Bruselj, 25.9.2019

COM(2019) 422 final

POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU

12. FINANČNO POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU


o EVROPSKEM KMETIJSKEM SKLADU ZA RAZVOJ PODEŽELJA (EKSRP)


PRORAČUNSKO LETO 2018


Kazalo

1.Proračunski postopek

1.1Finančni okvir

1.2Predlog proračuna za leto 2018

1.3Sprejetje proračuna za leto 2018

1.4Sprejetje sprememb proračuna

2.Upravljanje odobritev

2.1Upravljanje odobritev za prevzem obveznosti

2.1.1Programi za razvoj podeželja EKSRP

2.1.2Tehnična pomoč

2.2Upravljanje odobritev plačil

2.2.1Programi za razvoj podeželja EKSRP

2.2.2Tehnična pomoč

3.Izvrševanje proračuna EKSRP za leto 2018

3.1Izvrševanje odobritev za prevzem obveznosti

3.1.1Programi za razvoj podeželja EKSRP

3.1.2Tehnična pomoč

3.2Izvrševanje odobritev plačil

3.2.1Programi za razvoj podeželja EKSRP

3.2.2Tehnična pomoč

3.3Analiza prijavljenih izdatkov po ukrepih

3.4Izvajanje programov EKSRP

3.4.1Programsko obdobje 2007–2013

3.4.2Programsko obdobje 2014−2020

1.    Proračunski postopek

1.1    Finančni okvir 

Izdatki za razvoj podeželja leta 2018 se financirajo v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020. Finančni okvir je določen v Uredbi Sveta (EU) št. 1311/2013. Dodelitev za razvoj podeželja ter dodelitev za izdatke, povezane s trgom, in neposredna plačila po letni tehnični prilagoditvi večletnega finančnega okvira sta prikazani v preglednici 1.

Preglednica 1: Finančni okvir za obdobje 2014–2020

RAZDELEK 2

V milijonih EUR; trenutne cene

Trajnostna rast: naravni viri

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

SKUPAJ

49 857

64 692

64 262

60 191

60 267

60 344

60 421

od tega:

– razvoj podeželja (a), (b), (c), (d), (e)

5 299

18 184

18 684

14 371

14 381

14 691

14 709

– izdatki, povezani s trgom, in neposredne pomoči (a), (b), (c), (d)

43 778

44 190

43 950

44 146

44 162

43 880

43 887

(a) Po neto prerazporeditvi 351,9 milijona EUR med EKJS in EKSRP za proračunsko leto 2014 (za podrobnosti glej opombo (f)).

(b) Po neto prerazporeditvi 51,6 milijona EUR med EKJS in EKSRP za proračunsko leto 2015 (za podrobnosti glej opombo (f)).

(c) Po neto prerazporeditvi 28 milijonov EUR med EKJS in EKSRP za proračunska leta 2014–2020 (za podrobnosti glej opombo (f)).

(d) Po neto prerazporeditvi 4 313,9 milijona EUR med EKJS in EKSRP za proračunska leta 2015–2020 (za podrobnosti glej opombo (f)).

(e) Po preusmeritvi dodelitve EKSRP iz leta 2014 na podlagi uporabe člena 19 Uredbe (EU) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru je bil skupni znesek v višini 8 705 milijonov EUR, ki se je odštel od obveznosti za leto 2014, enakomerno porazdeljen na obveznosti za leti 2015 in 2016.

(f) Prerazporeditve v razvoj podeželja (EKSRP), navedene v opombah od (a) do (d), vključujejo: 4 milijone EUR, letno prerazporejenih za celotno obdobje 2014–2020 iz sektorja bombaža (Grčija) na podlagi člena 66(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013, 296,3 milijona EUR za prostovoljno prilagoditev, prerazporejenih za finančno leto 2014 (UK) na podlagi člena 10b in člena 10c(2) Uredbe (ES) št. 73/2009, 51,6 milijona EUR za neporabljene zneske, prerazporejene vsako leto za proračunski leti 2014 in 2015 (SE in DE) na podlagi členov 136 in 136b Uredbe (ES) št. 73/2009, ter 4 313,9 milijona EUR za zmanjšanje plačil in prilagodljivost med stebri na podlagi člena 7(2) in člena 14(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013.

