ambiciozen akcijski načrt, ki bo ključni instrument Komisije za prispevanje k srednje- in dolgoročnemu socialno-ekonomskemu okrevanju in odpornosti ter za okrepitev socialne pravičnosti v okviru digitalnega in zelenega prehoda. V istem duhu bo novo evropsko jamstvo za otroke, ki je bilo napovedano v političnih usmeritvah predsednice von der Leyen, namenjeno zmanjšanju revščine in neenakosti otrok, saj bo zagotovilo, da imajo vsi otroci dostop do osnovnih storitev, kot sta zdravstvo in izobraževanje. Komisija bo na podlagi izkušenj iz pandemije COVID-19 in ob upoštevanju spreminjajočega se okolja dela pripravila nov strateški okvir EU za zdravje in varnost pri delu. Predlagali bomo tudi akcijski načrt za socialno gospodarstvo, da bi okrepili socialne naložbe ter podprli akterje socialnega gospodarstva in socialna podjetja pri zagonu, širitvi, inovacijah in ustvarjanju delovnih mest.

Naša gospodarstva potrebujejo nadaljnjo podporo politike, pri čemer bo treba najti pravo ravnotežje med zagotavljanjem finančne podpore in zagotavljanjem vzdržnosti javnih financ. Glede na vse hitrejše širjenje virusa in vse pogostejše zajezitvene ukrepe bi morale države članice še naprej preudarno izkoriščati fiskalno prožnost za podporo gospodarstvu. Svetovna trgovina in njene povezane vrednostne verige bodo še naprej ključna gonilna sila za rast in resnično globalno okrevanje. Trenutno poteka pregled trgovinske politike EU, sprejeli pa bomo tudi nov instrument za odvračanje tretjih držav od prisilnih ukrepov in odzivanje nanje.

Bolj dolgoročno gledano ni ustreznejše poti k stabilnosti in konkurenčnosti kot s poglobljeno ekonomsko in monetarno unijo, ki bo zagotovila tudi večjo mednarodno vlogo eura. Doseči moramo napredek na področju unije kapitalskih trgov in bančne unije. V okviru tega bomo revidirali okvir za obravnavanje propadov bank v EU, sprejeli ukrepe za spodbujanje čezmejnih naložb v EU in okrepili boj proti pranju denarja.

Kot del sistemskih sprememb v Evropi mora biti naš gospodarski in finančni sistem tudi ključno gonilo zelenega in digitalnega prehoda. Za spodbujanje dolgoročnega, trajnostnega in odgovornega ravnanja podjetij bo predlagana zakonodaja o trajnostnem upravljanju podjetij. Prav tako bomo še naprej razvijali trajnostno financiranje, zlasti s predlogom o vzpostavitvi standarda EU za zelene obveznice.

Da bi dosegli svoje cilje ter da bi se lahko odzvali na potrebe po naložbah in reformah, moramo povečati in oceniti uspešnost, učinkovitost in zmogljivost javnih uprav in storitev po vsej Evropski uniji.

2.4 Močnejša Evropa v svetu

Ta Komisija je nastopila svoj mandat s poslanstvom, da zagotovi močnejšo Evropo v svetu. Naša geopolitična Komisija stremi k napredku pri strateških interesih in ciljih EU v tujini ter v vse bolj polariziranem svetu zagovarja mednarodni red, ki temelji na pravilih in vrednotah. Prizadevali si bomo za povečanje naše svetovne vloge kot zagovorniki odgovornosti, stabilnosti, sodelovanja in solidarnosti, in sicer tako, da bomo z mobilizacijo vseh naših instrumentov obravnavali vse večje število svetovnih izzivov, kriz in konfliktov.

Komisija bo v naslednjem letu zagotovila, da bo Evropa imela ključno vlogo v tem ranljivem svetu, bodisi tako, da bo prevzela vodstvo pri svetovnem odzivu za zagotovitev varnega in dostopnega cepiva za vse, bodisi s krepitvijo svetovnega večstranskega sistema, ki temelji na pravilih, ter dvostranskih, regionalnih in svetovnih partnerstev. Še naprej bomo dajali vso prednost vzhodnemu in južnemu sosedstvu, Zahodnemu Balkanu in Afriki. 

Naši novi instrumenti za financiranje zunanjega delovanja bodo prispevali k izvajanju strateških prednostnih nalog Unije na področju zunanje politike.

Evropska unija bo vedno verjela v moč in pomen multilateralizma in sodelovanja v svetovnih institucijah. Predlagali bomo skupno sporočilo o krepitvi prispevka EU k multilateralizmu, ki temelji na pravilih. Voditi moramo reforme Svetovne zdravstvene organizacije in Svetovne trgovinske organizacije, da bosta obe pripravljeni na nove razmere.

V sodelovanju z našimi partnerji bomo predlagali prenovljeno partnerstvo z našim južnim sosedstvom in predstavili sporočilo o Arktiki, da bi posodobili politiko EU do regije, ki je še posebej izpostavljena podnebnim spremembam in okoljskim pritiskom, ter upoštevali vpliv te regije na gospodarstvo in varnost.

Predstavili bomo nov strateški pristop v podporo razorožitvi, demobilizaciji in reintegraciji nekdanjih borcev, ki je ključnega pomena za zagotovitev trajne stabilnosti in miru v državah in regijah, ki so jih prizadeli konflikti.

Prav tako bomo predložili sporočilo o humanitarni pomoči EU, ki se bo osredotočilo zlasti na nove načine sodelovanja z našimi partnerji in drugimi donatorji, uporabo digitalnih orodij ter inovativne pristope k financiranju in načinom zagotavljanja pomoči, vključno z zmogljivostjo Komisije za hitro odzivanje ter načini za okrepitev dela v zvezi s povezanostjo humanitarnih, razvojnih in mirovnih vidikov.

Pregled direktive o konzularni zaščiti nam bo omogočil, da olajšamo uresničevanje pravice državljank in državljanov Unije do konzularne zaščite in povečamo solidarnost EU za boljšo zaščito državljank in državljanov EU v tujini, zlasti v kriznih razmerah. S tem bomo izboljšali sodelovanje med državami članicami in povečali podporno vlogo EU, pri čemer moramo čim bolj izkoristiti njeno edinstveno mrežo delegacij.

2.5 Spodbujanje evropskega načina življenja

Trenutna zdravstvena kriza je razkrila potrebo po okrepitvi naše pripravljenosti na krize in obvladovanja čezmejnih nevarnosti za zdravje. Čeprav je poudarek še naprej na zagotavljanju, da lahko Evropa obvladuje širjenje virusa in posledice pandemije, bomo med krizo pridobili tudi prva spoznanja. Čas je, da oblikujemo močnejšo evropsko zdravstveno unijo.

Predlagali bomo okrepitev okvira EU za odkrivanje resnih čezmejnih nevarnosti za zdravje in odzivanje nanje ter povečanje vloge obstoječih agencij. Kot drugi korak bomo predlagali ustanovitev agencije za napredne biomedicinske raziskave in razvoj. Z novo farmacevtsko strategijo bomo obravnavali varnost evropske dobavne verige in zagotovili, da se bodo državljanke in državljani lahko zanesli na varna, cenovno dostopna in visokokakovostna zdravila. Poleg tega bo do konca leta vzpostavljen evropski prostor zdravstvenih podatkov, da bi se podatki lahko izkoristili za boljše zdravstveno varstvo, boljše raziskave in boljše oblikovanje politik v korist pacientov.

Spoznanja bomo pridobili tudi na drugih področjih, zlasti v zvezi s schengenskim območjem in ohranjanjem prostega gibanja oseb brez kontrol na notranjih mejah. Sodelovali bomo z Evropskim parlamentom in državami članicami, da bi ohranili in izboljšali delovanje schengenskega območja na podlagi nove strategije za prihodnost schengenskega območja in strožjih schengenskih pravil, ter nadaljevali delo v zvezi z dokončanjem schengenskega območja.

Delo bomo nadaljevali tudi v zvezi z novim paktom o migracijah in azilu. Pri tem bo Komisija predlagala številne ukrepe v zvezi z zakonitimi migracijami, kot je med drugim sveženj o znanjih, spretnostih in talentih, ki bo vključeval revizijo direktive o rezidentih za daljši čas in pregled direktive o enotnem dovoljenju, ter možnosti za razvoj nabora talentov EU. Drugi elementi pakta vključujejo akcijski načrt EU za boj proti tihotapljenju migrantov ter strategijo za prostovoljno vračanje in reintegracijo.

Še naprej bomo krepili varnostno unijo, zlasti s sprejetjem ukrepov za boj proti organiziranemu kriminalu in preprečevanje hibridnih groženj, novim pristopom k boju proti terorizmu in radikalizaciji ter izboljšanjem odkrivanja, odstranjevanja in prijavljanja spolnih zlorab otrok na spletu.

Glede na porast antisemitskega nasilja in kaznivih dejanj iz sovraštva bo Komisija predstavila celovito strategijo za boj proti antisemitizmu, ki bo dopolnila in podprla prizadevanja držav članic.

Za okrevanje gospodarstva ter uspešen zeleni in digitalni prehod bodo morali Evropejci in Evropejke pridobiti tudi nova znanja in spretnosti. V okviru širših prizadevanj za vzpostavitev kulture vseživljenjskega učenja in lažji prehod med zaposlitvami bomo predlagali pobudo o individualnih izobraževalnih računih, da bi posameznikom omogočili, da se usposabljajo in upravljajo svojo poklicno pot, ter določili evropski pristop k mikrokvalifikacijam, da bi razširili možnosti personaliziranega učenja za vse.

2.6 Nova spodbuda za evropsko demokracijo

Komisija si bo še naprej prizadevala za unijo enakosti in podpirala zavezanost Evrope k zaščiti vrednot EU ter vključevanju in enakosti v vseh pomenih besede ne glede na spol, raso ali etnično pripadnost, vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost.

V zvezi s tem bo Komisija predstavila strategijo EU o pravicah invalidov, zlasti da bi zagotovila celovito izvajanje Konvencije ZN o pravicah invalidov, v okviru strategije EU o otrokovih pravicah pa bo proučila, kako pripraviti otroke in mlade na sodelovanje v demokratičnem življenju EU, bolje zaščititi ranljive otroke, varovati njihove pravice na spletu, spodbujati otrokom prijazno pravosodje ter preprečevati nasilje nad otroki in se boriti proti njemu.

