Bruselj, 6.2.2019

COM(2019) 54 final

2019/0026(NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije na Konferenci pogodbenic glede sprememb Priloge III k Rotterdamski konvenciji o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

1.Predmet urejanja predloga

Ta predlog se nanaša na sklep o določitvi stališča, ki se v imenu Unije zavzame na Konferenci pogodbenic Rotterdamske konvencije v zvezi s predvidenim sprejetjem sklepov o vključitvi nadaljnjih kemikalij v Prilogo III k Rotterdamski konvenciji.

2.Ozadje predloga

2.1.Rotterdamska konvencija

Cilj Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) je pospeševati skupno odgovornost in skupna prizadevanja med pogodbenicami v mednarodni trgovini z nevarnimi kemikalijami, da se zavarujeta zdravje ljudi in okolje ter se prispeva k okoljsko sprejemljivi uporabi teh kemikalij. Konvencija določa pravno zavezujoče obveznosti za izvajanje postopka soglasja po predhodnem obveščanju (postopek PIC) in ščiti države, zlasti države v razvoju, pred neželenim uvozom kemikalij z nalaganjem izvoznih obveznosti pogodbenicam izvoznicam.

Sporazum je začel veljati 24. februarja 2004.

Evropska unija in vseh 28 držav članic so pogodbenice Konvencije 1 .

2.2.Konferenca pogodbenic Rotterdamske konvencije

Konferenca pogodbenic, ustanovljena na podlagi člena 18 Konvencije, je upravljavski organ Rotterdamske konvencije. Ta organ se običajno sestane vsaki dve leti, da spremlja izvajanje Konvencije. Poleg tega pregleduje kemikalije, ki mu jih v obravnavo predloži odbor za pregled kemikalij.

V skladu s členoma 44 in 45 poslovnika Konference pogodbenic ima vsaka pogodbenica en glas. Organizacije za regionalno gospodarsko povezovanje, kot je EU, pa uveljavljajo svojo pravico do glasovanja s številom glasov, ki je enako številu njihovih držav članic, ki so pogodbenice Konvencije.

2.3.Predvideni akt Konference pogodbenic

Na devetem rednem zasedanju, ki bo potekalo od 29. aprila do 10. maja 2019, bo Konferenca pogodbenic obravnavala sprejetje sklepov o vključitvi nadaljnjih kemikalij v Prilogo III h Konvenciji.

Namen predvidenih aktov je nadaljnje kemikalije vključiti v Prilogo III h Konvenciji. Zaradi vključitve kemikalij v Prilogo III bo zanje, ko se bo z njimi trgovalo na mednarodni ravni, veljal postopek soglasja po predhodnem obveščanju v skladu s Konvencijo.

Predvideni akti bodo za pogodbenice zavezujoči v skladu s členom 22(5)(c) Konvencije, ki določa naslednje: „Sklep o spremembi Priloge III depozitar takoj sporoči pogodbenicam. Sprememba začne veljati za vse pogodbenice na dan, določen v sklepu“.

3.Stališče, ki se zavzame v imenu Unije

Komisija predlaga Svetu, naj na devetem zasedanju Konference pogodbenic v imenu Unije podpre sklepe o spremembi Priloge III h Konvenciji. Z navedenimi sklepi bodo nadaljnje kemikalije dodane v Prilogo III, zaradi česar bo zanje veljal postopek soglasja po predhodnem obveščanju v skladu s Konvencijo.

Sklepi, predloženi Konferenci pogodbenic v sprejetje, temeljijo na priporočilih odbora za pregled kemikalij, pomožnega organa pod vodstvom Konference pogodbenic. Ugotovljeno je bilo, da kemikalije, ki jih odbor za pregled kemikalij priporoča za vključitev na seznam iz Priloge III, izpolnjujejo merila iz Priloge II h Konvenciji.