1.2    Predlog proračuna za leto 2018

Komisija je sprejela predlog proračuna za leto 2018 in ga proračunskemu organu predložila 29. junija 2017.

Vanj je bilo vključenih 14 372 milijonov EUR odobritev za prevzem obveznosti in 11 848 milijonov EUR odobritev plačil za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko obdobje 2014–2020.

Svet je svoje stališče o osnutku proračuna za leto 2018 sprejel 4. septembra 2017, Evropski parlament pa 25. oktobra 2017. Sestati se je moral spravni odbor, ki je v okviru 21-dnevnega roka dosegel soglasje o skupnem predlogu. Svet in Evropski parlament sta skupni predlog ločeno odobrila 30. novembra 2017.

1.3    Sprejetje proračuna za leto 2018

Proračun za leto 2018, sprejet 30. novembra 2017, je bil, kar zadeva EKSRP, enak prvotnemu predlogu Komisije.

Preglednica 2

Sprejeti proračun za leto 2018

Proračunska postavka

Odobritve za prevzem obveznosti

Odobritve plačil

(v EUR)

(v EUR)

2014–2020

05 04 60 01 (Programi za razvoj podeželja)

14 346 899 509

11 822 000 000

05 01 04 04 (Neoperativna tehnična pomoč)

4 689 000

4 689 000

05 04 60 02 (Operativna tehnična pomoč)

20 770 000

21 037 093

1.4    Sprejetje sprememb proračuna

S spremembo proračuna št. 6 so se odobritve za prevzem obveznosti za tehnično pomoč EKSRP za obdobje 2014–2020 zmanjšale za 0,7 milijona EUR.

Preglednica 3

Proračun za leto 2018 po spremembah

Proračunska postavka

Odobritve za prevzem obveznosti

Odobritve plačil

(v EUR)

(v EUR)

2014–2020

05 04 60 01 (Programi za razvoj podeželja)

14 346 899 509

11 822 000 000

05 01 04 04 (Neoperativna tehnična pomoč)

4  689 000

4 689 000

05 04 60 02 (Operativna tehnična pomoč)

20 070 000

21 037 093

2.    Upravljanje odobritev

2.1    Upravljanje odobritev za prevzem obveznosti

2.1.1    Programi za razvoj podeželja EKSRP

Odobritve za prevzem obveznosti programov za razvoj podeželja EKSRP so v izglasovanem proračunu za leto 2018 znašale 14 347 milijonov EUR, pri čemer so bile vse povezane s programi za obdobje 2014–2020.

Preglednica 4

Upravljanje odobritev za prevzem obveznosti v letu 2018 – EKSRP

Proračunska postavka

05 04 60 01

(v EUR)

Odobritve v začetku leta 2018

14 346 899 509

Razpoložljive odobritve v letu 2018

14 346 899 509

Odobritve, uporabljene v letu 2018

14 346 899 509

2.1.2    Tehnična pomoč

Člen 51(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013 določa, da lahko EKSRP na pobudo Komisije porabi do 0,25 % letno dodeljenih sredstev za financiranje ukrepov tehnične pomoči. V proračunu za leto 2018 je prvotni temu namenjeni znesek znašal 4,7 milijona EUR za neoperativno tehnično pomoč in 20,8 milijona EUR za operativno tehnično pomoč. Drugonavedeni je bil s spremembo proračuna št. 6 zmanjšan za 0,7 milijona EUR.