Čeprav Komisija ostaja zavezana pristopu EU k Istanbulski konvenciji, bo predložila nov predlog za boj proti nasilju na podlagi spola. Poleg tega bo predlagala razširitev seznama evropskih kaznivih dejanj na vse oblike kaznivih dejanj iz sovraštva in sovražnega govora.

Akcijski načrt za evropsko demokracijo, ki bo kmalu sprejet, bo izhodišče za povečanje odpornosti naših demokracij, obravnavanje nevarnosti zunanjega vmešavanja v evropske volitve, boj proti dezinformacijam ter podpiranje svobodnih in neodvisnih medijev. Naslednje leto bomo predlagali jasnejša pravila o financiranju evropskih političnih strank ter sprejeli ukrepe za zagotovitev večje preglednosti plačanega političnega oglaševanja, izboljšanje volilnih pravic mobilnih Evropejk in Evropejcev ter zaščito novinarjev in civilne družbe pred strateškimi tožbami za onemogočanje udeležbe javnosti.

Poleg tega bomo s celovito uporabo digitalnih tehnologij pospešili čezmejno pravosodno sodelovanje. 

Komisija bo proučila, kako lahko kohezijska politika spodbudi okrevanje ter zeleni in digitalni prehod, obravnava vse večje regionalne razlike po izbruhu COVID-19 in tiste, ki so obstajale že pred njim, ter pomaga pri reševanju nastajajočih socialnih in gospodarskih vprašanj. Da bi Komisija poglobila svoje znanje in s tem izboljšala svoje odzive politike, bo predložila oceno stanja v naših regijah. Poleg tega bo razvila dolgoročno vizijo za podeželska območja, da bi predlagala ukrepe za čim večje izkoriščanje potenciala teh regij. Boljše pravno urejanje, oblikovanje politik ter izvajanje in izvrševanje prava EU

Ko je Komisija nastopila svoj mandat, se je zavezala politikam, ki temeljijo na dokazih ter ki jih je lažje upoštevati in za katere je manj verjetno, da bodo ustvarjale nepotrebno breme za podjetja in ljudi. To je še toliko bolj pomembno v času, ko Evropa poskuša obvladovati krizo in se osredotoča na okrevanje.

Prihodnje sporočilo o boljšem pravnem urejanju se bo osredotočalo na zmanjšanje bremena, zlasti z izvajanjem pristopa „za enega sprejetega se eden odpravi“. To bo zagotovilo, da se bodo nova upravna bremena odtehtala tako, da se bodo odpravila enakovredna bremena za ljudi in podjetja na ravni EU na istem področju politike. Od prihodnjega leta naprej bo platforma „Pripravljeni na prihodnost“, tj. strokovna skupina na visoki ravni, podpirala Komisijo pri iskanju možnosti za poenostavitev in zmanjšanje bremena.

Kriza je še dodatno poudarila potrebo po informiranih odločitvah na podlagi dokazov in po načelih boljšega pravnega urejanja. Ocene učinka, pri katerih se upoštevajo stališča vseh zadevnih strani, so pomembnejše kot kdaj koli prej. Komisija bo zagotovila učinkovitejša in dostopnejša posvetovanja, da bi olajšala udeležbo deležnikov in se odzvala na poziv k bolj racionaliziranim posvetovanjem.

Komisija bo tudi okrepila prizadevanja za izboljšanje učinkovite uporabe, izvajanja in izvrševanja prava EU. To je pomembno zlasti za pravilno delovanje enotnega trga, zaščito ključnih dobavnih verig, ki trgovinam zagotavljajo živila, zdravstvenim službam pa medicinsko opremo, spoštovanje pravic državljank in državljanov ter izvajanje evropskega zelenega dogovora. Komisija bo še naprej podpirala države članice in z njimi sodelovala, da bi zagotovila hitro in pravilno izvajanje novih in obstoječih pravil EU. Hkrati bo brez oklevanja zagotovila spoštovanje prava EU s postopki za ugotavljanje kršitev, kjer bo to potrebno.

4. Zaključek

V zadnjem letu so evropske državljanke in državljani marsikaj žrtvovali, da bi se medsebojno obvarovali, zato moramo zaščititi napredek, ki smo ga skupaj dosegli. To pomeni, da moramo biti še naprej previdni, se osredotočati na obvladovanje krize in si skupnimi močmi prizadevati za dolgoročno rešitev.

Ko bo Evropa izstopila iz krize, moramo biti pripravljeni ravnati še bolje, da bi lahko živeli v bolj zdravi, pravičnejši in uspešnejši družbi. To pomeni, da moramo postati odpornejši, hkrati pa tudi, da moramo pospešiti program za preobrazbo, na podlagi katerega je bila ta Komisija izvoljena in na katerega se osredotoča že od prvega dne svojega mandata.

To je dvojni cilj tega delovnega programa Komisije in vseh pobud, ki so v njem navedene. Te se sicer osredotočajo na različna področja, vendar je njihova smer ista. Vse so namreč namenjene omogočanju lažjega življenja, bolj zdravega okolja, pravičnejših družb, bolj raznolikih in dostopnih priložnosti ter sodobnejših gospodarstev, usmerjenih v širše cilje.

Da bi Komisija zagotovila, da imajo te pobude želeni učinek, bo tesno sodelovala z Evropskim parlamentom in Svetom. V tem kolektivnem duhu se je Evropa tudi dogovorila o instrumentu NextGenerationEU in prav to nam bo omogočilo, da premagamo to pandemijo in dosežemo sistemske spremembe, ki jih Evropa potrebuje. Imamo vizijo, imamo načrt in imamo naložbe – čas je, da spodbudimo okrevanje z oblikovanjem boljše prihodnosti.

(1) Mesto, na katero je uvrščena določena pobuda v prilogah k temu programu, ne spreminja odgovornosti iz poslanic, ki jih je predsednica von der Leyen poslala vsakemu članu in članici kolegija.
(2)

Prilagojeni delovni program Komisije za leto 2020 (COM(2020) 440 final).

(3) Poročilo o strateškem predvidevanju za leto 2020 (COM(2020) 493 final).

Bruselj, 19.10.2020

COM(2020) 690 final

PRILOGE

k

SPOROČILU KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ

Delovni program Komisije za leto 2021
Vitalna Unija v krhkem svetu
Priloga I: Nove pobude 1

Št.

Cilj politike

Pobude

Evropski zeleni dogovor

1.

Sveženj „Pripravljeni na 55“

a)Revizija sistema EU za trgovanje z emisijami (ETS), vključno s pomorskim in letalskim prometom ter shemo CORSIA, in predlog o lastnih sredstvih iz naslova EU ETS (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, drugo četrtletje leta 2021)

b)Mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah in predlog o lastnih sredstvih iz naslova mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, drugo četrtletje leta 2021)

c)Uredba o porazdelitvi prizadevanj (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 192(1) PDEU, drugo četrtletje leta 2021)

d)Sprememba direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov za uresničitev novega ambicioznega podnebnega cilja za leto 2030 (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 194 PDEU, drugo četrtletje leta 2021)

e)Sprememba direktive o energetski učinkovitosti za uresničitev novega ambicioznega podnebnega cilja za leto 2030 (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 194 PDEU, drugo četrtletje leta 2021)

f)Revizija uredbe o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 192(1) PDEU, drugo četrtletje leta 2021)

g)Zmanjšanje emisij metana v energetskem sektorju (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člena 192 in 194 PDEU, drugo četrtletje leta 2021)

h)Revizija direktive o obdavčitvi energije (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, drugo četrtletje leta 2021)

i)Revizija direktive o infrastrukturi za alternativna goriva (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 91 PDEU, drugo četrtletje leta 2021)

j)Revizija uredbe o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 192(1) PDEU, drugo četrtletje leta 2021)

k)Revizija direktive o energetski učinkovitosti stavb (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 194 PDEU, zadnje četrtletje leta 2021)

l)Revizija tretjega energetskega svežnja za trg s plinom (Direktiva 2009/73/EU in Uredba št. 715/2009/EU) za regulacijo konkurenčnih trgov razogljičenega plina (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 194 PDEU, zadnje četrtletje leta 2021)

2.

Sveženj ukrepov za krožno gospodarstvo

a)Pobuda politike trajnostnih izdelkov, vključno z revizijo direktive o okoljsko primerni zasnovi (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, zadnje četrtletje leta 2021)

b)Krožna elektronika (nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2021)

3.

Sveženj ukrepov za biotsko raznovrstnost in okolje brez strupov

a)Akcijski načrt za razvoj ekološke pridelave: na poti v leto 2030 (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2021)

b)Zmanjšanje tveganja za krčenje in degradacijo gozdov, ki sta povezana z izdelki, danimi na trg EU (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, drugo četrtletje leta 2021)

c)Akcijski načrt za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2021)

d)Nov pravni okvir za obnovo zdravih ekosistemov (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 192 PDEU, zadnje četrtletje leta 2021)

4.

Trajnostna in pametna mobilnost

a)Revizija direktive o inteligentnih prometnih sistemih, vključno s pobudo za večmodalne vozovnice (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 91 PDEU, tretje četrtletje leta 2021)

b)Revizija uredbe o vseevropskem prometnem omrežju (TEN-T) (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 172 PDEU, tretje četrtletje leta 2021)

c)Pobuda EU 2021 za železniške koridorje, vključno z revizijo uredbe o koridorjih za železniški tovorni promet in ukrepi za spodbujanje železniškega potniškega prometa (nezakonodajna in zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 91 PDEU, tretje četrtletje leta 2021)

d)Razvoj emisijskih standardov za avtomobile, kombinirana vozila, tovornjake in avtobuse, ki sledijo standardu Euro 6/VI (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, zadnje četrtletje leta 2021)

Evropa, pripravljena na digitalno dobo

5.

Digitalno desetletje Evrope

Digitalno desetletje Evrope: digitalni cilji za leto 2030 (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2021)

6.

Sveženj o podatkih

a)Akt o podatkih (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, tretje četrtletje leta 2021)

b)Pregled direktive o bazah podatkov (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, tretje četrtletje leta 2021)

7.

Digitalna dajatev

Digitalna dajatev in predlog za digitalno dajatev kot vir lastnih sredstev (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, drugo četrtletje leta 2021)

8.

Zaupanja vredna in varna evropska elektronska identifikacija

Zaupanja vredna in varna evropska elektronska identifikacija (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, prvo četrtletje leta 2021)

9.

