Bruselj, 14.10.2019

COM(2019) 468 final

POROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU

o vmesni oceni Programa EU za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja

{SWD(2019) 374 final}


POROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU

o vmesni oceni Programa EU za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja

I.UVOD

Program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (MSP) – COSME – je program Unije za povečanje konkurenčnosti in trajnosti podjetij, spodbujanje kulture podjetništva ter podpiranje ustanavljanja in rasti MSP. Prispeva k splošnim ciljem strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter si hkrati prizadeva za čim večje sinergije z drugimi programi EU, kot so Obzorje 2020 ter evropski strukturni in investicijski skladi (skladi ESI).

Kot je določeno v uredbi o programu COSME 1 , je Komisija izvedla vmesno oceno programa, da bi ocenila njegovo ustreznost in dodano vrednost, pa tudi učinkovitost in uspešnost njegovega izvajanja ter skladnost z drugimi programi EU.

V tem poročilu so povzete glavne ugotovitve ocene ter zajeti sklepi in pridobljene izkušnje. Temu poročilu je priložen podrobnejši delovni dokument služb Komisije.

II.OZADJE

Program COSME je nasledil okvirni program za konkurenčnost in inovativnost 2 , ki se je izvajal v obdobju 2007–2013 s proračunskimi sredstvi v višini 3,6 milijarde EUR 3 . Njegovi cilji so bili prispevati h krepitvi produktivnosti, inovacijske zmogljivosti in trajnostne rasti. Sestavljen je bil iz treh „stebrov“: programa za podjetništvo in inovativnost, podpornega programa izvajanju politike informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter programa „Inteligentna energija – Evropa“.

V programskem obdobju 2014–2020 so bile dejavnosti na podlagi podpornega programa izvajanju politike informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter programa „Inteligentna energija – Evropa“ prenesene na program Obzorje 2020, dejavnosti v okviru programa za podjetništvo in inovativnost pa so bile večinoma prenesene na program COSME.

Program za podjetništvo in inovativnost je predstavljal približno 60 % proračuna okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost. Podpiral je dostop MSP do financiranja, evropsko podjetniško mrežo, program Erasmus za mlade podjetnike, službo za pomoč uporabnikom pravic intelektualne lastnine za MSP ter dejavnosti, namenjene spodbujanju podjetniške kulture in ustvarjanju boljših okvirnih pogojev za MSP, ki delujejo v EU. V programu COSME niso bile omenjene inovacije, posebna pozornost pa je bila namenjena turizmu 4 .

V oceni učinka 5 , priloženi predlogu uredbe o programu COSME 6 , je bilo ugotovljeno naslednje nedelovanje trga: problematičen dostop MSP do financiranja, nizke ravni ustanavljanja podjetniško naravnanih podjetij in slabi rezultati, šibek podjetniški duh, poslovno okolje, ki ne spodbuja zagona podjetij in rasti, vprašanja, ki preprečujejo industrijsko specializacijo in sektorsko konkurenčnost, omejena internacionalizacija MSP v Evropi in zunaj nje.

Splošni in posebni cilji programa COSME so bili zasnovani za obravnavanje teh vprašanj. Prednostna možnost za dosego teh ciljev je bilo nadaljevanje vseh ukrepov programa za podjetništvo in inovativnost v okviru programa COSME (2,2 milijarde EUR), razen inovacij (približno 600 milijonov EUR). Finančna sredstva programa COSME za obdobje 2014–2020 znašajo 2,3 milijarde EUR.

Program COSME se v imenu Evropske komisije izvaja zlasti prek EASME, Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja, razen finančnih instrumentov, ki jih v imenu Evropske komisije izvaja Evropski investicijski sklad (EIS). Program je odprt tudi za tretje države, ki niso članice EU 7 , 

III.TRENUTNO STANJE IZVAJANJA

Kot je razvidno iz vmesne ocene, so stopnje izvrševanja proračuna programa COSME visoke. Stopnja izvrševanja operativnega proračuna 8 , ki je bil na voljo leta 2014 (247 milijonov EUR), je bila 99,87-odstotna, leta 2015 je bila stopnja izvrševanja razpoložljivega operativnega proračuna (329 milijonov EUR) 99,38-odstotna, leta 2016 pa je bila stopnja izvrševanja razpoložljivega operativnega proračuna (336 milijonov EUR) 96,69-odstotna. Izvajalske strukture za finančne instrumente in evropsko podjetniško mrežo so bile vzpostavljene in dosegale rezultate. Prek Evropskega sklada za strateške naložbe je bila zagotovljena dodatna okrepitev finančnih instrumentov v višini 550 milijonov EUR.

Dostop do financiranja – posebni cilj 1

Vsaj 60 % sredstev programa (tj. 1 400 milijonov EUR) je namenjenih finančnima instrumentoma programa COSME, tj. jamstveni shemi za posojila in kapitalski shemi za rast. Ti shemi temeljita na uspešnosti finančnih instrumentov okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013), ki je pomagal pri mobilizaciji posojil v vrednosti več kot 21 milijard EUR in tveganega kapitala v vrednosti 3 milijard EUR za več kot 380 000 MSP v Evropi.

Razpisi za prijavo interesa za finančne instrumente, objavljeni leta 2014, so vzbudili veliko zanimanje finančnih posrednikov v državah članicah EU in državah, ki niso članice EU, vključenih v program COSME, zlasti za jamstveno shemo za posojila. Veliko povpraševanje na trgu po jamstveni shemi za posojila se je nadaljevalo leta 2015, zaradi česar je bil celotni proračun, ki je bil na voljo za obdobje 2014–2015, izčrpan do sredine leta 2015. Zaradi jamstva, ki ga je zagotovil Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) 9 , je lahko Evropski investicijski sklad v drugi polovici leta 2015 še naprej sklepal jamstvene sporazume v okviru jamstvene sheme za posojila programa COSME. Do konca leta 2016 je v okviru okrepljene jamstvene sheme za posojila finančna sredstva v višini skoraj 5,5 milijarde EUR 10 prejelo skoraj 143 000 MSP v 21 sodelujočih državah. Jamstvena shema za posojila programa COSME je bila z jamstvom sklada EFSI okrepljena tudi v letih 2016 in 2017, zaradi česar je bilo lahko financiranje za bolj tvegane MSP dano na voljo precej prej, kot bi bilo le s proračunom programa COSME, s čimer se je pospešilo financiranje realnega gospodarstva.