2.2    Upravljanje odobritev plačil

2.2.1    Programi za razvoj podeželja EKSRP

Odobritve plačil za programe za razvoj podeželja za obdobje 2014–2020 so v izglasovanem proračunu za leto 2018 znašale 11 822 milijonov EUR. Poleg tega so razpoložljivi namenski prejemki, preneseni iz prejšnjega leta, znašali 18,1 milijona EUR, med letom zbrani namenski prejemki pa 12,4 milijona EUR. Odobritve plačil so bile okrepljene s prerazporeditvijo (a) 4 milijonov EUR iz vrstice tehnične pomoči, (b) 150 milijonov EUR v okviru globalne prerazporeditve in (c) 64 milijonov EUR s prerazporeditvijo ob koncu leta. Poleg tega je bilo prerazporejenih 119,0 milijona EUR namenskih prejemkov iz EKSRP za obdobje 2007–2013 za popolno pokritje izjav držav članic o izdatkih za tretje četrtletje leta 2018. Ob upoštevanju vseh prerazporeditev je skupni znesek odobritev plačil, ki so bile leta 2018 na voljo, znašal 12 189,5 milijona EUR. Skupno je bilo porabljenih 12 173,5 milijona EUR odobritev plačil, 12,4 milijona EUR namenskih prejemkov pa je bilo samodejno prenesenih iz leta 2018 v leto 2019.Preglednica 5

Upravljanje odobritev plačil v letu 2018

(v EUR)

 

EKSRP (2014–2020)

Proračunska postavka: 05 04 60 01

Odobritve v začetku leta 2018

11 822 000 000

Prerazporeditev iz proračunske vrstice za tehnično pomoč EKSRP za obdobje 2014–2020

4  000 000

Globalna prerazporeditev

150 000 000

Prerazporeditev ob koncu leta

64 000 000

Namenski prejemki, preneseni iz leta 2017

18 098 156

Namenski prejemki, zbrani med letom 2018

12 400 084

Prerazporeditev namenskih prejemkov iz EKSRP za obdobje 2007–2013

119 046 270

Razpoložljive odobritve v letu 2018

12 189 544 509

Odobritve, uporabljene v letu 2018

12 173 540 691

2.2.2    Tehnična pomoč

Kar zadeva tehnično pomoč EKSRP, so skupne odobritve plačil v proračunu za leto 2018 znašale 25,7 milijona EUR. V vrstico za programe EKSRP za obdobje 2014–2020 je bilo prerazporejenih 4,0 milijona EUR za popolno pokritje izjav držav članic o izdatkih za tretje četrtletje leta 2018. Končna odobritev plačil je znašala 21,7 milijona EUR.

3.    Izvrševanje proračuna EKSRP za leto 2018

3.1    Izvrševanje odobritev za prevzem obveznosti

3.1.1    Programi za razvoj podeželja EKSRP    

Prevzete so bile obveznosti za skupni znesek odobritev za prevzem obveznosti, ki so bile v proračunu za leto 2018 na voljo za programe EKSRP za obdobje 2014–2020 (14 346,9 milijona EUR).

Preglednica 6 prikazuje dodelitev v skladu z Uredbo (EU) št. 1305/2013, kakor je bila nazadnje spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/71, in zneske prevzetih obveznosti v letu 2018 po državah članicah.Preglednica 6

Uredba (EU) št. 1305/2013 (kakor je bila spremenjena) v primerjavi z zneski prevzetih obveznosti do konca leta 2018

Proračunska postavka: 05 04 60 01

(v EUR)

Uredba (EU) št. 1305/2013

Zneski prevzetih obveznosti v letu 2018

dodelitev za leto 2018

 

(a)

(b)