Platformni delavci

Izboljšanje delovnih pogojev platformnih delavcev (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 153 PDEU, prvo/zadnje četrtletje leta 2021)

10.

Industrijska strategija za Evropo

Posodobitev nove industrijske strategije za Evropo (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2021)

11.

Tuje subvencije

Nadaljnji ukrepi na podlagi bele knjige o tujih subvencijah:

a)zagotavljanje enakih konkurenčnih pogojev (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 207 PDEU, drugo četrtletje leta 2021)

b)javno naročanje (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 207 PDEU, drugo četrtletje leta 2021)

12.

Civilna, obrambna in vesoljska industrija

Akcijski načrt za sinergije med civilno, obrambno in vesoljsko industrijo (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2021)

13.

Zahteve glede zasnove in pravice potrošnikov v zvezi z elektroniko

Nove zahteve glede zasnove in pravice potrošnikov v zvezi z elektroniko (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, zadnje četrtletje leta 2021)

Gospodarstvo za ljudi

14.

Poglobitev unije kapitalskih trgov

a)Okvir za zaščito in spodbujanje naložb (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, drugo četrtletje leta 2021)

b)Revizija bonitetnih pravil za zavarovalnice in pozavarovalnice (Solventnost II) (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 53(1) ter člena 62 in 114 PDEU, tretje četrtletje leta 2021)

c)Revizija direktive in uredbe o trgih finančnih instrumentov (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, zadnje četrtletje leta 2021)

15.

Trajnostno upravljanje podjetij

Trajnostno upravljanje podjetij (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 50 in morda člen 114 PDEU, drugo četrtletje leta 2021)

16.

Standard EU za zelene obveznice

Vzpostavitev standarda EU za zelene obveznice (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, drugo četrtletje leta 2021)

17.

Sveženj o preprečevanju pranja denarja

Zakonodajni sveženj o preprečevanju pranja denarja (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, prvo četrtletje leta 2021)

18.

Sveženj za pravično gospodarstvo

a)Akcijski načrt za evropski steber socialnih pravic (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2021)

b)Priporočilo za evropsko jamstvo za otroke (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2021)

c)Sporočilo o novem strateškem okviru za varnost in zdravje pri delu (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2021)

d)Akcijski načrt za socialno gospodarstvo (nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2021)

19.

Shema splošnih tarifnih preferencialov

Na poti k prihodnjemu pravnemu okviru sheme splošnih tarifnih preferencialov, ki bo zagotavljal trgovinske ugodnosti za države v razvoju (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 207 PDEU, drugo četrtletje leta 2021)

20.

Odvračanje od prisilnih ukrepov tretjih držav in odzivanje nanje

Instrument za odvračanje od prisilnih ukrepov tretjih držav in odzivanje nanje (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 207, zadnje četrtletje leta 2021)

21.

Smotrnostni okvir za obdobje 2021–2027

Sporočilo o smotrnostnem okviru za obdobje 2021–2027 (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2021)

22.

Dokončanje bančne unije

Revizija okvira za upravljanje bančnih kriz in jamstva za vloge (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, zadnje četrtletje leta 2021)

23.

Sveženj o trošarinah

a)Revizija direktive o obdavčitvi tobačnih izdelkov (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 113 PDEU, tretje četrtletje leta 2021)

b)Sprememba direktive o splošnem režimu za trošarino (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 113 PDEU, zadnje četrtletje leta 2021)

Močnejša Evropa v svetu

24.

Krepitev prispevka EU k multilateralizmu, ki temelji na pravilih

Skupno sporočilo o krepitvi prispevka EU k multilateralizmu, ki temelji na pravilih (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2021)

25.

Arktika

Skupno sporočilo o Arktiki (nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2021)

26.

Južno sosedstvo

Skupno sporočilo o prenovljenem partnerstvu z južnim sosedstvom (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2021)

27.

Razorožitev, demobilizacija in reintegracija nekdanjih borcev

Skupno sporočilo o strateškem pristopu v podporo razorožitvi, demobilizaciji in reintegraciji nekdanjih borcev (nezakonodajna pobuda, tretje četrtletje leta 2021)

28.

Raziskave, inovacije, izobraževanje in mladi

Sporočilo o globalnem pristopu za raziskave, inovacije, izobraževanje in mlade (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2021)

29.

Humanitarna pomoč EU

Sporočilo o humanitarni pomoči EU v okviru pandemije COVID-19 in širše (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2021)

30.

Konzularna zaščita

Konzularna zaščita – pregled pravil EU (zakonodajna pobuda, člen 23 PDEU, zadnje četrtletje leta 2021)

Spodbujanje evropskega načina življenja

31.

Evropske biomedicinske raziskave in razvoj

Predlog za ustanovitev nove evropske agencije za biomedicinske raziskave in razvoj (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, zadnje četrtletje leta 2021)

32.

Evropski prostor zdravstvenih podatkov

Evropski prostor zdravstvenih podatkov (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člena 114 in 168 PDEU, zadnje četrtletje leta 2021)

33.

Nadaljnji ukrepi v okviru novega pakta o migracijah in azilu

a)Nov akcijski načrt EU za boj proti tihotapljenju migrantov (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2021)

b)Nova strategija za prostovoljno vračanje in reintegracijo (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2021)

34.

Schengenski sveženj

a)Strategija za prihodnost schengenskega območja (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2021)

b)Sprememba uredbe o vzpostavitvi schengenskega ocenjevalnega mehanizma (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 70 PDEU, drugo četrtletje leta 2021)

c)Revizija zakonika o schengenskih mejah (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 77 PDEU, drugo četrtletje leta 2021)

d)Digitalizacija vizumskih postopkov (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 77 PDEU, zadnje četrtletje leta 2021)

35.

Nadaljnji ukrepi na podlagi varnostne strategije EU

a)Sporočilo o agendi EU za boj proti organiziranemu kriminalu (za obdobje 2021–2025) (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2021)

b)Zakonodaja za učinkovit boj proti spolni zlorabi otrok na spletu (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 114 PDEU, drugo četrtletje leta 2021)

c)Agenda EU za boj proti terorizmu: preprečevanje, zaščita, odzivanje, predvidevanje (nezakonodajna pobuda, tretje četrtletje leta 2021)

d)Revizija direktive o začasnem zavarovanju in odvzemu premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člena 82 in 83 PDEU, zadnje četrtletje leta 2021)

e)Predlog za posodobitev obstoječega sodelovanja znotraj EU na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj z oblikovanjem kodeksa EU o policijskem sodelovanju (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, zadnje četrtletje leta 2021)

f)Predlog direktive o uradih za odvzem premoženjske koristi (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 87 PDEU, zadnje četrtletje leta 2021)

36.

Nadaljnji ukrepi v zvezi z evropskim izobraževalnim prostorom in posodobljenim programom znanj in spretnosti

a)Evropski pristop k mikrokvalifikacijam (nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2021)

b)Individualni izobraževalni računi (zakonodajna in nezakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, zadnje četrtletje leta 2021)

37.

Strategija EU za boj proti antisemitizmu

Sporočilo o strategiji EU za boj proti antisemitizmu (nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2021)

Nova spodbuda za evropsko demokracijo

38.

Pravice otrok

Strategija EU o otrokovih pravicah (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2021)

39.

Preprečevanje posebnih oblik nasilja na podlagi spola in boj proti njim

Predlog za preprečevanje posebnih oblik nasilja na podlagi spola in boj proti njim (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 82(2) ter člena 83 in 84 PDEU, zadnje četrtletje leta 2021)

40.

Boj proti kaznivim dejanjem iz sovraštva in sovražnemu govoru

Pobuda za razširitev seznama evropskih kaznivih dejanj na vse oblike kaznivih dejanj iz sovraštva in sovražnega govora (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 83 PDEU, zadnje četrtletje leta 2021)

41.

Sveženj o digitalnem pravosodnem sodelovanju

a)Digitalna izmenjava informacij o primerih čezmejnega terorizma (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člena 85 in 88 PDEU, zadnje četrtletje leta 2021)

b)Platforma za sodelovanje skupnih preiskovalnih skupin (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 82(1)(d) PDEU, zadnje četrtletje leta 2021)

c)Digitalizacija čezmejnega pravosodnega sodelovanja (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člena 81 in 82 PDEU, zadnje četrtletje leta 2021)

42.

Sveženj o preglednosti in demokraciji

a)Revizija statuta in financiranja evropskih političnih strank in evropskih političnih fundacij (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 224 PDEU, tretje četrtletje leta 2021)

b)Večja preglednost plačanega političnega oglaševanja (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člena 114 in 224 PDEU, tretje četrtletje leta 2021)

c)Revizija direktive Sveta o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 22 PDEU, zadnje četrtletje leta 2021)

d)Revizija direktive Sveta o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva (zakonodajna pobuda, vključno z oceno učinka, člen 22 PDEU, zadnje četrtletje leta 2021)

e)Pobuda proti zlorabam pravdnih postopkov zoper novinarje in zagovornike pravic (zakonodajna ali nezakonodajna pobuda, zadnje četrtletje leta 2021)

43.

Dolgoročna vizija za podeželska območja

Sporočilo o dolgoročni viziji za podeželska območja (nezakonodajna pobuda, drugo četrtletje leta 2021)

44.

Strategija EU o invalidnosti

Strategija o pravicah invalidov (nezakonodajna pobuda, prvo četrtletje leta 2021)Priloga II: Pobude v okviru programa REFIT 2

Št.

Naslov

Cilj/možnosti poenostavitve (kratka razlaga cilja revizije v okviru programa REFIT in možnosti poenostavitve za ocene in preverjanja primernosti)

Evropski zeleni dogovor

1.

Revizija geografskih označb

Z revizijo se bodo okrepile geografske označbe za vse kmetijske sektorje, obenem pa ohranile posebnosti geografskih označb v sektorju vin in žganih pijač. Temeljna struktura sistema geografskih označb EU je trdna. Predlog bo: povečal uporabnost geografskih označb za kmete in proizvajalce trajnostnih proizvodov, povečal privlačnost geografskih označb, zlasti za proizvajalce v državah članicah z majhno uporabo, odpravil zakonodajne vrzeli, tudi v področju uporabe, izboljšal zaščito in izvrševanje, zlasti na spletu, opolnomočil skupine proizvajalcev, ki uporabljajo geografske označbe, bolje izkoristil vrednost sheme geografskih označb, zlasti z uporabo logotipov geografskih označb, in posodobil upravljanje registrov geografskih označb. Shemo zajamčenih tradicionalnih posebnosti, ki po 28 letih ni prinesla pričakovanih koristi za proizvajalce in potrošnike, bo nadomestil učinkovitejši in prožnejši mehanizem označevanja, ki ga bodo v glavnem upravljale države članice, obenem pa bo po potrebi zagotavljal zaščito na ravni EU s primernimi instrumenti.