Zaradi posebnih značilnosti kapitalske sheme, pri kateri sta postopka skrbnega preverjanja in zbiranja sredstev bolj zapletena, je bilo za podpis sporazumov o financiranju potrebnega več časa. Prvih pet transakcij v okviru kapitalske sheme za rast, od katerih se tri nanašajo na večstopenjske sklade v povezavi s kapitalskim instrumentom InnovFin za zgodnjo fazo razvoja, vzpostavljenim v okviru programa Obzorje 2020, je bilo podpisanih konec leta 2015. Prve naložbe v MSP na podlagi teh sporazumov so bile izvedene leta 2016.

Dostop do trgov – posebni cilj 2

Program COSME evropskim podjetjem in zlasti MSP pomaga pri poslovanju na enotnem trgu ter izvozu iz Evrope. Več kot dve tretjini proračuna programa COSME za dostop do trgov sta namenjeni evropski podjetniški mreži, ki MSP pomaga pri iskanju poslovnih, tehnoloških in raziskovalnih partnerjev v EU in tretjih državah. Spodbuja tudi sodelovanje MSP v programih financiranja EU, kot so Obzorje 2020 ter evropski investicijski in strukturni skladi.

Evropska podjetniška mreža je začela svoje dejavnosti 1. januarja 2015, kakor je bilo načrtovano (leta 2014 so se dejavnosti še vedno izvajale v okviru okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost). Na podlagi dveh razpisov za zbiranje predlogov je bilo izbranih 92 konzorcijev. V tej fazi je mreža vključevala 525 organizacij v EU in 80 organizacij v osmih državah, ki sodelujejo v programu COSME 11 . Te organizacije so podpisale okvirne sporazume o partnerstvu za sedemletno obdobje ter posebne sporazume o dodelitvi sredstev za operativni obdobji 2015–2016 in 2017–2018.

Evropska podjetniška mreža (s približno 3 000 člani osebja) je vsako leto v lokalne dogodke vključila več kot 200 000 MSP ter za 70 000 MSP zagotavljala specializirane svetovalne storitve o dostopu do financiranja, poslovanju in tehnologiji na področju pravic intelektualne lastnine, storitvah z učinkovito rabo virov itd. Približno 25 000 MSP se vsako leto udeleži dogodkov za navezovanje stikov, zaradi česar je bilo med MSP podpisanih približno 2 500 mednarodnih partnerstev.

Program COSME se v okviru posebnega cilja 2 izvaja tudi s financiranjem več drugih manjših projektov, od katerih so najpomembnejši:

·Portal Tvoja Evropa – Podjetniki za približno 0,5 milijona EUR letno;

·službe za pomoč uporabnikom glede pravic intelektualne lastnine za MSP na Kitajskem, v Latinski Ameriki in jugovzhodni Aziji za 7,2 milijona EUR;

·center EU in Japonske za industrijsko sodelovanje za 2,7 milijona EUR letno;

·izboljšane enotne kontaktne točke v državah članicah za 1 milijon EUR;

·izboljšanje dostopa MSP do javnega naročanja za 1 milijon EUR.

Izboljšanje okvirnih pogojev za podjetja – posebni cilj 3

Program COSME financira ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja za MSP, kot so grozdi in digitalne tehnologije, zmanjšanje birokracije in spodbujanje načela „najprej pomisli na male“ ter izboljšanje konkurenčnosti strateških sektorjev, ki so strateškega pomena za evropsko gospodarstvo, vključno s turizmom.

Ta cilj se izvaja z različnimi manjšimi ukrepi, razpisi za zbiranje predlogov in razpisi za zbiranje ponudb, kot so:

·digitalna usposobljenost za konkurenčnost in inovacije za približno 3 milijone EUR letno;

·program internacionalizacije grozdov za MSP za 3,5–5 milijonov EUR letno;

·program za odličnost grozdov za 1,5 milijona EUR letno;

·posodobitev dejavnosti industrije (ključne omogočitvene tehnologije, napredna proizvodnja itd.) za povprečno 5 milijonov EUR letno;

·več dejavnosti za podporo MSP v industrijskih sektorjih (gradbeništvo, kemija, aeronavtika, obramba, veriga preskrbe s hrano, učinkovita raba virov, zasnova, proizvodi na biološki osnovi itd.) za 5–8 milijonov EUR letno;

·spremljanje politike za MSP in nadaljnje ukrepanje v zvezi z njo za povprečno 5 milijonov EUR letno:

opregled uspešnosti MSP,

oskupščina MSP,

omreža odposlancev za MSP;

oorodja za ozaveščanje, kot sta serija Business Planet na kanalu Euronews in portal za MSP;

·platforma REFIT EU za zmanjšanje regulativnega bremena za povprečno 0,5 milijona EUR letno;

·podpora sektorju turizma s proračunom, ki znaša 5–9 milijonov EUR letno;

·spodbujanje socialne ekonomije in socialnega podjetništva s proračunom, ki znaša 0,5–2 milijona EUR letno.

V obdobju 2014–2016 je bilo temu cilju dodeljenega 109,3 milijona EUR, kar je 12 % finančnih sredstev. Prvi razpisi v okviru tega cilja so bili objavljeni konec leta 2014, zaradi obdobja izvajanja pa je večina ukrepov začela prinašati rezultate šele po časovnem okviru za to oceno.

Skupina na visoki ravni za upravna bremena je prispevala k izmenjavi dobrih praks in nadaljnjem spremljanju ter utrla pot platformi REFIT EU. Orodje za pregled uspešnosti MSP je omogočilo pregled evropskih MSP in zagotovilo podrobne informacije o izvajanju pobude „Small Business Act“ za Evropo. Informacije o posameznih državah članicah so bile upoštevane v priporočilih za posamezne države v okviru evropskega semestra. Mreža odposlancev za MSP, letna skupščina MSP in evropski teden MSP so zagotovili forume za ozaveščanje in izmenjavo dobrih praks na vseh področjih pobude „Small Business Act“ za Evropo. Poleg tega se je 12. junija 2015 na kanalu Euronews TV začela predvajati četrta sezona serije Business Planet.

Kampanja „eSkills for Jobs“ (digitalna usposobljenost za delovna mesta) je zajemala 30 držav ter vključevala 384 organizacij in več kot 300 000 udeležencev, pri čemer je bilo v kampanjo vključenih približno 115 milijonov ljudi.