BE

97 066 202

97 066 202

BG

339 966 052

339 966 052

CZ

343 033 490

343 033 490

DK

153 125 142

153 125 142

DE

1 400 926 899

1 400 926 899

EE

125 552 583

125 552 583

IE

312 891 690

312 891 690

GR

701 719 722

701 719 722

ES

1 184 419 678

1 184 419 678

FR

1 668 304 328

1 668 304 328

HR

282 342 500

282 342 500

IT

1 495 583 530

1 495 583 530

CY

18 892 389

18 892 389

LV

157 236 528

157 236 528

LT

230 472 391

230 472 391

LU

14 415 051

14 415 051

HU

488 027 342

488 027 342

MT

13 893 023

13 893 023

NL

118 225 747

118 225 747

AT

564 084 777

564 084 777

PL

1 190 589 130

1 190 589 130

PT

580 721 241

580 721 241

RO

1 184 725 381

1 184 725 381

SI

120 033 142

120 033 142

SK

215 106 447

215 106 447

FI

341 593 485

341 593 485

SE

249 552 108

249 552 108

UK

754 399 511

754 399 511

Skupaj

14 346 899 509

14 346 899 509


3.1.2    Tehnična pomoč

V programskem obdobju 2014–2020 je znesek za odobritve za prevzem obveznosti za operativno tehnično pomoč v proračunu za leto 2018 znašal 20,8 milijona EUR. Ta vrstica je bila s spremembo proračuna št. 6 zmanjšana za 0,7 milijona EUR. Preglednica 7 prikazuje porabo odobritev za prevzem obveznosti, ki so bile leta 2018 na voljo za operativno tehnično pomoč. Najpomembnejši del se nanaša na Evropsko mrežo za razvoj podeželja in platformo za tehnično svetovanje za finančne instrumente.

Preglednica 7

Tehnična pomoč – izvrševanje odobritev za prevzem obveznosti

Proračunska postavka: 05 04 60 02

(v EUR)

Opis

Znesek prevzetih obveznosti

Evropska mreža za razvoj podeželja

4 629 652

Platforma za tehnično svetovanje za finančne instrumente

4 523 225

Informacijska tehnologija (*)

2 979 178

Evropsko partnerstvo za inovacije

2 730 006

Korporativno komuniciranje

2 140 000

Evropska mreža za vrednotenje

1 900 113

Zbirka podatkov o ekološkem kmetovanju

432 796

Revizija in nadzor

249 774

Varstvo logotipov

50 000

Skupaj

19 634 744

(*) Vključno s kompetenčnimi uradi za širokopasovne povezave.

3.2    Izvrševanje odobritev plačil

3.2.1    Programi za razvoj podeželja EKSRP

V programskem obdobju 2014–2020 je bilo izvršenih 12 173,5 milijona EUR odobritev plačil od razpoložljivih 12 189,5 milijona EUR. Preglednica 8 prikazuje razčlenitev plačil, izvedenih v letu 2018, po obdobjih predložitve izjav.


Preglednica 8

Plačila v letu 2018 za programe za razvoj podeželja EKSRP (v milijonih EUR)

2007–2013

2014–2020

 

 

 

Predhodno financiranje v obdobju 2014–2020

19,5

Povračilo zahtevkov za plačila pred 4. četrtletjem leta 2017

6,3

Povračilo zahtevkov za plačila, 4. četrtletje leta 2017

4 460,8

Povračilo zahtevkov za plačila, 1. četrtletje leta 2018

2 616,1

Povračilo zahtevkov za plačila, 2. četrtletje leta 2018

2 402,3

Povračilo zahtevkov za plačila, 3. četrtletje leta 2018

2 668,6

Končna ali pozitivna plačila v obdobju 2007–2013

271,9

Skupaj leta 2018

271,9

12 173,5

V spodnjem diagramu je prikazana mesečna poraba odobritev plačil skozi celo leto (od januarja do decembra 2018).

Diagram 1V preglednicah 9a in 9b je prikazana razčlenitev po državah članicah in obdobju predložitve izjav o zneskih, ki jih je Komisija plačala v proračunskem letu 2018.