Predlagana pobuda bo čim bolj združila tehnična in postopkovna pravila o geografskih označbah, določila enoten postopek registracije geografskih označb ter zagotovila možnost digitalne predložitve vlog tako vlagateljem iz EU kot tudi vlagateljem iz tretjih držav, da se skrajšajo obdobja za registracijo. Poenostavljen sistem bi postal privlačnejši za proizvajalce in razumljivejši za potrošnike, bilo bi ga lažje spodbujati ter bi privedel k večji prodaji, saj bi koncept geografskih označb postal bolj znan. Ocenjevanje poteka.

Predvideno sprejetje: zadnje četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člena 43 in 118 PDEU. Predvidena je ocena učinka.

2.

Varstvo ozonskega plašča – revizija pravil EU

Ocena uredbe o ozonskem plašču je pokazala, da obstajajo možnosti za poenostavitev ter povečanje jasnosti in skladnosti. Uredbo bi bilo mogoče tudi posodobiti glede na najnovejši tehnološki razvoj.

Predvideno sprejetje: zadnje četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člen 192 PDEU. Predvidena je ocena učinka.

3.

Revizija Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov

Ta pobuda je v skladu s prednostnimi nalogami, napovedanimi v evropskem zelenem dogovoru in novem akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo. Komisija bo na podlagi svoje ocene predlagala revizijo uredbe o pošiljkah odpadkov, da bi se zmanjšale pošiljke problematičnih odpadkov v države zunaj EU, posodobili postopki pošiljanja ob odražanju ciljev krožnega gospodarstva in izboljšalo izvrševanje.

Predvideno sprejetje: drugo četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člen 192 PDEU. Predvidena je ocena učinka.

4.

Revizija – posodobitev vrednosti mejnih koncentracij za obstojna organska onesnaževala v odpadkih – spremembe prilog IV in V o odpadkih k uredbi o obstojnih organskih onesnaževalih v odpadkih

Ta pobuda je v skladu s prednostnimi nalogami, napovedanimi v novem akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo. Komisija bo predlagala revizijo prilog IV in V o odpadkih k uredbi o obstojnih organskih onesnaževalih, da se zagotovi okolju prijazno ravnanje s takimi odpadki in varnejše recikliranje.

Predvideno sprejetje: drugo četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člen 192 PDEU. Predvidena je ocena učinka.

5.

Revizija Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži za okrepitev bistvenih zahtev za dajanje embalaže na trg EU

Ta pobuda je v skladu s prednostnimi nalogami, napovedanimi v evropskem zelenem dogovoru in novem akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo, ter posebnim zakonitim pooblastilom iz direktive o embalaži in odpadni embalaži. Komisija bo predlagala revizijo bistvenih zahtev za embalažo, da se zagotovijo ponovna uporaba in recikliranje embalaže ter uporaba embalaže z vsebnostjo recikliranih materialov, pa tudi da se izboljša izvršljivost bistvenih zahtev. V pobudi bodo predvideni tudi ukrepi za odpravo prekomerne embalaže in zmanjšanje količine odpadne embalaže.

Predvideno sprejetje: zadnje četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člen 114 PDEU. Predvidena je ocena učinka.

6.

Revizija Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah

Revizija direktive o industrijskih emisijah je del revizije ukrepov EU za onesnaževanje iz velikih industrijskih obratov, ki je bila napovedana v evropskem zelenem dogovoru. Namen revizije je okrepiti prispevek direktive k cilju ničelnega onesnaževanja ter njeno skladnost s podnebno in energetsko politiko ter politiko krožnega gospodarstva. Revizija bo zagotovila, da bo direktiva ustrezala svojemu namenu in spremljala prihodnjo industrijsko preobrazbo.

Predvideno sprejetje: zadnje četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člen 192 PDEU. Predvidena je ocena učinka.

7.

Revizija uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje

Uredba o statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje naj bi bila odziv na potrebe, ki izhajajo iz skupne kmetijske politike po letu 2020 in evropskega zelenega dogovora, zlasti iz strategije „od vil do vilic“. Cilj je posodobiti zakonodajo o kmetijski statistiki, zmanjšati breme zagotavljanja podatkov, upoštevati nove potrebe po podatkih in zagotoviti boljšo primerljivost zbranih podatkov. Uredba v skupnem integriranem pravnem okviru združuje:

o    statistiko kmetijske proizvodnje, vključno s statistiko ekološkega kmetovanja,

o    statistiko cen kmetijskih proizvodov in

o    statistiko fitofarmacevtskih sredstev in hranilnih snovi.

Predvideno sprejetje: prvo četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člen 338(1) PDEU. Ocena učinka ni predvidena.

8.

Revizija uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki ribištva in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1921/2006, Uredbe (ES) št. 762/2008, Uredbe (ES) št. 216/2009, Uredbe (ES) št. 217/2009 in Uredbe (ES) št. 218/2009

Cilj revizije je racionalizirati in poenostaviti zbiranje podatkov, potrebnih za pripravo evropske statistike ribištva. Z njo se bo evropska statistika ribištva tudi uskladila s potrebami po podatkih in informacijah v okviru prenovljene skupne ribiške politike. Zajema statistične podatke o ulovu, iztovoru ribiških proizvodov in ribogojstvu. Glavna cilja sta čim večja uporaba zbranih upravnih podatkov v skupni ribiški politiki in zmanjšanje bremena za države članice.

Predvideno sprejetje: zadnje četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člen 338 PDEU. Predvidena je ocena učinka.

9.

Revizija Uredbe (EU) št. 305/2011 o gradbenih proizvodih

Gradbeništvo je eden od 14 vodilnih industrijskih ekosistemov v središču načrta za okrevanje. Z revizijo uredbe, omenjeno v evropskem zelenem dogovoru in akcijskem načrtu EU za krožno gospodarstvo, se bo dodal okvir za okoljske zahteve in zahteve glede krožnosti za gradbene proizvode, ki bo prispeval k učinkovitejši rabi energije in materialov v stavbah.

Pobuda bo obravnavala glavna vprašanja, opredeljena v oceni, zlasti težave, povezane z razvojem harmoniziranih tehničnih specifikacij in blokiranjem standardizacije, da bi se izboljšal nadzor trga in rešile še vedno prisotne težave z nacionalnimi oznakami ali dodatnimi nacionalnimi zahtevami/preskusi. Posledično se bo izboljšalo delovanje notranjega trga za gradbene proizvode. Poleg tega se bo z revizijo zagotovil okvir za razvoj in izvajanje okoljskih in trajnostnih meril za gradbene proizvode. Ocena uredbe o gradbenih proizvodih je pokazala, da stroški izpolnjevanja obveznosti na podlagi uredbe predstavljajo 0,6 % do 1,1 % prometa v tem sektorju, ki jih krijejo predvsem proizvajalci. Analiza potrjuje, da pri dejavnostih harmonizacije obstajajo ekonomije obsega, in kaže, da so lahko stroški za MSP, zlasti mikropodjetja, precej visoki. Čeprav ni trdnih dokazov o učinkih uredbe o gradbenih proizvodih na notranji trg, deležniki na splošno opažajo njen pozitivni učinek na čezmejno trgovino.

Predvideno sprejetje: tretje četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člen 114 PDEU. Predvidena je ocena učinka.

10.

Revizija Uredbe (ES) št. 1831/2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali

Uredba o krmnih dodatkih, sprejeta leta 2003, določa pravila za dovolitev uporabe krmnih dodatkov in njihovo dajanje na trg. Pri opravljeni oceni so bili opredeljeni dejavniki, ki so ovirali doseganje nekaterih ciljev, zato je potrebna revizija. V skladu z akcijskim načrtom strategije „od vil do vilic“ je glavni cilj predloga prispevati k bolj trajnostnemu sistemu proizvodnje hrane z določitvijo novih meril, namenjenih spodbujanju izdaje dovoljenj za krmne dodatke, ki pozitivno vplivajo na dobrobit živali in okolje. Z revizijo bodo prav tako vzpostavljeni mehanizmi za spodbujanje inovacij na področju krmnih dodatkov, zlasti tistih, ki prispevajo k zmanjšanju uporabe antibiotikov, povečanju dobrobiti živali in blažitvi učinkov podnebnih sprememb. Njen cilj je tudi racionalizirati postopke za povečanje učinkovitosti pri oceni tveganja, da bi se inovativni krmni dodatki lahko hitreje dali na trg in da bi se zmanjšalo upravno breme za vložnike zahtevkov za dovoljenje.

Predvideno sprejetje: zadnje četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člen 43 in člen 168(4)(b) PDEU. Predvidena je ocena učinka.

11.

Ocena Direktive 86/278/EGS o blatu iz čistilnih naprav

Cilj Direktive 86/278/EGS o blatu iz čistilnih naprav je spodbujati pravilno uporabo blata iz čistilnih naprav v kmetijstvu in urejati njegovo uporabo, da se preprečijo škodljivi učinki na tla, vegetacijo, živali in ljudi. Direktiva, ki je bila sprejeta pred 30 leti, ne ustreza več v celoti sedanjim potrebam in pričakovanjem, kot je ureditev novih onesnaževal, na primer farmacevtskih snovi in mikroplastike. Ocena bo zajemala učinkovitost direktive ter analizo tveganj in priložnosti pri ravnanju z blatom iz čistilnih naprav. Zajeta bodo standardna merila za ocenjevanje uspešnosti, učinkovitosti, skladnosti, ustreznosti in dodane vrednosti EU. Ocenjeni bodo tudi upravni stroški, posebna pozornost pa bo namenjena učinkom na MSP in mikropodjetja.

12.