Na podlagi razpisa za zbiranje predlogov za „oblikovalsko potrošniško blago“ (z razpoložljivim proračunom v višini 4 milijone EUR) je bilo izbranih deset projektov MSP za razvoj inovativnih digitalnih rešitev za izboljšanje oblikovalskih postopkov in komunikacije v tekstilni in oblačilni vrednostni verigi, inovativnih proizvodov z vgrajenimi digitalnimi tehnologijami ter proizvodov in novih poslovnih modelov, ki obravnavajo okoljske in družbene izzive.

Pobude na področju turizma so prispevale h krepitvi konkurenčnosti evropskega sektorja turizma. Pobude, namenjene povečanju tokov starejših in mladih turistov, so prispevale k podaljšanju turistične sezone. Ukrepi za povečanje dostopnosti turizma so prispevali k izboljšanju objektov in storitev za turiste s posebnimi potrebami glede dostopa. Prepoznavnost evropskih destinacij odličnosti se je izboljšala, zaradi česar se bo povečalo število prihodov potencialnih turistov, lokalni prihodki pa se bodo prenesli na destinacije in izvajalce turističnih dejavnosti. Z dejavnostmi in dogodki, namenjenimi ozaveščanju, sta se izboljšali prepoznavnost in uporaba pobud na področju turizma.

Razpisov v zvezi s pobudo „Clusters Go International“ (internacionalizacija evropskih grozdov) v obdobju 2014–2016 se je udeležilo 25 evropskih strateških partnerstev med grozdi, ki so predstavljala 145 organizacij grozdov iz 23 evropskih držav in več kot 17 000 evropskih MSP. Financiranih je bilo 15 od 25 izbranih evropskih strateških partnerstev med grozdi. Ostalih deset partnerstev je prejelo znak evropskega strateškega partnerstva med grozdi in spodbujalo se jih je, naj s partnerstvi nadaljujejo prostovoljno, brez financiranja v okviru programa COSME. 15 sofinanciranih partnerstev predstavlja približno 95 grozdov, v katere je vključenih več kot 10 300 evropskih MSP.

Podjetništvo in podjetniška kultura – posebni cilj 4

Program COSME podpira izmenjave med evropskimi pedagogi in vodji usposabljanj, da bi razvili najboljše prakse na področju podjetniškega izobraževanja v EU. Program se osredotoča na skupine, kot so mladi podjetniki, podjetnice ali starejši podjetniki, da bi imeli korist od mentorstva ali drugih prilagojenih shem.

Glavno orodje je program mentorstva Erasmus za mlade podjetnike, ki novim podjetnikom pomaga, da pridobijo in okrepijo podjetniške spretnosti in znanja ter z učenjem od izkušenih podjetnikov nadalje razvijejo svojo poslovno dejavnost. Izvajati se je začel leta 2009 kot pilotni projekt, zdaj pa je ključni ukrep programa COSME.

Izvaja se prek letnega razpisa za zbiranje predlogov, na podlagi katerega Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja podpiše sporazume za dodelitvi nepovratnih sredstev za obdobje 24 mesecev. Na splošno je vedno veliko dobrih projektov, ki jih zaradi pomanjkanja sredstev ni mogoče financirati. Za razpis leta 2014 12 : predloženih je bilo 111 predlogov, pri čemer je bilo izbranih 15 projektov, v katere je bilo vključenih 111 organizacij iz 28 držav, ki so sodelovale v programu COSME; zaradi proračunskih omejitev ni bilo mogoče financirati 40 projektov v obsegu približno 14 milijonov EUR. Izvajanje dejavnosti se je začelo 1. februarja 2015 z mrežo 175 posredniških organizacij v 32 državah (26 državah članicah in šestih državah, ki so sodelovale v programu COSME). Do konca leta 2016 je bilo sprejetih 11 000 profilov podjetnikov in vzpostavljenih 4 200 povezav, ki vključujejo več kot 8 400 podjetnikov.

V okviru tega posebnega cilja programa COSME se financira tudi več drugih manjših projektov, od katerih so najpomembnejši:

·podjetniško izobraževanje za povprečno 0,4–1 milijon EUR letno;

·podjetništvo žensk za povprečno 0,5–1 milijon EUR letno;

·podjetništvo starejših za povprečno 0,5–1 milijon EUR letno;

·digitalno podjetništvo za 2,5 milijona EUR leta 2015;

·podjetništvo migrantov za 1,5 milijona EUR letno.

IV.METODOLOGIJA

Vmesna ocena zajema obdobje 2014–2016 in v veliki meri temelji na študiji 13 , ki jo je med decembrom 2016 in decembrom 2017 izvedel zunanji svetovalec. Svetovalec je študijo izvedel z uporabo standardne metodologije Komisije za ocenjevanje, kakor je priporočeno v smernicah za boljše pravno urejanje 14 . Cilj je bil oceniti dejavnosti programa, financirane v obdobju 2014–2016, glede na pet meril: ustreznost, uspešnost, učinkovitost, skladnost in dodano vrednost EU.

V vmesni oceni je bilo obravnavanih šest glavnih vprašanj in 15 podvprašanj iz specifikacij študije ter uporabljena kombinacija kvantitativnih in kvalitativnih metod.

Orodja za vmesno oceno so vključevala pregled dokumentacije, statistično analizo sekundarnih podatkov, delavnico, 120 razgovorov na visoki ravni, usmerjena posvetovanja, v katerih je sodelovalo več kot 4 000 MSP ter javno posvetovanje, v okviru katerega je bilo prejetih 195 odgovorov in 14 dokumentov o stališčih.

Glede na to, da gre za vmesno oceno, večine pričakovanih dolgoročnih vplivov še ni mogoče izmeriti. Zato je bil poudarek zlasti na obsegu, v katerem program postavlja gradnike za doseganje načrtovanih srednjeročnih učinkov in rezultatov. To pomeni, da je treba poudariti ustreznost in kakovost zasnove programa, tj. oblikovane cilje, vložene vire in izvedene dejavnosti – povedano drugače, merila ustreznosti in skladnosti.

Več podrobnosti o metodologiji je na voljo v priloženem delovnem dokumentu služb Komisije.

V.UGOTOVITVE OCENE

V tem oddelku so predstavljene glavne ugotovitve ocene glede na pet meril za ocenjevanje, kakor so navedena zgoraj.