Za Unijo kot vodilno akterko pri oblikovanju okoljske politike je bistveno, da ponovno potrdi svojo globalno zavezo za spodbujanje boljšega izvajanja večstranskih okoljskih sporazumov in standardov. To vključuje podporo in izvajanje priporočil, ki jih sprejmejo znanstveni pomožni organi navedenih sporazumov, ter upoštevanje meril iz sporazumov, na katerih temeljijo takšna priporočila.

Ta pobuda je poleg tega v skladu s prednostno nalogo predsednika Junckerja, da Evropa postane močnejši svetovni akter, s cilji trajnostnega razvoja, zlasti zdravjem (3) ter odgovorno porabo in proizvodnjo (12), ter sedmim okoljskim akcijskim programom.

Unija bi morala zato podpreti predlagane sklepe o vključitvi acetoklora, karbosulfana, krizotilnega azbesta, fentiona (formulacije z zelo majhnim volumnom (ULV) s koncentracijo aktivne snovi 640 g/l ali več), heksabromociklododekana, tekočih formulacij (koncentrat za emulzijo in topni koncentrat), ki vsebujejo parakvat diklorid v koncentraciji 276 g/L ali več, kar ustreza koncentraciji parakvat iona 200 g/L ali več, in forata v Prilogo III. Za te kemikalije že veljajo omejitve pri izvozu v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012, ki so podobne tistim iz Konvencije.

Določiti je treba stališče, ki se v imenu Unije sprejme na Konferenci pogodbenic, saj bodo spremembe Priloge III pravno zavezujoče za Unijo in se bodo morale odražati v Uredbi (EU) št. 649/2012, s katero se izvaja Rotterdamska konvencija v Uniji.

4.Pravna podlaga

4.1.Postopkovna pravna podlaga

4.1.1.Načela

V členu 218(9) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) so predvideni sklepi o določitvi „stališč, ki naj se v imenu Unije zastopajo v organu, ustanovljenem s sporazumom, kadar ta organ sprejema akte s pravnim učinkom, razen aktov o spremembah ali dopolnitvah institucionalnega okvira sporazuma“.

Pojem „akti s pravnim učinkom“ vključuje akte, ki imajo pravni učinek po pravilih mednarodnega prava, s katerimi se ureja zadevni organ. Vključuje tudi instrumente, ki nimajo zavezujočega učinka v mednarodnem pravu, vendar „lahko odločilno vplivajo na vsebino ureditve, ki jo sprejme zakonodajalec Unije 2 .

4.1.2.Uporaba v obravnavanem primeru

Konferenca pogodbenic je organ, ustanovljen s sporazumom, tj. Rotterdamsko konvencijo o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini.

Akt, k sprejetju katerega se poziva Konferenco pogodbenic, je akt s pravnim učinkom. Predvideni akt bo zavezujoč v mednarodnem pravu v skladu s členom 22(5) Rotterdamske konvencije in se bo moral odražati v Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij 3 . To je zato, ker člen 23(1) navedene uredbe zahteva pregled seznama kemikalij iz Priloge I k navedeni uredbi na podlagi razvoja v okviru Konvencije.

Predvideni akt ne dopolnjuje ali spreminja institucionalnega okvira Sporazuma.

Postopkovna pravna podlaga za predlagani sklep je zato člen 218(9) PDEU.

4.2.Materialna pravna podlaga

4.2.1.Načela

Materialna pravna podlaga za sklep iz člena 218(9) PDEU je odvisna predvsem od cilja in vsebine predvidenega akta, glede katerega se v imenu Unije zastopa stališče. Če ima predvideni akt dva cilja ali elementa in če je eden od teh ciljev ali elementov glavni, drugi pa postranski, mora sklep iz člena 218(9) PDEU temeljiti na samo eni materialni pravni podlagi, in sicer na tisti, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj ali element.

Materialna pravna podlaga za sklep iz člena 218(9) PDEU glede predvidenega akta, ki ima hkrati več ciljev ali elementov, ki so neločljivo povezani, ne da bi bil eden v razmerju do drugih postranski, mora izjemoma vključevati različne ustrezne pravne podlage.