Ocena Direktive 2007/2/ES o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE)

Z direktivo INSPIRE je bil vzpostavljen vseevropski digitalni prostor za izmenjavo prostorskih podatkov za varstvo okolja. Ocenjeno bo, ali je direktiva prispevala k izboljšanju uspešnosti in učinkovitosti ukrepov za varstvo okolja. Ocenjeno bo tudi, ali je direktiva še vedno ustrezna za deležnike in skladna z drugo zakonodajo, zlasti glede na novo pobudo za podatkovni prostor v okviru zelenega dogovora.

Evropa, pripravljena na digitalno dobo

13.

Revizija smernic o regionalni pomoči

Cilj pobude je revizija smernic o regionalni državni pomoči, ki naj bi prenehale veljati konec leta 2020, vendar je bila njihova veljavnost podaljšana do 31. decembra 2021, da bi se spodbudil gospodarski razvoj nekaterih prikrajšanih območij v Evropski uniji v skladu s členom 107(3)(a) in (c) Pogodbe o delovanju Evropske unije. Smernice o regionalni pomoči so eno od orodij državne pomoči, ki bodo spodbujale izvajanje ciljev evropskega zelenega dogovora in digitalne strategije. Za ublažitev posledic prehoda na zeleno gospodarstvo je potrebna omejena sprememba veljavnih smernic o regionalni pomoči.

Predvideno sprejetje: prvo četrtletje leta 2021; nezakonodajna pobuda; pravna podlaga: člena 107 in 108 PDEU. Ocena učinka ni predvidena.

14.

Revizija smernic o državni pomoči za varstvo okolja in energijo

Sedanja pravila se uporabljajo do 31. decembra 2020 (njihova uporaba bo podaljšana do 31. decembra 2021). Preverjanje primernosti, ki trenutno poteka, je pokazalo, da so sedanja pravila dobro delovala, vendar bi jih bilo treba posodobiti, da bi odražala regulativni, tehnološki in tržni razvoj ter ustrezno spremljala digitalno in zeleno preobrazbo gospodarstva. Komisija se je v svojih sporočilih o evropskem zelenem dogovoru in naložbenem načrtu za trajnostno Evropo / naložbenem načrtu za evropski zeleni dogovor zavezala, da bo do leta 2021 pregledala smernice o državni pomoči za varstvo okolja in energijo, da bi se podprl stroškovno učinkovit prehod gospodarstva in industrije na podnebno nevtralnost do leta 2050.

Z revizijo naj bi se zagotovil posodobljen in poenostavljen okvir, ki bi javnim organom omogočal stroškovno učinkovito doseganje ciljev EU ob čim manjšem izkrivljanju konkurence in trgovine v Uniji. Revizija bi morala zlasti omogočiti ustrezne ukrepe za nadaljnje spodbujanje sodobnega razogljičenega in krožnega gospodarstva, hkrati pa zagotoviti omejeno izkrivljanje konkurence in ustrezne zaščitne ukrepe za ohranjanje celovitosti enotnega trga. Prav tako bi bilo treba zagotoviti, da bodo revidirana pravila primerna za nov tehnološki in tržni razvoj ter da bo preobrazba gospodarstva v prihodnjih letih gospodarskega okrevanja pravična in neizkrivljena.

Predvideno sprejetje: zadnje četrtletje leta 2021; nezakonodajna pobuda; pravna podlaga: člena 107 in 108 PDEU. Predvidena je ocena učinka.

15.

Revizija smernic o financiranju tveganja

Sedanja pravila se uporabljajo do 31. decembra 2020 (njihova uporaba bo podaljšana do 31. decembra 2021). Preverjanje primernosti, ki trenutno poteka, je pokazalo, da so sedanja pravila dobro delovala, vendar bi jih bilo treba posodobiti, da bi odražala regulativni, tehnološki in tržni razvoj ter ustrezno spremljala sedanje prednostne naloge Komisije in gospodarsko okrevanje.

Predvideno sprejetje: zadnje četrtletje leta 2021; nezakonodajna pobuda; pravna podlaga: člena 107 in 108 PDEU. Ocena učinka ni predvidena.

16.

Revizija okvira za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije

Sedanja pravila nimajo datuma prenehanja veljavnosti. Preverjanje primernosti, ki trenutno poteka, pa je pokazalo, da so sedanja pravila dobro delovala, vendar bi jih bilo treba ciljno posodobiti, da bi odražala regulativni, tehnološki in tržni razvoj ter ustrezno spremljala sedanje prednostne naloge Komisije in gospodarsko okrevanje.

Predvideno sprejetje: zadnje četrtletje leta 2021; nezakonodajna pobuda; pravna podlaga: člena 107 in 108 PDEU. Ocena učinka ni predvidena.

17.

Revizija sporočila o pomembnih projektih skupnega evropskega interesa

Sedanja pravila se uporabljajo do 31. decembra 2020 (njihova uporaba bo podaljšana do 31. decembra 2021). Preverjanje primernosti, ki trenutno poteka, je pokazalo, da so sedanja pravila dobro delovala, vendar bi jih bilo treba ciljno posodobiti, da bi odražala regulativni, tehnološki in tržni razvoj ter ustrezno spremljala sedanje strateške prednostne naloge Komisije in gospodarsko okrevanje.

Predvideno sprejetje: zadnje četrtletje leta 2021; nezakonodajna pobuda; pravna podlaga: člena 107 in 108 PDEU. Ocena učinka ni predvidena.

18.

Revizija uredbe o splošnih skupinskih izjemah za državno pomoč ob upoštevanju zelenega dogovora

Sedanja pravila se uporabljajo do 31. decembra 2020 (njihova uporaba bo podaljšana do 31. decembra 2023). Preverjanje primernosti, ki trenutno poteka, je pokazalo, da so sedanja pravila dobro delovala, vendar bi jih bilo treba posodobiti, da bi odražala regulativni, tehnološki in tržni razvoj ter ustrezno spremljala digitalno in zeleno preobrazbo gospodarstva. Z revizijo naj bi se zagotovil posodobljen in poenostavljen okvir, ki bi javnim organom omogočal stroškovno učinkovito doseganje ciljev EU ob čim manjšem izkrivljanju konkurence in trgovine v Uniji.

Predvideno sprejetje: zadnje četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člena 107 in 108 PDEU. Ocena učinka ni predvidena.

19.

Revizija smernic o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju in uredbe o skupinskih izjemah v kmetijstvu

Sedanja pravila se uporabljajo do 31. decembra 2020 (njihova uporaba bo podaljšana do 31. decembra 2021). Ocena, ki trenutno poteka, je pokazala, da so sedanja pravila dobro delovala, vendar obstajajo možnosti za poenostavitev postopkov in prilagoditve, da bi se povečala učinkovitost nekaterih ukrepov pomoči. Okvir državne pomoči mora biti še naprej tesno povezan z zakonodajo v okviru skupne kmetijske politike, zlasti s prihodnjo uredbo o podpori nacionalnim strateškim načrtom.

Predvideno sprejetje: zadnje četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člena 107 in 108 PDEU. Predvidena je ocena učinka.

20.

Revizija smernic o državni pomoči za sektor ribištva in akvakulture, uredbe o skupinskih izjemah in uredbe de minimis

Sedanja pravila se uporabljajo do 31. decembra 2020 (njihova uporaba bo podaljšana do 31. decembra 2021). Ocena, ki trenutno poteka, je pokazala, da so sedanja pravila dobro delovala, vendar obstajajo možnosti za poenostavitev postopkov. Okvir državne pomoči mora biti še naprej tesno povezan z zakonodajo v okviru skupne ribiške politike, zlasti s prihodnjo uredbo o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo.

Predvideno sprejetje: zadnje četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člena 107 in 108 PDEU. Predvidena je ocena učinka.

21.

Revizija Direktive 2006/42/ES o strojih

Cilj te pobude je:

(I)obravnavati tveganja, ki jih prinašajo nove tehnologije, obenem pa omogočiti tehnološki napredek;

(II)poenostaviti zahteve za dokumentacijo tako, da se dovoli dokumentacija v digitalnih oblikah, kar bo zmanjšalo upravno breme za gospodarske subjekte in pozitivno vplivalo na okoljske stroške;

(III)izboljšati pravno jasnost nekaterih najpomembnejših konceptov in opredelitev pojmov v sedanjem besedilu direktive;

(IV)zagotoviti skladnost z drugimi direktivami in uredbami o proizvodih in izboljšati izvrševanje zakonodaje z uskladitvijo z Novim zakonodajnim okvirom;

(V)znižati stroške prenosa s preoblikovanjem direktive v uredbo.

Predvideno sprejetje: drugo četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člen 114 PDEU. Predvidena je ocena učinka.

22.

Revizija računalniških rezervacijskih sistemov

Uredba o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij vzpostavlja regulativni okvir za računalniške rezervacijske sisteme za proizvode zračnega prevoza. Splošni cilji uredbe so bili preprečiti zlorabo tržne moči ter zagotoviti učinkovitost trga in varstvo interesov potrošnikov.

Predvideno sprejetje: zadnje četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člen 91 in člen 100(2) PDEU. Predvidena je ocena učinka.

23.

Ocena obvestila Komisije o opredelitvi trga v konkurenčnem pravu EU

V zadnjih nekaj letih se svet vedno hitreje spreminja ter postaja vse bolj digitalen in medsebojno povezan.

Sedanje obvestilo o opredelitvi trga izvira iz leta 1997 in zato morda ne obravnava vseh relevantnih vprašanj, ki se danes pojavljajo pri opredelitvi upoštevnega proizvodnega in geografskega trga. Poleg tega je Komisija je v vseh teh letih pri opredelitvi trga pridobila veliko izkušenj, tehnike so napredovale, sodišča EU pa so zagotovila dodatne smernice.

Komisija bo ocenila, ali je treba obvestilo o opredelitvi trga iz leta 1997 posodobiti, da bi bilo točno in posodobljeno ter da bi določalo jasen, dosleden in lahko razumljiv pristop k opredelitvi trga v protimonopolnih zadevah in primerih združitev v različnih panogah. Komisija mora zagotoviti, da njene smernice na področju izvrševanja protimonopolnih pravil in pravil glede združitev še naprej v celoti upoštevajo digitalizacijo in tehnološki razvoj v sedanjem globalnem okviru.

24.

Ocena pravil o državni pomoči za postavitev širokopasovne infrastrukture

Pravila o državni pomoči, ki se uporabljajo za sektor širokopasovnih povezav, so namenjena postavitvi širokopasovnih omrežij, ki spodbujajo konkurenco, zagotavljanju, da se javna sredstva usmerjajo v območja, ki jih najbolj potrebujejo (predvsem podeželska območja), in preprečevanju izrivanja zasebnih naložb. Namen ocene je preveriti, kako ta pravila delujejo, ali ustrezajo tehnološkemu in socialno-ekonomskemu razvoju ter ali so primerna za doseganje novih ciljev EU.