A.Ustreznost

Program COSME prispeva h glavni prednostni nalogi Junckerjeve Komisije, in sicer spodbuja rast in delovna mesta z več ukrepi, vključno z izboljšanjem dostopa do financiranja, ustvarjanjem priložnosti za povezovanje ter spodbujanjem izmenjave informacij in dobrih praks, pa tudi dostopa MSP v EU do novih trgov. COSME je program za vsa MSP v EU, kar je ena od njegovih glavnih prednosti.

V okviru programa se izvajajo prednostne naloge politike Komisije, vključno s pobudo „Small Business Act“ za Evropo, strategijo za enotni trg (2015) ter pobudo za zagon in razširitev podjetij (2016). Program je v veliki meri tudi usklajen s spreminjajočimi se potrebami MSP v Evropi.

Rezultati raziskav kažejo, da so ukrepi v okviru programa COSME po mnenju posrednikov in upravičenih MSP pomembni in ustrezajo njihovim potrebam, tako v smislu zastavljenih pogojev kot vsebine. Program je zelo pomemben za državljane EU zaradi osredotočenosti na spodbujanje gospodarske rasti in ustvarjanje zaposlitvenih možnosti.

Program ni toliko pomemben za področja, ki ne spadajo v gospodarstvo, na primer tista, povezana z družbenimi izzivi, ter nekatere cilje, opredeljene v strategiji Evropa 2020, kot je vključujoča in trajnostna rast. Program COSME je s temi cilji skladen zlasti posredno.

Prilagodljivost programa COSME je ključna prednost. Izvajanje novih prednostnih nalog politike omogoča z uvajanjem novih ukrepov in usmerjanjem financiranja na prednostna področja. V zvezi s tem je bilo v prvih treh letih izvajanja predlaganih in izvedenih več sprememb pri dodeljevanju proračunskih sredstev.

Glavna pomanjkljivost v zvezi z ustreznostjo (pa tudi učinkovitostjo, kot je obravnavana v nadaljevanju) se nanaša na strukturo programa. Glavna ukrepa, tj. finančni instrumenti in evropska podjetniška mreža, predstavljata več kot 80 % celotnega proračuna, kakor je določeno v uredbi o programu COSME. Zato je proračun za druge manjše ukrepe zelo omejen. To v nekaterih primerih zmanjšuje potencialni učinek teh ukrepov.

B.Uspešnost

Program COSME je bil v obdobju 2014–2016 na splošno uspešen pri doseganju pričakovanih rezultatov, kot je število MSP, upravičenih do dolžniškega financiranja, ali število organiziranih dogodkov. Razpoložljivi dokazi kažejo, da bo program COSME pozitivno vplival na rast in zaposlovanje njegovih upravičencev.

Prednost programa COSME je zlasti v uporabi posrednikov za izvajanje programa. Program COSME izkorišča bližino teh posrednikov MSP ter omogoča integracijo storitev, ki se zagotavljajo v okviru programa COSME, s storitvami, ki jih ti posredniki zagotavljajo v svojem nacionalnem in regionalnem okviru. Ta pristop mu omogoča, da čim bolj poveča svoj potencial za doseganje želenih učinkov.

Dostop do financiranja

Finančna instrumenta – jamstvena shema za posojila in kapitalska shema za rast – sta za upravičena MSP zelo učinkovita. Zlasti v okviru jamstvene sheme za posojila je bilo doseženo veliko število MSP, predlagani so bili na splošno ugodnejši pogoji financiranja, dokazan je bil visok finančni vzvod pri financiranju MSP in povečano je bilo zagotavljanje dolžniškega financiranja v večini držav članic. Vendar je bilo poudarjeno, da je prag v višini 150 000 EUR, nad katerim morajo finančni posredniki preveriti, ali MSP ne izpolnjujejo nobenega od meril za inovacije, določenih v okviru dolžniškega finančnega instrumenta za SME Obzorja 2020, ustvaril negativni učinek. Posredniki morajo svojo finančno ponudbo omejiti na ta prag, za katerega se šteje, da ne zadošča za izpolnjevanje potreb številnih MSP po financiranju.

Napredek v okviru kapitalske sheme za rast je bolj omejen zaradi daljšega časa do financiranja, ki je povezan s kapitalskimi naložbami, in prednostne obravnave lastniškega instrumenta, ki je bil vzpostavljen leta 2016 v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI).

V jamstveno shemo za posojila je bilo na dan 31. decembra 2016 vključenih več kot 60 finančnih posrednikov iz 25 držav, ki podpirajo več kot 140 000 MSP, od katerih je 50 % zagonskih podjetij, ki poslujejo manj kot pet let, 90 % podprtih podjetij pa je mikropodjetij.

Jamstvena shema za posojila je omogočila povečanje števila in obsega finančnih transakcij bolj tveganim MSP (jamstveni sporazumi v vrednosti 611,17 milijona EUR, podpisani v obdobju 2014–2016, so omogočili obseg financiranja v višini 5,5 milijarde EUR). Večina sodelujočih finančnih posrednikov je navedla, da je jamstvena shema za posojila znatno izboljšala njihovo zmožnost zagotavljanja kritja kreditnega tveganja ali kredita. Raziskava je pokazala tudi, da je jamstvo programa COSME na splošno spodbudilo znatne dodatne naložbe, skupno ocenjene na 1,25 milijarde EUR. Sodelujoča MSP so navedla, da sta kapitalska shema za rast in jamstvena shema za posojila pozitivno vplivali na njihove možnosti za rast.

Dostop do trgov

Evropska podjetniška mreža je pokazala, da lahko doseže MSP po vsej Evropi, vključno s 150 000 MSP, ki so sodelovala v storitvah evropske podjetniške mreže za sodelovanje in svetovanje. Prek evropske podjetniške mreže je več kot 8 000 MSP vzpostavilo sporazume o sodelovanju s „čezmejnimi“ MSP ali izvedlo priporočila novih svetovalnih storitev evropske podjetniške mreže. Storitve evropske podjetniške mreže so zlasti podpirale MSP pri izboljšanju kakovosti njihovega blaga in storitev, kar je privedlo do (pričakovane) rasti prometa ter zlasti do vstopa na nove geografske trge v Evropi in zunaj nje. MSP storitve mreže kot stranke široko uporabljajo in jih cenijo. Kar zadeva učinke, so bili v okviru mreže doseženi pomembni rezultati, zlasti pri storitvah poslovnega sodelovanja, in sicer z zagotavljanjem svetovanja, pomočjo MSP pri premagovanju ovir, povezanih z inovacijami in poslovnim upravljanjem, ter omogočanjem dragocenih poslovnih odnosov med MSP. Mreža je ustvarila rezultate tudi za same posrednike, vključno z večjim znanjem, strateško inteligenco in sodelovanjem z drugimi člani mreže, da bi se povečala kakovost storitev.