Preglednica 9a: EKSRP za obdobje 2007–2013

Dejansko opravljena plačila med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2018

EKSRP za obdobje 2007–2013 – proračunska postavka: 05 04 05 01 (v EUR)

Pozitivna plačila, večinoma po sodbah Sodišča

Končna plačila

Skupaj

BE

 

5 792 053

5 792 053

BG

 

 

0

CZ

 

 

0

DK

 

 

0

DE

 

 

0

EE

 

 

0

IE

 

 

0

GR

 

 

0

ES

 

15 034 161

15 034 161

FR

47 107 564

 

47 107 564

IT

 

203 941 787

203 941 787

CY

 

 

0

LV

 

 

0

LT

 

 

0

LU

 

 

0

HU

53 488

 

53 488

MT

 

 

0

NL

 

 

0

AT

 

 

0

PL

 

 

0

PT

 

 

0

RO

 

 

0

SI

 

 

0

SK

 

 

0

FI

 

 

0

SE

 

 

0

UK

 

 

0

Skupaj

47 161 052

224 768 001

271 929 053Preglednica 9b: EKSRP za obdobje 2014–2020

Dejansko opravljena plačila med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2018

EKSRP za obdobje 2014–2020 – proračunska postavka: 05 04 60 01

(v EUR)

Predhodno financiranje

Pred 4. četrtletjem leta 2017

4. četrtletje leta 2017

1. četrtletje leta 2018

2. četrtletje leta 2018

3. četrtletje leta 2018

Skupaj

BE

 

 

14 769 727

15 140 622

25 364 796

13 820 384

69 095 529

BG

 

 

23 123 216

51 560 230

90 811 734

40 188 138

205 683 318

CZ

 

 

51 401 899

99 910 206

121 404 790

51 930 327

324 647 223

DK

 

 

25 150 543

23 743 732

24 203 641

16 589 239

89 687 155

DE

 

 

518 178 026

282 762 184

166 020 708

150 707 971

1 117 668 890

EE

 

 

26 393 744

62 414 101

21 516 515

17 779 705

128 104 065

IE

 

9 957

140 312 902

37 845 485

30 944 655

109 596 149

318 709 149

GR

 

 

379 215 655

54 885 586

53 542 080

92 301 511

579 944 832

ES

 

 

416 008 619

96 475 713

187 940 300

199 301 454

899 726 086

FR

16 198 977

 

796 540 026

373 403 181

173 535 226

365 371 103

1 725 048 512

HR

 

 

28 786 041

34 672 812

97 924 640

44 766 900

206 150 392

IT

 

 

165429 113

257 078 670

263 057 102

360 192 154

1 045 757 040

CY

 

28 200

4 935 917

958 689

1 518 427

7 088 938

14 530 171

LV

 

 

100 480 707

34 413 859

23 541 015

34 228 519

192 664 101

LT

1 502 340

 

92 618 423

49 513 684

40 021 563

35 815 191

219 471 201

LU

 

 

4 472 366

5 509 319

1591 621

2 957 429

14 530 735

HU

 

 

126 974 681

78 165 237

78 248 639

102 540 987

385 929 544

MT

 

 

1 664 858

773 245

404 825

6 548 266

9 391 195

NL

1 800 000

 

14 461 718

48 496 359

3 301 137

12 613 164

80 672 378

AT

 

 

297 250 603

42 654 465

129 876 825

43 022 265

512 804 158

PL

 

 

188 299 185

290 179 630

284 299 863

181 791 044

944 569 722

PT

 

440 121

298 337 459

95 012 944

65 110 741

44 132 058

503 033 323

RO

 

5 775 526

291 226 430

322 544 208

206 914 475

319 691 776

1 146 152 415

SI

 

 

32 016 502

14 193 563

52 304 883

12 428 401

110 943 349

SK

 

 

55 560 398

43 342 784

53 662 898

47 630 789

200 196 868

FI

 

 

139 384 686

24 270 973

60 320 920

127 811 352

351 787 931

SE

 

