6.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 84/1


MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 13. februarja 2019

o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

(CON/2019/6)

(2019/C 84/01)

Uvod in pravna podlaga

Evropska centralna banka (ECB) je 19. decembra 2018 prejela zahtevo Sveta Evropske unije za mnenje o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (1) (v nadaljnjem besedilu: predlagani sklep).

Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, saj se predlagani sklep nanaša na ECB in Evropski sistem centralnih bank (ESCB). V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB.

Splošne pripombe

1.

ECB se je seznanila s predlaganim sklepom, s katerim naj bi se v imenu Unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) odobril Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu). Zlasti se je ECB seznanila z določbami Sporazuma o izstopu v zvezi s povračilom vplačanega kapitala, ki ga je centralna banka Bank of England zagotovila ECB (2), ter sodelovanjem centralne banke Bank of England v institucionalni ureditvi iz členov 282 in 283 PDEU in iz Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) v prehodnem obdobju (3). ECB se je seznanila tudi z določbami Sporazuma o izstopu v zvezi z uporabo določb prava Unije o dostopu do dokumentov institucij, organov, uradov in agencij Unije v Združenem kraljestvu (4), uporabo nekaterih členov Statuta ESCB za ECB in Združeno kraljestvo (5) ter uporabo nekaterih privilegijev in imunitet za ECB, člane njenih organov, njene zaposlene in predstavnike nacionalnih centralnih bank (NCB) v ESCB v Združenem kraljestvu (6).

2.

Sporazum o izstopu v skladu s členom 50(2) Pogodbe o Evropski uniji določa podrobnosti izstopa Združenega kraljestva iz Unije in Euratoma ter upošteva okvir prihodnjih odnosov. Sporazum o prihodnjih odnosih med Unijo in Združenim kraljestvom bo sklenjen, ko bo Združeno kraljestvo postalo tretja država. V skladu s členoma 127(4) in 282(5) PDEU ter zadevno sodno prakso Unije (7) bi se bilo treba o sporazumu prihodnjih odnosih med Unijo in Združenim kraljestvom posvetovati z ECB, kolikor navedeni sporazum sodi na področja iz njene pristojnosti.

3.

S Sporazumom o izstopu se ustanavlja skupni odbor, ki bo odgovoren za izvajanje in uporabo Sporazuma o izstopu. Predlagani sklep pojasnjuje, da bo Unijo v skupnem odboru in njegovih specializiranih odborih zastopala Komisija (8). Skupni odbor bo v različnih primerih, ki so določeni v Sporazumu o izstopu, pooblaščen za sprejetje sklepov, ki bodo za Unijo in Združeno kraljestvo zavezujoči, Unija in Združeno kraljestvo pa jih bosta morala izvajati (9). V skladu s členoma 127(4) in 282(5) PDEU ter načelom lojalnega sodelovanja iz člena 13(2) Pogodbe o Evropski uniji bi se bilo treba o sklepih skupnega odbora, ki sodijo na področja iz pristojnosti ECB, z njo posvetovati.

4.

Sporazum o izstopu določa, da se bodo za ECB, člane njenih organov, njene zaposlene in predstavnike NCB v ESCB, ki sodelujejo pri delu ECB, uporabljali nekateri privilegiji in imunitete, ki veljajo za Unijo (10). Sporazum o izstopu določa različne zahteve, po katerih mora Unija Združenemu kraljestvu zagotoviti informacije ali uradna obvestila o nekaterih zadevah, ki so pomembne za te privilegije in imunitete (11). Komisija je v obrazložitvenem memorandumu k predlaganemu sklepu pojasnila, da bi morala take informacije ali uradna obvestila v imenu Unije načeloma zagotoviti Komisija, in sicer na podlagi informacij, ki jih zagotovijo države članice ali druge institucije ali ustrezni organi ali subjekti Unije, če je to potrebno (12). ECB se je s tem pojasnilom seznanila in je Komisiji pripravljena po potrebi zagotoviti ustrezne informacije, ki jih je treba posredovati Združenemu kraljestvu.

To mnenje bo objavljeno na spletni strani ECB.

V Frankfurtu na Majni, 13. februarja 2019

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 834 final.

(2)  Glej člen 149 Sporazuma o izstopu.

(3)  Glej člen 128(4) Sporazuma o izstopu.

(4)  Glej člen 122 Sporazuma o izstopu.

(5)  Glej člen 123 Sporazuma o izstopu.

(6)  Glej člen 117 Sporazuma o izstopu.

(7)  Glej na primer sodbo Sodišča z dne 30. aprila 1974, R. & V. Haegeman proti Belgijski državi, C-181/73, ECLI:EU:C:1974:41, točka 5, in sodbo Sodišča z dne 9. avgusta 1994, Francoska republika proti Komisiji Evropskih skupnosti, C-327/91, ECLI:EU:C:1994:305, točke 15 do 17. Glej tudi Mnenje ECB CON/2005/7. Vsa mnenja ECB so objavljena na spletni strani ECB.

(8)  Glej člen 2 predlaganega sklepa.

(9)  Glej člena 164 in 166 Sporazuma o izstopu.

(10)  Glej člen 117 Sporazuma o izstopu.

(11)  Glej na primer člena 102 in 103 ter člen 116(3) Sporazuma o izstopu.

(12)  Glej stran 4 obrazložitvenega memoranduma.