Poleg storitev evropske podjetniške mreže je ključni vir informacij portal Tvoja Evropa – Podjetniki. Obvešča o pravicah in obveznostih pri ustanavljanju in/ali vodenju podjetja v evropski državi, privabil pa je več obiskovalcev, kot je bilo pričakovano. Podatki o spremljanju kažejo, da je portal obiskalo 2,9 milijona enkratnih obiskovalcev (za primerjavo, v uredbi o programu COSME je bilo določeno, da je dolgoročni mejnik za evropsko podjetniško mrežo 2,3 milijona uporabnikov digitalnih storitev). Tudi stopnje zadovoljstva uporabnikov so visoke (93 %, v delovnem programu programa COSME za leto 2016 je bil cilj določen na 85 %).

Ukrep „Clusters Go International“ (internacionalizacija evropskih grozdov) vključuje 25 evropskih strateških partnerstev med grozdi, ki predstavljajo 145 organizacij grozdov iz 23 evropskih držav in več kot 17 000 evropskih MSP. Financiranih je bilo le 15 od 25 izbranih evropskih strateških partnerstev med grozdi; ostalih deset je prejelo znak evropskega strateškega partnerstva med grozdi in spodbujalo se jih je, naj s partnerstvi nadaljujejo prostovoljno, brez financiranja v okviru programa COSME. 15 sofinanciranih partnerstev predstavlja približno 95 grozdov, v katere je vključenih več kot 10 300 evropskih MSP. Med grozdi so se oblikovala uradna evropska partnerstva, pa tudi prva „svetovna“ partnerstva.

Ključni rezultati so bili izboljšanje razumevanja postopka internacionalizacije in povečanje zmogljivosti upravljavcev grozdov za podporo internacionalizaciji, pa tudi ustvarjanje novih mednarodnih poslovnih odnosov. Med širše dosežene srednjeročne rezultate se lahko štejeta tudi večji mednarodni profil in prepoznavnost.

Izboljšanje okvirnih pogojev za konkurenčnost

Pobude, ki podpirajo sektorsko konkurenčnost, so večinoma enkratni ukrepi z omejenim proračunom, usmerjeni v najrazličnejše sektorje. Po mnenju upravičencev programa za turizem neposredni rezultati vključujejo oblikovanje novih čezmejnih strateških partnerstev in večjo prepoznavnost na mednarodnih trgih. Neposredno je bilo vključenih le malo MSP, sodelovanje poklicnih združenj ter lokalnih, regionalnih in nacionalnih javnih turističnih agencij pa je ustvarilo podlago za znatne multiplikacijske učinke. Razvijajo se novi turistični proizvodi in storitve, med udeleženci pa so velika pričakovanja glede možnosti vstopa na nove trge.

Z ukrepi za izvajanje pobude „Small Business Act“ za Evropo so bile z objavo pregleda uspešnosti MSP nacionalnim oblikovalcem politike uspešno zagotovljene kakovostne informacije ter dana na voljo zelo cenjena platforma za izmenjavo informacij in dobre prakse prek mreže odposlancev za MSP. Obstaja splošno mnenje, da te dejavnosti prispevajo k zbliževanju politik za MSP v državah, ki sodelujejo v programu COSME.

Podjetništvo

Program Erasmus za mlade podjetnike je bil uspešen pri doseganju pričakovanih ciljev. V njem je sodelovalo približno 3 500 podjetnikov. Po ocenah je bilo zaradi sodelovanja novih podjetnikov v programu v obdobju 2014–2016 ustanovljenih 250 novih družb ter ustvarjenih 5 milijonov EUR dodatnega prometa in približno 1 000 novih delovnih mest. Hkrati je sodelovanje podjetnikov gostiteljev povezano z dodatnim prometom v višini 203 milijonov EUR in več kot 1 100 novimi delovnimi mesti. Postavilo je tudi temelje za pomembne rezultate na področju poslovnih odnosov in internacionalizacije za nove podjetnike in podjetnike gostitelje. V obdobju 2014–2016 je bilo opravljenih skupno 2 117 praks. Ocenjuje se, da je s pomočjo programa Erasmus za mlade podjetnike približno 1 800 potencialnih novih podjetnikov izboljšalo svoja vodstvena in strokovna znanja in spretnosti, drugi pa so izboljšali druga poslovna znanja in spretnosti (trženje, administracija, finance).

Udeleženci so navedli, da zaradi izkušnje s programom Erasmus za mlade podjetnike bolje razumejo izzive, s katerimi se soočajo podjetniki. Program Erasmus za mlade podjetnike je prinesel tudi neposredne učinke za gostitelje, kar zadeva podpiranje inovacij v okviru njihovega poslovanja in stopnje rasti, ki so znatno višje od povprečja v EU. Zaradi ustvarjanja pomembnih priložnosti za mreženje je izpolnil tudi svoje cilje pri krepitvi poslovnih odnosov ter postavitvi temeljev za nadaljnje sodelovanje in internacionalizacijo.

C.Uspešnost

Na splošno je stopnja učinkovitosti delovanja programa COSME razumna, njegovi glavni elementi pa se izvajajo v skladu s posebnimi cilji in časovnimi načrti, določenimi v letnih delovnih programih. Glavna prednost programa COSME je jasnost opisov njegovega delovnega programa, zaradi česar na razpisih za dodelitev nepovratnih sredstev meril za upravičenost ni izpolnjeval razmeroma majhen delež predlogov. Opredeljena niso bila nobena večja upravna ozka grla, uvedeni ukrepi za poenostavitev pa so se na splošno šteli za pozitivne, čeprav so nekatere težave v prvem letu delovanja novega informacijskega sistema Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja upravičencem povzročile nevšečnosti.

Izvajanje programa COSME je preneseno zlasti na Izvajalsko agencijo za mala in srednja podjetja (nefinančni ukrepi) ter Evropski investicijski sklad (finančni instrumenti). Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja je v obdobju 2014–2016 porabila 298 milijonov EUR proračunskih sredstev, Evropski investicijski sklad pa 550 milijonov EUR proračunskih sredstev, namenjenih MSP za finančne instrumente programa COSME.