25.

Ocena pravil o državni pomoči za zdravstvene in socialne storitve splošnega gospodarskega pomena

Namen ocene je preveriti, v kolikšni meri so pravila o zdravstvenih in socialnih storitvah splošnega gospodarskega pomena dosegla cilje, zastavljene v svežnju o storitvah splošnega gospodarskega pomena iz leta 2012, in sicer podpirati države članice pri financiranju storitev splošnega gospodarskega pomena, ki so ključne za državljane in družbo kot celoto, hkrati pa ohranjati ključne vidike nadzora državne pomoči.

26.

Ocena novega zakonodajnega okvira za trženje proizvodov (Sklep št. 768/2008/ES o skupnem okviru za trženje proizvodov ter določbe o akreditaciji in oznaki CE iz Uredbe (ES) št. 765/2008)

Cilj je oceniti uspešnost, učinkovitost, ustreznost, skladnost in dodano vrednost EU Sklepa št. 768/2008/ES o skupnem okviru za trženje proizvodov ter določb o akreditaciji in oznaki CE iz Uredbe (ES) št. 765/2008. Prav tako naj bi se ocenilo, ali sta ta instrumenta primerna za digitalno dobo in bolj zeleno gospodarstvo ter ali pospešujeta naš zeleni in digitalni prehod ter odpornost gospodarstva.

27.

Ocena Direktive 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti

Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti obravnava električno opremo, dano na trg EU. Njeno področje uporabe zajema veliko in naraščajoče število izdelkov za potrošniško in strokovno uporabo.

Cilj direktive je zagotoviti delovanje notranjega trga tako, da se zahteva, da je oprema skladna z ustrezno ravnjo elektromagnetne združljivosti. Natančneje, namen direktive je zagotoviti, da elektromagnetne motnje, ki jih povzroča oprema, ne vplivajo na pravilno delovanje druge take opreme, in da je taka oprema ustrezno odporna proti elektromagnetnim motnjam, da lahko pravilno deluje.

Namen ocene je ugotoviti, ali direktiva o elektromagnetni združljivosti še vedno ustreza svojemu namenu, kar zadeva uspešnost, učinkovitost, ustreznost, skladnost in dodano vrednost EU.

Gospodarstvo za ljudi

28.

Revizija Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012

Pobuda temelji na izkušnjah, pridobljenih v šestih letih od začetka veljavnosti uredbe o centralnih depotnih družbah, saj so se na omejenem številu področij pojavila praktična vprašanja o uporabi novega okvira. V prihodnjem predlogu bo zato določenih več ciljno usmerjenih sprememb uredbe, s katerimi naj bi se pravila poenostavila ter postala bolj sorazmerna in manj obremenjujoča za deležnike.

Ta področja lahko vključujejo:

(a) čezmejno opravljanje storitev centralnih depotnih družb iz Unije in obravnavanje ustreznih vlog;

(b) postopke in pogoje, v skladu s katerimi smejo centralne depotne družbe imenovati kreditne institucije ali same sebe za opravljanje pomožnih bančnih storitev;

(c) pravila o internalizirani poravnavi;

(d) finančno tehnologijo / uporabo tehnoloških inovacij.

Predvideno sprejetje: drugo četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člen 114 PDEU. Predvidena je ocena učinka.

29.

Ocena treh uredb o pravicah potnikov: Uredbe (ES) št. 1107/2006 o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu, Uredbe (EU) št. 1177/2010 o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter Uredbe (EU) št. 181/2011 o pravicah potnikov v avtobusnem prevozu

Na podlagi ugotovitev ocene, študije za primerjalno analizo dobrih praks na področju pravic potnikov pri vseh vrstah prevoza in izida tekočih zakonodajnih postopkov za pravice potnikov v železniškem in letalskem prometu ter ob upoštevanju spoznanj, pridobljenih med pandemijo COVID-19 na področju pravic potnikov.

30.

Vmesna ocena izvajanja carinskega zakonika Unije

Opravljena bo celovita ocena izvajanja in učinka pravnega okvira in okvira informacijske tehnologije, na katerih temelji carinski zakonik Unije, in sicer na ravni EU in na ravni držav članic od začetka veljavnosti carinskega zakonika Unije leta 2016. Cilj carinskega zakonika Unije je med drugim racionalizirati carinska pravila, postopke in procese, doseči popolnoma brezpapirno okolje ter okrepiti pravno varnost in predvidljivost carinskih predpisov. Ocenjena bosta ravnovesje med carinskimi kontrolami in olajševanjem trgovine ter obseg, v katerem sedanja pravila podpirajo zakonito gospodarsko dejavnost in preprečujejo nepošteno ali nezakonito trgovino. Kar zadeva sisteme informacijske tehnologije, bi bilo treba preučiti, ali so avtomatizirani postopki, določeni v svežnju carinskega zakonika Unije, omogočili okrepljeno sodelovanje med carinskimi organi in interoperabilnost med različnimi elektronskimi sistemi. Poskušali se bodo oceniti vsi stroški izvajanja carinskega zakonika Unije, vključno z njegovimi elektronskimi sistemi, in koristi varnejše in skladnejše trgovine ter hitrejših postopkov. Obe merili bi bilo nato treba skupaj pretehtati, da se oceni razmerje med njima ter razmerje med stroški in koristmi. Ta ocena bi morala vključevati regulativne stroške in koristi v zvezi z izvajanjem in uporabo carinskega zakonika Unije, ki jih imajo vsi zadevni deležniki (stroški izpolnjevanja obveznosti, upravni stroški, upravno breme, koristi, prihranki), ter možnosti za kakršno koli nadaljnjo poenostavitev in zmanjšanje bremena, ki pa ne bi ogrozile ciljev na področju carine.

Spodbujanje evropskega načina življenja

31.

Revizija Direktive 2003/109/ES o rezidentih za daljši čas

Revizija direktive o rezidentih za daljši čas je nadaljnji ukrep na podlagi preverjanja primernosti zakonodaje o zakonitih migracijah iz leta 2019, njen cilj pa bo izboljšati učinkovitost direktive, zlasti pravice do mobilnosti znotraj EU.

Predvideno sprejetje: tretje četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člen 79(2) PDEU. Predvidena je ocena učinka.

32.

Revizija Direktive 2011/98/EU o enotnem dovoljenju

Revizija direktive o enotnem dovoljenju je nadaljnji ukrep na podlagi preverjanja primernosti zakonodaje o zakonitih migracijah iz leta 2019, njen cilj pa bo poenostaviti direktivo in pojasniti njeno področje uporabe ter zagotoviti minimalno uskladitev pogojev za sprejem in prebivanje nizko in srednje usposobljenih delavcev.

Predvideno sprejetje: zadnje četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člen 79(2) PDEU. Predvidena je ocena učinka.

33.

Revizija Uredbe (EU) št. 258/2012 o izvoznih dovoljenjih ter ukrepih za uvoz in tranzit strelnega orožja

Izboljšanje sledljivosti strelnega orožja (usklajene uvozne oznake), izboljšanje izmenjave informacij med nacionalnimi organi, povečanje varnosti postopkov za nadzor izvoza in uvoza, boljše obravnavanje uvoza plašilnega in signalnega orožja, ki ga je mogoče preprosto predelati, in uporaba ureditve zaščite žvižgačev, vzpostavljene z Direktivo (EU) 2019/1937, za osebe, ki prijavijo kršitve spremenjene uredbe.

Predvideno sprejetje: zadnje četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člen 207 PDEU. Predvidena je ocena učinka.

34.

Revizija – preiskave nesreč v pomorskem prometu

Ustanovitev stalnega organa za preiskovanje nesreč z ustreznimi viri in strokovnim znanjem, ki se lahko hitro odzove, je za manjše države članice in države z majhnimi flotami dolgotrajna naloga in veliko breme z vidika virov. Zato se nesreče ne prijavljajo ali pa se preiskave ne izvedejo hitro, strokovno in neodvisno, kar ima lahko posledice za varnost in privede do novih nesreč. Revizija bi zato lahko pomagala bolje usmeriti uporabo virov in odpraviti pomanjkanje strokovnega znanja.

Predvideno sprejetje: zadnje četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člen 100(2) PDEU. Predvidena je ocena učinka.

35.

Revizija – pomorska inšpekcija države pristanišča

Z revizijo se bodo preučile možnosti večje uporabe elektronskih informacij, da bi se omogočili bolj ciljno usmerjeni inšpekcijski pregledi. Tako bi se lahko inšpekcijski pregledi osredotočili na operativna vprašanja in ne le na preverjanje dokumentacije. To bi omogočilo tudi večjo osredotočenost na okoljska vprašanja in razvoj mehanizma spodbud za novejši/okolju prijaznejši in kakovostnejši pomorski prevoz. Državam članicam bi to pomagalo pri zaposlovanju, ohranjanju in usposabljanju ustrezno kvalificiranih inšpektorjev ter pri uporabi inšpekcijske baze podatkov, da bi se omogočila boljša porazdelitev bremena med državami članicami. Z revizijo se bo preučila možnost razširitve področja uporabe inšpekcijskih pregledov na tuja ribiška plovila, za katera se je izkazalo, da so še posebej nevarna.

Predvideno sprejetje: zadnje četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člen 100(2) PDEU. Predvidena je ocena učinka.

36.

Revizija – nadzor države zastave

Namen revizije bo predvsem uskladitev z že dogovorjenimi pravili v okviru Mednarodne pomorske organizacije. Z vidika poenostavitve se bo preučila možnost posodobitve ladijskih registrov držav članic v e-registre za vodenje in izmenjavo e-spričeval (povezanih z ladjami). To naj bi prispevalo k učinkovitejšim storitvam ter nadzoru in spremljanju plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo. Ta revizija je povezana tudi s ciljema poenostavitve in zmanjšanja upravnega bremena v okviru pomorske inšpekcije države pristanišča, ki naj bi koristila tako upravi kot industriji (hitrejše izmenjave plovil v pristaniščih). Poleg tega bi se omogočila večja osredotočenost na okoljska vprašanja v smislu razvoja spodbud (tudi nagrad za skladnost in ne le kazni za neskladnost) za kakovostne in zelene izvajalce dejavnosti. Z izboljšanim programom za razvoj zmogljivosti Evropske agencije za pomorsko varnost bi se države članice podprle pri stalnem posodabljanju in izmenjavi dobrih praks (da se že znane prakse ne odkrivajo na novo na nacionalni ravni). Obenem je cilj revizije večja usklajenost in skupno razumevanje v smeri harmoniziranega pristopa EU za uprave in industrijo, izboljšanje splošne privlačnosti in konkurenčnosti ter ohranjanje visoke ravni varnosti, zaščite in preprečevanja onesnaževanja.