 

126 607 330

25 820 902

19 873 752

23 340 897

195 642 880

UK

 

 

101 215 145

150 380 307

125 030 443

204 372 633

580 998 528

Skupaj

19 501 317

6 253 804

4 460 815 920

2 616 122 689

2 402 288 216

2 668 558 745

12 173 540 691V preglednici 10 je prikazana primerjava plačil, namenjenih EKSRP za obdobje 2014–2020, v letih 2018 in 2017 po posamezni državi članici. Plačila so se v primerjavi z letom 2017 povečala za 10 % (12,2 milijarde EUR v primerjavi z 11,1 milijarde EUR).

Preglednica 10

Plačila državam članicam – primerjava med letoma 2018 in 2017 – EKSRP za obdobje 2014–2020

(v EUR)

 

2017

2018

Razlika med letoma 2018 in 2017

Vmesna plačila

Predhodno financiranje

Skupaj

Vmesna plačila

Predhodno financiranje

Skupaj

(v EUR)

(v %)

BE

37 131 717

0

37 131 717

69 095 529

 

69 095 529

31 963 812

86,08 %

BG

194 514 062

0

194 514 062

205 683 318

 

205 683 318

11 169 256

5,74 %

CZ

259 351 803

0

259 351 803

324 647 223

 

324 647 223

65 295 420

25,18 %

DK

99 878 000

0

99 878 000

89 687 155

 

89 687 155

–10 190 845

–10,20 %

DE

950 952 706

0

950 952 706

1 117 668 890

 

1 117 668 890

166 716 185

17,53 %

EE

99 413 291

0

99 413 291

128 104 065

 

128 104 065

28 690 774

28,86 %

IE

254 572 032

0

254 572 032

318 709 149

 

318 709 149

64 137 117

25,19 %

GR

708 045 934

0

708 045 934

579 944 832

 

579 944 832

–128 101 102

–18,09 %

ES

702 633 093

0

702 633 093

899 726 086

 

899 726 086

197 092 993

28,05 %

FR

1 753 707 994

0

1 753 707 994

1 708 849 535

16 198 977

1 725 048 512

–28 659 482

–1,63 %

HR

150 173 479

0

150 173 479

206 150 392

 

206 150 392

55 976 914

37,27 %

IT

790 272 508

0

790 272 508

1 045 757 040

 

1 045 757 040

255 484 533

32,33 %

CY

14 573 450

0

14 573 450

14 530 171

 

14 530 171

–43 279

–0,30 %

LV

162 496 969

0

162 496 969

192 664 101

 

192 664 101

30 167 132

18,56 %

LT

253 974 006

0

253 974 006

217 968 861

1 502 340

219 471 201

–34 502 805

–13,59 %

LU

8 863 575

0

8 863 575

14 530 735

 

14 530 735

5 667 160

63,94 %

HU

196 592 509

0

196 592 509

385 929 544

 

385 929 544

189 337 035

96,31 %

MT

2 170 973

0

2 170 973

9 391 195

 

9 391 195

7 220 222

332,58 %

NL

57 613 814

0

57 613 814

78 872 378

1 800 000

80 672 378

23 058 564

40,02 %

AT

478 470 408

0

478 470 408

512 804 158

 

512 804 158

34 333 750

7,18 %

PL

573 604 590

0

573 604 590

944 569 722

 

944 569 722

370 965 133

64,67 %

PT

524 233 177

0

524 233 177

503 033 323

 

503 033 323

–21 199 854

–4,04 %

RO

1 569 168 715

0

1 569 168 715

1 146 152 415

 

1 146 152 415

–423 016 301

–26,96 %

SI

80 253 608

0

80 253 608

110 943 349

 

110 943 349

30 689 741

38,24 %

SK

167 863 196

0

167 863 196

200 196 868

 

200 196 868

32 333 673

19,26 %

FI

319 207 655

0

319 207 655

351 787 931

 