Na splošno posredniki in končni upravičenci menijo, da so stroški in bremena, povezani z uporabo programa COSME, cenovno dostopni in sprejemljivi. Čeprav je bilo v nekaterih primerih upravno breme ocenjeno kot veliko, so bile splošne povratne informacije, da so koristi večje od stroškov. Finančni posredniki so navedli, da so bile zahteve glede poročanja obremenjujoče in da bi lahko zmanjšale privlačnost jamstvene sheme za posojila. Trdili so tudi, da je bilo upravno breme kapitalske sheme za rast bistveno večje kot običajno v sektorju tveganega kapitala. Vendar so tista MSP, ki so imela koristi od jamstvene sheme za posojila, navedla, da zaradi jamstva EU niso imela dodatnih stroškov, upravnega bremena ali zapletov.

Vsa MSP, zlasti mikro in mala podjetja, so posojilne pogoje svojega financiranja, podprtega z jamstvom programa COSME-EU, ocenila kot ugodnejše od tistih, ki jih za podobno financiranje zagotavljajo drugi finančni posredniki. Tudi upravičena MSP na drugih tematskih področjih progama COSME so menila, da so koristi večje od stroškov.

Kar zadeva upravljanje programa COSME, ki ga izvaja Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja, je bil čas do dodelitve pri odprtih razpisih krajši od ciljnega časa, ki ga je določila Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja, raven konkurence, število predlogov in „stopnja uspešnosti upravičenih predlogov“ pa se med različnimi ukrepi zelo razlikujejo. Opozoriti je treba, da se iz programa COSME financirajo številni majhni ukrepi, pri katerih je potrebna vključenost sorazmerno velikega števila osebja.

Kar zadeva pomanjkljivosti, je iz vmesne ocene razvidno, da je treba izboljšati upravljanje podatkov programa COSME. Razširitev odgovornosti za izvajanje na številne vpletene akterje predstavlja velik izziv za učinkovito upravljanje in usklajevanje programa, pri čemer obstaja tveganje za oslabljen nadzor nad programom in slabše ocenjevanje programa. Večjo pozornost je treba nameniti zbiranju podatkov o profilu udeležencev, da se omogoči ustrezno spremljanje rezultatov programa in napredka pri doseganju njegovih ciljev.

D.Skladnost

Na splošno je raven notranje skladnosti programa COSME visoka. Prizadevanja so usmerjena v ustvarjanje sinergij in ugotovljena niso bila nobena bistvena prekrivanja. Veliko pozornosti je namenjene doseganju medsebojnega dopolnjevanja med različnimi ukrepi, zlasti na področjih evropske podjetniške mreže in internacionalizacije. Center EU in Japonske ter službe za pomoč uporabnikom glede pravic intelektualne lastnine za MSP na primer sodelujejo z evropsko podjetniško mrežo. Sodelovanje med programom internacionalizacije grozdov ter centrom EU in Japonske je omogočilo podporo partnerstvom med grozdi pri internacionalizaciji. Strokovnjake službe za pomoč uporabnikom glede pravic intelektualne lastnine za MSP in evropske podjetniške mreže se spodbuja, naj sodelujejo tudi pri dogodkih evropske platforme za sodelovanje grozdov.

Kar zadeva cilj glede podjetništva, je bilo prekrivanje med zainteresiranimi stranmi v portfelju minimalno, saj je pri večini ukrepov potrebno angažiranje določene skupine partnerjev s specifičnim strokovnim znanjem. Ukrepi tematskega področja „Okvirni pogoji na enotnem trgu“ se ne prekrivajo: vsak ukrep obravnava druge vidike enotnega trga.

Slika glede skladnosti med različnimi dejavnostmi obveščanja v okviru programa COSME – večinoma spletnimi mesti, povezanimi s finančnimi instrumenti in podjetniškimi ukrepi – je nekoliko mešana. Spletna mesta o finančnih instrumentih zagotavljajo jasne informacije, za tista v zvezi s podjetniškimi ukrepi pa se zdi, da delujejo ločeno druga od druge brez interakcije. Ocena je pozitivna v zvezi s sinergijami in dopolnjevanji, ustvarjenimi med portalom „Tvoja Evropa – Podjetniki“ in storitvami evropske podjetniške mreže ter med drugimi dejavnostmi programa COSME, usmerjenimi v internacionalizacijo, kot sta evropska podjetniška mreža in program „Clusters Go International“.

Analiza kaže, da med finančnimi instrumenti EU obstajajo sinergije in prekrivanja. Obstajajo jasni dokazi o sinergiji med jamstveno shemo za posojila v okviru programa COSME in sklopom sklada EFSI za MSP, saj se ta ukrep zadevnega sklada izvaja prek jamstvene sheme za posojila. Med jamstveno shemo za posojila v okviru programa COSME in finančnimi instrumenti v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe lahko pride do prekrivanj. Sklop sklada EFSI za MSP je popolnoma izrinil kapitalsko shemo za rast (kakor je Komisija načrtovala ob njegovi vzpostavitvi leta 2016).

Finančni instrumenti programov COSME in Obzorje 2020 so na splošno skladni. V oceni naložbenega načrta iz leta 2016 je bilo ugotovljeno, da se sklad EFSI, program COSME in instrument tveganega kapitala za MSP InnovFin v okviru programa Obzorje 2020 dobro dopolnjujejo. Usklajevanje dejavnosti evropske podjetniške mreže v okviru programa COSME in program Obzorje 2020 je odličen primer skladnosti z drugimi pobudami EU. Številne zainteresirane strani ga zelo cenijo.

Kar zadeva internacionalizacijo MSP, ni večjih prekrivanj med dejavnostmi, financiranimi v okviru programa COSME, in dejavnostmi, financiranimi v okviru programa Obzorje 2020. Pobude Komisije na področju internacionalizacije MSP se večinoma izvajajo prek programa COSME. Vendar je v programu Obzorje 2020 nekaj pomembnih programov, ki lahko MSP implicitno ali posredno pomagajo pri internacionalizaciji in inovacijah. Dober primer je pobuda INNOSUP 15 v okviru programa Obzorje 2020, ki obravnava izziv razvoja novih medsektorskih industrijskih vrednostnih verig v vsej EU, pri čemer se opira na inovacijski potencial MSP.