Predvideno sprejetje: zadnje četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člen 100(2) PDEU. Predvidena je ocena učinka.

37.

Revizija zakonodaje o krvi, tkivih in celicah

Namen revizije Direktive 2002/98/ES o varnosti in kakovosti človeške krvi in komponent krvi ter Direktive 2004/23/ES o varnosti in kakovosti človeških tkiv in celic ter njunih izvedbenih aktov je posodobitev pravnih okvirov za kri, tkiva in celice. Zakonodaja EU za kri, tkiva in celice določa visoke standarde varnosti in kakovosti. Ti so bili sprejeti v odziv na prenos bolezni prek krvi, tkiv in celic v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Cilj pobude je posodobiti sedanjo zakonodajo, da se omogoči prožnejša uskladitev z znanstvenim in tehnološkim razvojem. Pobuda je prav tako namenjena obravnavanju (ponovnega) pojava nalezljivih bolezni, tudi s pomočjo izkušenj, pridobljenih s pandemijo COVID-19, ter vse večje komercializacije in globalizacije sektorja. Iz zakonodaje naj bi se črtale številne tehnične določbe, kar bo omogočilo hitrejše posodabljanje standardov. Poleg tega bi revizija omogočila združitev temeljnih aktov v en sam instrument.

Predvideno sprejetje: zadnje četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člen 168(4)(a) PDEU. Predvidena je ocena učinka.

38.

Ocena varnosti ribiških plovil

Ribištvo je na splošno priznano kot eden najnevarnejših poklicev. Sedanja Direktiva 97/70/ES za plovila dolžine 24 metrov in več uporablja tehnične določbe Torremolinoškega protokola Mednarodne pomorske organizacije iz leta 1993, ki nikoli ni začel veljati. Njegov naslednik, tj. Capetownski sporazum iz leta 2012, ki ohranja večino določb Torremolinoškega protokola, prav tako še ni začel veljati, ratificiralo pa ga je le šest držav članic EU. Z oceno Direktive 97/70/ES se bodo obravnavali vprašanje neratifikacije Capetownskega sporazuma in regulativne vrzeli v varnosti ter opredelile morebitne posodobitve, ki bi odražale tehnološki razvoj od leta 1993, na podlagi izboljšav, ki so že bile uvedene v sektorju mednarodnega trgovskega ladijskega prometa in zakonodaji EU o pomorskem prometu. Preučila se bo tudi izvedljivost predpisov na ravni EU za manjša ribiška plovila (krajša od 24 metrov), tj. sektor, v katerem se zgodi velik del nesreč.

39.

Ocena Direktive 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu

Deset let po sprejetju direktive bo ocenjeno, kako je bil dosežen njen cilj, tj. olajšanje dostopa do varnega in visokokakovostnega čezmejnega zdravstvenega varstva v drugih državah članicah, in kako je direktiva spodbujala pravice pacientov in čezmejno sodelovanje med državami članicami v korist državljanov EU. V oceni bodo preučeni pristopi, ki jih države članice izvajajo v praksi, učinkovitost teh pristopov in področja, ki so še vedno ovira za paciente, ki uveljavljajo zdravstveno varstvo v tujini.

Nova spodbuda za evropsko demokracijo

40.

Revizija Direktive 2008/99/ES o kazenskopravnem varstvu okolja

Na podlagi rezultatov ocene se bodo z revizijo direktive zagotovila izboljšana in bolj usmerjena orodja za doseganje ciljev ter bolj usklajeno medsebojno delovanje z drugimi zakonodajnimi instrumenti za varstvo okolja. Revizija bo izkoristila tudi okrepljeno pristojnost na področju kazenskega prava v skladu z Lizbonsko pogodbo. Cilj revizije bo zagotoviti boljše kazenskopravno varstvo okolja, usklajeno z drugimi zakonodajnimi in izvedbenimi ukrepi.

Predvideno sprejetje: zadnje četrtletje leta 2021; zakonodajna pobuda; pravna podlaga: člen 83(2) PDEU. Predvidena je ocena učinka.

41.

Preverjanje primernosti zakonodaje EU o nasilju nad ženskami in nasilju v družini

S preverjanjem primernosti bo ocenjeno, kakšno vlogo ima obstoječa zakonodaja EU pri preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima, ter analizirana skladnost teh ukrepov EU z mednarodnimi viri. Opredeljene bodo zakonodajne vrzeli in preučena potreba po morebitnih nadaljnjih ukrepih za boljšo in usklajeno zaščito pred to vztrajno vrsto diskriminacije na podlagi spola. Preverjanje primernosti bo zajemalo obdobje od sprejetja vsakega pravnega akta do leta 2020 in vse države članice EU.Priloga III: Prednostni predlogi v obravnavi

Št.

Polni naslov

Sklici

Evropski zeleni dogovor

1.

Spremenjeni predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi okvira za doseganje podnebne nevtralnosti in spremembi Uredbe (EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila)

COM(2020) 80 final
2020/0036 (COD) 
4. 3. 2020 

COM(2020) 563 final

17. 9. 2020

2.

Predlog SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o evropskem letu železnic (2021)

COM(2020) 78 final 
2020/0035 (COD) 
4. 3. 2020

3.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009, uredb Sveta (ES) št. 768/2005, (ES) št. 1967/2006 in (ES) št. 1005/2008 ter Uredbe (EU) 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta glede nadzora ribištva

COM(2018) 368 final 
2018/0193 (COD) 
30. 5. 2018

4.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izvajanju enotnega evropskega neba (prenovitev)

COM(2013) 410 final 
2013/0186 (COD) 
11. 6. 2013 

COM(2020) 579 final 
22. 9. 2020

5.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 261/2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter Uredbe (ES) št. 2027/97 o odgovornosti letalskih prevoznikov v zvezi z letalskim prevozom potnikov in njihove prtljage

COM(2013) 130 final 
2013/0072 (COD) 
13. 3. 2013

6.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Evropske unije

COM(2011) 827 final 
2011/0391 (COD) 
1. 12. 2011 

Evropa, pripravljena na digitalno dobo

7.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi direktiv 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 in EU/2016/2341

COM(2020) 596 final 
2020/0268 (COD) 
24. 9. 2020

8.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o digitalni operativni odpornosti za finančni sektor in spremembi uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 909/2014

COM(2020) 595 final 
2020/0266 (COD) 
24. 9. 2020

9.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o pilotni ureditvi za tržne infrastrukture na podlagi tehnologije razpršene evidence

COM(2020) 594 final 
2020/0267 (COD) 
24. 9. 2020

10.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o trgih kriptosredstev in spremembi Direktive (EU) 2019/1937

COM(2020) 593 final 
2020/0265 (COD) 
24. 9. 2020

11.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

COM(2019) 208 final 
2019/0101 (COD) 
14. 6. 2019

12.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov

COM(2018) 630 final 
2018/0328 (COD) 
12. 9. 2019

13.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih komunikacij ter razveljavitvi Direktive 2002/58/ES (uredba o zasebnosti in elektronskih komunikacijah)

COM(2017) 10 final 
2017/0003 (COD) 
10. 1. 2017

Gospodarstvo za ljudi

14.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 v zvezi z izvzetjem nekaterih referenčnih deviznih tečajev iz tretjih držav in določitvijo nadomestnih referenčnih vrednosti za nekatere referenčne vrednosti, ki bodo prenehale

COM(2020) 337 final 
2020/0154 (COD) 
24. 7. 2020

15.

Predlog DIREKTIVE SVETA o spremembi Direktive 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja

COM(2020) 314 final 
2020/0148 (CNS) 
15. 7. 2020

16.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prilagoditvami okvira za listinjenje za podporo okrevanju gospodarstva v odziv na pandemijo COVID-19

COM(2020) 283 final 
2020/0156 (COD) 
24. 7. 2020

17.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) 2017/2402 o določitvi splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje kot pomoč pri okrevanju po pandemiji COVID-19

COM(2020) 282 final 
2020/0151 (COD) 
24. 7. 2020

18.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 v zvezi s prospektom EU za okrevanje in ciljno usmerjenimi prilagoditvami za finančne posrednike, da bi se podprlo okrevanje po pandemiji COVID-19

COM(2020) 281 final 
2020/0155 (COD) 
24. 7. 2020

19.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Direktive 2014/65/EU glede zahtev po informacijah, upravljanja produktov in omejitev pozicij za podporo okrevanju po pandemiji COVID-19

COM(2020) 280 final 
2020/0152 (COD) 
24. 7. 2020

20.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Direktive 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti

COM(2018) 336 final 
2018/0168 (COD) 
24. 5. 2018

21.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o skrbnikih kreditov, kupcih kreditov in poplačilu iz naslova zavarovanja s premoženjem

COM(2018) 135 final 
2018/0063A (COD) 
2018/0063B (COD) 
14. 3. 2018

22.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti in Uredbe (ES) št. 987/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 (Besedilo velja za EGP in Švico)

COM(2016) 815 final 
2016/0397 (COD) 
14. 12. 2016

23.

Predlog DIREKTIVE SVETA o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB)

COM(2016) 683 final 
2016/0336 (CNS) 
26. 10. 2016

24.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z obveznostjo nekaterih podjetij in podružnic glede razkritja davčnih informacij v zvezi z dohodki

COM(2016) 198 final 
2016/0107 (COD) 
13. 4. 2016

25.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzpostavitev evropskega sistema jamstva za vloge

COM(2015) 586 final 
2015/0270 (COD) 
24. 11. 2015

26.