4.2.2.Uporaba v obravnavanem primeru

Predvideni akt ima cilje in sestavne dele na področju „okolja“ in „trgovine“. Ti elementi predvidenega akta so med seboj neločljivo povezani, ne da bi bil kateri v razmerju do drugih postranski.

Materialna pravna podlaga predlaganega sklepa torej obsega naslednji določbi: člen 192(1) in prvi pododstavek člena 207(3) in (4).

4.3.Sklepna ugotovitev

Pravna podlaga predlaganega sklepa bi morala biti člen 192(1) in prvi pododstavek člena 207(3) in (4) v povezavi s členom 218(9) PDEU.

2019/0026 (NLE)

Predlog

SKLEP SVETA

o stališču, ki se sprejme v imenu Evropske unije na Konferenci pogodbenic glede sprememb Priloge III k Rotterdamski konvenciji o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 192(1), člena 207(3) in prvega odstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) je začela veljati 24. februarja 2004 in je bila v imenu Unije sklenjena s Sklepom Sveta 2006/730/ES 4 .

(2)Rotterdamska konvencija se v Uniji izvaja v okviru Uredbe (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 5 .

(3)Konferenca pogodbenic lahko na podlagi člena 7 Konvencije sprejme spremembe Priloge III.

(4)Pričakuje se, da bodo na devetem zasedanju Konference pogodbenic Rotterdamske konvencije sprejeti sklepi o vključitvi nadaljnjih kemikalij v Prilogo III.

(5)Primerno je določiti stališče, ki se v imenu Unije zavzame na Konferenci pogodbenic, saj bodo spremembe Priloge III za Unijo zavezujoče.

(6)Da se državam uvoznicam zagotovi varstvo, ki ga zagotavlja Rotterdamska konvencija, in ker so vsa zadevna merila iz Konvencije izpolnjena, je potrebno in ustrezno podpreti priporočilo odbora za pregled kemikalij, ki je pomožni organ Rotterdamske konvencije, glede vključitve v Prilogo III k Rotterdamski konvenciji acetoklora, karbosulfana, krizotilnega azbesta, fentiona (formulacije z zelo majhnim volumnom (ULV) s koncentracijo aktivne snovi 640 g/l ali več), heksabromociklododekana, forata in tekočih formulacij (koncentrat za emulzijo in topni koncentrat), ki vsebujejo parakvat diklorid v koncentraciji 276 g/L ali več, kar ustreza koncentraciji parakvat iona 200 g/L ali več. V Uniji so te snovi že prepovedane ali pa je njihova uporaba strogo omejena, zato za njih veljajo strožje izvozne zahteve od zahtev Rotterdamske konvencije v skladu z Uredbo (EU) št. 649/2012 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki ga sprejme Evropska unija na devetem zasedanju Konference pogodbenic Rotterdamske konvencije je, da Unija podpre sprejetje sprememb Priloge III k Rotterdamski konvenciji o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini glede vključitve acetoklora, karbosulfana, krizotilnega azbesta, fentiona (formulacije z zelo majhnim volumnom (ULV) s koncentracijo aktivne snovi 640 g/l ali več), heksabromociklododekana, forata in tekočih formulacij (koncentrat za emulzijo in topni koncentrat), ki vsebujejo parakvat diklorid v koncentraciji 276 g/L ali več, kar ustreza koncentraciji parakvat iona 200 g/L ali več.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Komisijo.

V Bruslju,

   Za Svet

   Predsednik

(1)    Sklep Sveta 2006/730/ES z dne 25. septembra 2006 o sklenitvi Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini v imenu Skupnosti (UL L 299, 28.10.2006, str. 23–25).
(2)    Sodba Sodišča z dne 7. oktobra 2014 v zadevi Nemčija proti Svetu, C-399/12, ECLI:EU:C:2014: 2258, točke 61 do 64.
(3)    UL L 201, 27.7.2012, str. 60.
(4)    Sklep Sveta 2006/730/ES z dne 25. septembra 2006 o sklenitvi Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini v imenu Skupnosti (UL L 299, 28.10.2006, str. 23–25).
(5)    Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 201, 27.7.2012, str. 60).