Iz razpoložljivih informacij ni razvidno bistveno prekrivanje med storitvami evropske podjetniške mreže, ukrepi za internacionalizacijo MSP/grozdov in ukrepi, financiranimi iz drugih pobud EU. Te pobude EU vključujejo operativne programe Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in program INTERREG ter pobudi EU Gateway in Business Avenues.

Storitve evropske podjetniške mreže, financirane v okviru programa COSME, in operativni program ESRR se v večini primerov zelo dopolnjujejo. ESRR je na splošno osredotočen na regionalno okolje, storitve evropske podjetniške mreže v okviru programa COSME pa se osredotočajo zlasti na čezmejno sodelovanje. Pobudi EU Gateway in Business Avenues podpirata evropska podjetja pri vzpostavljanju poslovnega sodelovanja v Aziji (vključno z Japonsko, Korejo in državami jugovzhodne Azije). Ocena je pokazala, da je vzpostavljeno redno sodelovanje med evropsko podjetniško mrežo ter pobudama EU Gateway in Business Avenues. Poleg tega so bile ugotovljene tudi sinergije med drugimi ukrepi v okviru programa COSME, kot so center EU in Japonske ter službe za pomoč uporabnikom glede pravic intelektualne lastnine.

Pobude za spodbujanje in podpiranje podjetništva so določene v akcijskem načrtu Komisije za podjetništvo 2020 16 . Mnogi od teh ukrepov se financirajo iz programa COSME. Vendar se drugi ukrepi s podobno usmeritvijo financirajo iz drugih programov EU, vključno s podporo več mrežam, ki ženskam pomagajo, da postanejo podjetnice, programom Erasmus+, Programom EU za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) ter evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi (skladi ESI). Čeprav imajo vsi ti ukrepi skupni cilj, med njimi ni očitnih prekrivanj. Dopolnjevanje se doseže zlasti z uporabo različnih instrumentov.

Hkrati je iz vmesne ocene razvidno, da medsebojno delovanje podpore MSP na ravni EU ter nacionalni in regionalni ravni ni vedno sinergijsko in se ne dopolnjuje vedno, čeprav niso bila opredeljena nobena bistvena prekrivanja. Pri ukrepih, pri katerih je bližina skupnosti MSP pomemben omogočitveni dejavnik, bi se skladnost dodatno izboljšala z boljšim usklajevanjem z nacionalnimi in regionalnimi ukrepi. To velja zlasti za storitve evropske podjetniške mreže in ukrepe v okviru programa COSME, ki podpirajo organizacije grozdov.

E.Dodana vrednost Evropske unije

Vsak program, ki ga financira EU, bi moral zagotavljati oprijemljivo dodano vrednost EU. To pomeni, da bi moral jasno prispevati k spodbujanju vrednot in standardov Evropske unije. Ukrepi, ki jih financira EU, bi morali dopolnjevati, krepiti in podpirati nacionalne, regionalne in lokalne ukrepe.

Finančni instrumenti programa COSME, zlasti jamstvena shema za posojila, zagotavljajo pomemben finančni vzvod, ki nacionalnim in regionalnim posrednikom omogoča, da zagotavljajo posojilne produkte, ki imajo višji profil tveganja v primerjavi z njihovo običajno ponudbo produktov. Zagotavlja tudi podporo znatno večjemu številu podjetij, kot bi jim drugače lahko nudili storitve. Poleg tega imajo nacionalni programi podpore, zlasti na manjših trgih, večji finančni vzvod v kombinaciji s programom na ravni EU. Zainteresirane strani in posredniki se na splošno strinjajo, da nobena zasebna institucija ali sodelujoča država sama ne bi mogla doseči rezultatov, ki jih je bilo moč doseči v okviru programa COSME v smislu učinkov finančnega vzvoda, obsega in profila tveganj zadevnih MSP.

Večina posrednikov iz jamstvene sheme za posojila je podporo javnosti na ravni EU ocenila kot odločilno in menila, da se lahko z evropskim programom dosežejo rezultati, ki jih z nacionalnim programom ne bi mogli doseči. Jamstvena shema za posojila jim je omogočila, da jamstveni instrument po ugodnejših pogojih (nižje obrestne mere in pristojbine, nižje zahteve za zavarovanje s premoženjem) ponudijo večjemu številu MSP. Poleg tega v nekaterih državah ni programov na nacionalni ravni, ki podpirajo dostop MSP do financiranja. „Blagovna znamka EU“ prispeva h krepitvi zaupanja med potencialnimi upravičenci. Kljub temu je rezultat ocene opozoril na dejstvo, da jamstvena shema za posojila ni dovolj dosegla manj zrelih finančnih trgov in da bi bil primernejši bolj usmerjen pristop.

Vsi posredniki kapitalske sheme za rast, s katerimi so bila opravljena posvetovanja v okviru te ocene, so se strinjali, da je zagotavljanje kapitalskih naložb učinkovitejše na ravni EU ter omogoča uresničevanje širšega obsega in razpona podpore kot nacionalni in regionalni programi.

Evropska razsežnost je tudi v središču evropske podjetniške mreže in njenih storitev. Mreža izvaja ukrepe, ki sicer ne bi bili mogoči zaradi obsega in kakovosti zagotovljene storitve. Evropska razsežnost je ključna, zlasti za storitve s čezmejnim elementom, saj ta vidik podpore MSP običajno ni zajet v podobnih programih na nacionalni/regionalni ravni.

Na nacionalni/lokalni ravni obstaja veliko različnih vrst ukrepov za spodbujanje podjetništva in zagonskih podjetij v zgodnji fazi njihovega delovanja. Večina manjših podjetniških ukrepov, financiranih v okviru programa COSME, je namenjena povezovanju nacionalnih zainteresiranih strani in pobud na različnih področjih podjetništva. Ukrepi programa COSME imajo na novih področjih (npr. podjetništvo migrantov) vodilno vlogo pri podpiranju nacionalnih ukrepov.

Program Erasmus za mlade podjetnike ima tudi močan čezmejni vpliv EU in cilje. Omogoča mobilnost po vsej Evropi, saj mlade podjetnike povezuje z njihovimi gostitelji v drugih državah ter ponuja priložnosti za učenje in vzpostavljanje poslovnih stikov na celotnem enotnem trgu. To počne v obsegu, ki ga na nacionalni ravni ne bi bilo mogoče doseči.

