27.6.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 216/4


Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s sestanka dne 20. marca 2019 v zvezi z osnutkom sklepa o zadevi AT.40436 – Dodatno športno blago

Država poročevalka: Slovaška

(Besedilo velja za EGP)

(2019/C 216/03)

1.   

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da ravnanje, zajeto v osnutku sklepa, pomeni kršitev člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP.

2.   

Svetovalni odbor se strinja z oceno Komisije v osnutku sklepa glede trajanja kršitve.

3.   

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo, da je treba globo naložiti naslovnikom osnutka sklepa.

4.   

Svetovalni odbor se strinja s Komisijo glede končnega zneska globe, vključno z njegovim zmanjšanjem na podlagi odstavka 37 Smernic o načinu določanja glob iz leta 2006, naloženega v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe št. 1/2003.

5.   

Svetovalni odbor priporoča objavo tega mnenja v Uradnem listu Evropske unije.