Predlog DIREKTIVE SVETA o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije

COM(2013) 71 final 
2013/0045 (CNS) 
14. 2. 2013

Močnejša Evropa v svetu

27.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1215/2009 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije

COM(2020) 135 final 
2020/0051 (COD) 
3. 4. 2020

28.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (EU) št. 654/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine

COM(2019) 623 final 
2019/0273 (COD) 
12. 12. 2019

29.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo (prenovitev)

COM(2016) 616 final 
2016/0295 (COD) 
28. 9. 2016

30.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o dostopu blaga in storitev tretje države do notranjega trga javnih naročil Unije ter postopkih za podporo pogajanjem o dostopu blaga in storitev Unije do trgov javnih naročil tretjih držav

COM(2012) 124 final 
2012/0060 (COD) 
21. 3. 2012

Spodbujanje evropskega načina življenja

31.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o ravnanju v kriznih razmerah in primeru višje sile na področju migracij in azila

COM(2020) 613 final 
2020/0277 (COD) 
23. 9. 2020

32.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o uvedbi preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah ter spremembi uredb (ES) št. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 in (EU) 2019/817

COM(2020) 612 final 
2020/0278 (COD) 
23. 9. 2020

33.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o upravljanju azila in migracij ter spremembi Direktive Sveta 2003/109/ES in predlagane Uredbe (EU) XXX/XXX [Sklad za azil in migracije]

COM(2020) 610 final 
2020/0279 (COD) 
23. 9. 2020

34.

Predlog SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Sklepa št. 445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033

COM(2020) 384 final 
2020/0179 (COD) 
18. 8. 2020

35.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU za namene ETIAS ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1240, Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (EU) 2017/2226 in Uredbe (EU) 2018/1861

COM(2019) 4 final 
2019/0002 (COD) 
7. 1. 2019

36.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU ter spremembi Uredbe (EU) 2018/1862 in Uredbe (EU) yyyy/xxxx [ECRIS-TCN]

COM(2019) 3 final 
2019/0001 (COD) 
7. 1. 2020

37.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin

COM(2018) 640 final 
2018/0331 (COD) 
12. 9. 2018

38.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (prenovitev)

COM(2018) 634 final 
2018/0329 (COD) 
12. 9. 2018

39.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 767/2008, Uredbe (ES) št. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [uredba o interoperabilnosti] in Odločbe Sveta 2004/512/ES ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2008/633/PNZ

COM(2018) 302 final 
2018/0152 (COD) 
17. 5. 2018

40.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi okvira Unije za preselitev in spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

COM(2016) 468 final 
2016/0225 (COD) 
13. 7. 2016

41.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi skupnega postopka za mednarodno zaščito v Uniji in razveljavitvi Direktive 2013/32/EU

COM(2016) 467 final 
2016/0224 (COD) 
13. 7. 2016 

COM(2020) 611 final 
23. 9. 2020

42.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite ter spremembi Direktive Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas

COM(2016) 466 final 
2016/0223 (COD) 
13. 7. 2016

43.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (prenovitev)

COM(2016) 465 final 
2016/0222 (COD) 
13. 7. 2016

44.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve

COM(2016) 378 final 2016/0176 (COD) 7. 6. 2016

45.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe [Uredbe (EU) št. 604/2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva], za ugotavljanje istovetnosti nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva in o zahtevah za primerjavo s podatki iz sistema Eurodac, ki jih vložijo organi kazenskega pregona držav članic in Europol za namene kazenskega pregona (prenovitev)

COM(2016) 272 final 
2016/0132 (COD) 
4. 5. 2016  

COM(2020) 614 final

23. 9. 2020

46.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Agenciji Evropske unije za azil in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 439/2010

COM(2016) 271 final 
2016/0131 (COD) 
4. 5. 2016 

COM(2018) 633 final 
12. 9. 2018

Nova spodbuda za evropsko demokracijo

47.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o določitvi harmoniziranih pravil o imenovanju pravnih zastopnikov za namene zbiranja dokazov v kazenskih postopkih

COM(2018) 226 final 
2018/0107 (COD) 18. 4. 2018

48.

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o evropskem nalogu za predložitev in evropskem nalogu za zavarovanje elektronskih dokazov v kazenskih zadevah

COM(2018) 225 final 
2018/0108 (COD) 18. 4. 2018

49.

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi, in s tem povezanih ukrepih

COM(2012) 614 final 
2012/0299 (COD) 
14. 11. 2012

50.

Predlog DIREKTIVE SVETA o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost

COM(2008) 426 final 
2008/0140 (CNS) 
2. 7. 2008Priloga IV: Umiki 3

Št.

Sklici

Naslov

Razlog za umik

Evropski zeleni dogovor

1.

COM(2020) 136 final 
2020/0052 (NLE)

Predlog SKLEPA SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupščini Lizbonske unije

Predlog je zastarel: glede na krizo zaradi COVID-19 skupščina Lizbonske unije v letu 2020 ne bo sprejela nobenih pravno zavezujočih odločitev, niti o posebnih prispevkih, ki so bili tema tega predloga.

2.

COM(2020) 182 final 
2020/0072 (NLE)

Predlog SKLEPA SVETA o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Konvenciji o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika glede vključitve Makaronezije v morsko območje OSPAR

Predlog je zastarel: sekretariat Konvencije o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika (OSPAR) je napovedal umik predloga glede vključitve Makaronezije v morsko območje OSPAR.

3.

COM(2010) 154 final 
2010/0084 (APP)

Predlog SKLEPA SVETA o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Republiko Čile o sklenitvi Dogovora o ohranjanju staleža mečarice v jugovzhodnem Tihem oceanu

Predlog je zastarel: predlog je postal brezpredmeten zaradi pristopa Čila k Sporazumu Združenih narodov o staležu rib (UNFSA), ustanovitve Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu, katere članici sta tako Čile kot tudi EU, in statusa Čila kot sodelujoče nepogodbenice v Konvenciji o ustanovitvi Medameriške komisije za tropskega tuna (IATTC).

4.

COM(2011) 252 final 
2011/0109 (NLE)

Predlog SKLEPA SVETA o sklenitvi Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Federativno republiko Brazilijo na drugi strani

Predlog je zastarel: pogajanja z Brazilijo na ravni EU trenutno ne potekajo več.

5.

COM(2008) 92 final 
2008/0040 (APP)

Predlog SKLEPA SVETA o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Kazahstan o nekaterih vidikih zračnega prevoza

Predlog je zastarel: pogajanja s Kazahstanom na ravni EU trenutno ne potekajo več.

Evropa, pripravljena na digitalno dobo

6.

COM(2016) 823 final 
2016/0402 (COD)

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o pravnem in operativnem okviru evropske storitvene e-izkaznice, ki jo je uvedla Uredba ... [uredba o evropski storitveni e-izkaznici]

Dogovora ni mogoče pričakovati: sozakonodajalca od leta 2018 nista dosegla napredka, nadaljnji napredek pa je malo verjeten.

7.

COM(2016) 824 final 
2016/0403 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o uvedbi evropske storitvene e-izkaznice in povezanih upravnih zmogljivosti

Dogovora ni mogoče pričakovati: sozakonodajalca od leta 2018 nista dosegla napredka, nadaljnji napredek pa je malo verjeten.

8.

COM(2016) 821 final 
2016/0398 (COD)

Predlog DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o izvrševanju Direktive 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, določitvi postopka uradnega obveščanja o sistemih dovoljenj in zahtevah, povezanih s storitvami, ter spremembah Direktive 2006/123/ES in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg

Dogovora ni mogoče pričakovati: možnosti za dosego dogovora brez ogrozitve ciljev predloga so majhne. Komisija bo sprejela ukrepe za zagotovitev popolnega izvrševanja direktive o storitvah.

9.

COM(2019) 441 final

2019/0207 (NLE)

Predlog SKLEPA SVETA o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Sporazumu o sodelovanju pri civilnem globalnem satelitskem navigacijskem sistemu (GNSS) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Ukrajino zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije, Republike Hrvaške in Romunije k Evropski uniji

Predlog je zastarel: Sporazum o sodelovanju pri civilnem globalnem satelitskem navigacijskem sistemu (GNSS) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter Ukrajino je prenehal veljati decembra 2018.

Gospodarstvo za ljudi

10.

COM(2019) 354 final 
2019/0161 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o okviru za upravljanje proračunskega instrumenta za konvergenco in konkurenčnost za euroobmočje

Predlog je zastarel: umik tega predloga je bil napovedan v okviru predloga uredbe o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (COM(2020) 408).

11.

COM(2018) 391 final 
2018/0213 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi programa za podporo reformam

Predlog je zastarel: umik tega predloga je bil napovedan v okviru predloga uredbe o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost (COM(2020) 408).

12.

COM(2019) 399 final 
2019/0183 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002, da se zagotovi finančna pomoč državam članicam za kritje velikega finančnega bremena zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije brez dogovora

Predlog je zastarel: predlog je bil prvotno predložen kot ukrep za nepredvidljive razmere v primeru brexita brez dogovora in je zdaj zastarel zaradi sklenjenega sporazuma o izstopu.

Spodbujanje evropskega načina življenja

13.

COM(2016) 270 final 
2016/0133 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (prenovitev)

Predlog je zastarel: v okviru novega pakta o migracijah in azilu je bil predložen nov predlog uredbe o upravljanju azila in migracij (COM(2020) 610), ki med drugim vključuje tudi vidike, zajete v tem predlogu iz leta 2016.

14.

COM(2015) 450 final 
2015/0208 (COD)

Predlog UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi kriznega mehanizma za premestitev in spremembi Uredbe (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva

Predlog je zastarel: v okviru novega pakta o migracijah in azilu je bil predložen nov predlog uredbe o ravnanju v kriznih razmerah in primeru višje sile na področju migracij in azila (COM(2020) 613), ki med drugim vključuje tudi vidike, zajete v tem predlogu iz leta 2016.

(1)    Komisija v skladu z Medinstitucionalnim sporazumom o boljši pripravi zakonodaje v tej prilogi navaja dodatne razpoložljive informacije o pobudah, ki so vključene v njen delovni program. Te informacije, ki so navedene v oklepajih pri posamezni pobudi, so zgolj okvirne in se lahko med pripravljalnim postopkom spremenijo, zlasti glede na rezultate ocene učinka.
(2)    V tej prilogi so navedeni najpomembnejše revizije, ocene in preverjanja primernosti v okviru programa REFIT, ki jih bo Komisija izvedla leta 2021.
(3)    V ta seznam so vključeni zakonodajni predlogi v obravnavi, ki jih Komisija namerava umakniti v šestih mesecih.