Kar zadeva druga področja ukrepanja v okviru programa COSME, so zelo velike tudi koristi od njihovega izvajanja na evropski namesto na nacionalni ali regionalni ravni. Primeri takih ukrepov vključujejo kampanjo eSkills, turistične ukrepe, ki združujejo akterje v evropskih vrednostnih verigah, in program „Clusters Go International“, ki spodbuja evropska partnerstva med grozdi, da bi skupaj razvili in izvajali strategije internacionalizacije. Poleg tega ukrepi politike za MSP, ki nacionalnim oblikovalcem politike zagotavljajo strateške informacije in priložnosti za povezovanje, spodbujajo oblikovanje politik za MSP in konvergenco med nacionalnimi ukrepi politike za MSP. Obseg in stopnja podpore, ki jo ponuja program COSME, močno presegata podporo, ki jo je evropskim MSP mogoče nuditi prek nacionalnih ali regionalnih pobud.

V. SKLEPI IN PRIDOBLJENE IZKUŠNJE

Vmesna ocena programa COSME zagotavlja pozitiven pregled izvajanja programa in rezultatov, doseženih v prvih treh letih programskega obdobja. Izvajanje programa je na dobri poti k dosegi ciljev pravne podlage do leta 2020. Vendar je treba opozoriti, da so ugotovitve iz te ocene omejene na ocenjevalno obdobje in še ne zajemajo polnega učinka programa COSME.

Ukrepi programa COSME so zelo pomembni pri reševanju izzivov, povezanih s spodbujanjem gospodarske rasti in ustvarjanjem zaposlitvenih možnosti. Vendar je njihov vpliv bolj omejen pri reševanju svetovnih in družbenih izzivov. Zato obstaja možnost za boljše vključevanje teh ciljev v projekte COSME in širšo uporabo obstoječih instrumentov programa COSME, zlasti evropske podjetniške mreže, za pomoč MSP pri reševanju družbenih izzivov.

Večina ukrepov programa COSME, tj. finančni instrumenti, evropska podjetniška mreža, Erasmus za mlade podjetnike, službe za pomoč uporabnikom glede pravic intelektualne lastnine za MSP ali pobuda „Clusters Go International“ so nadaljevanje ukrepov okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost. Program COSME je bil na splošno uspešen pri doseganju pričakovanih rezultatov. Prednost programa je zlasti v uporabi posrednikov za izvajanje programa. Program COSME izkorišča bližino teh posrednikov MSP ter omogoča integracijo storitev, ki se zagotavljajo v okviru programa COSME, s storitvami, ki jih ti posredniki zagotavljajo v svojem nacionalnem in regionalnem okviru.

Na splošno je raven učinkovitosti programa COSME razumna. Ukrepi se izvajajo v skladu s posebnimi cilji in časovnimi načrti iz letnih delovnih programov. Velika večina posrednikov in končnih upravičencev poroča o dobrem razmerju med stroški in koristmi za njihovo udeležbo. Vendar veliko število majhnih ukrepov zmanjšuje stroškovno učinkovitost izvajanja programa COSME s strani Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja. Razdrobljenost bo obravnavana v letnih delovnih programih programa COSME do konca programskega obdobja, tako da se bodo prednostno obravnavali večji in strateški ukrepi, s katerimi se izvajajo prednostne naloge politike Komisije, obenem pa se bo ohranilo omejeno število manjših pilotnih ukrepov, da se ohrani prožnost programa.

Program COSME izvajajo Komisija, Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja ter Evropski investicijski sklad. Zaradi tega je učinkovito usklajevanje in upravljanje programa izziv. Vendar je treba izboljšati kakovost upravljanja podatkov v zvezi z nefinančnimi ukrepi, da se zagotovi celovit sklop podatkov o dejavnostih, rezultatih in upravičencih programa.

Ni večjih prekrivanj z drugimi programi EU ter nacionalnimi ali regionalnimi programi, vendar bi boljše usklajevanje z nacionalnimi in regionalnimi ukrepi še izboljšalo skladnost. Izboljšano upravljanje podatkov in lažji dostop do podatkov o spremljanju na državni/regionalni ravni bosta državam članicam omogočila, da poročajo o prekrivanju in da se povečajo sinergije.

Raven evropske dodane vrednosti programa COSME je visoka. Evropska razsežnost je bistvo zasnove ukrepov programa COSME. Ukrepi programa COSME v več primerih niso bili le dodatni ukrepi k ukrepom na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ampak so tudi pomagali pri njihovi krepitvi.

Vmesna ocena bo nazadnje utrla pot končni oceni programa COSME, ki bo prispevala tudi k podrobni zasnovi prvih delovnih programov za obdobje po letu 2020. Predhodne ugotovitve iz vmesne ocene so bile podlaga za oceno učinka programa za enotni trg in programa InvestEU za naslednji večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027.

(1)

Uredba (EU) št. 1287/2013.

(2)

Sklep št.  1639/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o ustanovitvi Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (2007–2013).

(3)

COM(2005) 121.

(4)

Za podrobno primerjavo programa za konkurenčnost in inovativnost ter programa COSME: Lajarthe, Fanny, Differences and Similarities Between CIP And COSME: Briefing Note (Razlike in podobnosti med programom za konkurenčnost in inovativnost ter programom COSME: informativni povzetek), IP/A/ITRE/2012-14, 2012.

(5)

SEC(2011) 1452 final.

(6)

COM(2011) 834.

(7)

  https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34263 .

(8)

Proračunski vrstici 02.02.01 in 02.02.02 za vse vire sredstev, vključno s prispevki tretjih držav in vrnjenimi sredstvi iz finančnih instrumentov okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost ter brez proračunskih vrstic za upravljanje programa COSME.

(9)

T. i. okrepitev jamstvene sheme za posojila programa COSME.

(10)

Glej stanje izvajanja jamstvene sheme za posojila programa COSME na dan 31. marca 2016, ki je na voljo na naslovu: http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm .

(11)

Islandija, Črna gora, Severna Makedonija, Turčija, Albanija, Srbija, Moldavija, Armenija

(12)

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/erasmus-for-young-entrepreneurs-call-for-proposals-2014.pdf.

(13)

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/28084?locale=sl.

(14)

  https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_sl .

(15)

Podpora malim podjetjem za inovacije, https://ec.europa.eu/easme/en/innosup.

(16)

https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship/action-plan_sl.