351 787 931

32 580 276

10,21 %

SE

104 276 200

0

104 276 200

195 642 880

 

195 642 880

91 366 680

87,62 %

UK

537 774 629

0

537 774 629

580 998 528

 

580 998 528

43 223 899

8,04 %

Skupaj

11 051 784 091

0

11 051 784 091

12 154 039 375

19 501 317

12 173 540 691

1 121 756 600

10,15 %3.2.2    Tehnična pomoč 

V programskem obdobju 2014–2020 je znesek odobritev plačil za operativno tehnično pomoč znašal 21,0 milijona EUR. Del teh odobritev (4,0 milijona EUR) je bil prerazporejen za kritje potreb po plačilih v zvezi s programi za razvoj podeželja v okviru EKSRP za obdobje 2014–2020.

V spodnji preglednici 11 so prikazana plačila, razvrščena po glavnih dejavnostih. Najpomembnejši del se nanaša na Evropsko mrežo za razvoj podeželja.

Preglednica 11

 

Tehnična pomoč – izvrševanje odobritev plačil

Proračunska postavka: 05 04 60 02

(v EUR)

Opis

Plačani znesek

Evropska mreža za razvoj podeželja

3 914 519

Informacijska tehnologija (*)

2 822 364

Evropsko partnerstvo za inovacije

2 468 602

Platforma za tehnično svetovanje za finančne instrumente

1 800 000

Evropska mreža za vrednotenje

1 589 121

Revizija in nadzor

410 785

Zbirka podatkov o ekološkem kmetovanju

135 317

Varstvo logotipov

40 000

Skupaj

13 180 708

    (*) Vključno s kompetenčnimi uradi za širokopasovne povezave.

3.3    Analiza prijavljenih izdatkov po ukrepih

Preglednica 12 prikazuje prijavljene zahtevke za plačilo po državah članicah in ukrepih za razvoj podeželja v letu 2018 (od četrtega četrtletja leta 2017 do tretjega četrtletja leta 2018), kumulativne prijavljene izdatke od začetka programskega obdobja in finančni načrt programov EKSRP za obdobje 2014–2020.

V letu 2018 so bili izdatki za EKSRP za obdobje 2014–2020 usmerjeni predvsem v ukrepe 13 (plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami), 04 (naložbe v osnovna sredstva) in 10 (kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila).Preglednica 12

Prijavljeni izdatki EKSRP v letu 2018 (od 4. četrtletja leta 2017 do 3. četrtletja leta 2018) in skupni kumulativni izdatki (od 4. četrtletja leta 2014 do 3. četrtletja leta 2018)

v primerjavi s finančnimi načrti – EKSRP za obdobje 2014–2020

 

Prijavljeni izdatki v letu 2018 (4. četrtletje leta 2017–3. četrtletje leta 2018)

Kumulativni prijavljeni izdatki (4. četrtletje leta 2014–3. četrtletje leta 2018)

Finančni načrti za obdobje 2014–2020

Ukrep EKSRP

(v milijonih EUR)

(v %)

(v milijonih EUR)

(v %)

(v milijonih EUR)

(v %)

Ukrep 01

Prenos znanja in dejavnosti informiranja

83,8

0,7 %

157,1

0,5 %

1 093,9

1,1 %

Ukrep 02

Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah

20,0

0,2 %

47,3

0,1 %

675,6

0,7 %

Ukrep 03

Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

23,7

0,2 %

52,5

0,2 %

378,7

0,4 %

Ukrep 04

Naložbe v osnovna sredstva

2 354,1

19,4 %

5 165,5

15,5 %

22 748,9

22,7 %

Ukrep 05

Obnova potenciala kmetijske proizvodnje, prizadetega zaradi naravnih nesreč ali katastrofičnih dogodkov, in uvajanje ustreznih preventivnih ukrepov

