Bruselj, 5.6.2019

COM(2019) 252 final

Predlog

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2020


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 1 in zlasti člen 10 Uredbe omogoča uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije do letne zgornje meje 500 000 000 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011) nad zgornjimi mejami ustreznih razdelkov finančnega okvira.

Podrobnosti glede uporabe sklada so določene v točki 11 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju 2 .

Pogoji za upravičenost do sredstev sklada so podrobneje opredeljeni v uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 3 , ki določa, da se v proračun za plačilo predplačil vključi znesek v višini največ 50 000 000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Komisija bo te zneske vključila v predlog proračuna za leto 2020.

Predlog

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Solidarnostnega sklada EU za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2020

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije 4 in zlasti člena 4a(4) Uredbe,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju 5 in zlasti točke 11 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Namen Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sklad) je omogočiti Uniji, da se hitro, učinkovito in prožno odziva na izredne razmere in izkaže svojo solidarnost s prebivalstvom območij, ki so jih prizadele nesreče.

(2)Sredstva Sklada ne smejo preseči najvišjega zneska 500 000 000 EUR (v cenah iz leta 2011), kot je določeno v členu 10 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 6 .

(3)Člen 4a(4) spremenjene Uredbe (ES) št. 2012/2002 določa, da se lahko, kadar je potrebno za zagotovitev pravočasne razpoložljivosti proračunskih sredstev, sklad uporabi v znesku do največ 50 000 000 EUR za plačilo predplačil, ustrezne odobritve pa se vnesejo v splošni proračun Unije.

(4)Da se zagotovi pravočasna razpoložljivost zadostnih proračunskih sredstev v splošnem proračunu Unije za leto 2020, bi bilo treba za plačilo predplačil uporabiti sredstva Sklada v višini 50 000 000 EUR.

(5)Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev Sklada, bi bilo treba ta sklep uporabljati od začetka proračunskega leta 2020 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020 se Solidarnostni sklad Evropske unije uporabi za zagotovitev zneska v višini 50 000 000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil za plačilo predplačil.Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2020.

V Bruslju,

Za Evropski parlament    Za Svet

Predsednik    Predsednik

(1)    UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(2)    UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(3)    UL L 189, 27.6.2014, str. 143.
(4)    UL L 189, 27.6.2014, str. 143.
(5)    UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(6)    UL L 347, 20.12.2013, str. 884.