48,9

0,4 %

160,5

0,5 %

920,9

0,9 %

Ukrep 06

Razvoj kmetij in podjetij

750,3

6,2 %

2 027,7

6,1 %

6 929,4

6,9 %

Ukrep 07

Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih

691,8

5,7 %

1 380,6

4,1 %

6 809,6

6,8 %

Ukrep 08

Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

354,8

2,9 %

1 024,8

3,1 %

4 470,3

4,5 %

Ukrep 09

Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev

16,0

0,1 %

49,4

0,1 %

307,0

0,3 %

Ukrep 10

Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila

2 234,6

18,4 %

7 359,9

22,1 %

16 481,3

16,5 %

Ukrep 11

Ekološko kmetovanje

1 147,1

9,4 %

2 886,4

8,7 %

7 046,2

7,0 %

Ukrep 12

Plačila v okviru območij Natura 2000 in na podlagi okvirne direktive o vodah

82,8

0,7 %

248,3

0,7 %

582,8

0,6 %

Ukrep 13

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

2 727,8

22,4 %

9 261,5

27,8 %

16 510,9

16,5 %

Ukrep 14

Dobrobit živali

323,3

2,7 %

842,6

2,5 %

1 727,9

1,7 %

Ukrep 15

Gozdarsko-okoljske in podnebne storitve ter ohranjanje gozdov

11,4

0,1 %

31,5

0,1 %

222,6

0,2 %

Ukrep 16

Sodelovanje

78,4

0,6 %

139,0

0,4 %

1 753,1

1,8 %

Ukrep 17

Obvladovanje tveganj

343,5

2,8 %

525,8

1,6 %

1 638,0

1,6 %

Ukrep 18

Financiranje dopolnilnih nacionalnih neposrednih plačil za Hrvaško

-0,1

0,0 %

108,4

0,3 %

111,9

0,1 %

Ukrep 19

Podpora za lokalni razvoj v okviru pristopa LEADER – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost

579,2

4,8 %

996,3

3,0 %

7 003,6

7,0 %

Ukrep 20

Tehnična pomoč državam članicam

223,9

1,8 %

515,6

1,5 %

2 158,4

2,2 %

Ukrep 113

Predčasna upokojitev

64,2

0,5 %

359,3

1,1 %

507,6

0,5 %

Ukrep 131

Izpolnjevanje standardov, ki temeljijo na zakonodaji Skupnosti

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

0,0

0,0 %

Ukrep 341

Pridobivanje strokovnih znanj, animacija in izvajanje

0,0

0,0 %

0,4

0,0 %

0,6

0,0 %

Vse skupaj

 

12 159,6

100,0 %

33 340,7

100,0 %

100 079,1

100,0 %

(*) Države članice svoje izdatke navedejo vsako četrtletje. Vendar izjave za 4. četrtletje leta n predložijo januarja leta n + 1. Zato ustrezna povračila Komisije državam članicam v letu n segajo od 4. četrtletja leta n – 1 do 3. četrtletja leta n.3.4    Izvajanje programov EKSRP

3.4.1    Programsko obdobje 2007–2013

V diagramu 2 je prikazana stopnja črpanja za programe za razvoj podeželja v obdobju 2007–2013 po državah članicah: plačila od začetka programskega obdobja do 31. decembra 2018, vključno s končnimi plačili za programe, ki so do tega datuma že zaključeni, v primerjavi s skupnimi dodelitvami za obdobje 2007–2013.

Do konca leta 2018 so sproščena sredstva znašala skupno 1 974 milijonov EUR.

3.4.2    Programsko obdobje 2014−2020

V diagramu 3 je prikazana stopnja črpanja za programe za razvoj podeželja v obdobju 2014–2020 po državah članicah: plačila od začetka programskega obdobja, vključno s plačili, izvedenimi za 4. četrtletje leta 2018, ki se povrnejo v proračunskem letu 2019, v primerjavi s skupnimi dodelitvami za obdobje 2014–2020.